Hvordan skaffer vi klimavenlig biomasse? Se løsninger og faldgruber

Danmark har brug for masser af biomasse i fremtiden, hvis vi vil være fri for fossile brændsler i 2050. Men biomasse er langtfra altid en klimavenlig energiform. Se eksperternes bud på fordele og ulemper her.

Mere: Derfor skader træpiller klimaet mere end kul


Mere: Professorer: Concitos træpille-rapport er fyldt med fejl


Mere: Derfor skader træpiller klimaet mere end kul


Mere: Forsker: Sådan dyrker vi selv erstatning for forhadte træpiller


Mere: Danske rapsmarker til biodiesel kan gøre mere skade end gavn


Mere: Hver tyvende dansk kornmark er en rendyrket CO2-skorsten

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Absurditeten i Concitos argumentation er tydelig i eksemplet med affaldstræ fra møbler (og fra træindustrien i det hele taget): Hvis ikke dette affald skulle brændes af og energiudnyttes, hvad skulle det så? Smides på lossepladsen og rådne sin energi og CO2 op i luften, mens energibehovet i stedet dækkes af kul?

Concitos påstand om en forsinkelseseffekt (10-15 år i dette tilfælde) er vrøvl og bygger på en manglende helhedsbetragtning af kulstofkredsløbet.

 • 5
 • 2

Alt for < CO2:

Det er kun, hvis man behøver lagre eller transportere træ lige fra skoven, at det er nødvendigt at tørre og lave piller. Det er fordelagtigt at fyre med flisen direkte.

Møbler og andet tørt træ behøver heller ikke forvandles til piller, hilser Tyge

 • 1
 • 0

Særligt i betragtning af at CO2' virkning på temperaturen (og husk det kun er temperaturen, ikke klimaet) er usikker. Man burde først og fremmest se på økonomi og arealanvendelse/effektivitet, og først derefter måske se på CO2. Denne maniske fokusering på CO2 resulterer i alt for mange suboptimeringer og luftige projekter. Hvor længe varer det før motionscentre bliver forbudt, medmindre de leverer strøm til nettet fra redskaberne. :-)

Filmen med træet var god.

 • 2
 • 4

Det kunne måske med fordel undersøges, om en forgasning ikke er mere miljørigt, giver en bedre økonomi end en simpel afbrænding. Forgasningsgassen kan gemmes til vindstille perioder, anvendes til transport mv., mens varme enten i en akkumuleringstank eller i et rørsystem ikke har samme muligheder.

 • 1
 • 0

Den stadig stigende mængde biomasse vi har behov i DK til at erstatte olien, kullet og naturgassen skal til dels (og kun til dels) komme fra træstof. Men det er væsentlig for det langsigtede CO2 regnskab at det kommer fra flere nye skove - at der plantes mere skov, både aht. at gøre CO2 regnskabet hurtigere neutralt fsva træ til biomasse til energiforsyningen, men ikke mindst også aht. biodiversiteten i de danske skove. En stor del (mere end halvdelen) af de godt 3.000 truede arter i Danmark har hjemme i skovene, især i de gamle og i de mere urørte skove. Mange af de truede arter er netop afhængige af træ især iform af døde træer. Mængden af dødt ved i de danske skove er måske overraskende voldsomt lav i sammenligning med både vore nabolande og i sammenligning med potentialet, dvs. i længe urørte naturskove (ja -de findes omendskønt ganske ganske få steder i DK i dag). I 73% af de danske skove forekommer der i praksis ikke dødt ved. Der er i gns. 4,7 m3 dødt ved per hektar i danske skove. Der skal mindst 20 m3/ha for at blot sikre nogle af de truede træ-levende arter og meget mere hvis vi vil sikre flere af arterne. Til sammenligning er der i naturlige skove målt mellem 74 og 168 m3 dødt ved pr. ha under danske forhold. Se mere i skovkapiteltet i Danmarks Natur 2010 (red. Hans Meltofte): http://static.webproof.com/pag...pdf. I øvrigt forsætter urørte naturlige skove (old growth forests) med at indbygge kulstof i århundrer(!), se fx: Nature 455, 213-215 (11 September 2008). Old-growth forests as global carbon sinks. Sebastiaan Luyssaert et al. http://www.nature.com/nature/j...tml. Så der skal også ske en ekstensivering af skovdriften i de nuværende skove, så vi får mere dødt ved da det vil medvirke til at sikre både de mange truede arter i nedbryderfødekæderne og aht. klima igennem mere kulstofbinding i skovene - her er potentialet stort. Der skal faktisk istedet ske en øget opbygning og produktion og udnyttelse af træ-biomasse andet steds. Det er helt oplagt at tage fat i landbrugslandets (iøvrigt hele 63% af Danmarks areal) to-dimensionelle og fysisk set stærkt ineffektive udnyttelse af solen energi, luftens CO2 og vandet til at lave biomasse-energi. Der skal meget mere ny skov og energi-pil, energipoppel og elefantgræs de rette steder i landbrugslandet. Som side-gevinst kan vi få lidt beskyttelse mod eutrofiering og mere kulstof bundet i jorden og tillige brudt en smule op i monotonien af korn-, raps- pesticid- og gylle-ørkenen i det åbne land. Så det er lidt mystisk at se Martin Einfeldt og Dansk skovforeing "skyde budbringeren" istedet for at udnytte muligheden for at benytte argumenterne til at 1) øge skovarealet og 2) øge den stående biomasse i skoven (som på længere sigt vil forbedre både stormfasthed og værdien af de danske skove) og 3) forbedre de danske skoves katastrofalt lave mængder dødt ved aht. mange truede arter.

