rumfart på den anden måde cs banner bloghoved

Skæbnen vil at CS nu udvider til tre gange størrelsen!

Kære

Efter mange måneders overvejelser og undersøgelser af CS'/CSS' økonomiske muligheder har vi taget skridt til at overtage et 630 m2 ekstra lejemål på Refshaleøen.

Illustration: CS

Man skal altid være meget forsigtig med superlativer og rekorder; men jeg tror altså at CS må være verdens vildeste amatørraketklub. Med den nye samlehal har vi mere end 1000 m2 værksteder og kontor, er rederi for tre specialskibe og har en raketmotorprøvestand på 160 ton under klargøring. Standardraketten i denne raketklub er en 1,6 meter i diameter, 15 tons, aktivt styret og turbinepumpet væskeraket og standard payloaden er et bemandet rumskib. Foreningen har sammen med sin støtteforening over 1000 betalende og/eller aktive medlemmer. Faktisk er sidstnævnte kilden til resten.

Jeg kan kun sige at jeg ikke er bekendt med noget, der minder om det blandt amatørraketklubber ude i verden. Hvis der er nogle hollændere, belgiere eller svenskere der er vildere end CS, har de i hvert fald holdt det godt hemmeligt.

Alt dette er 100% en følge af vekselvirkningen mellem CS' aktive medlemmer, støtteforeningen CSS og en gruppe meget seriøse, private, individuelle støtter. Der er ikke noget enkeltelement i opskriften der kan fjernes, uden at resten går med. At det overhovedet er muligt skyldes internetbaseret to-vejskommunikation - med tyk streg under TO-vejs. En blog uden debat er for mig at se komplet og aldeles værdiløs. Nettet giver os kommunikationsmuligheder som ikke har eksisteret før, og tør man bruge nettet og pressen kan næsten alt lade sig gøre.

De fleste af jer kender sikkert den "nye" hal fra debatten her på ing.dk.

Når det er blevet muligt at inddrage den i CS skyldes det dels flere medlemmer i CSS (nu på 943), dels at mange af medlemmerne har valgt at øge deres månedlige bidrag. Ud over dette har vi også haft en uventet indtægt på god 30 tusind kroner fra et foredrag og godt 15000 kr ekstraordinært fra en donor på Paypal og et sponsorat.

Det betød, sammen med andre tiltag, at CSS på deres årlige generalforsamling i Tycho Brahe Planetarium gav det økonomiske "GO" for at CS kan leje en ny, langt større samlehal.

Vi starter formelt lejemålet pr. 1. december, men får nøglen så vi kan begynde at måle op allerede medio november.

På trods af ovenstående løber vi selvfølgelig ind i meget store omkostninger til indskud, etablering og andet. Men det er den kloge, rigtige og langsigtede løsning som er blevet mulig med denne udvidelse.


I skrivende stund er planen i grove træk sådan her:

Processen med at indrette os i nye og langt større omgivelser vil give gode stunder til mange CSere. Her er den grove slagplan således som von B og Madsen går og drømmer det. I praksis kan meget selvsagt ændres.

Plan:

Det oprindelige lejemål "HAB" består uændret med sit betydelige udenomsareal. Fra HAB flytter vi kun de genstande der står syd for den linje, som udspændes af kontor + dinosaur drejebænken. Med undtagelse af båndsaven forbliver værktøjsmaskinerne i HAB.

Bygningen vil forsat have CS' sociale funktioner, kontor og te-køkken.

Men flytningen af genstande syd for dinosaurlinjen giver os et 30 x 6 meter, højloftet arbejdsområde. I kø til at blive bygget her har vi Sputniks centerskrog og dettes 20 meter høje umbilical/servicetårn.

Efter dette kunne bygningen bruges til fremstilling af et ballonhylster til CS' stratosfæretest af Mr. Cameron Smith's trykdragt.

Den nye bygning (som tænkes navngivet efter en fremtrædende person inden for videnskaben) findes inddelt i to high bays. I den ene, den vestligste (15 x 23 m, 10 m loftshøjde) skal von Bs spacecraft-afdeling have samlehal. Her findes også et 100 m2 repos som overtager en del af den lagerfunktion, vi har haft i de fire containere.

Containerlageret nedlægges herefter.

