Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Hot Dansk Thoriumforskning

13. juni 2017 kl. 23:0086
Artiklen er ældre end 30 dage

Dansk bidrag til international Thorium Molten Salt Reactor-forskning

Det er alt for længe siden, I har kunne læse om Thorium Molten Salt Reactor her på ing.dk. Det er ikke med min gode vilje. Bedre sent end aldrig. Her kommer en opsummering af, hvad Copenhagen Atomics har arbejdet på de sidste 2 år.

Tilbage i 1960’erne, da ORNL lavede deres banebrydende MSRE, fjernede man fissionsprodukter på gas form fra salten i pumpehuset via helium spraying. Copenhagen Atomics er i gang med at udvikle et nyt system til at fjerne fissionsprodukterne i et lavtryks-kammer, hvor salten presses igennem spray-dyser og forstøves i meget små dråber. Simuleringer har vist, at vi kan fjerne over halvdelen af det neutron-indfangningsareal, som fissionsprodukterne ville udgøre i salt uden rensning. Ved at kombinere denne teknik med Copenhagen Atomics heavy water moderated molten salt reactor design, så er det med stor sandsynlighed muligt, at lave en ægte formeringsreaktor i termisk spektrum, uden brug af online våd kemi i salt-rensningsanlæg.
Når vi kan vise at dette er muligt, vil det være en kæmpestor milepæl i atomenergiens historie. Dette gøres desuden muligt, ved at introducere nye keramiske materialer og nye produktionsmetoder til super-isolationsmaterialet aerographite i samarbejde med ledende internationale forskere inden for de respektive felter.

Lad os endnu engang lige huske hinanden på, h vorfor det i grunden er vigtigt:

Vores verden står over for en lang række udfordringer, og det viser sig, at energiproduktion er et helt centralt element i løsningerne til mange af disse problemer. Udbygningen af sol og vind går ifølge lederne i den offentlige debat rasende hurtigt i dag. I 2016 byggede hele verden ca. 27 GWy nyopført sol og vind, ifølge tal fra denne artikel, hvis vi antager 25% virkningsgrad for vind og 15% for sol:

Artiklen fortsætter efter annoncen

https://www.renewableenergyworld.com/articles/2017/03/new-global-solar-capacity-outpaced-wind-in-2016-irena-says.html

Verdes vækst i energiforbrug i 2016 var ca. 200 GWy, og det samlede globale forbrug var på 18 TWy. Så selv om vind og sol nybygning i 2016 var rekord stort, så var det stadig kun en brøkdel af nyopført olie og gas. Vi må derfor antage, at det kunne tage over 500 år at nå til 100% global energi fra vind og sol. Det når vi selvfølgelig aldrig, og i øvrigt vil både det globale forbrug og udbygningen af sol og vind stige, så disse fremskrivelser er alligevel behæftet med meget store usikkerheder.

Illustration: Th Engineering. .

Fig. 1 Social Progress Index 2015 plotted imod International Energy Agency global energy production-tal fra 2013 for 115 lande. Flere lande angivet ved navn. Blå stiplet linje er bedste fit til data som kan downloades her:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_energy_consumption_per_capita

Artiklen fortsætter efter annoncen

Folkene bag Copenhagen Atomics tror på at Thorium Molten Salt Reactors (MSR) kan spille en vigtig rolle i at løse mange af de globale problemer samt medvirke til at sikre, at vi skaffer meget mere CO2-fri energi til verdens befolkninger og løser atom-affaldsproblemerne. Vi ønsker at udbygge samarbejdet imellem forskningsgrupper og startup-virksomheder, som arbejder med Thorium MSR verden over, så vi kan løse de globale problemer og flytte punkterne i figur 1.
På Thorium Energy Conference i Mumbai i 2015 (ThEC15) fremlagde jeg selv flere eksempler på, hvordan Copenhagen Atomics aktivt udvikler teknologier, som Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) og nozzle spraying. Disse bidrage til den globale udvikling af MSR teknologien er medvirkende til, at Thorium MSR teknologien flytter tættere på et markedsgennembrug. Samtidig bringer de Copenhagen Atomics i en global lederposition inden for de nævnte områder.

LASER INDUCED BREAKDOWN SPECTROSCOPY

LIBS regnes for en ikke destruktiv måleteknik – mindre end et nanogram af materialet bliver omdannet under en test. En laserpuls danner en gnist (plasma) på overfladen af materialet, hvor materialet opnår meget høje temperaturer. Efter denne eksitation henfalder elektronerne for hver af grundstofferne i materialet til deres grundtilstand og udsender lys (gnisten), som opsamles og analyseres i nogle avancerede spectrometre. Via gentagende pulser og avanceret matematiske modeller er det muligt at bestemme materialets indhold af grundstoffer og ofte også de primære isotoper. Dette kan ske oftere end en gang i sekundet, og denne LIBS teknik kræver ingen forberedelse af prøverne. LIBS kan endda anvendes både på faste og flydende materialer. Det helt afgørende i forhold til MSR er, at LIBS måleteknologien ikke engang kræver direkte fysisk adgang til prøverne. Man kan måle på afstand via laserstråler, spejle, linser og optiske fibre. Folkene bag Copenhagen Atomics har arbejdet med LIBS i mange år, og vi har lavet målinger på salt smelter , urenheder i vand, faste materialer og forstøvede væsker.

Copenhagen Atomics har bl.a. vist at vi kan måle:

  • Nøjagtige kemiske kvantitetsanalyser af fluor smelter over 1000 °C
  • Isotopdetektion af små mængder U235 og U238 i et metallisk thorium-emne (Fig. 2)
  • Isotopdetektion af Li6 og Li7 i litium-fluorider (Fig. 3)

Copenhagen Atomics arbejder i øjeblikket på at kalibrere vores udstyr, så vi kan måle på flydende thoriumsalte i et forseglet miljø med salte, som indeholder flere hundrede isotoper.

LIBS potentielle nøjagtighed:
Det setup, vi burger i Copenhagen Atomics, består af to optiske fibre samt linser og spejle. Vi kan således lave nøjagtige målinger samtidig med, at det dyre måleudstyr er et stykke væk fra den varme og (i fremtiden) meget radioaktive flydende salt. Den typiske nedre grænse for mængder, vi kan detektere for relervante grundstoffer og isotoper, er ~10 PPM. Isotoper kan typisk detekteres med en relativ nøjagtighed på 98-99 %.

Copenhagen Atomics LIBS system skal i første omgang bruges internt i vores egne forsøg til at forbedre og validere, hvor store mængder af forskellige isotoper vi kan fjerne via vores nozzle spraying teknologi, som omtales her nedenfor. Vi vil dog også sælge vores LIBS system som en komponent til andre Molten Salt Reactor-virksomheder og forskningsinstitutioner. Samt samarbejde med IAEA omkring udvikling af LIBS, så det kan bruges til inspektion og kontrol af IAEA og andre myndigheder, som fører tilsyn med opbevaring og transport af salte og fissile materialer.

Illustration: Copenhagen Atomics.

Fig. 2. LIBS målinger udført af CA på metalliske thoriumprøver ; Zoom ind på 424-425 nm og visning af de karakteristiske toppe af U235 og U238.

Illustration: Copenhagen Atomics.

Fig. 3: LIBS målinger udført af CA på LiF prøve, inkl. zoom ind på 671 nm og de karakteristiske toppe af Li6 and Li7.

RENSNING AF SALT VED BRUG AF NOZZLE SPRAYING

Nozzle spraying er en videreudvikling af den traditionelle helium bobbling metode. Nozzle spraying gør det teoretisk muligt at fjerne meget store mængder af fissionsprodukter fra brændselssalten, imens den er i drift. Når vi får dette til at virke, så betyder det, at man kan undgå at lave våd kemi på brændselssalten, imens loopet kører. Derved fjerner man op imod halvdelen af kompleksiteten af de systemer, som ellers skulle køre inden for reaktorens primære barrierer. Selvsagt ændrer dette også på prisen og time-to-market for en formeringsreaktor i termisk spektrum.

Grunden til, at vi kan opnå så lovende resultater med nozzle spraying er, at næsten alle fissionsprodukter henfalder igennem nogle henfaldskæder med mange led. Det er muligt at fjerne ca. 15 af de grundstoffer, som isotoperne passerer op igennem deres henfaldskæder. Enten er disse grundstoffer på gasform ved de tryk og temperaturer, som findes i spraykammeret, eller de binder sig i fluormolekyler, som har et damptryk, som gør det muligt at dampe dem af. Det er egentlig den samme mekanisme som det traditionelle heliumbobbling gør brug af, men den afgørende forskel, vi opnår med nozzle sparying, er, at vi inverterer geometrien og dermed opnår enorm forbedring af forholdet imellem overfladeareal og saltvolumen. Ved at styre tryk og kemi i kammeret, kan vi således drive meget store mængder af fissionsprodukter ud med en flowgas (helium eller argon).

Figur 4 og 5 viser eksempler på et par henfaldskæder. Alle 3500 henfaldskæder kan ses her
[video: https://theng.dk/Simulation/DecayChains]

Illustration: Th Engineering.

Fig 4. En typisk henfaldskæde for et antal fissionsprodukter. Nb og Mo kan fjernes i gasfase.

Illustration: Th Engineering.

Fig 5. En typisk henfaldskæde for et antal fissionsprodukter. Kun Xe kan fjernes i gasfasen og skal fjernes inden for ca. 20 sekunder, efter fissionen har fundet sted i reaktorkernen, ellers er det ikke muligt at få dem ud senere i henfaldskæden.

Mange af isotoperne i brændselssalten går over på gasform ved 700°C og lavt tryk; nogle af isotoperne er kun på gasform i få sekunder, før de atter henfalder til et andet grundstof, som ikke kan dampes af. For at opnå høj grad af saltrensning via nozzle spraying-teknologien, må man placere dette nozzle sparying-kammer tæt ved reaktorkernen. Salten skal desuden have højt nok fremdriftshastighed, så isotoperne når til kammeret, netop når de hurtige henfaldsisotoper er på gasform.
Det er vigtigt at indse, at fissionsprodukterne bliver dannet som to individuelle atomer i en meget stor suppe af brændselssalt. Lige meget hvilken metode man ønsker at bruge til saltrensning, så skal de enkelte atomer nå ud til overfladen af salten. Chancen for at få fjernet fissionsprodukterne bliver derfor øget meget kraftigt, når overfladearealet af salten forøges.

Den grundlæggende ide bag nozzle spraying-teknologien er at drive salten igennem en speciel dyse, som danner meget små dråber, hvorved overfladearealet maksimeres. Tabel 1 viser typiske kogepunkter ved atmosfærisk tryk for et antal fluormolekyler og gasser i brændselssalten. Man ser at Tin og Gallium eventuelt også kan fjernes i nogen grad ved lavt tryk og 800°C i spraykammeret.

Illustration: Th Engineering.

Tabel 1. Smeltepunkter og reduktionspotentialer for forskellige fluormolekyler og gaser i thorium brændselssalt.

SIMULERINGER

Jeg har selv arbejdet intensivt på en ny software simulationspakke, som gør det muligt at simulere, hvilke af de ovenfor nævnte fissionsprodukter vi kan forvente at fjerne fra salten. Disse simuleringer bruger information om halveringstider, henfaldskæder, kogepunkter, damptryk, salt fremdriftshastighed, dråbestørrelse, spraykammertryk og neutron-indfangningstværsnit for at beregne, hvilken effekt nozzle spraying vil få på neutronøkonomien i en given reaktor. Resultater viser, at fissionsprodukterne i brændselssalten kun vil indfange under halvdelen af de neutroner, de ville have indfanget, hvis vi ikke havde fjernet nogle af fissionsprodukterne. Her er en ældre video som viser nogle af de simulerede resultater:

Remote video URL

Eftervisning af resultaterne og vores fremtidige arbejde

Copenhagen Atomics arbejder med at validere de simulerede resultater ved at tilsætte forskellige mængder af de grundstoffer, som er vist i tabel 1, til nogle relevante salte f.eks. LiF-ThF4-UF4. Disse salte gør ikke brug af beriget Lithium eller Uran. Saltene opvarmes i en ovn til forskellige temperaturer og med forskellige kombinationer af tryk og flowgas, hvorefter afdampningen måles. I et andet setup planlægger Copenhagen Atomics at pumpe FLiNaK-salte rundt i et salt loop. Der tilsættes ligeledes stoffer fra tabel 1, og vi kører dem igennem et spraykammer og måler, hvor hurtigt vi kan fjerne grundstoffer, som går på gasform i kammeret, ved at variere temperatur, tryk, dråbestørrelse og gas- og saltflowhastigheder .

HEAVY WATER MODERATED MOLTEN SALT REACTOR

Heavy Water Moderated Molten Salt Reactor (HWMSR) blev forslået for flere årtier siden og der findes flere eksempler på dokumenter, som behandler emnet, eksempelvis denne:
https://nuclearpoweryesplease.org/pub/thunder%2013-12.pdf
Udvikling af nye grafitmaterialer inden for de sidste 5 år har rykket markant ved, hvad der er muligt i forhold til isolering og isotopfiltre. Blandt andet er der udviklet et isolationsmateriale aerographite, som er et aerogel-lignende materiale, som kan klare den høje temperatur og neutronstrålingen i reaktoren og samtidig har en lavere varme transport . Dette gør det dermed pludselig muligt at anvende tungt vand ved 50 °C som moderator. Tungt vand er ligeledes i løbet af de sidste 10 år blevet x100 gange billigere at producere, og det kan genbruges og er en meget bedre moderator end grafit. Copenhagen Atomics forventer derfor at grafit kun vil blive brugt som moderator i smeltet salt-reaktorer de først 10 år efter smeltet salt-reaktorens kommercielle gennembrud. Vi tror i stedet mere på en reaktorkerne bestående af en vandtank af zirconium. Tanken indeholder tungt vand ved 50 °C og ned igennem denne tank føres et antal rør af keramiske materialer baseret på kulstof. I disse keramiske rør flyder brændselssalten, og imellem de keramiske rør og zirkonium ligger et tyndt lag af aerografit og isolerer de rødgrødende rør fra det lune vand.

Illustration: Th Engineering.

Fig 6. Viser en tværsnitafbildning af HWMSR rørkonstruktionen i reaktorkernen, med keramiske rør omkranset af aerografitisolering og tungt vand.

Der er en række ulemper ved at bruge grafit som moderator i en smeltesalt reaktor, da det bl.a. har det meget begrænset levetid, og man har endnu ikke løst problemet med, hvordan man vil slippe af med det meget radioaktive grafit efter end-of-life. Grafit i høj kvalitet er også dyrere end tungt vand og det kan ikke genbruges. Tungt vand har også den fordel, at man hæve og sænke vandspejlet, hvorved man har en meget effektiv ”kontrolstav”, hvormed man kan regulere reaktorens effekt og kædereaktion efterhånden som saltens sammensætning ændrer sig med burnup. Man undgår således de dumme gamle kontrolstave, som blot ”stjæler” store mængder vigtige neutroner fra processen.

Tidlige studier af Copenhagen Atomics viser, at sådan en HWMSR kan bliver den første rigtige formeringsreaktor, som kan køre i termisk spektrum. Det er således formentlig den eneste termiske reaktor, som kan konfigureres som en Waste Burner, uden at den skaber mere affald, end den brænder af. Men dette er kun muligt at opnå, hvis man både har højt optimeret online nozzle spraying system, som omtalt ovenfor og samtidig laver batch processing af salten med jævne mellemrum. F.eks. en gang om ugen. I batch processingen skal man bruge flamme-reaktorer og våd kemi, som er meget kompleks og formentlig vil tage en del år at udvikle og få godkendt til kommerciel drift.

Det er ikke utænkeligt at HWMSR vil blive den eneste type termisk reaktor, som kan opnå fordoblingstider på under 20 år. Det vil sige, at den producerer dobbelt så meget fissilt U233, som reaktoren selv brænder af under driften i løbet af 20 år. Den anden halvdel kan således bruges til at starte nye reaktorer, og man kan således starte flere og flere reaktorer i verden uden at skulle berige uran i fabrikker, som også kan bruges til A-våben produktion. Det er også værd at bemærke, at HWMSR skal bruge meget mindre fissilt materiale per MW output sammenlignet med fast-spectrum formeringsreaktorer. Derfor vil man i sidste ende kunne udbygge energiforsyningen baseret på HWMSR lige så hurtigt, som hvis man bygger solid fuel fast-reactors.

Copenhagen Atomics har altid brug for dygtige folk, som har lyst til at arbejde med ovenstående teknologier både på et teoretisk og praktisk plan. Så kontakt os, hvis du har lyst til at lære mere og biddrage til projektet.

Alternativt, så bør du overveje at støtte Andreas Norlin og Thorium Energy World i deres crowdfunding projekt.

Der er også TEAC8 i USA i august, hvis nogle har lyst til en flyvetur

86 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
85
22. juni 2017 kl. 01:51

Jeg er ikke sikker på at jeg forstår modstanden mod kernekraft, fordi den bygger ikke på noget objektivt, men kun 68'ernes Nej-Tak kampagne, der spinnede atomkraft i samme klasse som atombomber.

Hvis det er din opfattelse, så tror jeg du kommer til at lide mange nederlag, da du dermed møder verden med et falsk billede af virkeligheden. Jeg har en mistanke om, at din grund til alligevel at fastholde dette billede af folk, der ikke ubetinget ser KK som den eneste mulige løsning, er, at du hermed ikke behøver seriøst at overveje den objektive validitet af andre folks overvejelser, men blot kan affeje dem som noget hippiefis.

I de alle de tråde vedr. KK jeg har læst her på ing.dk kan jeg ikke erindre et eneste indlæg, der gav udtryk for det synspunkt du prøver at pådutte andre. Der synes til gengæld at være en udbredt skepsis om hvorvidt traditionel KK vil kunne konkurrer med andre energiformer (specifikt vind og sol) på prisen. Også når der tages hensyn til at vind og sol kræver energilagring. Folks skepsis mod KK synes med andre ord at være motiveret af et meget lavpraktisk ønske om at få den billigste energi, når alle omkostninger er medregnet.

84
22. juni 2017 kl. 00:23

Jeg er ikke sikker på at jeg forstår modstanden mod kernekraft, fordi den bygger ikke på noget objektivt, men kun 68'ernes Nej-Tak kampagne, der spinnede atomkraft i samme klasse som atombomber.

Og modstanden mod VE må så være en arrogant og bedrevidende dansk atomlobby, som stadig er sure over at en efterskole fuld af hippier, som de ikke havde andet end hån og latterliggørelse overfor, demonstrerede en løsning, som startede en global industri, der nu er ved at lægge resterne af den globale atomindustri i graven ?

83
22. juni 2017 kl. 00:07

Kernekraft levere 10% af klodens energiforbrug. Ikke el, men 10% af det globale totale energiforbrug.

Troels - i 2016 leverede verdens atomkraft 2.616,5 TWh, hvilket er 10,5% af klodens elforbrug på 24.816,4 og 1,69% af klodens totale (primære) energiforbrug på 154.403 TWh (13.276,3 Mtoe).

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/powerpoint/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-slidepack.pptx

Vind og sol leverede hhv 959,5 TWh og 333,1 TWh, hvilket er 5,2% af klodens elforbrug og 0,84 % af klodens primære energiforbrug.

Og hvad du kan læse af samme statistik, er at Vind og sol er vokset med hhv 23,0% og 50,7% i snit pr år, i årene 2005-2015, mens atomkraften er faldet med 0,7% om året - så der går næppe mere end 3-4 år, før atomkraften er definitivt overhalet af vind og sol.

Men sjovt nok skal atomkraft jo altid helst forholdes til verdens elforbrug, mens sol og vind forholdes til verdens primære forbrug - gerne i samme kommentar - så man rigtig kan se hvor omsonst og utilstrækkeligt vind og sol er ift atomkraft.

Men sagen er jo bare, at den eneste af de to typer, der kommer i nærheden af at kunne dække det primære forbrug, er vind og sol.

Atomkraft kommer aldrig til at dække meget mere end 1/3 af det primære forbrug, simpelthen fordi atomkraften selv behøver ca 3 kWh primær energi, for at generere 1 kWh elektrisk energi.

Vindmøllestrøm og solcellestrøm er derimod i sig selv primær energi, så de leverer i princippet 1/1, dog minus ledningstab, så hver gang du producerer 1 kWh sol eller vind, fortrænger du op imod 3 kWh primær energiforbrug fra termiske kraftværker - inklusiv atomkraft.

82
21. juni 2017 kl. 23:30

.

80
21. juni 2017 kl. 23:05

Jeg er ikke sikker på at jeg forstår modstanden mod kernekraft, fordi den bygger ikke på noget objektivt

Jeg synes du skal begrænse dig til at udtrykke dine egne holdninger, for du er tydeligvis ikke ret god til at opsummere andre personers holdninger.

Jeg er ikke modstander af atomkraft, det har jeg gentagne gange redegjort for og jeg har Knoll's isotop-poster til at bevise det med om nødvendigt.

Det helt centrale problem med atomkraft er at det er viklet ind i alle mulige agenda'er der intet har med selve teknologien at gøre: Fra IAEA's verdenskrig-forhindrende-ikkesprednings-aktiviteter på den ene side, til forstokkede gamle mænd der aldrig er kommet videre end 1968 - og det gælder ligeligt for folk fra begge sider af barrikaderne fra dengang, til unge mennesker der ser lyset uden at have lave deres hjemmearbejde.

Jeg prøver personligt at forholde mig nøgternt og faktabaseret til atomkraften og jeg prøver aktivt at gennemskue og dekonstruere IAEA's omhyggeligt designede terrorist(stat)madding, salgsgasset, propagandaen, lobbyismen, våset, ammestuehistorierne, skrækpropagandaen og FUD'et, uanset hvilken side det kommer fra og hvorfor det kommer derfra.

Mit indtryk er at det der står tilbage når man afklæder den traditionelle atomkraft på den måde er en kolos på lerfødder, midt i det store dansenummer i en musical: https://www.youtube.com/watch?v=w1FLZPFI3jc

Men det er ikke monstrets fejl at det er et monster og det er ikke monstrets natur at danse stepdans, så hvis skyld er det lige ?

I en anden verden, med en anden slags mennesker, med en anden og venligere mellemfolkelighed, ville den traditionelle atomkraft være stort set ideel og enhver med en pose penge kunne have en reaktor i den størrelse der var brug for, fra 500W til 3GW.

Men i vores verden ser den traditionelle atomkraft kun ud til at virke når staten går ærligt all-in. (f.eks Frankrig, Rusland, Kina) fordi omkostningerne til beskyttelse, den ene og den anden vej ubønhørligt øger effekten for at få økonomien til at hænge sammen.

Tiden må vise om andre typer atomkraft, som f.eks MSR, kan gøres mere anvendelige i fremtiden og om der til den tid er et marked her på planeten for den slags energikilder.

Vi kan dog allerede nu opstille en liste af de knaster der skal være pænt afhøvlede:

  1. Billig

  2. Enheder i x00 MW størrelse, der kan reguleres hurtigt (og stadig være billige)

  3. Terror-, geofysik- og phd-sikker.

  4. Producerer ikke og kan ikke producere IAEA kontrolleret materiale.

  5. Efterlader en affaldssituation vi kan være bekendt for vores efterkommere.

Men det er altsammen ting der skal eftervises i praksis, det er ikke noget der kan klares med PowerPoint.

79
21. juni 2017 kl. 21:04

Michael Fos

Grunden til de 20 år som er en meget optimistisk udmelding, der viser støtte til troen på MSR, er at det mest ambitiøse projekt selv har meldt ud. https://public.ornl.gov/conferences/msr2015/pdf/10-China%27s%20TMSR%20programm_HongjieXu.%20pptx.pdf

Hvis du orker at bladre igennem præsentationen kan du se at de regner med 20-30år, men fra 2011, så 20 år er absolut en fair forventning.

De har ca. 400 fysikere på projektet.

78
21. juni 2017 kl. 20:56

Kernekraft levere 10% af klodens energiforbrug. Ikke el, men 10% af det globale totale energiforbrug. Der er vel 449 reaktorer globalt, så det er ikke mangel på reaktor år. Ergo skal de døde være et sted, hvis det er farligt.

Få lige lidt mere styr på dine facts.

De faktiske tal for KK andelen af elektricitetsproduktionen er: https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.NUCL.ZS?end=2015&start=2012

Dine konspirationsteorier er helt vilde.

Muligvis kunne du snart begynde at erkende at hippierne bare havde ret og stadigt har det.

Nå men uanset, der kommer ikke nogen MSR kraftværker på markedet før problemet alligevel er løst. Så kan vi til den tid se om de kan være en god strategi til at rydde op i bjergene af fissilt affald, og man derfor kan bruge dem til at skille fissilt affald ad i værdifulde fraktioner til recirkulering og stabile fraktioner til permanent lagring.

76
21. juni 2017 kl. 20:42

PHK, du taler uden om. Hvorfor har du behov for at svare næsvist og forsøge at latterligøre dine moddebatører? Hvor er din plan for vores fremtidige energi? Hvis du er positiv overfor MSR, som du nu påstår, hvorfor så pakke det ind i negative bemærkninger?

Hvor kommer ideen om at vi skal smide hvad vi har i hænderne og bruge al energien på MSR, fra?

Hvorfor skal det tage 20 år at udvikle en teknologi der allerede er afprøvet gennem de sidste 50 år?

Hvad med at svinge dig op på den hvide hest og komme med nogle gode svar, og måske ovenikøbet udnytte dit navn som en kendt blogger, og prøve at sparke noget udvikling i gang?

75
21. juni 2017 kl. 19:39

Det er også lidt synd, at hjemmesider der er for Thorium, får det til at lyde så nemt at bygge. Prøv bare rul ned af siden og se deres "installation video" omkring deres vision:https://www.thoriumpowercanada.com/

Måske der er lige så meget potentiale i projekter, som Brilliant light power, der jo tager en ganske kendt teknologi, som solceller og kombinere dem med en måske lidt for kreativ ide:https://brilliantlightpower.com/

74
21. juni 2017 kl. 18:50

MSR reaktorer er ikke dyre, da det i princippet bare er en stor spand med smeltet salt.
Ingen tryktank på 200-300 atmosfære overtryk, ingen dampeeksplosioner!
Ingen mulighed for nedsmeltning, pga negativ temperatur koefficient, og derfor ikke brug for 3-4-5 dobbelte sikkerhedssystemer
Det er selvfølgelig en grov simplificering, men pricipielt rigtigt!</p>
<p>Vi ved det kommer til at virker, for det er gjort før, i 1960 erne på Oakridge National Laboratories.

Det interessante er at designe det saa det ikke bliver en spand med hul i i loebet af designlevetiden.

Copenhagen Atomic's ide som beskrevet ovenfor er at udskifte Hastelloy-N der udviste problemer med nedbrydning i Oak Ridge med en ikke naemere beskrevet keramik der med en 5mm vaegtykkelse skal holde det 700 grader varme flydende salt adskilt fra moderatoren der er 50C tungt vand med hjaelp fra yderligere 5mm termisk isolering og 1mm Zirconium.

Sjov ide med masser af ting der kan afproeves paa et koekkenbord inden man proever at bygge en egentlig reaktor. Og masser af ting man kan regne paa med Gymnasieniveau matematik og fysik saa det laegger op til en meget mere interessant debat end det evindelige slagsmaal om lokalplanen paa Frederiksberg nu tillader bygning af kernekraftvaerker.

F.eks vil den del af roerene der ikke er daekket af tungt vand ret sikkert blive 700C paa ydersiden saa Zirconiumstroempen vil udvide sig over vandlinien. Hvor meget laengere bliver 1 meter roer naar det bliver varmet 650 grader op og hvordan laver man geometrien af roerforingen saa spaendingerne kan blive absorberet.

Man kan finde nogle geometrier af roer som beskrevet og se hvor taet de skal pakkes for at naa kritikalitet med det tunge vand og saa se hvor meget varme der skal fjernes fra det tunge vand per time for at holde de 50C.

Ud over moderatorsloejfen maa der ogsaa vaere en varmevekslersloejfe der skal bruges til dampproduktion. Den formoder jeg ogsaa er i keramik men muligvis med stoerre godstykkelse og uden isolering. Sker varmetransporten fra moderatorsloejfen til varmeveksleren ved konvektion eller pumpes saltet rundt?

73
21. juni 2017 kl. 18:42

Jeg er ikke sikker på at jeg forstår modstanden mod kernekraft, fordi den bygger ikke på noget objektivt, men kun 68'ernes Nej-Tak kampagne, der spinnede atomkraft i samme klasse som atombomber. Et image der har hængt ved, men som slet ikke er fortjent hvis at man kigger efter i data. Jeg, og sikkert også PHK er vokset op med ideen om at der er tusinder der er døde som følge af Tjernobyl og det var en katastrofe.

I Fukushima havde vi tre fulde reaktor nedsmeltninger inkl brud på indeslutningen plus brinteksplosioner. Det kan ikke gå værre på et vestligt værk. Der er ingen døde som følge af radioaktivitet.

I Tjernobyl døde der 62 som følge af radioaktivitet. 62. Der er ingen stigninger i antallet af selvlysende børn eller fodvorter. Tallet kunne have været lavere end det, hvis at man havde givet jod piller med det samme. Det havde reduceret tallet med 15, så er vi nede på 47.

Jeg har fået af vide at kernekraft er meget farligt så der skal være tusinder af døde. Hvor er de? De må være et sted, for man kan ikke skjule så stor en dødelighed.

Kernekraft levere 10% af klodens energiforbrug. Ikke el, men 10% af det globale totale energiforbrug. Der er vel 449 reaktorer globalt, så det er ikke mangel på reaktor år. Ergo skal de døde være et sted, hvis det er farligt.

Måske er den virkelige historie at nogle menneske ikke ønsker at vi skal have billig miljøvenlig co2 neutral energi og de har derfor fyldt os med løgn og latin om atomkraft. Godt støttet af fossil industrien i USA og Putin i Rusland som hellere vil sælge os gas og træ (han ved godt at vindmøller ikke virker og er derfor kommet til samme konklusion som Dong i den anden artikel om træpiller: Dong: "Der er ikke noget alternativet til træet"

Der er et alternativ og det er kernekraft. Nye læsere kan starte her. Det vil klæde PHK at læse med. Det kunne være at han kunne lære noget om hvor farligt, eller rettere ufarligt kernekraft er. Kul og naturgas i US slår flere mennesker ihjel end kernekraften pga partikelforurening. Så sikkert er det.

Vh Troels

https://www.hiroshimasyndrome.com/what-is-the-hiroshima-syndrome.html


"The United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) produced a detailed report on the effects of Chernobyl for the General Assembly of the UN in 2011.[99] This report concluded that 134 staff and emergency workers suffered acute radiation syndrome and of those 28 died of radiation exposure within three months. Many of the survivors suffered skin conditions and radiation induced cataracts, and 19 had since died, but from conditions not necessarily associated with radiation exposure. Of the several hundred thousand liquidators, apart from some emerging indications of increased leukaemia, there was no other evidence of health effects.

In the general public in the affected areas, the only effect with 'persuasive evidence' was a substantial fraction of the 6,000 cases of thyroid cancer in adolescents of whom by 2005 15 cases had proved fatal. There was no evidence of increased rates of solid cancers or leukaemia among the general population. However, there was a widespread psychological worry about the effects of radiation.

The total deaths reliably attributable by UNSCEAR to the radiation produced by the accident therefore was 62.

The report concluded that 'the vast majority of the population need not live in fear of serious health consequences from the Chernobyl accident'."

https://en.wikipedia.org/wiki/Effects_of_the_Chernobyl_disaster#2008_UNSCEAR_report

https://www.forbes.com/sites/jamesconca/2012/06/10/energys-deathprint-a-price-always-paid/#25c9588f709b

72
21. juni 2017 kl. 17:15

"Rosatom was also able to offer favourable financing conditions. They took a minority interest in the company (34%; based on the political approval of the project, they are not allowed to acquire more than 40%) and provide three-quarters of the financing up front. What is more, they have agreed that the maximum price for the electricity Fennovoima will deliver to its shareholders in the first years will be €50 per MWh. Should the costs of the project get out of hand, the Russians will have to pay. “The package is very lucrative for the Finnish owners”, says Forsström."

https://energypost.eu/the-woman-who-is-building-a-nuclear-power-plant/

Nå ja, og Sydkorea er en bananstat med slavearbejde.

Vh Troels

71
21. juni 2017 kl. 11:12

Hvad er det du er uenig med mig i?

At vi skal kaste alt hvad vi har i hænderne for at koncentere os om en teknologi der i bedste fald har en 20årig horizont?

Ja, der skal forskes i MSR og hvis det bliver godt bliver det godt og hvis ikke bliver vi forhåbentlig i det mindste klogere.

Men vi skal ikke satse hele butikken på så tynde odds.

70
21. juni 2017 kl. 10:35

Hvad er der dog galt med dig? Hvorfor dette forsøg på latterligørelse?

Hvad er det du er uenig med mig i? Skriv det istedet så jeg (og måske også dig) kan blive klogere.

IAEA s åsyn? Jeg giver dig jo nettop ret i af disse tranuraner er problematiske og hvad IAEA mener om dem er vel lidt irrelevant i denne diskusion.

Hvad med en fornuftig diskusion, uden bedrevidende attituder om det problematiske i at klodens forbrug af fossile brændstoffer stiger og stiger? At VE dvs, Sol, Vind, Hydro osv, ikke kan komme til at dække bare en nogenlunde procentdel af forbruget forløbigt? Hvad med at komme med et bud på hvad vi så skal bruge vores hjerner og forskningsmidler på, når nu atomkraft og MSR er så tåbeligt i din verden? Skriv dog dit bud på fx. Danmarks energiforsyning i 2050, istedet om at tale om fodsved!

Og tak for den fine reference til Wikipedia, om forskellen mellem transuraner og fissionsprodukter, det var MEGET hjælpsomt!

69
21. juni 2017 kl. 09:39

Med MSR behøver vi ingen minedrift, vi tager uranet fra kølevandet.
Med MSR får vi affaldsprodukter der skal opbevares i århundreder, ikke årtusinder!

Den bløde gane bliver fast!

Fodsved bliver et ukendt problem!

Utrolige påstande kræver utroligt troværdige beviser, vi kan tale om det igen når MSR er blevet til mere end luftkasteller og floskler.

PHK, om vi kan bruge nogle af de spændende transuraner,

Alle transuraner er per definition på IAEA's dual-use liste og du får ikke lov til at bruge dem udenfor IAEAs åsyn.

Selv hvis de ikke var dual-use, er de allesammen radioaktive og tungmetalsgiftige nok til at falde under en hoben andre regulationer, der gør storskala anvendelse usandsynlig.

De "valuable isotopes" der i givet fald kunne have været på tale er alle "fission products" og wikipedias side om dem er et godt sted at begynde at blive klogere

68
21. juni 2017 kl. 09:21

Mange af atomkraft modstanderne taler om at det er dyrt! MSR reaktore kommer til at være fantastisk dyre og vi ved ikke om det kommer til at virke, og måske først om 20-30 år!

Det er dyrere at lade være, for hvert time vi venter, brænder vi 1 million tons fossile brændstoffer af her på jorden ----se det bliver dyrt!

Med MSR behøver vi ingen minedrift, vi tager uranet fra kølevandet. Med MSR får vi affaldsprodukter der skal opbevares i århundreder, ikke årtusinder!

MSR reaktorer er ikke dyre, da det i princippet bare er en stor spand med smeltet salt. Ingen tryktank på 200-300 atmosfære overtryk, ingen dampeeksplosioner! Ingen mulighed for nedsmeltning, pga negativ temperatur koefficient, og derfor ikke brug for 3-4-5 dobbelte sikkerhedssystemer Det er selvfølgelig en grov simplificering, men pricipielt rigtigt!

Vi ved det kommer til at virker, for det er gjort før, i 1960 erne på Oakridge National Laboratories.

Det kommer til at tage længere en 20-30 år når vi bliver ved med at udskyde igangsættelsen.

Er det sikkert? Tja, der er stadig atomkraft og vi ved fra de få ulykker der er sket, at det er panik og dumhed der slår folk ihjel, ikke stråling eller forgiftning.

PHK, om vi kan bruge nogle af de spændende transuraner, er nok tvivlsom måske umuligt, men det er vel stadig underordnet, hvis vi både løser et nuværende affaldsproblem, og producere enorme mængder energi.

67
21. juni 2017 kl. 07:45

En effektiv wasteburner burde fokusere på at udskille værdifulde fraktioner

Det er en spøjs en du bringer til torvs der...

Jeg kan genfinde ideen om "valuable isotopes" i rigtig mange kilder der propaganderer for closed fuel cycles, men jeg har aldrig fundet nogen der fortalte præcis hvilke isotoper det var det drejede sig om og hvad man skulle bruge dem til.

Hvis der var en eller anden obskur isotop i brugt brænsel som var noget som helst værd, ville jeg forvente at en eller anden MOX-fuel fabrik havde gjort noget ved den, men jeg har aldrig kunnet finde et eneste spor af en sådan sidegeschäft noget sted.

Nogle få specialiserde isotoper har medicinske anvendelser, men de produceres oftest i "research reactors" fordi det er nemmere, billigere og ikke mindst renere.

En forsvindende lille mængde Cs-137, nogle kg per år på verdensplan, bruges til gennemlysning af svejsninger og den slags.

Der har gentagne gange været lavet forsøg med at udvinde ædelmetaller og andre dyre metaller, f.eks Rhodium, men økonomien har åbenbart aldrig kunnet bære. Enten fordi mængden simpelthen er for lille, fordi en radioaktiv isotop gør produktet (for) radioaktivt, eller fordi den nødvendige kemiske separation er et mareridt.

I dual-use sammenhæng anvendes "valuable isotopes" undtagelsesvist som en eupherisme for hemmelig plutoniumproduktion, jeg mener bla. at huske at det var sådan Nordkorea beskrev deres separationsanlæg.

Interessant nok er det denne samme "der kunne jo være noget værdifuldt" ide som gør at ingen lande er villige til at foretage definitiv slutdeponering, men altid vil begrave brændslet så man kan få det op igen, "hvis det nu skulle vise sig at..."

66
21. juni 2017 kl. 06:58

Michael Fos

En MSR kan få op til 100 gange mere elektricitet ud af fissilt materiale end almindelige KK værker.

Mængden af fissilt materiale er allerede så stor at dit forslag om at futte affaldet af i MSR ville medføre at MSR teknologien ville stå for hovedparten af fremtidens energiforsyning.

Det er imidlertid prohibitivt dyrt og vi er stadigt 20-30 år fra kommercielle MSR reaktorer.

I mellemtiden opgives både kul og KK i flere og flere lande. Nu senest har Syd Korea startet en proces væk fra både kul og KK https://reneweconomy.com.au/south-korea-scrap-coal-nuclear-power-67479/?utm_source=RE+Daily+Newsletter&utm_campaign=6747d6c0b3-EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_20&utm_medium=email&utm_term=0_46a1943223-6747d6c0b3-40333285

En effektiv wasteburner burde fokusere på at udskille værdifulde fraktioner og fremstille lagerstabile fraktioner samt minimere lager volumen.

64
20. juni 2017 kl. 12:13

Det giver OVERHOVED INGEN MENING at modsætte sig denne teknologi, når nu der er et affalfsproblem, der kan (delvist) løses med denne tenknologi.

Jeg tror den største fare for jer er, at I risikere at blive kraftigt omklamret af traditionelle atomkraftstøtter, der ikke kan lide VE ud fra den holdning, at det er noget hippie fis. Hvis ikke deres holdninger og omdømme skal smitte af på billedet af jer, så tror jeg I gør klogt I aktivt at distancere jer kraftigt fra dem. Også selvom de mener, at I er nogle rigtigt guttermænd der endelig kan giver det der hippie energi tørt på.

63
20. juni 2017 kl. 11:43

Hvordan?

Det er vist forklaret i hver eneste tråd, hvor debatten om det emne hører hjemme.

Det hører ikke hjemme her.

60
20. juni 2017 kl. 11:21

Kan du dokumentere ovenstående?

Dokumentationen skulle i så fald bestå i at man aldrig har oplyst en rationel faktuel begrundelse for fravalget af batteritog, trods det let kan dokumenteres at være en billigere løsning.

Kan du selv dokumentere en bedre begrundelse end min?

Hvis ikke, forbeholder jeg mig ret til at benytte udelukkelsesmetoden, og fastholde den eneste logiske begrundelse jeg kan få øje på.

Fake news i i mine øjne øjeblikkets største trussel imod åben debat, rationelle beslutninger og i sidste ende demokratiet som det er vores fælles pligt at værne om.

Fake news forekommer overalt, og har gjort det lige siden demokratiets og ytringsfrihedens oprindelse.

Det er en del af demokratiet - og jeg konstaterer at du intet havde at indvende, da Thomas J P formidlede en fed fake news fra WUWT, her i tråden.

En langt værre trussel er derimod hemmelighedskræmmeri og ugennemsigtighed på politisk niveau.

BaneDanmark ved at debatten om batteritog vs. køreledninger kører i medierne, så hvis de vil undgå at offentligheden danner konklusioner, de ikke bryder sig om at høre, så må de komme ud med en faktuel og forståelig begrundelse for at vi borgerne skal belastes med de ekstra udgifter til køreledninger.

Sådan fungerer demokratiet også!

59
20. juni 2017 kl. 11:07

Så er flydende salt reaktorer, en teknologi der er værd at satse på da de er velegnede som "affaldsbrændere"! Uanset holdningen til Fission teknologi så ligger der mange tons "affald" på lager fra traditionelle atomkraftværker og atomvåben, med langlivede radioaktive materialer, som vi enten kan bruge til noget fornuftigt, eller gemme dybt under jordoverfladen i 100.000 af år.

"Waste burnere" som Copenhagen Atomics arbejder på kan drastisk reducere opbevaringstiden for dette "affald" og samtidig producere masser af energi. Det giver OVERHOVED INGEN MENING at modsætte sig denne teknologi, når nu der er et affalfsproblem, der kan (delvist) løses med denne tenknologi.

Det er en "stikke hoved i busken" holdning når vi nægter at tage hånd om et problem, fordi vi ikke kan lide problemet!

58
20. juni 2017 kl. 08:55

præcis som når BaneDanmark holder krampagtigt fast i milliard-dyre og vedligeholdskrævende køreledninger, frem for batteridrift, fordi alt for mange entreprenører er blevet stillet guldrandede entrepriser på køreledninger i udsigt.

Kan du dokumentere ovenstående?

Hvis du kan - fint glæder mig til at se dokumentationen.

Hvis ikke - Skal vi ikke i det mindste prøve at holde ing.dk fri for fake news?

Fake news i i mine øjne øjeblikkets største trussel imod åben debat, rationelle beslutninger og i sidste ende demokratiet som det er vores fælles pligt at værne om.

57
20. juni 2017 kl. 08:43

Præcis som jeg skrev: De skynder sig langsomt, fordi der er lavere frugt at plukke andre steder og fordi de vil have opsamlet noget driftserfaring i lille skala først.

Stadig forkert. Der er ingen i vindmølleindustrien, der skylder sig langsomt, og de mangler ikke driftserfaring.

Møller til polarcirkel-klima, har været på hylderne i mindst 17 år, og Finland anses som et vigtigt vækstmarked, hvor der kæmpes om at positionere sig.

Det er kun de finske politikere, de venter på.

Svenskerne kan godt (se slide 5).

At der står flere møller i Sydsverige end i Nordsverige, skyldes ikke at vindmøllerne har det svært i koldt klima. Det skyldes alene er der er mindre vind i læ af de norske fjelde.

På den modsatte side af den botniske bugt, ser vindforholdene ganske anderledes ud.

https://www.tuuliatlas.fi/en/

56
20. juni 2017 kl. 08:10

1£ = 8 DKR ?

1 GBP = 8,5 DKK

Inflation 2012 - 2017 = 11,3%

92,5 £/MWh x 1,113 infl. x 8,5 = 875 kr/MWh

Og hvis pundet falder meget mere, skal du nok forvente at se EDF skynde sig langsomt. ;o)

53
20. juni 2017 kl. 00:47

Men indtil det sker, giver det ikke mening at tale om ny europæisk atomkraft til financierede priser under Hinkley Point C's 74 øre/kWh.

Hvor kommer de 74 øre/kWh fra, som du bliver ved med at gentage ?

Kontraktprisen er nu engang stadig 92,5 £/MWh i 2012-priser, for de første 35 år af driftperioden.

Når HPC leverer den første kWh, må den formodes at koste langt over 1 kr, og derefter stige med inflationen i 35 år.

52
20. juni 2017 kl. 00:37

For både Alaska og Finland gælder at vintervejret er rigtig koldt, rigtig længe, og det bliver på ingen måde bedre af at du kommer 100m op over overfladen.</p>
<p>Det medfører en masse materialeudfordringer, ikke mindst i forhold til driftstop.</p>
<p>Det er utvivlsomt problemer der kan løses, men det er ikke noget vindmølleproducenterne har haft specielt travlt med at kaste sig over, så længe der var kunder i mildere klimaer, har de tydeligvis foretrukket at "skynde sig langsomt" og få opsamlet noget real-life data i lille skala.

Du mangler vist at blive opdateret. ;o)

Vestas har allerede adskillige vindmølleparker i drift, nord for polarcirklen. Eksempelvis denne på 78 MW, som er installeret ved Kiruna i Nordsverige, 130 km nord for polarcirklen, 650 m (+ tårnhøjden) over havet.

Møllerne er installeret med Vestas' de-icing system (VDS), og jeg er ikke bekendt med at denne, eller nogen anden park, på disse breddegrader, skulle have hverken materialeproblemer eller uforholdsmæssigt mange driftstop.

Denne her er installeret i 1.600 m højde, nord for den 60. breddegrad, hvor den har opereret i temperaturer ned til under -50 C siden år 2000.

Alene området omkring den finske vestkyst, kan levere vindenergi nok til at forsyne hele Finland. Det ligger i havniveau, 300 - 800 km syd for Kiruna, så hvis de kan fungere i Kiruna, så kan de også fungere der.

Hele kyststrækningen, 100 km ind i landet, har vindforhold, der svarer til nordvestjylland, og den finske del af den botniske bugt og Bottenvigen udgør et lavvandet havområde, omtrent på størrelse med den danske del af Nordsøen.

Finnerne har også masser af vindmølleparker inde i landet, og hvis du går Vestas' ordrer igennem, så finder du mindst en håndfuld finske projekter, med placering oppe omkring polarcirklen.

Finland er befolkningsmæssigt på størrelse som Danmark. Det er muligt de bruger mere energi pr indbygger end os, men deres land er 8-9 gange så stort som vores, til at høste energi fra.

Så hvis vi kan, så kan Finnerne også. .

Jeg er sikker på at alle de geografier jeg opremsede vil satse på både sol og vind, men deres termiske behov vil gøre dem specielt modtagelige for energikilder med stort varmespild, som f.eks atomreaktorer.

Hvis finnerne hellere vil bygge atomkraftværker end vindmøller, så har det intet med deres termiske behov eller forhold at gøre. Så er det fordi alt for mange i deres elbranche er fedtet kommercielt ind i atomindustrien - præcis som når BaneDanmark holder krampagtigt fast i milliard-dyre og vedligeholdskrævende køreledninger, frem for batteridrift, fordi alt for mange entreprenører er blevet stillet guldrandede entrepriser på køreledninger i udsigt.

50
19. juni 2017 kl. 22:34

Prisen på strøm er halvdelen af [...]

Det svarer lidt til at påstå at Ford er en usædvanlig billig bil, men henvisning til at at en Fort T kostede $850 dengang man kunne købe den fabriksny.

Hvis du skal bruge Frankrig som eksempel, skal du kigge på Flamanville C, der foreløbig har kostet 10-11 mia Euro og stadig ikke har produceret en eneste sølle Joule (og efter alt at dømme ikke kommer til det før de har brugt en millard mere på de dele af reaktoren hvor kvalitetskontrollen blev fusket.)

Problemet med at bruge Flamanville, eller for den sags skyld Olkiluoto, som økonomisk reference, er at der er ingen der vil sælge dig en reaktor på de samme vilkår idag: Disse to kontrakter har for alle praktiske formål sendt leverandøren i konkurs.

Kigger du på de ny projekter i USA, som i nogen grad kan bruges som sammenligningsgrundlag (lønomkostninger mv.), er situationen ikke meget bedre: Westinghouse og moderselskabet Toshiba er på røven på grund af de igangværende kontrakter og ingen vil tilbyde samme vilkår igen.

At sammeligne med Kina, Sydkorea eller den arabiske halvøs projekter giver ingen mening, før vi har indført deres økonomiske og politiske forhold.

(Og hvis Rusland tilbyder dig et godt atomkraftværk billigt, håber jeg du tænker dig rigtig godt om...)

Det eneste og seneste datapunkt vi har er derfor Hinkley Point C og der er ikke udsigt til at vi får andre datapunkter de næste 10-20 år.

Hvis alle de nye reaktorer i Asien og Arabien kører problemfrit i 20-25 år, kan det være at stemningen ændrer sig, også på vores bredde- & længdegrader.

Men indtil det sker, giver det ikke mening at tale om ny europæisk atomkraft til financierede priser under Hinkley Point C's 74 øre/kWh.

Hvis man derimod lod en statskasse bygge atomkraftværket og løbe risikoen, vil prisen formodentlig kun blive det halve, men så skal man lige vende skuden 180° på EU's energi- og markeds- og finanspolitik.

49
19. juni 2017 kl. 22:03

Hvad er der i vejen med de finske vindressourcer?

For både Alaska og Finland gælder at vintervejret er rigtig koldt, rigtig længe, og det bliver på ingen måde bedre af at du kommer 100m op over overfladen.

Det medfører en masse materialeudfordringer, ikke mindst i forhold til driftstop.

Det er utvivlsomt problemer der kan løses, men det er ikke noget vindmølleproducenterne har haft specielt travlt med at kaste sig over, så længe der var kunder i mildere klimaer, har de tydeligvis foretrukket at "skynde sig langsomt" og få opsamlet noget real-life data i lille skala.

Jeg er sikker på at alle de geografier jeg opremsede vil satse på både sol og vind, men deres termiske behov vil gøre dem specielt modtagelige for energikilder med stort varmespild, som f.eks atomreaktorer.

46
19. juni 2017 kl. 17:16

Problemet med den sammenligning er at der ikke er nogen "typiske atomkraft priser".

Du har ret.

Frankrig har en masse reaktorer kørende, nogen om halvtreds mener jeg og kernekraft udgør 80% af deres kraftproduktion. Prisen på strøm er halvdelen af hvad den er i Tyskland som har investeret massivt i VE og udfaser kk.

For et land som Finland har de lavet en aftale med Rosatom om at den endelige pris ikke på komme over de €50/MWh. Det kan man ikke få vind plus backup til. Det kan man ikke få havmøller plus opkobling til nettet plus backup til.

Kepco som leverer dem i UAE er Sydkoreansk. Men vi kan også vælge Hitachi eller nogen af de andre. Det kan man gøre i et udbud, og man kan låse en del betingelser. Hinkley Point er dermed ikke et udtryk for prisen på kk generelt, lige så lidt som Anholt siger noget om prisen på vind. Regeringen derover står foran at skulle lukke en masse gamle værker og ville ikke investere i fossile værker. VE kan ikke bygges i stedet for baseload, så der var kun kernekraft tilbage. Som den danske regering dumt accepterede et bud på 108 øre/kWh for Anholt, så gjorde UK det samme med 95BGP for MWh for Hinkley. Det er ikke et udtryk for markedsprisen.

Hvad vi kan se er at lande som Frankrig, Finland og Sverige har lave energipriser, mens at det ikke forholder sig sådan for Tyskland med alt deres VE. Tyskland udleder desuden langt mere co2 end Frankrig. Så man kan sagtes bygge kk til en fornuftig pris hvis man ønsker det og sætter nogle skarpe folk til det. Men fordi at der er så stor en investering up-front, så er man nød til at have noget statslig indblanding, så det kan garanteres at investeringen er langtidssikker.

KK i US udgør 20% i deres net, og var det ikke fordi at naturgassen er billigere, så ville det være både det billigste og mest miljøvenlige.

Prisen på kk er altså delvist politisk bestemt. Hvis vi ønsker det og er smarte kan vi få det til 25-35 øre/KWh.

/Troels

45
19. juni 2017 kl. 12:02

Hvis jeg skulle fund-raise for MSR forskning, ville jeg derfor koncentrere mig om Alaska, Canada, Grønland, Finland, Rusland -

PHK - jeg er meget enig i din betragtning, men jeg undrer mig over dette udvalg.

Er det fordi de du mener at disse lande ikke har bedre alternativer end at investere i akraft, eller er det bare fordi der pt sidder nogle regimer/lobbyer, som virker mere begejstrede for akraft end for VE?

Hvis det er det første, så har du flere gange tidligere nævnt Finland, som et land der er nødt til at satse på akraft, af mangel på eksempelvis vind-ressourcer. Jeg har kommenteret det hver gang, men du har aldrig svaret.

Hvad er der i vejen med de finske vindressourcer?

De er i mine øjne nærmest formidable, da de har høje middelvindshastigheder langs hele vestkysten, og et stykke ind i landet, samt masser af lavvandet areal i den botniske bugt og bottenvigen, til installation af havvindmøller.

Alaska har ligeledes formidable vindforhold. Hele den alaskanske halvø, har middelvindhastigheder mindst på højde med Jylland - arealet er bare dobbelt så stort - og i Bristol Bay, som er et af verdens mest forblæste farvande, er vanddybden kun 20-40 m, helt op til 100 km fra kysten.

De er trods alt kun 750.000 indbyggere i Alaska, der skal bruge energi, og da det i det længere perspektiv næppe bliver deres olieproduktion, der kommer til at dominere energiforbruget, mon så ikke de finder det indlysende at bruge deres vindressourcer, frem for at kaste sig ud i kostbare atomkraftforsøg.

I både Finland og Alaska passerne sæsonprofilen perfekt med forbruget, og Alaska har endvidere et kæmpe uudnyttet potentiale for vandkraft.

Canada beskriver CANWEA således:

"With a world-class wind resource, Canada is just scratching the surface of its clean wind energy potential. Wind energy will play an increasing role in delivering clean, safe and affordable power to Canadians."

Efter min opfattelse, kommer både fossiler og atomkraft konkurrencen fra vindkraft at føle, i de kommende år.

Grønland tror jeg ikke har ressourcer til at investere det store i akraft-udvikling, men den dag der findes et færdigt produkt, som er til at betale, og som passer til grønlandske skala, vil de sikkert være interesserede.

Rusland, tjah ... måske.

44
18. juni 2017 kl. 17:27

Michael Fos

Tænker du er ræsonnabel nok til at følge de følgende argumenter.

Fortsat prisfald på vindenergi og solenergi påvirker også kineseres beslutninger.

Fortsat udvikling af baseload vedvarende energi som OTEC, geotermi og osmosekraft vil længe inden udløbet af dine tidshorisonter være væsentligt billigere en KK i Kina.

KK i Kina er ikke ren, stabil eller sikker. Tværtimod advares der imod farlig sikkerhedskultur og nabolandene har alle som en KK skandale historik. https://www.globalresearch.ca/chinas-nuclear-energy-boom-threatens-global-catastrophe-coastal-array-of-300-nuclear-reactors-vulnerable-to-earthquakes-and-tsunamis/5485346

https://www.economist.com/news/china/21707576-china-wants-its-nuclear-industry-grow-dauntingly-fast-glowing-future

Den økonomiske udvikling i Kina øger den indirekte støtte i form af forsikringsfritagelse i enormt omfang.

43
18. juni 2017 kl. 00:34

@Thomas Jam Pedersen:

Jeg tror at 10% af verdens samlede energiforbrug fra vind og sol giver god mening, resten skal komme fra andre kilder.

Er det ikke ligegyldigt hvad du tror giver mening, når du aldrig har sat dig ned og analyseret, hvorledes verdens energiforbrug kan forsynes, uden brug af fossiler, med teknologier, der, modsat den du repræsenterer, er både modne og brugbare?

Du har vist heller aldrig læst Energistyrelsens scenarier for hvordan hele det danske energiforbrug kan forsynes 100% fossilfrit, uden atomkraft - ligeledes med teknologier, der både er modne og brugbare, og i øvrigt til at betale.

Rapporten er lige her: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Basisfremskrivning/energiscenarier_-_analyse_2014_web.pdf

Hvor giver den ikke mening?

42
18. juni 2017 kl. 00:28

De der magter KK vinder
De øvrige forsvinder

Hov, du kom til at afslutte dit indlæg inden du havde skrevet argumentet for din holdning. Kan vi ikke lige få argumentet nu i stedet så?

Jeg tror at de der magter at opbygge en elforsyning der ikke giver miljøproblemer, er robust og frem for alt samtidig leverer den BILLIGSTE strøm vinder. Hvilken teknologi der så anvendes tror jeg er uden betydning.

41
18. juni 2017 kl. 00:08

Jeg kan godt lide atomkraft, fordi det ikke sviner, og ødelægger naturen med røg og aske.

Michael Fos - det første kriterium, er der jo heldigvis andre teknologier end atomkraft, der lever endnu bedre op til. .

Fordi det er Super Hightech og bringer os videre med viden og teknologi

Hvordan mener du at "Super Hightech" skulle være en kvalitet for elforsyningen?

Er elektroner, generet af "Super Hightech" bedre end elektroner, generet af "Super Lavpraktisk" ?

Selv foretrækker jeg da absolut "Super Lavpraktisk".

For hvorfor skulle vi dog sætte vores bedste hjerner til at genere simple elektroner til elnettet, når de kan skabe meget mere værdi, andre steder end i elforsyningen.

Der allerede findes jo andre teknologier, som man kan beskæftige enhver kuli med at installere og drive, og som kan producere 'enorme mængder' af energi, helt uden at brænde noget af, og uden at lægge beslag på kostbare kompetencer.

Vores elforsyning skal ikke være nogen legeplads for højt betalte hightech-nørder.

Elforsyningen skal bare generere den energi vi behøver, så billigt som overhovedet muligt -- uden at ødelægge naturen med røg og aske og CO2 -- uden at forbruge udtømmelige ressourcer -- uden at skubbe problemer videre til kommende generationer -- og uden at overlade til skatteydere at agere forsikringsselskab og kautionist, fordi ingen private vil forsikre det, og ingen private vil investere i det.

Hvis du er så begejstret for "Super Hightech", at du mener vi, ligesom briterne, skal bindes op på gigantiske ekstraregninger i årtier ud i fremtiden, kan du så ikke bare donere dine lommepenge til "Copenhagen Atomics", og holde os andre udenfor?

40
18. juni 2017 kl. 00:08

Atomkraft er en fantastisk god ide.
Det leverer enorme mængder energi.

Hvilken teknologi kan ikke levere 'enorme mængder' energi? Det afhænger vel alene af hvor meget man installerer, og om der er tilstrækkelige energiressourcer i forsyningskæden, så de ikke løber tør?

Kina er den nye supermagt og det er ganske sansynligt at de bygger 200-300-400 reaktorer i løbet af de næste 30-40-50 år

Kina bliver ikke en supermagt af at installere civile atomkraftværker, men af at styrke deres økonomi og skabe gode relationer til resten af verden.

Hvad du finder sandsynligt i de næste 30-40-50 år, finder de fleste andre vist ret ligegyldigt.

Realiteten er at deres investeringer i sol og vind, for længst har overhalet deres investeringer i atomkraft, med adskillige længder, og inden du ser dig om, er fortsatte investeringer i atomkraft, blevet rørende irrelevant for kineserne, ligesom i resten af verden.

De er nemlig bedøvende ligeglade med om det er "Super Hightech" eller "Hippiestrøm", når bare de får løst deres forureningsproblemer og dækket deres behov for strøm.

37
17. juni 2017 kl. 17:42

De der magter KK vinder
De øvrige forsvinder

Mener du dermed at Europa taber hvis vi bliver ved at satse på hippiestrøm (sol og vind)?

Jeg synes det er rigtig interessant hvad thorium-folkene har gang i, vi skulle nødigt have tråden spoleret af overgemt atomkraftmodstand!

36
17. juni 2017 kl. 17:19

Jens Stubbe

Vil du være venlig at skære det ud i pap for mig, hvad du mener?

Her er hvad jeg mener:

Atomkraft er en fantastisk god ide. Det leverer enorme mængder energi. Rent, sikkert og stabilt Kina er den nye supermagt og det er ganske sansynligt at de bygger 200-300-400 reaktorer i løbet af de næste 30-40-50 år

34
17. juni 2017 kl. 14:58

Øv Michael Fos

Nu startede du lige så fint.

Du har selv serveret det som facts at de vil bygge 400 KK værker. Min "fordom" er at det er de godt nok ikke dumme nok til at gennemføre.

32
17. juni 2017 kl. 00:27

Michael Fos

Det var også engang Kinas politik at udvikle verdens største kapacitet indenfor stål produktion ved at tvinge befolkningen til at indlevere deres husgeråd og de ville udrydde sult ved at befolkningen skulle smadre fuglereder.

400 KK værker er i samme liga åndsvagt, men bliver med overvejende sandsynlighed også droppet før det går så galt.

33
17. juni 2017 kl. 13:57

Jens Stubbe.

Du har helt ret. Kina har ikke udviklet sig en tøddel, siden Mao tse Tung.

Selvfølgeligt får de ikke 400 atomkraftværker, for de 23 de allerede har og de 20 yderligere der er under opførsel er jo en katastrofe! Deres produktion af ren, stabil og sikker emergi, på +150 TWh går jo til spilde mens befolkningen er ude og smadre fuglereder.

Hvor har du haft hovedet stukket op de sidste 30 år, siden du har disse fordomme, om vedens nye fremadstormende Supermagt?

31
16. juni 2017 kl. 23:26

Har nogen kikket på Kinas atomkraft planer?

Nyeligen har de offentligtgjort planer om at bygge op til 400 værker frem til 2050. Det er nok tvivlsomt om de får så mange værker igang på kun 33 år, meget kan jo ændre sig, men lige nu er 20 værker under opførsel.

Ialt er der +60 reaktorer under opførsel i verden og med en forventet levetid på mindst 50 år vil der være atomkraft mange år frem. Alle disse værker er traditionelle trykvandsreaktorer, med få undtagelser, så der bliver rigeligt med "affald" til brug i en "wasteburner".

De godt 400 atomkraftværker der er i drift, leverer næsten 10 % af verdens eleforsyning, resten kommer fra Kul, Olie, Naturgas, Hydro og Biomasse.

30
16. juni 2017 kl. 23:10

Thomas Jam Pedersen

Man kan glædes over jeres ildhu, og det er super at i nu har en business strategi, der fokuserer på at blive underleverandører af nøgleteknologier til andre MSR projekter.

I flere MSR projekter rundt om på kloden er der rent faktisk økonomi til at købe komponenter og indgå NRE kontrakter, så i kunne blive et cashflow positive project.

Hvis man skal forholde sig lidt nøgternt til jeres fremtidige muligheder om et par årtier, så kommer jeres teknologi næppe til at kunne konkurrere med solenergi, vindenergi eller osmotisk energi. Derfor bør jeres business case nok ikke fokusere på at skabe en klode baseret på KK, men derimod at rydde op efter en klode, der i nogen årtier satsede på KK.

I skulle derfor snarere analysere jeres spray nozzle teknologi udfra perspektiverne ved at kunne sortere værdifulde fraktioner fra fissilt affald og forbedre økonomi og sikkerhed i forbindelse med langtidslagring af fissilt affald.

Hvis i kan producere brændsel, så vil i jo også stadigt kunne finde militære kunder, der jo i mange år frem vil fortsætte med små militære reaktorer til ubåde etc. og det samme gælder, hvis i kan producere materialer til fremstilling af bomber eller kan håndtere fissilt affald fra bomber, der skal desarmeres.

28
16. juni 2017 kl. 10:28

Nogen kan Virkelig ikke lide atomkraft!
Nogen kan virkelig godt lide Vindmøller og Sol

Andre prøver at forholde sig nøgterne og faktabaserede til alle energikilder, men bliver idelig skudt i skoene at de er partisane når de taler blasfemisk om de således religiøses Ene Sande Energikilde.

Min holdning til MSR er følgende:

Hvis MSR viser sig at leve op til alle forhåbningerne bliver det jo intet mindre end fantastisk.

Hvis MSR ikke indfrier alle forhåbningerne, men trods alt virker fornuftigt til rimelige penge, er der utvivlsomt et marked, f.eks i ekstreme geografier som de polare egne, hvor dieselgeneratorer idag regerer.

Og hvis det viser sig at MSR er en brændende bro for langt, rent materialefysisk, så har vi i det mindste lært noget undervejs og holdt nogle nørder og forskere borte fra gadehjørnerne imens.

For så vidt selve teknologien bider jeg mærke i at det man hører mest fra MSR folkene er "Vi skal også lige have fundet en løsning på $(ekstremt_materialefysisk_problem)."

Det finder jeg hamrende interessant rent teknologisk/forskningsmæssigt.

Men jeg kan ikke lade være med at notere mig, der vil blive installeret rigtig mange solceller af stort set ufaglært arbejdskraft og rigtig mange vindmøller at specialuddannet arbejdskraft, længe inden de løsninger er forsket, fundet og frembragt.

Derfor er det, selv hvis det viser sig at løsningerne på alle MSR's materialefysiske problemstillinger kan købes i den lokale trælast når man først har fundet fidusen, ikke sikkert at der noget stort geografisk marked for teknologien når den er brugsklar om 20 års tid.

Hvis jeg skulle fund-raise for MSR forskning, ville jeg derfor koncentrere mig om Alaska, Canada, Grønland, Finland, Rusland - og multimilliardærer på vej til Mars.

27
16. juni 2017 kl. 09:45

Af denne afsporede debat?

Nogen kan Virkelig ikke lide atomkraft! Nogen kan virkelig godt lide Vindmøller og Sol

Og rigtig, rigtig mange går ekstremt meget op i penge og kan derfor fluekneppe prisen på en KWh ned i mindste detalje.

Jeg kan godt lide atomkraft, fordi det ikke sviner, og ødelægger naturen med røg og aske. Fordi det er Super Hightech og bringer os videre med viden og teknologi

Glæder mig til at høre mere om TMSR og fra Copenhagen Atomics!