 • 1
 • 1

Til Lasse Gorm Jensen og Thomas Djursing,

Vi mangler jo desværre på den ellers udemærkede oversigt at biogas f.eks. fra gylle, bioforgasning af træ eller halm. Ligeledes mangler affaldssiden, hvor vi i DK idag jo desværre holder stærkt på bare at afbrænde det hele (det er der vil ikke så meget CO2 fortrænging i), fremfor at udnytte den ekstra energi man kan få ud af affald ved f.eks. at fraktionere (som ved Renescience) eller kildesortere (se fx seneste nummer af TÆNK) og dermed undlade at skulle bruge energi på f.eks. transportere og siden dampe vand ud af den organiske del af affaldet (som jo også er biomasse), og bruge energi på at smelte metalaffald sammen til slagger, som vi gør i DK idag. Indhøstning/indsamling, transporterne og logistik og forprocessering ved de forskellige former for biomasse skal også med ind i den samlende beregning af klimagas-fortræningspotentialet/-effekt. Det ville være godt hvis Ingeniøren kunne få den eksisterende viden/videnskabelige vurderinger til dette indsamlet og formidlet også.

 • 0
 • 1

Nu bliver jeg nødtil at gentage mig selv, sorry ;0)

Med hensyn til Biomasse, så er det da et forfærdeligt spild hvis man brænder det til aske.

Hvorfor kikke man ikke på inkaernes opdagelse for mange år siden.

Alt biomasse kan laves til Biokul, selv vores køkkenaffald, halmen og meget meget mere, vi kunne låse rigtig meget Co2 + få Co2 reducerede energi + forbedre udbyttet af landbrugsjorden + mindske udvaskning af nærringsstoffer til grundvand og naturen.

Biokul / Agrichar / Boichar og nej kullet skal ikke brændes bagefter! http://www.youtube.com/watch?v=nzmpWR6JUZQ

Fordele ved Biokul.

1.: Under produktionen dannes syngasser som kan bruges til at producere eletricitet. http://www.stirling.dk/page_content.php?me...

2.: Ved at tilsætte vores landbrugsjord/have/parker/skove denne biokul opnår vi disse fordele.

2.1, Fastlåsning af Co2 i jorden, i mange hundrede måske tusinder af år. 2.2, Biokul virker som en svamp og suger vand, fosfor, nærringstoffer til sig, det bliver ikke udvasket 2.3, Biokuls struktur er det perfect levested for jordens mikro organismer. 2.4, Og en masse andre fordele, ingen minusser!

I Danmark indsamles over 600 tusinde ton haveaffald per år, nu bliver det lavet om til kompost, men koposteringen frigiver Co2 samt metan gasser. Haveaffaldet/komposten vil over en 12 årig periode have frigvet alt sin oplagerede Co2 + en masse metangas. Biokul = Ingen metangasser + produktion af eletricitet ved productionen + Co2´en i kullet forbliver bundet i jorden.

 • 2
 • 0

jeg vil anbefale ingeniøren ikke at videre bringer Concitos misforståelser. Det klæder ikke avisen.

VH Toke

Tja, nu er vi jo nogle, der ikke går ind for censur....

 • 0
 • 0

Ingeniøren kan skrive lige hvad den har lyst til. Som en respektable fag-avis må man forvente at Ingeniøren sortere i de oplysninger den formidler. Når Ingeniøren vælger at formidle resultaterne af Concitos manglefulde analyse, så bekymrer det mig som læser og får mig til at overveje om resten af indholdet i Ingeniøren er af samme karakter.

Ikke alle analyser er lige gode. Når man videreformidler analyser er det under ansvar. Det har intet med censur at gøre, at forvente at Ingeniøren påtager sig et ansvar for at de oplysninger ingeniøren publicere er korrekte. Det har de ikke gjort behandlingen af Concitos mangle fulde rapport.

VH Toke

 • 1
 • 0

Ingeniøren kan skrive lige hvad den har lyst til. Som en respektable fag-avis må man forvente at Ingeniøren sortere i de oplysninger den formidler. Når Ingeniøren vælger at formidle resultaterne af Concitos manglefulde analyse, så bekymrer det mig som læser og får mig til at overveje om resten af indholdet i Ingeniøren er af samme karakter.

Ikke alle analyser er lige gode. Når man videreformidler analyser er det under ansvar. Det har intet med censur at gøre, at forvente at Ingeniøren påtager sig et ansvar for at de oplysninger ingeniøren publicere er korrekte. Det har de ikke gjort behandlingen af Concitos mangle fulde rapport.

VH Toke

Toke

Fordi du ikke mener, at Concitos rapport er ok, er det vel ikke ensbetydende med, at den skal undertrykkes (lig censur) - den har reelt frembragt en debat, som ellers ikke ville indgå i den fremtidige energi- / CO2-begrænsningspolitik.

Jeg skal vel ikke forestå dine indlæg som om, at det er ok at lovgive om noget er CO2-neutral eller ej?

For problemet med øget brug er ikke blot et spørgsmål om afbrænding af biomasse udleder CO2 eller ej - for der er vel ingen, der påstår, at afbrænding af biomasse ikke udleder CO2?

Derfor burde biomasseafbrænding til el- og/eller varmeproduktion i kraft-/kraftvarmeværker være omfattet af EUs CO2-kvotesystem på lige fod med kul, olie, naturgas mv.

Problemet er også, at der ikke i omlægningsplanerne på energiområdet indgår analyser om, hvad der sker med jordstrukturen, hvis vi uhæmmet fjerner al biomasse, for at tilfredsstille vores energihunger.

Problemet er også, at der ikke i overvejlserne indgå den kulstoftransport der går fra jorden til planter, med det forudsættes, at al kulstof i planter kommer fra atmosfæren.

Problemet er også, at den symbiose der foregår mellem planter og mikroorganismer ikke inddraget i analysegrundlaget.

Helt kort - de eksisterende analyser er for overfladiske, hvilket kan bringe kloden fra en økologisk krise til en anden, der måske bliver mere alvorlig. Klodens skal nok overleve menneskenes dumheder. Spørgsmålet er om mennesket gør?

 • 0
 • 1
ER BRUGEN AF BIOMASSE ENERGINEUTRAL?

Som jeg forstår (eller misforstår) debatten om biomasses energineutralitet, er debattørerne delt i 2 hold:

1) Hvis der ikke fældes mere træ end tilvæksten (CO2-optag) af de øvrige træer på et år, så er afbrænding af træ CO2-neutral. Spørgsmålet er her: Hvordan kan man overhovedet bestemme det balancepunkt, hvor de to mængder- CO2-optag og CO2-udledning - er lige store? Bl.a. afhænger balancepunktet af, om der er tale om nåletræer eller løvtræer og deres årlige vækst.

2) Fra et dansk synpunkt, hvor vi importerer næste halvdelen af biobrændslet fra lande som de baltiske lande, Rusland ( mest træ og træflis) og USA og Canada (mest træflis og træpiller), brænder vi bare biomassen af (CO2-udledning). Så set fra et nationalt synspunkt, er der slet ikke tale om CO2-neutralitet.

 • 1
 • 6

1) Hvis der ikke fældes mere træ end tilvæksten (CO2-optag) af de øvrige træer på et år, så er afbrænding af træ CO2-neutral.

Neutraliteten består i at se på det enkeltre træ i sin helhed. Ikke skoven. Ikke tilvæksten.

Når et træ vokser, optager det via fotosyntese en mængde CO2 fra luften. Denne CO2 bliver lagret som diverse kulstof-forbindelser i træes ved.

Når træet fældes og afbrændes (eller rådner) går processerne den anden vej og det bundne kulstof frigives som CO2.