I den anden high bay (også 23 x 15 x 10 m) vil fremover foregå fremstilling af 1600-airframe. Også HEAT 2X flyttes derover og skal bo dér mellem statisk test og stacking på Sputnik.

Hver af de to celler har effektivt 1,3 gange så stort areal som hele den nuværende HAB og dobbelt loftshøjde.

Motorfremstilling, turbinepumper, T-stoff m.v., der er kompakt mekanik, forbliver i HAB. Det samme gælder ubådsafdelingens serviceområde.

Opnåelsen af den nye samlehal giver også CS adgang til 800 m2, indhegnet udenomsareal, samt mulighed for at etablere en port i hegnet, så trafik mellem de to lejemål bliver effektiv.

Denne udvidelse af CS – en tredobling - er givet den mest skelsættende forandring i vores forhold siden CS fik hjemsted i HAB. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt fuldkommen forudsige virkningen af det; men vi kan ganske sikkert sige, at det er meget vigtigt for os. Lige så vigtigt som HAB var i sin tid. På mange måder er det vi ser nu effekten af beslutningen om, at gå fra stå-op-kapsel til apolloide. Tre gange så stort rumskib medfører tre gange så stor en Sputnik, tre gange så stort testanlæg (160 tons !) og tre gange så stort værksted. Vi er da også tre gange så mange mennesker som da vi flyttede ind i HAB i 2009. Udvidelsen er simpelthen produktet af skiftet op til en "rigtig" rumkapsel.

CS/CSS udvikler sig stille og roligt. Jeg er sikker på vi får mange gode oplevelser sammen i de nye omgivelser.

Tillykke til os alle sammen !

Peter Madsen.

P.S. Bag mig ude i HAB kan jeg høre at TIG-svejsningen af HEAT 1600-tanken går stødt fremad.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er virkeligt gode nyheder. Rigtigt meget tillykke med udvidelsen. Håber den vil bekomme jer vel!

Har I overvejet hvordan medlemmernes indbyrdes kommunikation eventuelt vil ændre sig nu hvor der bliver længere mellem dem?

 • 0
 • 0

Personerne og systemerne fra CSS&CS foretager alle fremtidige indkøb af isenkram til forsvar og transport. De får 10 % i kommision hvis tingene duer. Landet får både brugelige ting og den selvrespekt som rumfart medfører. Enten er I uhyggeligt gode eller også er det officielle system forbedringsmodent. Hvad med at gå i politik?

 • 3
 • 0

lad os få nogle billeder fra den nye hal hvordan med gulv, strøm ,mm

 • 6
 • 0

Jeg glæder mig på jeres (vores) vegne.

Men lige en lille ting. Ballonhylster???

Uha. Jeg troede den var aflivet. Det bekymrer mig virkelig meget.

mvh Bent Erik Thomsen

 • 5
 • 5

så kvitterer jeg med 200 kr. pr. måned, selvom inspirationen er ubetalelig.

 • 6
 • 0

Tillykke til alle.

Nuj, det bliver fantastisk. De nye omgivelser bliver forhåbentlig vist frem på et tidspunkt. Til nytårstesten måske?

Utroligt hvad man kan få i dag for kun en ekstra halvtredser :-)

 • 8
 • 0

Tillykke! Hvor er det fedt at det kunne lade sig gøre. Hvor er det vildt. Man kan åbenbart meget i krisetider hvis man vil. Good times :-)

 • 5
 • 0

.. og ikke mindst tak til Peter for hans inspirerende blogindlæg. Det er i hvert fald hans indlæg her på ing.dk der (langt om længe) har fået mig med i klubben som supporter. Venter nu med spænding på de næste tests der skal laves og, ikke mindst, at se Heat1600 monteret på Sputnik. Det bliver et sejt og imponerende syn. Fantastisk det kan lade sig gøre i dag i Danmark, og så i foreningsregi ikke mindst. Sejt.

Gas geben

 • 6
 • 0

Tillykke! Det ser dejligt meget større ud, så armbevægelserne nu kan passe til ambitionerne. Housewarming kan passende ske ved at jeres nabo D-A-D kigger forbi med et par riffs.

Taget er næppe isoleret, men er det tæt ? Det bliver en kold vinter - oliefyret kan suge likvider ligeså hurtigt som CSS kan indbetale. Mon Lars Helbro kan lokkes til at lave stenovnskursus i jeres hal ?

Af de mange gamle vindmøller der står rundt omkring, må der være nogle med intakt mekanik, men defekt højspændingstrafo, så I kan få en billig opvarmning og varmelagring i betongulvet. Hvis temperaturen hæves nogle grader, sænkes luftfugtigheden til gavn for udstyrets holdbarhed.

Med så højt til loftet kommer også stratificering, hvor den varme(re) luft lægger sig under loftet. Godt om sommeren, men skidt om vinteren. En simpel rørføring med blæser kan trække den lune loftsluft ned til gulvet hvor den gør mere gavn.

Gulvet ser noget ujævnt ud på http://refshaleoen.dk/wp-content/uploads/2... og http://refshaleoen.dk/wp-content/uploads/2... og kunne bruge noget selvnivellerende, men det er måske længere inde på http://refshaleoen.dk/wp-content/uploads/2... at ballonen tænkes samlet.

 • 1
 • 0

By Peter Madsen November 2, 2013

Dear readers,

After many months of considerations and analysis of the economical capabilities of CS and CSS we have decided to rent an extra 630 m2 work shop space at Refshaleøen.

One should always be careful when using superlatives and declaring records but I do believe that CS has to be the wildest amateur rocket club in the world. The new assembly hall provides us with more than 1000 m2 of workshop and office space. We are a shipping company in possession of no less than three special purpose ships. We have a rocket test stand weighing in at 160 metric tons. The standard size rocket of this club is 1.6 meters in diameter, weighs in at 15 metric tons, is an actively guided turbo charged liquid fueled rocket. The payload is a manned spaceship. The club and its support association count more than 1000 paying or active members. Actually, the latter is the source for all the rest.

I’m not familiar with anything remotely similar to this amongst amateur rocket clubs in the rest of the world. If a Dutch, Belgian or Swedish rocket club is wilder than CS then they must have kept it very secret.

All this is the result of the interaction between the active members of CS, the support association CSS and a group of very determined private individual supporters. No single element in the recipe can be removed without the rest falling apart. The fact that it is possible at all is due to theh two ways internet based communication – with emphasis on TWO ways. To me, a blog without debate is absolutely worthless. The net makes possible forms of communication which have not existed before, and if you have the courage to utilize the net and the press then almost anything becomes possible.

Most of you already know the “new” hall from the debate here at ing.dk.

The reason it has become possible for CS to acquire the new hall is partly more members of CSS (now at 943), partly that many of the existing members have decided voluntarily to increase their monthly contributions. In addition we received an unexpected income of 30 thousand kroner from a talk, and 15 thousand extra from a donor at PayPal as well as a sponsorship.

Together with other activities, this meant that CSS at their annual general assembly which took place at the Tycho Brahe Planetarium gave the economical go ahead for CS to rent the new bigger assembly hall.

Formally the contract begins on December 1st, but we’ll receive the key to the building mid-November so we can start measuring out what goes where.

Despite all the above we will incur very large initial expenses for deposits, establishment and other things. But this is the smart, intelligent, correct and long-term solution.

As of now the rough plan is this:

The process of furnishing the much larger premises will provide multitude of happy hours for the many CS people. This is the rough battle plan envisioned by von B and Madsen. Of course a lot can yet change.

Plan:

The original “HAB” remains unchanged as does its considerable out door area. Only those items south of the office and dinosaur lathe will be moved from HAB to the new assembly hall.

The building will continue to house the social functions of CS: Office and kitchen.

The removal of the items south of the dinosaur line will free up a 30 by 6 meter high-ceilinged workshop area. In the production pipeline are the center bulk of Sputnik and the 20 meter high umbilical/service tower.

When these are have been built the building could be used for construction of the balloon sleeve for the CS stratospheric test of Cameron Smith’s pressure suit.

The new building (most likely to be named after a famous scientist) consists of two high bays. In the westerly one (15 by 23 meters and 10 meters high) von B’s spacecraft department will reside. Within this area a 100 m2 repos (see pictures at http://refshaleoen.dk/2013/09/09/maleteltene/) will be used to store some of the stuff we now store in the four containers outside HAB.

We will then stop using the containers as storage

The other high bay (also 23 by 15 by 10 meters) will house the construction of the 1600 airframe. HEAT 2X will also be moved here after static test (December 30th) until stacking on Sputnik (sometime next spring/summer).

Each of the two new assembly halls comprises an area 1.3 times larger than the whole of the existing HAB and with a ceiling at double the height.

The production of engines, turbo chargers, T-stoff, etc., which all are compact mechanics stays in HAB. The same goes for the service area for the submarine department.

In addition to the indoor assembly space, the new hall provides access to 800 m2 fenced off outdoor area as well as an opportunity to establish a port opening in the fence to make the traffic between the two assembly halls more efficient.

The expansion of CS workshop area – in fact a tripling – is by far the most decisive change in our environment since we established our home in HAB. We can’t at this point envision the full impact of this, but it’s safe to say that it’s very important to us. Just as important as acquiring HAB was. In many ways we now see the effect of the decision to progress from the stand-up-capsule of 1X to the Apollo like spaceship shape of HEAT 1600: Three times as big spaceship means three times as big Sputnik, three times as big test stand (160 metric tons!), and three times as big work shop. We are also three times as many people as when we first moved into HAB in 2009. The expansion is the direct product of the change to a “real” space capsule.

CS and CSS are developing at a steady pace. I’m sure that we will have a lot more exiting experiences together in the new environment.

Congratulations to all of us!

Peter Madsen.

PS. Behind me in HAB I can hear that the TIG welding of the HEAT 1600 tank is progressing steadily.

 • 5
 • 0

Til orientering blev Mercury-programmets trykdragt, Mark IV, testet af den amerikanske flåde i netop ballon til 34,6 kilometers højde under Strato-Lab V-flyvningen. Så måske er det ikke helt dumt (omend dragten allerede for længst var valgt til Alan Shepards første rumrejse på det tidspunkt).

Missionen var dog ikke uden tragedier, og man skal selvfølgelig have stor respekt for faren i sådan et projekt.

 • 4
 • 0

Kære Peter

Min bekymring går på, at det uundgåeligt vil trække resourcer fra main-stream projektet (erne).

Jeg ser det ikke som et must-have projekt, men det er måske et stærkt ønske fra Cameron Smith? Jeg er bange for, at ballonen viser sig at være et uoverskueligt kæmpe projekt af næsten samme størrelsesorden som raketopsendelse.

Jeg ville personligt foretrække en rakettest frem for en ballonflyvning.

Der vil vel også blive tale om en række test ballonopsendelser inden man tør opsende mr. Cameron?

Ad astra Bent Erik

 • 3
 • 2

Man kan jo kun sidde med et stort smil, efter den nyhed, som har gjort en god søndag morgen, endnu bedre.

Synes at der er fantastisk at CS/CSS har en så god energi, synergi (eller hvad det nu hedder med ét ord), at ting som det her er muligt. At så mange mennesker, smider en skilling ekstra i kagekrukken, store som små beløb og på den måde gør det muligt for CS at deres ønske om mere plads opfyldt.

Der er nok mange foreninger rundt omkring i det ganske danske land der ville give "deres højre arm" for at have et sådan sammehold, opbakning, tro på tingene og et sådant drive gennem hele foreningen som CS/CSS.

Glæder mig til at komme ud og se de nye omgivelser + en "lille" motortest til nytår.

mth. navngivning af den nye hal, kunne man måske få inkoorporeret navnet Schwinghamer ?

God Weekend der ude ....

 • 3
 • 0

Det har været tiltrængt med mere plads og jeg tror at i har gjort det eneste rigtige. Især når i har planer om at nå måske 80km til næste sommer. Det vil helt sikkert være en lige så skel sættende begivenhed som HEAT 1X var og jeg formoder at det vil have et lige så stor effekt på jeres medlemstal som det havde den gang.

Ang repos´et. Der vil jeg hvis jeg var jer helt klart bruge som nyt kontor, mødelokale, planlægningsrum, video stream rum og presserum. Smid nogle gipsvægge, noget isolering og nogle vinduer op og i har nogle fine lokaler. De gamle lokaler i har i HAB kan i bruge som køkken, spiserum, få varmen rum og "kom hinanden ved kollegaerne imllem" rum. I har helt sikkert brug for mere plads til jeres stigende antal af aktive medlemmer samt et sted hvor i lige kan få varmen i fingerne i de kolde måneder i begge jeres haller.

Pladsen nedenunder repos´et kan i også isolere og bruge til temperatur reguleret arbejdspladser til arbejde der kræver en nogenlunde stabil temperatur såsom brygning af de få men kritiske dele der kræver nøjagtige mål, elektronik og til malerum.

Og ja du læste rigtig da jeg skrev video stream rum. Det rum kan bruges til live redigering under test og opsendelser, redigering af youtube videoer og evt en videoblog. Jeg tror at CS vil få meget ud af at lave en egentlig engesksproget videoblog som udkom med jævne mellemrum istedet for at lave en ny engesksproget blog. Der kan i også modtage videosvar fra andre entusiaster.

Hvis det er, så kan jeg godt komme ud og hjælpe til med elektriker arbejde i en weekend eller to hvis i skulle få brug for det.

Ps.: Hvordan er det at priserne er i CSS nu? Så vidt jeg har forstået er det stadig de gamle priser der gælder med muligheden for at forøge sit bidrag til det man har lyst eller råd til?

Mvh Elias Et stolt CSS medlem

 • 4
 • 0

Det korte svar på dit CSS pris/kontingent spørgsmål er : Betal hvad du har lyst og råd til !

På den nys overståede generalforsamling i CSS, fik bestyrelsen mandat til at skrue en kontingent/donations/bidrags struktur sammen, som optimerer både indtægter og medlemsantal. Det er nemlig ikke sådan lige til at gennemskue hvor optimum ligger :) Mere om det inden længe. Der udsendes også snart referat og beretning.

Og ja, vi opfordrer alle CSS'ere til at hæve deres månedlige overførsel til (minimum) kr. 150/md. Mange har allerede fulgt opfordringen, og med øget husleje og højt aktivitetsniveau, skal pengene nok få ben at gå på.

 • 7
 • 0

Det var en meget tiltrængt udvidelse af CS's arbejdsområder. Hvis man har været forbi derude har man tydeligt kunne se det kneb med pladsen.

At der så var en mulighed for, at leje en hal så tæt på HAB kunne ikke være bedre. Derfor synes jeg det var helt perfekt at vi i CSS havde muligheden for, at finde pengene til at gøre det muligt.

Jeg er sikker på vi går en meget spændende tid i møde - på flere fronter. Nu har CS for alvor pladsen til at bygge stort.

 • 4
 • 0

Hej Elias

Pas på hvad du lover - det kan sagtens blive relevant med noget el arbejde :-) Hvis du har lyst må du meget gerne smide dine kontaktoplysninger på mbulskov at gmail com

Så vil jeg hive fat i dig når vi har en slagplan

Mvh Morten / CS

 • 9
 • 0

Opfordring hermed fulgt (nu hvor jeg endelig fik taget mig sammen og faktisk meldt mig ind i stedet for kun at støtte til nogle af de konkrete projekter der har været fra tid til anden) :)

Tillykke med det nye domicil :)

 • 0
 • 0

Jeg var med til CSS generalforsanling og så julelysene i Peters øjne.

I en anden blog nævnes det at den lille af de to store haller er udlejet til en paintball klub, og at alle lejemål har samme kvadratmeterpris. Denne hal er MEGET større en (HAB2), hvordan kan sådan en klub betale den husleje når CS/CSS med næsten 1000 medlemmer har (haft) så svært ved det?

Jeg undrer mig bare.

 • 1
 • 0

Tro mig det er ikke en klub :-) Det er en forretning der lever af at lave arrangementer af alle slags. Der er mange polterabend'er, firmaer etc der betaler for at få lov at lege i meget store indendørs arealer så man er uafhængig af vejret.

/Morten

 • 1
 • 0

Hmm, interessant.

Hvad med at tage en snak med dem så I måske kan komme med som et "ekstranummer" hvis der er nogle af virksomhedsfolkene der vil se noget virkelig vildt?

Det kunne måske kaste et eller andet af sig, og det vil da også være en oplevelse for deltagerne, jeg mener, jo meget jeg kan have lyst til at skyde malerkugler efter chefen, så vil jeg da hellere se en raket under opbygning...

:)

 • 0
 • 0

Haha - du er fantastisk Peter! Jeg kan ikke lade være med at se billedet af den lille knægt der står og hyler ved slikhylden. Og får lige hvad han vil have... :)

Jeg glæder mig stort til at se hvad i kan få ud at de nye muligheder!

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten