Etiske regler for Ingeniørens redaktion

  1. Uafhængighed

Journalistikken i Teknologiens Mediehus' medier - Ingeniøren, ing.dk, Version2 og Techpro-medierne - er uafhængig af politiske partier, organisationer, økonomiske interesser og enkeltpersoner, og der må ikke kunne rejses tvivl om den redaktionelle uafhængighed. Uafhængigheden er en forudsætning for troværdigheden i alle mediehusets aktiviteter. I forholdet til IDA, Ingeniørforeningen i Danmark, gælder de vilkår, der er nedfældet i samarbejdsaftalen mellem IDA og Teknologiens Mediehus A/S.

Enhver ansat i Teknologiens Mediehus' redaktioner - fastansatte såvel som fagmedarbejdere - har pligt til at undgå alle former for sammenblanding af journalistiske arbejdsopgaver og privat engagement, uanset om dette er politisk, økonomisk eller idealistisk.

Ingen medarbejder må udnytte sin stilling hos Teknologiens Mediehus til at opnå private fordele.

1.2 Politisk uafhængighed

Teknologiens Mediehus accepterer, at redaktionelle medarbejdere engagerer sig i politiske partier, interesseorganisationer, netværk og generel samfundsdebat. Det kan give viden og forståelse for aktuelle tendenser i samfundet. Men kravet om, at Teknologiens Mediehus' journalistik skal være uafhængig og troværdig, kan medføre en begrænsning af medarbejdernes arbejdsområder, idet en medarbejder ikke i Ingeniøren, Version2, ing.dk og Techpro-medierne kan dække områder, hvor han/hun selv er aktiv politisk organiseret eller medlem af en interesseorganisation.

Medarbejderne har pligt til at orientere chefredaktøren om ethvert engagement, herunder politiske og andre tillidserhverv, der kunne tænkes at skabe tvivl om habiliteten.

1.3 Økonomisk uafhængighed

Medarbejderne må ikke have økonomiske interesser, der kan skabe tvivl om reportagens uafhængighed. Hverken medarbejderen eller nærtstående familiemedlemmer (ægtefælle og børn) må være medejer af en virksomhed, der ligger inden for medarbejderens stofområde. Dette indskærpes især over for medarbejdere, der skriver artikler, som er egnede til at påvirke de finansielle markeder eller virksomheders markedsforhold i øvrigt. Pensions- eller anden opsparing i generelle ordninger og aktiepuljer er naturligvis accepteret, men hvis opsparingen sker via aktier i enkeltstående virksomheder, så bør chefredaktøren være orienteret, såfremt der kan opstå mindste tvivl om medarbejderens habilitet.

  1. Invitationsrejser, testudstyr og sponsorater

Invitationsrejser accepteres - men kun når der oplagt kan komme relevant, selvstændig og uafhængig journalistik ud af rejsen. Dette vurderes af journalisten selv, når det gælder invitationsrejser i Danmark. Ved udlandsrejser vendes invitationen med redaktionschefen.

Anmeldereksemplarer af bøger, spil, programmer m.m. må gerne modtages - og kan efterfølgende beholdes - når det er til journalistisk brug i avisen. Det samme gælder fribilletter til forestillinger, udstillinger etc.

Lån af udstyr til test sker under klare aftaler med leverandør, distributør eller forhandler om, at udstyret vil undergå en kritisk test. Hardware, der indgår i test, skal som hovedregel leveres tilbage.

Sponsorater i form af frirejser og lignende skal afvises, hvis de har eller må antages at have forbindelse med forsøg på at få reklamebetonede meddelelser indføjet i redaktionel tekst. Som hovedregel må en medarbejder ikke tage en ledsager med til sponsorerede aktiviteter, hvis det ikke har en direkte journalistisk relevans.

  1. Gaver

Ansatte på Teknologiens Mediehus' redaktioner modtager ikke gaver, som er afledt af deres funktion som redaktionelle medarbejdere. Undtaget herfor er:

Gaver i forbindelse med personlige jubilæer, udnævnelser, runde fødselsdage eller fratrædelse.

Hilsener af personlig karakter i form af f.eks. en buket blomster eller et par flasker vin.

Vin-gaver i forbindelse med afholdelse af foredrag.

Mindre reklameeffekter i form af kuglepenne, lightere, t-shirts eller tilsvarende. Ofte er det dog også her en god idé at takke nej.

Alle øvrige gaver returneres med et »Tak for gaven men Teknologiens Mediehus' etiske regler gør det ikke muligt for mig at modtage…«

  1. Marketing og anseelse

Redaktionelle medarbejdere deltager ikke i andre firmaers marketing - det være sig i annoncering, events, spil eller lignende. Føler en medarbejder, at vedkommende uden egen vilje er blevet brugt eller misbrugt af tredjepart, skal chefredaktøren orienteres med det formål at få gendrevet misbruget.

Der skal vises omtanke, når email-adressen bruges på fremmede web-steder, chat-steder, debat-fora. Brug ikke ing.dk-adressen i sammenhænge, der kan skade husets anseelse.

  1. Arbejde uden for Teknologiens Mediehus

Journalistisk arbejde for andre end Teknologiens Mediehus' redaktioner skal på forhånd forelægges redaktionsledelsen, der tager stilling til, om arbejdet er i overensstemmelse med ansættelsen i Teknologiens Mediehus A/S. Andet lønnet arbejdet uden for bladhuset accepteres, men de redaktionelle medarbejdere skal orientere chefredaktøren, sådan at enhver mistanke om inhabilitet i det journalistiske arbejde undgås. Læserbreve og kronikker til andre medier er ikke omfattet af denne regel - idet dog en kronik bør vendes med redaktionsledelsen, hvis den omhandler et emne, den pågældende også skriver om hos Teknologiens Mediehus A/S.

  1. Teknologi og fortrolighed

Det er ikke tilladt at læse, videreformidle eller på anden måde bruge kollegaers computer-filer, uanset om disse foreligger som e-mails eller personlige filer på lokale eller fælles diske. Det er en god idé at indgå aftale med en eller flere kollegaer om adgang til egne filer, således at disse kan hentes frem, hvis dette ved fravær skulle blive nødvendigt. I tilfælde hvor sådanne aftaler ikke er tilgængelige, og hvor der ved sygdom eller rejse opstår et akut behov for at åbne en redaktionel medarbejders fil, kan dette alene ske med chefredaktørens tilladelse, og efter at medarbejderens godkendelse så vidt overhovedet muligt er indhentet.

For alle med udvidede rettigheder på netværket gælder, at de udviser streng disciplin i omgangen med fortroligt kilde- eller personfølsomt materiale. Misbrug af disse rettigheder medfører øjeblikkelig bortvisning fra arbejdspladsen.

  1. Fejl og rettelser

Teknologiens Mediehus tilstræber en fair og korrekt journalistik. Det indebærer, at medarbejderne har pligt til aktivt at medvirke til, at faktuelle fejl rettes øjeblikkeligt og synligt. Rettelser bringes på faste pladser i avisen og i let genkendeligt, fast udstyr under overskriften »Ingeniøren retter«.

Medarbejderne skal orientere redaktionsledelsen om mundtlige og skriftlige klager over deres artiklers indhold og/eller udformning, når de fremsættes direkte over for medarbejderen. Redaktionsledelsen har tilsvarende pligt til at orientere medarbejdere om klager over artikler, billeder og lignende, såfremt disse fremsendes til selskabet eller medlemmer af redaktionsledelsen.

Etiske regler offentligt tilgængelige

Teknologiens Mediehus' etiske regler bliver løbende revideret og seneste version er til enhver tid tilgængelig på Ingeniørens intranet og for offentligheden på ing.dk.

Teknologiens Mediehus følger i øvrigt de generelle presseetiske regler, som i henhold til Medieansvarsloven administreres af Pressenævnet.