Pointen her er at træet efter fældning afgiver PRÆCIS samme mængde CO2 som det i sin levetid har optaget og lagret i veddet. Præcis den samme mængde. Ikke sådan cirka, men 100% det samme. Tæller du C-forbindelser før og efter går det op.

Afbrænder man et træ vil atmosfæren altså have præcist det samme indhold af CO2 som inden man plantede træet. Optagelsen og frigivelsen af CO2 er lige stor. Ergo er den energi man får ud af løjerne fremkommet uden at atmosfærens indhold af CO2 er steget af den grund. Afbrænding af træ er dermed CO2-neutralt. Al den CO2 der frigives ved afgbrænding har træet selv hevet ud af atmosfæren i første omgang.

10 CO2 -> 10 C bundet i træet -> 10 CO2

Men det er klart, at hvis man brænder mere træ af end man planter, så vil der i denne periode være en netto CO2-frigivelse. Omvendt, hvis man planter mere end man brænder. Men uanset hvad, vil det i sidste ende gå lige op.

 • 7
 • 3

Kære Michael Wolsing Tak for dit venlige svar på mit indlægs pkt.1. Hvordan bedømmer du indlæggets pkt.2? Venlig hilsen Flemming Priem

 • 1
 • 5

Når vi brænder et træ, så er det CO2 neutralt.

Når vi fælder en urskov, eller en gammel driftskov, så fjerner vi hjemmet for millioner af dyr og planter. Når alle biologer i hele verden skriver den ene artikel efter den anden, om tab af biodiversitet og udryddelse af dyrearter, så bliver debatten lidt mere nuanceret.

Træafbrænding er isoleret set CO2 neutralt, men uanset dette faktum, er det ikke en løsning som er uden vidtrækkende konsekvenser for planetens dyr og plantet.

Det er i den forbindelse ret ligegyldigt om Danmarks skove bliver større og at vedmassen stiger, når biologer trygler om at få uberørt skov, PÅ VERDENSPLAN.

Ikke plantager, men skove hvor vi lader det hele stå, og lader vindfælder ligge og rådne op (og udsende metan), så vi kan få vores insekter tilbage.

 • 4
 • 6

Når vi fælder en urskov, eller en gammel driftskov, så fjerner vi hjemmet for millioner af dyr og planter. Når alle biologer i hele verden skriver den ene artikel efter den anden, om tab af biodiversitet og udryddelse af dyrearter, så bliver debatten lidt mere nuanceret.

@Michael Så prøver du at udvide debatten ud over emner. For hvilken relevans har din påstand reelt for bæredygtig biomasse brugt i Danmark ?

Træafbrænding er isoleret set CO2 neutralt, men uanset dette faktum, er det ikke en løsning som er uden vidtrækkende konsekvenser for planetens dyr og plantet.

Så er vi enig om at bæredygtig biomasse er CO2 neutralt. Det vi så lige også skal være enige om er, at mængden af urørt skov stiger i Danmark og forventeligt de lande vi modtager biomasse fra ?

Det er i den forbindelse ret ligegyldigt om Danmarks skove bliver større og at vedmassen stiger, når biologer trygler om at få uberørt skov, PÅ VERDENSPLAN.

Selvfølgelig er det ikke det. Selvom Danmark udgør en meget lille del, så er det også vigtigt. Det du skal spørge dig selv om, er om det er ligegyldigt i forbindelse med debatten om bæredygtig biomasse anvendt i Danmark

 • 6
 • 3

ER BIOMASSE ALTID CO2-NEUTRAL?

Det mener Jakob Rasmussen og mange andre. Men er det nu hele sandheden? I Klimarådets rapport om biomasse står: "Indtil nu har skovenes kulstofpuljer i de fleste tlfælde ikke været inkluderet i landenes klimamål. Det er problematisk, blandt andet fordi udledningen af CO2 fra afbrænding af træ ikke tælles med der, hvor træet brændes af, men efter reglerne skal bogføres i klimaregnskabet i det land, der producerer biomassen. Konsekvensen af dette er, at det er tvivlsomt, om CO2-udledningen fra biomasse og den deraf følgende potentielle reduktion af skovenes kulstofpuljer får betydning for produktionslandenes klimamål. Det betyder at de lande, der importerer og afbrænder biomassen, ikke nødvendigvis kan være sikre på, at brugen af biomasse medfører reelle gevinster for klimaet. Dette er endnu en årsag til, at det er vigtigt at inddrage skovenes kulstofpuljer i landenes klimamål.... Det er usikkert, om inddragelsen af skovene i klimamålene vil ske på en måde, der tilskynder til at øge skovenes kulstofpuljer, og hvis reglerne udformes med henblik på at generere kreditter, kan de i værste fald svække landenes klimamål".

Med andre ord kan det være en fordel, ikke at være altfor skråsikker i sagen om brug af biomasse i danske kraftvarmeanlæg.

 • 1
 • 1

Med andre ord kan det være en fordel, ikke at være altfor skråsikker i sagen om brug af biomasse i danske kraftvarmeanlæg.

@Flemming Så skal vi holde fast i Klimarådets konklusion “ Afbrænding af biomasse udleder CO2, og derfor er biomasse i Klimarådets optik ikke CO2-neutral på linje med sol- og vindenergi. Det udelukker dog ikke, at brug af biomasse som alternativ til fossile brændsler kan gavne klimaet,” står der i rapporten.” Samt ikke mindst hvor godt er der styr på leverancekæden af biomasse

 • 4
 • 1

Ja! Hvor stor en andel af den estiske træpille- og flisleverance står den russiske mafia for når Russike træ fra store afskovninger smugles ind landet. !

@Niels Den teori har du fremlagt flere gange. Og hver gang uden at komme med nogen form for dokumentation. Men jeg kan hjælpe med, at oplyse at de baltiske lande har en skovlovning der faktisk er mere restriktiv end den danske. Og at forholdet til Rusland i øvrigt ikke er særlig godt.

 • 6
 • 2

Du har ganske ret, Niels Vedrørende biomasse er det ret uklart, hvor meget klimakreditter spiller ind ved import af biomasse fra Rusland og de baltiske lande. Klimakreditter er en art afladshandel, der skaffer aflad for manglen af et reelt klimaregnskab.

 • 2
 • 4

Men jeg kan hjælpe med, at oplyse at de baltiske lande har en skovlovning der faktisk er mere restriktiv end den danske.

@Jakob. Ligesom i Danmark er der i resten af verden, meget stor forskel på hvad der står i loven, og hvad der sker i praksis, i de fleste lande står det værre til end her.

FFS - Selv her i landet er der ulovlige fældninger af træer.

At hårnakket påstå og fastholde at der ikke kommer ulovligt træ til Danmark fra land A-Z, er i bedste fald bevidst påtaget naivitet !

 • 2
 • 3

Ligesom i Danmark er der i resten af verden, meget stor forskel på hvad der står i loven, og hvad der sker i praksis, i de fleste lande står det værre til end her.

FFS - Selv her i landet er der ulovlige fældninger af træer.

At hårnakket påstå og fastholde at der ikke kommer ulovligt træ til Danmark fra land A-Z, er i bedste fald bevidst påtaget naivitet !

@Michael Vi kan ikke rigtig bruge disse konspirationsterorier til noget. Det er således at skovlovgivningen er markant mere restriktiv i Baltikum end den f.eks. er i Danmark. Lovgivningen varierer lidt imellem landene, men generelt er der krav om at et skovet areal skal reetableres enten ved naturlig foryngelse eller plantning. Når du ønsker at skove et areal er der også krav til hvor store arealer du må skove og du SKAL have en hugsttilladelse på det konkrete areal. Selvfølgelig kan der ske svigt, men at påstå, at det i praksis skulle være ulovligheder "på stribe" er fuldstændig din påstand, og da den er fremsat uden nogen form for dokumentation eller reference, så er det ærlig talt useriøst. Smut du hellere en tur til de baltiske lande og tjek forholdene, det har andre været. Bl.a. de auditører der kontrollerer den bæredygtige biomasse. Og hvis du så kommer tilbage med dokumentation for dine påstande, så er du sikkert velkommen til at poste et indlæg igen.

 • 5
 • 2

Selvfølgelig kan der ske svigt, men at påstå, at det i praksis skulle være ulovligheder "på stribe" er fuldstændig din påstand, og da den er fremsat uden nogen form for dokumentation eller reference, så er det ærlig talt useriøst.

Det er fuldstædnig naivt at tro at ulovlig hugst ikke er sat i system og der flyder store mængder ulovligt træ fra lande som Rusland, Hvide Rusland, Ukraine, Ungaren, Rumænien mf. til de danske kedler.

Træpillepriser se https://www.nh.gov/osi/energy/energy-nh/fu... Dvs. en 30 ton lastbil indeholder altså værdier for 60.000 kr som reelt giver en enorm fortjeneste til trætyvene i de Østeuropæiske lande..

 • 3
 • 3
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten