Kan foton accelerere i aktivt spejl

Kan man bryde lynhastigheds-muren ved at sende en foton ind mod et spejl , der i samme splitsekund som fotonen skal reflektere i spejlet , bevæger sig i fotonens undvigelsesretning og giver denne en kickstat ?

Kan man bryde lynhastigheds-muren ved at sende en foton ind mod et spejl , der i samme splitsekund som fotonen skal reflektere i spejlet , bevæger sig i fotonens undvigelsesretning og giver denne en kickstat ?

 • 0
 • 0

Det vil sige at tiden står stille i rummet mellem mine øjne og skærmbilledet der udsender lys ?? Jeg føler snarere det er omvendt . Uanset alle påstande af det modsatte vil jeg PÅSTÅ lysets hastighed ligesåvel som både du og jeg teoretisk kan bringes over lysts hastighedsgrænse ved gentagne øgede hastighedsudgangspunkter . Stykvis er det ganske vist lysets hastighed , men sammenlagt bliver summen en forøget hastighed , eventuelt i en rumrejse i fremtiden . Men det er jo så vi ikke enige om . Iver

 • 0
 • 0

Søren, du gør alt til en konkurrence, og ja, Einstein er indtil videre stadig stodderkongen...tilfreds ? Men Lamour, Poincaré og Lorentz kom før Einstein med denne formodning, som var baseret på Maxwells ligninger og formodninger...helt rigtig. Einstein var bare den der høstede laurbærrene...

 • 0
 • 0

Berndt. Skal vi videre i vor viden må en HOLDNING ikke være et stoppested hvorfra man hårdnakket fastholder der opnåede viden . Horisonten har ingen grænser for nysgerrighed der fører til nye undersøgelser baseret på den bestående viden . Det er det der altid har og vil bringe menneskeheden frem til endnu mere viden . Foreløbig er det lykkedes at nedsætte (fryse)fotonernes hastighed og det vil ikke forbavse mig om det modsatte også bliver tilfældet , hvis man da ikke bare klamrer sig til gamle teorier.

 • 0
 • 0

...sikrer kausale forhold, Iver. Alene af den grund må overlys-hastigheder afvises. Så længe du ikke fortæller mig at du har mødt dit yngre jeg (eller dit ældre) et sted i Danmark og beviser det for mig, så tror jeg altså ligeså meget på akausalitet som på gud...

At nærme sig det absolutte nulpunkt er (må være) det samme som at nærme sig lysets hastighed, tiden går i stå (lysets hastighed nedsættes !). At kunne overstige lysets hastighed vil medføre en akausal verden, en verden hvor ting sker uden årsag og i en stor forvirring. Fortid og fremtid vil blive blandet sammen, hvad der i sig selv er latterligt at antage.

Men når det skulle lykkedes for nogle forskere at afkøle en større mængde masse til det helt absolutte nulpunkt, forudser jeg en katastrofe i stil med E=mC^2, sagerne forlader stedet med lysets hastighed til alle sider: den "kolde" atombombe.

Fordi...

Når tiden står stille bevæger "ting" sig med lysets hastighed og repræsenterer ren energi, stråling. Derfor burde det hedde: masse kan ikke bevæge sig med lysets hast, det kan kun strålingsenergi, hvad der så betyder at massen opgiver sin identitet ved lysets hast: nu er det kun stråling.

Det er hvad jeg mener der foregår...

 • 0
 • 0

Du skrev...

Lysets hastighed som værende konstant og uafhængig af reference systemer er en forudsætning for kong Einsteins specielle relativitetsteori. Så lidt har "the king" da med det at gøre - selv om det giver dig kvalme.

...men det er da også en betingelse for Einsteins teori at Pi=3,14159... og at 1+1=2, er det så Einsteins tal også ?? ;o)

 • 0
 • 0

joda

Nej, selvfølgelig ikke. Lad os ikke skændes om det. Jeg noterer blot at du er enig med Einstein i denne lille sag. Der interessante ved Einstein er at han kunne bruge den ene erkendelse til at nå en ny erkendelse - som udtrykt i den specielle relativitetsteori.

Han er altså ikke altid en svindler som du ellers plejer at påstå.

Mvh Søren

 • 0
 • 0

At nærme sig det absolutte nulpunkt er (må være) det samme som at nærme sig lysets hastighed, tiden går i stå (lysets hastighed nedsættes !). At kunne overstige lysets hastighed vil medføre en akausal verden, en verden hvor ting sker uden årsag og i en stor forvirring. Fortid og fremtid vil blive blandet sammen, hvad der i sig selv er latterligt at antage.

Berndt. For det første mener jeg det ovenikøbet er en kvindelig dansk forsker der har bevist at kunne sænke lysets hastighed (husker ikke navnet) . Hastighed forbindes med tidsforløb--uforklarlig teoretisk forklaring der intet har med virkeligheden at gøre . Tid er et forløb hvor du end befinder dig i hvilken som helt hastighed . Du kan vælge en tidsmængde fyldt i et lavt bredt glas , eller et højt slankt glas . Drikkes der ligeligt meget af dem bliver de tomme på samme tid , uanset det høje slanke glas synes længere . Tid er moget der bruges , eller går uanset hvordan den bruges. Målinger af tidsforløb på rumfarter der viser et tidstab skyldes ene og alene tidstageren påvirkes af det absale bevægelsesfænomen og ikke tidsforskydninger i den forstand hvor man søger at udlægge det som om man kan rejse fra tiden .

 • 0
 • 0

Kan man bryde lynhastigheds-muren ved at sende en foton ind mod et spejl , der i samme splitsekund som fotonen skal reflektere i spejlet , bevæger sig i fotonens undvigelsesretning og giver denne en kickstat ?

Hej!

Hvis du lader et spejl flytte sig i undvigelsesretningen øges fotonernes impuls og energi - men lyshastigheden er uændret i det lufttomme rum.

Kig på dette "gamle" tankeeksperiment:

Impuls får raketter til at lette:

Kilde: [Ohanian], Physics, Ohanian, Hans, C. ISBN: "0-393-95401-3", W.W.Norton & Company, Inc. New York

[Ohanian], 17.7 Momentum and Energy: side 435:

Formel (13) for en masses impuls:

p = v * m/sqrt( 1 - v^2/c^2 ), sqrt = squareroot = kvadratroden.

hvor

p er impulsen i kgm/s = Js/m = J/v.

m er massen i kg, når massen er stillestående. Det kaldes også hvilemassen.

v er massens hastighed i m/s.

c er lysets hastighed i m/s. ca. c = 300.000.000 m/s = 3.00 * 10^8 m/s.

For lave hastigheder h < c/10, i forhold til lyshastigheden c, er en masses impuls tilnærmelsesvis: p = m * v

Når en masse får ændret impuls giver det sig udslag i en hastighedsændring og visa versa.

--

[Ohanian]

40.3 Photons and the Photoelectric Effect, side 907

40.4 The Compton Effect: side 910:

(evt. 36.5 Momentum of a Wave: side 815-816)

Formel 40.4(13) og 40.3(example 3) for lys kvanter;fotoner har ingen hvilemasse, så der har man følgende formel for deres impuls:

p = ( hx * f ) / c

hvor

p er impulsen i kgm/s = Js/m = J/v = J/c for fotoner.

hx er Plancks konstant. ca. hx = 6.63 * 10^-34 J*s.

f er lyskvantens frekvens i Hertz Hz = s^-1.

c er lysets hastighed i m/s. ca. c = 300.000.000 m/s.

Når en foton får ændret impuls giver det sig udslag i en frekvensændring og visa versa.

Det smarte ved fotoners impuls er, at det er masseløst og lyshastighed bibeholdes, selv efter reflektion og uanset om fotonet modtager eller afgiver impuls.

--

[Ohanian] Formel (56) side 215: Gælder for lufttomt rum og uden gravitationspåvirkninger:

v - v_0 = u ln ( M_0 / M )

hvor

v er rakettens sluthastighed

v_0 er rakettens starthastighed

u er udstødningsgassens hastighed

M_0 er rakettens masse før udstødning ved v_0

M er rakettens masse efter udstødning ved v

Som det kan ses er hastighedsforøgelsen ligefrem proportional med udstødningsgassens hastighed. Den optimale hastighed vil derfor lysets hastighed, men det forudsætter uendelig høj temperatur og det er ikke praktisk muligt.

En 9.6 The Motion of a Rocket, side 213 I følge example 9 side 215 har den konventionnelle raket Saturn V's udstødningsgas en hastighed på 3.1*10^3 m/s = 3.1 km/s. Dette er en ineffektivt impulskilde.

En anden mulighed er en ion-motor som accelererer ioner ud af motoren. Her kan hurtigere hastigheder nås, men sædvanligvis meget mindre end lyshastigheden; omkring 30 km/s og derfor også en ineffektivt impulskilde: http://www.grc.nasa.gov/WWW/PAO/html/ipswo... http://directory.google.com/Top/Science/Te...

Dette "rykker" bedre. Ingen udstødningsbrændstof behøves, men man er afhængig af en solvind: Setting Sail for the Stars http://science.nasa.gov/newhome/headlines/...

-

Forslag:

Læg et spejl på jorden og sæt et fast i bunden af raketten.

Send en kraftig grøn lyskilde ind mellem de to spejle så impulsen for lys reflektionerne, er så stor at raketten løfter sig fra jorden. For hver reflektion af et foton på raketten, vil der blive afleveret impuls til raketten (når rakettens højde øges). Dette vil forårsage at fotonets lysfarve får lavere frekvens, og efter mange reflektioner vil lysfarven blive rød. For hver gang fotonerne reflekterer på jorden, får jorden også noget impuls, men pga. af den store masse, vil jorden ikke flytte sig sønderligt.

Fra [Ohanian] example 4 side 817 haves:

F = ( G * M_e * M_r ) / r^2

hvor

G er gravitationskonstanten, G = 6,67e-11 N*m^2/kg^2.

M_e er massen af jorden m_e = 5,98e24 kg.

M_r er massen af raketten i kg.

r er afstanden mellem jordens masse midtpunkt (centrum) og rakettens masse midtpunkt.

F(1000 kg) = 6,67 * 5,98 * 1e13 * 1e3 / (6,36e6)^2 N = 4e17 / 4e13 N = 1e4 N

Krævet lyseffekt for tilsvarende kraft:

F = P/c

<=> P = F*c

hvor

P er effekten i W = J/s.

F er kraften i N.

c er lysets hastighed.

P= 10^4310^8 W = 3e12 W, W=J/s.

Det vil sige for at få raketten til at svæve, skal der sendes en effekt på 3e12 J/s, men uden reflektion.

For en reflektion vil det kræve det halve: 3/2*1e12 J/s. F.eks. hvis lysstrålen sendes fra jorden og reflekterer på raketten.

Lad os antage at raketten er i 150 m højden. Så tager det 2*150/3e8 s for lyset at komme fra raketten til jorden og tilbage igen. Det er 1e-6 s.

Det vil sige at lysstrålen, mellem spejlene, skal have en energi på: 1,5e6 J = 3/2e12 J/s * 1e-6 s.

Dette forudsætter at al lyset reflekteres, ellers skal tabt lys tilføjes.

I 1500 m højde skal lysstrålen, mellem spejlene, have en energi på: 1,5e7 J

Her har jeg ikke korrigeret for den mindre tyngdekraft.

I 150 km højde skal lysstrålen, mellem spejlene, have en energi på (roundtrip time 1e-3 s): F(1000 kg) = 4e17 / (2*150e3 + 6.36e6)^2 N = 9018 N

1,4e9 J = 9014/2*3e8 J/s * 1e-3 s.

I 6360 km højde skal lysstrålen, mellem spejlene, have en energi på (roundtrip time 4,2e-2 s): F(1000 kg) = 4e17 / (26360e3 + 6.36e6)^2 N = 1099 N ca. 1100 N P=Fc= 1100*3e8 J/s

6,9e9 J = 1100/2*3e8 J/s * 4.2e-2 s.

I 26360 km højde skal lysstrålen, mellem spejlene, have en energi på (roundtrip time 8,4e-2 s): F(1000 kg) = 4e17 / (22*6360e3 + 6.36e6)^2 N = 396 N

P=Fc= 396/23e8 J/s

5e9 J = 396/2*3e8 J/s * 8.4e-2 s.

-

Som du kan læse af formlen F = P/c, er der ikke nævnt nogen bølgelængde/lysfarve her. Det var bare for eksemplets skyld, at jeg ville starte med en grøn lysfarve. Hvis formålet med lysstrålen var at bremse raketten, hvis den kom fra rummet ned på jorden, ville lysstrålen nærme sig den blå lysfarve.

Og omvendt; hvis formålet var at sende raketten til vejrs, ville lysstrålen nærme sig den røde farve.

-

Oprindeligt blev dette tankeeksperiment "designet" til at vise, at det ikke koster nogen energi at flyve fra en planet til en anden, som tilhører samme inertialsystem, ved anvendelse af en lysstråles masseløse impuls.

Meningen var, at når raketten havde undsluppet jorden, skulle raketten oplagre "den røde" (før "grønne") lysstråle minus raket bevægelsesenergien. Og når raketten så nærmede sig destinationsplaneten, skulle den sende "den røde" lysstråle ud og under landing skulle den igen oplagre "den grønne" lysstråle. Nu incl. den tidligere raket bevægelsesenergi. Og voila - ingen energi brugt!

Lene Hau kan jo oplagre lys - så det er praktisk muligt ;-)

18 January, 2001, Light stopped in its tracks: http://news.bbc.co.uk/hi/english/sci/tech/... Citat uddrag: "... And, astonishingly, if the coupling laser is turned off while the probe pulse is inside the gas cloud, the probe pulse stops dead in its tracks. If the coupling beam is then turned back on, the probe pulse emerges intact, just as if it had been waiting to resume its journey. The biggest impact of this work could be in the burgeoning field of quantum computing and quantum communication...."

 • 0
 • 0

Glenn--nu har jeg endelig fået vejret igen. Det er sandelig noget af en udredning du har ofret tid på . Håber du har ret . Berndt. Glem det kritiske punkt . Jeg kan ikke bevise min påatand ikke er en påstand--det er kun en logisk tanke.

 • 0
 • 0

http://en.wikipedia.org/wiki/Radiation_pre... Citat: "...Radiation pressure is the pressure exerted upon any surface exposed to electromagnetic radiation. If absorbed, the pressure is the energy flux density divided by the speed of light. If the radiation is totally reflected, the radiation pressure is doubled...."

http://en.wikipedia.org/wiki/Nichols_radio...

http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_sail

Dette instruments rotation skyldes ikke (alene) foton-trykket: http://en.wikipedia.org/wiki/Crookes_radio...

 • 0
 • 0

Følgende er ikke "ren" spejlfotonbaseret fremdrift:

Amazing Laser Spacecraft: http://www.youtube.com/watch?v=LAdj6vpYppA...

LightCraft Launch Oct 2000 - laserbeam powered propulsion: http://www.youtube.com/watch?v=KtH-SxqdtaA

How Light Propulsion Will Work: http://science.howstuffworks.com/light-pro... Citat: "...The basic idea behind light propulsion is the use of ground-based lasers to heat air to the point that it explodes, propelling the spacecraft forward. If it works, light propulsion will be thousands of times lighter and more efficient than chemical rocket engines, and will produce zero pollution..."

http://en.wikipedia.org/wiki/Lightcraft Citat: "...In 1999, tests by Leik Myrabo in cooperation with the US Army at White Sands Missile Range demonstrated the feasibility of using ground-based lasers to propel objects into orbit..."

 • 0
 • 0