Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.
kronikken blog

Historien om en skorsten

En husejer, Freddy Kæselev i Nykøbing F., er i byretten blevet pålagt at efterkomme et kommunalt påbud om, at forlænge hans 12 meter høje skorsten til 16 meter.

Et nyt godkendt træfyr er tilsluttet. Målinger viser, at udledningen er 3 gange så ren, som hvad der kræves til et Svanemærke. Ingen fag- eller myndighedsperson mener, at der er miljømæssige problemer med anlægget. Alligevel er han dømt! Hvordan kan det gå til?

Anledningen er, at én enkelt nabo gentagne gange har klaget til kommunen over røggener fra det tilsluttede træfyr. Ingen andre naboer har noget at klage over.

Fyret er nyt og moderne, har alle de nødvendige godkendelser, og en røggas-analyse på det konkrete anlæg (foranlediget af ejeren selv) viste, at det brænder langt mere rent end krævet for at opnå Svanemærket. Træet det bliver fyret med, er knastørt og af ypperste kvalitet. Anlægget incl. skorsten blev etableret i 2006, efter forhåndsgodkendelse af kommunen.

Klagerne fra den pågældende nabo startede umiddelbart efter, og efter anmodning fra kommunen har ejeren to gange forhøjet skorstenen. Da han tredje gang fik påbud om endnu en forhøjelse, udbad han sig en forklaring på, hvad "væsentlig forurening" er, da det var dette, man henholdt sig til fra kommunen. Det fik han aldrig noget svar på, trods gentagne rykkere.

Da en yderligere forhøjelse af skorstenen vil kræve forstærkning af fundamentet, betyder det i praksis, at den i dag 12 meter høje murede skorsten skal rives ned og så genopbygges på et forstærket fundament. Pris ca. 300.000,-

Derfor foretog ejeren sig ikke noget og blev så anmeldt til politiet, som anlagde en straffesag ved byretten, hvor han trods alle odds blev dømt til at betale en bøde og forhøje sin skorsten, så der ikke kan forekomme røgnedslag i gaden.

Røgnedslag vil altid kunne forekomme fra selv nok så høj en skorsten. Det burde såvel de kommunale medarbejdere som dommeren, der er bosat i Nykøbing, vide, da sukkerfabrikken, med sin enormt høje skorsten ikke sjældent kan lugtes i hele byen.

Illustration: Privatfoto

Hvad er så "væsentlig forurening"? "Væsentlig" er et forholdsord, og skal vel derfor sættes i forhold til noget andet? Det hører med til historien, at den lille H.C.Andersensgade (øverst t.h.), som det handler om, ligger klemt inde imellem det mest trafikkerede kryds i Nykøbing med ca 25.000 personbiler, 5.000 varevogne og 5.500 lastbiler i døgnet. (Kilde Vejdirektoratet 2009) og så jernbaneterrænnet ved stationen, hvor der også er heftig trafik, larm og dieselrøg. (Læg mærke til alle de lastbiler der venter på at komme om hjørnet. Netop det hjørne hvor klageren bor).

Jeg opholdt mig et døgn på adressen for at foretage målingen, og jeg må indrømme, at der i den grad er tale om væsentlig forurening, men det, der kommer ud af ejerens skorsten, er fuldstændig uden betydning i denne sammenhæng.

Regner man lidt på den effekt, der brændes af i gadehøjde i.f.a. benzin og diesel målt i kW/min over døgnet og sætter dette i forhold til effekten i den træfyrede kedel (75kW), så kommer man langt over 10000:1. Dette endda med meget forsigtige vurderinger på trafiksiden.

At sammenligne forurening på motorkraft er selvfølgelig lidt søgt, men vel alligevel sigene, når man blot også husker på: - at trafikken stopper og starter i lyskrydset, mens kedelen kører nominel effekt 99% af tiden - at belastningen fra ca. 40 ældre dieseltog i døgnet, som også stopper og starter, ikke er medregnet, - at trafikkens udledning sker i gadeplan, mens træfyrets skorsten er 12 meter høj. - at klageren kun har en chance for at bemærke fyrets duft ved opstart (tager få minutter pr. dag) i tungt diset vejr med mulighed for røgnedslag og samtidig kun i en bestemt vindretning.

Trafikken kan naturligvis lugtes altid uanset vind og vejr. Belastningen fra trafikken skal mindskes, og det koster. Vejdirektoratet skønner, at den nye omfartsvej, som vil fjerne langt hovedparten af trafikken igennem dette kryds, vil koste ca. 275 mill. kr. Det er et stort beløb, men pengene værd, mener Formanden for Folketingets Trafikudvalg.

Kommer dommen over Freddy Kæselev til at stå ved magt, så er det ifgl. ovenstående forholdsregning et mere end 10 gange så stort beløb, han skal investere. Enten i at forhøje sin skorsten for små 300.000 uden garanti for noget, eller skrotte hele sit anlæg til 320.000 for så at få en højere varmeregning oveni som belønning.

I forhold til den forventede reduktion i miljøbelastning, skulle Folketinget altså tage stilling til en pris på omfartsvejen på over 3 millarder kr. Mon det ville være blevet vedtaget ?

I Freddy Kæselevs "hjemmestyre" blev det ikke vedtaget at betale så meget for så lidt. Især p.b.a., at alle sagkyndige på området siger, at det ikke vil hjælpe noget at forhøje skorstenen og han ingen garanti kan få fra kommunen på, at han ikke igen vil kunne få endnu et påbud. Så sagen er derfor anket til landsretten.

Det hører med til historien, at Nykøbing har affaldsbaseret fjernvarme (REFA), og at rørene passerer lige forbi den omtalte ejendom. Om det kan have nogen indflydelse på kommunens administration kan man selvfølgelig ikke tillade sig at sige noget om. Det er dog et faktum, at REFA er ejet af Guldborgsund og Lolland kommuner, og at samtlige bestyrelsesmedlemmer også er byrådsmedlemmer.

Det forekommer mig derfor betænkeligt, når anklageren kalder kommunens miljømedarbejder for uvildig, da Freddy Kæselevs private "fjernvarmeværk", jo er en konkurrent midt i REFAs forsyningsområde. Jeg ville selv kalde ham for inhabil.

Anklageren lagde i sin procedure vægt på, at væsentlig forurening er "synlig eller lugtende røg". Kommunens miljømedarbejder (anklagerens vidne) udtalte i sin vidneforklaring, at røgen var hvidlig (damp), når den ellers var synlig, og at han iøvrigt ikke mente, der var miljømæssige problemer med anlægget!

Damp er der ellers rigeligt af i Nykøbing. Fra sukkerfabrikken og fra REFA, som fyrer med affald og vådt træ, og det lugter ofte fælt i hele byen, så ren damp kan det jo ikke være, men det er tilsyneladende ikke forurening? Eller det fordi ingen klager? Eller er det fordi disse virksomheder overholder gældene grænseværdier (ligesom Freddys anlæg)?

Hvis denne dom danner præcedens, er der efter min mening reelt tale om et forbud imod træfyring og solvarme i fjernvarmeområder. Hvem ville efter dette turde investere mange penge i et godt anlæg? Det hensigtsmæssige i dette kan diskuteres, men jeg synes ikke, det er rimeligt at indføre forbud ad bagdøren og derved kaste folk, som handler i god tro, ud i endeløse ruinerende omkostninger.

I Miljøstyrelsens egen vejledning står der bl.a. følgende: Vurderingen vil ofte ske i samarbejde med skorstensfejeren og tage udgangspunkt i Miljøstyrelsens Luftvejledning og i information om korrekt fyring fra den konkrete producent og fra Miljøstyrelsen. En speciel følsomhed hos en nabo kan ikke i sig selv begrunde indgreb overfor en brændeovn, der i øvrigt ikke giver anledning til synlig eller lugtende røg. Tilsvarende kan der heller ikke gribes ind overfor virksomheder, der overholder vejledende grænseværdier, selvom en nabo til virksomheden har en usædvanlig følsomhed overfor f.eks. støj eller anden form for forurening.

Dette afsnit giver kommunerne helt frit slag til at afgøre om der er tale om væsentlig forurening. Man sammenligner med en virksomhed, der overholder vejledende grænseværdier, men sætter samtidig en "vejledende grænseværdi" for brændeovne til 0, idét ovnen "... øvrigt ikke giver anledning til synlig eller lugtende røg." I "Fyr fornuftigt"-kampagnen står der ellers, at røgen skal være næsten usynlig! Jeg har 2 gange siden november forespurgt MST, hvad de egentlig mener, men endnu uden at få svar.

Rent fagligt vil jeg her gerne indskyde, at selv helt tørt træ vil afgive damp, som er synlig. Der er i øvrigt fastsat grænseværdier for udledningen fra brændeovne og kedelanlæg som er gældende i hele Europa. Disse overholder Freddy Kæselevs anlæg så rigeligt. Med Nykøbing kommunes og nu også byrettens tolkning af Miljøstyrelsens vejledning, er disse grænseværdier nu sat ned til 0, hvis ellers nogen klager. Hvilket herligt våben i en nabostrid, hvor den ene part tilfældigvis fyrer med brænde.

I overskriften til miljøstyrelsens vejledning står der således: "Bliver du generet af røgen eller lugten fra din nabos brændeovn? Og kan du og din nabo ikke løse problemet? Kontakt kommunen for at få en saglig vurdering." Det er svært at få øje på sagligheden i denne sag, når vurderingen udelukkende beror på et skøn uden konkrete målinger. For et ikke trænet øje, kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der er røg og hvad der er damp. Måleudstyr er i dag ikke kostbart, og benyttes af stort set alle fabrikanter af ovne og kedler, netop for at sikre at deres produkter overholder gældende grænseværdier.

Om røg opleves hvid (=damp), eller grå (kan indeholde uforbrændte gasser), er stærkt afhængig af det lys der er tilstede. Dette ses tydeligt på dette billede (fra Nykøbing F.).

Min egen holdning: Væsentlig forurening har intet med skorstenshøjden at gøre, men hvad der reelt kommer ud af den. Den eneste der fik foranlediget en måling af det, var ejeren selv. Kommunen kunne nøjes med at kigge og sniffe. Denne praksis er ganske enkelt ikke god nok.

Af Lars Helbro, indehaver af frimaet Stenovne.dk, ovnsætter, autodidakt ingeniør, arkitekt, smed, automekaniker, VVS, elektriker, murer, opfinder mv.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Den ellers fremragende gennemgang af en påtvungen beslutning, belyser fint hvor tilfældige afgørelser kan være. Trods myndigheder og lovgivning nødvendigvis må betragtes som en ufejlbar autoritet, ligger det lang fra sandheden.

Jeg vi glemmer, at bag myndigheder, love og bekendtgørelse, gemmer sig almindelige dødelige mennesker, der på ingen måde er mere fejlfrie end nogle andre.

Trist er det dog at se, at selv retten ikke formår at hæve sig over denne tanke om ufejlbarlighed. Der syntes dog at være et håb at finde i Højesteret:
http://www.version2.dk/artikel/18560-klar-...

Personligt håber jeg for den gode mand med anlægget at Landsretten i sagen er i stand til at gennemskue skidt fra kanel. Som den fremlægges, virker den jo åbenlys.

 • 0
 • 0

Afgørelsen lyder selvsagt ikke til at være velbegrundet.

Jeg er dog af den helt generelle opfattelse at vi skal begrænse enhver form for afbrænding inde i byerne. Og jeg er her helt enig med Lars i at det ikke er højden af skorstenen, men hvaliteten af røgen det handler om.

Men uanset kvalitet af røg eller ej, så er det spild af ressourcer at installere indviduelle brændeovne - uanset kvalitet - midt i et fjernvarmeområde, hvorfra der kan skaffes varme til samfundsøkonomiske priser, langt under individuelle anlæg. Ikke mindst på den lange bane, hvor vi får hårdt brug for biomasse til andre og bedre formål end "blot" at yde et tilskud til opvarmning.

 • 0
 • 0

Men uanset kvalitet af røg eller ej, så er det spild af ressourcer at installere indviduelle brændeovne...

Det kan du jo syntes. Manden har bare betalt ovnen med sine egne penge - så det er for så vidt, et fuldstændig irrelevant argument.

 • 0
 • 0

Det er spild af samfundets ressourcer.
Her i form af økonomiske midler og biomasse.

Det Lars argumenter med, at trafikken forurener meget mere, kan på langt sigt løses ved at anvende biomasse til at øge elproduktionen. El der netop kan indgå til transport.
Det kan være til elbiler og måske på langt sigt også brint.

 • 0
 • 0

Men uanset kvalitet af røg eller ej, så er det spild af ressourcer at installere indviduelle brændeovne - uanset kvalitet - midt i et fjernvarmeområde, hvorfra der kan skaffes varme til samfundsøkonomiske priser, langt under individuelle anlæg. Ikke mindst på den lange bane, hvor vi får hårdt brug for biomasse til andre og bedre formål end "blot" at yde et tilskud til opvarmning.

Ovenstående er jo uden nogen somhelst relevans til sagen her, det er et spørgsmål der skal afgøres i folketinget.
Ønsker man det ændret må det gå den vej omkring.

Indtil/eller hvis det indføres så skal kommunen naturligvis behandle Freddy Kæselevs´sag efter gældende lovgivning.

 • 0
 • 0

Det kan du jo syntes. Manden har bare betalt ovnen med sine egne penge - så det er for så vidt, et fuldstændig irrelevant argument.

Carsten, du kan jo spørge Flemming hvem han arbejder for.

Vh Troels

 • 0
 • 0

Denne historie er jo på mange måder grotesk, men pga. at ejeren af brændefyret åbenbart har undladet at anke kommunens vedtag videre til amtet (vil jeg tro, det var i Danmark), MS og evt. videre til domstolene, så har byretten ingen anden mulighed end at behandle denne sag om et principielt spørgsmål om, at han har accepteret et vedtag ved ikke at anke det, for derefter at undlade at overholde det.
Det giver desværre en bøde og et pålæg om at bringe forholdene i orden iflg. vedtaget.

Mvh Peder Wirstad

PS: Kommunen har åbenart gjort mange fejl i denne sag, men det skulle have været påpeget og ført til en anke i ret tid.
- Det er desværre meningmands skæbne, når tjenestemændene i kommunen - læg mærke til navnet, og at de i det moderne demokrati nu skal "tjene" borgeren og ikke som før, Kongen - arbejder for systemet i stedet for borgeren.

Mange tror, at sådanne forhold er pga. en politisk umoden kultur, men det er vel så meget pga. en politisk overmoden kultur.
At sætte "den lille mand" i fokus for myndighedernes arbejde er et sisyfosarbejde, der kontinuerligt må gøres. - Det kan ikke gøres en gang for alle ved en revolution eller politiske reformer.

 • 0
 • 0

Selvfølgeligt skal den pågældende behandles retfærdigt.
Det er nok svært at finde nogen der er uenig i det.

Jeg påpeger blot at sagen også indeholder en selvmodsigelse, idet brug af biomassen i brændeovnen reducerer mulighederne for at løse det langt større problem, som trafikken udgør.

 • 0
 • 0

Jeg lavede te, efter jeg havde trykket på "kommentar", så jeg så ikke Flemming Ulbjergs og efterfølgende kommentarer.

Dette er et typiskt eksempel på et "overmodent" demokrati.
I et system, hvor "alles bedste" er den altdomminerende parameter, vil det synes irrationelt og kontraproduktivt at skulle tage hensyn til "den lille mands" retssikkerhed og frihed - især hvis han går imod "det vedtagne".

Det kan også føles helt OK for en respektert fagmand i et rådgivende ingeniørfirma - der stort set bare arbejder for kommuner og konsessionerede fællesanlæg - at tale deres sag uden at bekymre sig om, om han var inhabil - eller i det mindste burde fortalt om sin rolle.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Jeg påpeger blot at sagen også indeholder en selvmodsigelse,

Ja, men vil du ikke lige lade være med at gøre det i denne tråd, hvis emnet ligger dig meget på sinde står det dig frit for at starte en selv.

Hvis du er meget stærk i troen kunne du også selv søge at påvirke folketinget til at ændre loven.

Et historisk tilbage blik på en lignende tankegang / handlemåde, har vi jo med Ninn Hansen og Tamilsagen.

 • 0
 • 0

Flemming Ulbjerg.
Jeg påpeger blot at sagen også indeholder en selvmodsigelse, idet brug af biomassen i brændeovnen reducerer mulighederne for at løse det langt større problem, som trafikken udgør.

Den må du lige forklare. Hvordan kan den biomasse som så ikke bruges i det private fyr løse et trafikproblem? Jeg går ud fra du stadig mener han har ret til varme, og hvorfra skal den varme så komme?

Hvis det er el-biler du tænker på, så kunne man jo vente indtil der var nogle. Men jeg ser stadig ikke sammenhængen.

 • 0
 • 0

Flemming Ulbjerg:

jeg påpeger blot at sagen også indeholder en selvmodsigelse, idet brug af biomassen i brændeovnen reducerer mulighederne for at løse det langt større problem, som trafikken udgør.

Du er åbenbart ikke fra krigs- eller efterkrigsgenerationen, der lærte, hvad mangelen på retssikkerhd betyder.
Du er åbenbart en af "desertgenerationen", der er opdraget på RUC eller Tvind, hvor der opstod en mesalliance mellem egoisme og total underkastelse (opstået ved, at man naivt troede, at alle have samme egoistiske mål som en selv).

Du burde - med din stilling - have været klog nok til at vide, at dit argument skulle have været fremført, da man behandlede ansøgningen om at installere fyret.
At først tillade installation, for derefter igen og igen at stille nye krav, til manden er fallit eller ikke kan gennemføre dem, skulle kun kunne forekomme i en"bananrepublik". - Ja og så i et af verdens bedste demokratier, der åbenbart er ved at falde i søvn og er blevet så overmodent, at det har store rådne pletter.
- Vågn op, før deter for sent.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Jeg synes ikke mine personlige forhold er relevante her i debatten.

Det jeg påpeger er det selvmodsigende i Lars argumenter.
En superren forbrænding inde i byen, hvor vi er ved at drukne i forurening fra trafikken.

Og hvor jeg argumenter for at løsningen ligger lige for.

Længere synes jeg sådant set ikke den er.

 • 0
 • 0

Kære Svend

Den biomasse, som anvendes individuelt kan erstattes af fjernvarme,( som her har en vis bortkøling af varme fra affaldsforbrændingen.)
På længere sigt fra fjernvarme, der ikke anvender ressourcer. (Geotermi, vind/varmepumper, solvarme etc.)

Den sparede biomasse anvendes til f. eks. yderligere elproduktion. Den yderligere el er så til rådighed for transportsektoren. Eller omdannes til ethanol mv. også til transport. Alt afhængig af hvilke teknologier til transport, der bliver vinderen.

 • 0
 • 0

Nogen nævnte REFA i forbifarten, det fik mig til at tænke på hvor besværligt det kan være at udnytte den energi som tilfældigvis er til rådighed.
For mens man sagtens kan nyttiggøre og afsætte varmen fra affaldsforbrænding om vinteren så kniber det om sommeren og da man ikke bare kan stable affaldet i et kæmpestort lager i nogle måneder så er man nødt til at have et køleanlæg på størrelse som et atomkraftværk på standby for at komme af med energien om sommeren!
I modsætning til skorstensejeren som nok kun fyrer i sin skorsten når han har brug for varmen!

 • 0
 • 0

Hej Jens Arne

Overskudsvarme fra for eks. REFA bør opsamles i sæsonvarmelagre til brug henad efteråret, hvor varmebehovet overstiger kapaciteten.

Et sådant er etableret i Marstal. (10.000 m3 forsøg)
Nyt fuldskala lager på 75.000 m3 er under etablering, først i Marstal og evt. også i Dronninglund og Brædstrup.

 • 0
 • 0

Det er spild af samfundets ressourcer ... Her i form af økonomiske midler og biomasse.

Lars beskriver en konkret tvist imellem en kommunal myndighed og en privat person. Holding til hvordan samfundet skat indrettes, er i den sammen irrelevant. Sagen handler om hvorvidt skorstensejen operere inde for rammerne af lovgivningen. For er det er vel ikke sådan at en kommunal myndighed kan sætte sig ud over lovgingen for at pleje (hvad nogen måtte opfatte) som samfundsinteresser ?

På det samfundsmæssige plan, kan man så diskuterer hvorvidt det er rimeligt at have afbrænding af træ, olie, gas, etc i private anlæg. Det er bare et helt andet spørgsmål. Som Lars fremlægger sagen, er der tydeligvis ikke andet end ideologiske årsager (interessekonflikt?) til at skulle forbyde det konkrete anlæg på den konkrete lokalitet.

På personlig plan kan det siges: Det gratis at klage.

 • 0
 • 0

Det er egentlig temmelig ærgerligt, da kronikken som sådan lægger op til: Her har vi en privat husejer, der qua sit træfyrede anlæg af kommunen tvinges til at opsætte 16 meter skorsten. På et anlæg, der overholder alle krav, endda er bedre, men der er en emsig nabo, der i tåget vejr nok mere er plaget af bilerne/tog.

Det vil sige, jeg kan tvinge mine naboer (der i tåget vejr om efteråret/vinteren- udleder noget, der stinker som om de brænder gamle dæk af) tilat hæve deres skorstene?

Sikken et es i operation "Nabokrig"! (Og nej, det gør jeg ikke, jeg lever med det. Bliver det generende, kan jeg da gå over og banke på og få en dialog med mine naboer, vi skal være her- allesammen)

Det virker som en nabokrig, der er løbet løbsk. Måske kan retten påbyde konfliktmægling? Det vil spare alle for penge. Det er ikke billigt at føre en retssag...

Mvh
Tine- og jeg elsker at brokke mig over naboens høns, de går tur i min have, og jeg bryder mig ikke meget om høns! Men jeg har selv katte.

 • 0
 • 0

Flemming - Jeg mener at jeg skrev, at det hensigtsmæssige i at etablere "lokal fjernvarme" midt i et andet fjernvarmesystem kunne diskuteres.
Det var dog ikke min hensigt, at det dermed var det der skulle diskuteres.

Emnet her er ikke hvad man evt.kan gøre i fremtiden, men hvad der her allerede er sket.

M.v.h.
Lars (som er til fødselsdag hos svigermor og derfor lidt fraværende)

 • 0
 • 0

Hej Lars!
En billigere midlertidig/permanent løsning kunne være at forlænge skorstenen med et rør i en passende diameter. Det bryder selvfølgeligt det arkitektoniske, men opfylder kravet. Så kan Freddy afvente om han så skal op i 20 meter (galgenhumor!!!) for at gøre naboen tilfreds. Et rør der går en meter ned i skorstenen for at blive stabiliseret, fire vinkelbeslag på murkransen, så holder den de ekstra fire meter op. Hvis det laves i corten, er det langtidsholdbart. Dog må man finde sig i den røde farve......
En i øvrigt grotesk situation, der viser, at selv om alle tilladelser er opfyldte, kan "det offentlige væsen" skalte og valte som det vil. Gad vide hvordan det ville se ud hvis Freddy havde været mangemillionær og havde råd og lyst til at trække en stribe jurister ind i sagen??! Så var sagen nok ikke kommet så langt......
vh
Jan

 • 0
 • 0

Det er slet ikke umuligt. Så når skorstenen eventuelt er blevet forlænget, så får han at vide at den er for høj.
Tilsyneladende vil de forbyde ham at bruge et brændefyr, men det kan de ikke direkte. Derfor disse besynderlige krav, som er uopfyldelige, og heller ikke har nogen egentlig effekt, men det var hvad de kunne grave frem.

Minder noget om folk der vil ud på landet, og når de så er flyttet derud, så begynder de at klage over at der lugter landligt.
Af og til får jeg den tanke, at det er folk som pludselig opdager, at de har en magt til at nægte andre noget (rygning, røg, lugt), og så skal den sandelig også bruges. At de så samtidig kan virke frelste øger blot magtbrynden.

 • 0
 • 0

Hej Lars

Det var sammenligningen med trafikkens markante udledning der trickede mig.

Også at vi skal tænke os rigtigt godt om med hvor vi fremover vil anvende biomasse. Der bliver rift om den.

PS: Fortsat god fødselsdag ved svigermor.

PPS: Har du et link til dommen. ?

 • 0
 • 0

Af og til får jeg den tanke, at det er folk som pludselig opdager, at de har en magt til at nægte andre noget (rygning, røg, lugt), og så skal den sandelig også bruges. At de så samtidig kan virke frelste øger blot magtbrynden.

Tja, det ligger fint i tråd med tiden og de retningslinier vores forbilledelige leder udstikker. Tanken er nærliggende.

Mantraet er: Hvorfor ? Fordi jeg kan.

 • 0
 • 0

Minder noget om folk der vil ud på landet, og når de så er flyttet derud, så begynder de at klage over at der lugter landligt.

Samme så man ofte før i tiden med industien hvor medarbejdere byggede bolig nær egen arbejdsplads og så klagede over røg, støj og larm

Virksomheder skal miljøgodkendes før der gives ibrugtagnings tilladelse men en godkendelse er ingen sikkerhed - bevisbyrden og medfølgende udgifter herfor tilfalder altid virksomheden

Det var hvad jeg fik at vide ved virksomhedsstart og som jeg fandt meget krænkende - at enhver (trods nylig miljøgodkendelse) kunne klage og kræve ny dokumentation, kommunen ville så hyre konsulenter til en undersøgelse der aldrig lød på under kr. 30.000 (1990) dertil ingen produktion sålænge undersøgelsen stod på - ikke lige hvad man har brug for at have hængende over hovedet ved virksomhedsstart

Af og til får jeg den tanke, at det er folk som pludselig opdager, at de har en magt til at nægte andre noget (rygning, røg, lugt), og så skal den sandelig også bruges. At de så samtidig kan virke frelste øger blot magtbrynden.

Jeg tror det er en modreaktion på en følelse af umyndiggørelse og afmagt - man bemærker det via mange små episoder i hverdagen, ved kø, f.eks. ved benzintanken, personen foran den lange kø giver sig rigtig god tid, endelig er han i kontrol, endelig er det ham der bestemmer noget, bestemmer over andre

 • 0
 • 0

Hold lige rygning udenfor. Rygerne har haft 50 år til at lære at vise hensyn - dvs. at lade være med at ryge hvor andre er tvunget* til at opholde sig.
Det kunne I så ikke finde ud af, og nu da 2/3 ikke ryger blev der så skåret ind til benet.

 • Hvis valget står mellem passiv rygning eller intet arbejde, ikke at gå i byen for at more sig, ikke deltage i foreningsarbejde, da er der tale om tvang.
 • 0
 • 0

Det centrale i debatten er her, om det kan være rigtigt at man kan opføre et anlæg (eller hvad som helst) med godkendelse fra kommunen og myndighederne, for herefter at blive pålagt at ændre på anlægget pga. en klage fra en nabo.
Hvis klagen fra naboen blotlægger en konstruktionsfejl, der ikke var kendt på opførelsestidspunktet, er det rimeligt at rette fejlen. Hvis anlægget er bedre end forudsat i godkendelsen, er det tilladt - punktum.

Spørgsmålet om det er rimeligt, at en privatperson eller virksomhed installerer et brændefyr for at spare på varmeregningen handler for mig at se om effektivitet.
Hvis man kan etablere et decentralt fyr med en høj virkningsgrad, der kan konkurrere med byens varmeværk, så har varmeværket efter min mening et forklaringsproblem.
En stor kedel bør kunne køres mere effektivt end den mindre decentrale kedel - til gengæld slipper man for varmetabet i fjernvarmerørene ved den decentrale løsning.
Sagen kan give den mistanke, at de ansvarlige for varmeværket - øh, jeg mener kommunalbestyrelsen hellere vil lægge forhindringer ud for konkurrence til varmeværket end at gøre det attraktivt at benytte det fælles fjernvarmenet.
I så fald vil jeg ønske, at der er nogen der går over til at behandle årsagerne til problemerne fremfor at bekæmpe symptomerne...

 • 0
 • 0

Der kan for mig at se ikke være nogen tvivl om det uheldige i at REFA og kommunen har sammenfald i bestyrelsen.

Men handler dommen om skorstenen? Eller handler den i virkeligheden om at Freddy skal efterkomme kommunens afgørelse, fordi han reelt accepterede den, ved ikke at modsige den på den rette måde?

Det giver ikke mening at diskutere videre uden at kunne læse dommen. Så vidt jeg ved lægges alle domme ud på nettet i pdf, så nogen må kunne finde linket.

 • 0
 • 0

Kære alle

Husk nu: ingen personlige slagsmål i debatten! Jeg har fjernet nogle indlæg, der ikke overholdt dette, og håber, I nu kan fortsætte den gode, faglige del af diskussionen:)

Bedste hilsner, Julie - ing.dk

 • 0
 • 0

Jeg har desværre ikke en link til dommen, men kan referere ud fra hvad ejeren læser højt for mig.

Anklagen gik ganske rigtigt på ikke at have efterkommet et kommunalt påbud.
Den teoretiske ankemulighed er Statsamtet (pudsigt nok), men de ville intet have med sagen at gøre. Ejeren så derfor ingen anden mulighed, end civil ulydighed, da han efter gentagne rykkere, ikke kunne få svar på hvad "væsentlig forurening" er, hvilket lå til grund for påbuddet.

Dommeren i byretten kunne have valgt at køre den stramme linje med skyklapper på, og kun forholde sig til, om påbuddet var overholdt eller ej.
Det gjorde han ikke, men tog derimod mine målinger ind som bilag A i sagen og tillod afhøringer af vidner, i spørgsmålet om der reelt var nogen som var generet. Altså om der var grundlag for et påbud efter §42 (væsentlig forurening).

I dommen lægges der vægt på anklagerens vidne (kommunens miljømedarbejder), som udtaler, at det er ikke røgen i sig selv der er farlig, men det er de partikler som falder ned i gadeniveau og som indåndes af borgerne.

Ang. kreative løsninger på forlængelse af skorstenen kan jeg fortælle, at det har ejeren selvfølgelig selv overvejet ihærdigt.
2 væsentlige forhold forhindrer dog dette. Det ene er rent estetisk (Man bygger en smuk gammel patricievilla om til et mejeri), den anden er, at når man kommer op i 16 meter skal man tænke lidt over, at det somme tider blæser. Det er altså ikke "bare lige".

 • 0
 • 0

Flere har været inde på, om ejeren (eller kommunen) opererer indenfor lovens rammer og andre om hensigtsmæssig anvendelse af biomasse.

Problemet her er netop, at begge parter opererer indenfor lovens rammer !
Man kan spekulere på om statsamtet mon gør, når de afviser en ankesag ?!?
Lovens rammer (MSTs anvisninger) er måske for hullede eller upræcise, siden sagen derved havner i retten ?

Derefter kan man diskutere det rimelige i, at en privatperson skal finansiere en sådan afgørelse ? Ja- det er rasende dyrt at føre en sag til landsretten. Især hvis man taber !

Der er næppe tale om "slagsmål" om biomassen, da der jo, som bekendt, foreløbigt er rigeligt af den.
REFAs virkningsgrad er ikke bedre end Freddy Kæselevs. Sidstnævnte har dog ikke samme distributionstab, hvilket gør en ikke uvæsentlig forskel.

For Kæselevs vedkommende er der tale om økonomi, da alene den faste afgift til fjernvarmen er af samme størrelsesorden, som det beløb han i dag køber brænde for. (Han har også et pænt stort solvarmeanlæg).

For REFAs vedkommende kunne man også forestille sig, at der kunne være tale om økonomi, mere end hensynet til en enkelt borger, da MSTs vejledning jo er noget "ulden" i sin formulering.

Selv synes jeg at det er glimrende, at fjernvarmen bliver udfordret på effektivitet og økonomi. Alle parter skal naturligvis overholde gældende grænseværdier for udledning.
Det gør de i dette tilfælde og derfor er det noget "underligt", at kun den ene part kan dømmes for "væsentlig forurening" !

Det bliver spændende hvad landsretten mener.

 • 0
 • 0

Man kan spekulere på om statsamtet mon gør, når de afviser en ankesag ?!?

Er det ikke folketingets ombudsmand, der tager sig af evt. forkerte statslige afgørelser, hvis han bliver anmodet om det ?

 • 0
 • 0

For mig og se virker det tåbeligt, at en privatperson under de givne omstændigheder, ikke må have en egen ovn. Såfremt begge parter opererer indenfor rammerne af gældende lovgivning, må spørgsmålet nærmer være hvorvidt det er rimeligt at en 3. part kan nedlægge veto.

For at samfundet skal fungere må man som borger udvise et minimum af hensyn og tolerance overfor øvrige borgers ønsker og finansielle midler. Når nu ikke borgere kan finde ud af det, virker det uhensigtsmæssigt at lade borgere kan blande sig i forhold borger myndighed imellem.

Et andet, men relateret perspektiv, er Peder Wirstad inde på. Hvor meget magt skal myndighed have over for borgere. På mig virker den stadigt stigende magtkoncentration hos myndighed grotesk. Som borger afkræves vi suverænitet i stadigt stigende grad. Det kan da ikke være rigtigt, at man ikke har ret til eget varmeanlæg.

Muligvis er årsagen afmagt - det skal jeg lade være usagt. Stadig er det forkerte vej at øge koncentrationen af beslutningskompetence til centralt hold. Det er den anden vej vi skal – fordeling af beslutningskompetencer for herved at sikre mindre "misbrug".

 • 0
 • 0

Hej Lars

Lige et par ting.

Anlægget skal vel strengt taget både forrentes og afskrives. Så derfor er din sammenligning ikke helt i orden.

Om der i dag er mangel på biomasse, nej.

Med energistragetien in mente og det uløste problem med energi til transport, så er det ret sandsynligt at der bliver mangel på biomasse, med prisstigninger etc. til følge.
Det forhold mener jeg vi bliver nødt til at forholde os til og imødegå, ved en afbalanceret brug af biomasse. Allerede i dag fordi de beslutninger vi træffer i dag rækker 20 - 30 år frem i tiden.

 • 0
 • 0

En tilføjelse.

Med beslutningskompetence følger ansvar. Alligevel må det være bedre at give ansvaret til borgeren i stedet for blot at overlade det en myndighed, der alligevel ikke formål at leve op til sit ansvar.

Der er to ben i sagen: Hvorvidt myndighed kan administrer en beslutningskompetence hensigtsmæssigt og hvorvidt denne beslutningskompetence benytte for egen vinding skyld.

 • 0
 • 0

Det kan da ikke være rigtigt, at man ikke har ret til eget varmeanlæg.

Det er ikke den ret der udfordres, det er retten til at sende en skadelig røg i hovedet på naboen.

 • 0
 • 0

Carsten, man må godt have sin egen ovn hvis den er godkendt (nu er det et kedelanlæg der er tale om her, men der gælder det samme).
Godkendelsen fordeler sig på en typegodkendelse og så en godkendelse af opstillingen, som gives af skorstensfejeren.
Bruges ovnen derefter forkert, er det selvfølgelig rimeligt at 3.part kan klage.

Jeg er enig med det du citerer Wirstadt for, men vi har ret til at etablere eget varmeanlæg i en vis udstrækning. Problemet ligger ikke der.

Jeg kan være enig i det med magtkoncentrationen, men glæder mig nu alligevel til at se hvad en mere central placeret domstol har at sige.

 • 0
 • 0

Anlægget skal vel strengt taget både forrentes og afskrives. Så derfor er din sammenligning ikke helt i orden.

Prisen på anlægget har jeg nævnt i artiklen og vi kan vel regne med en levetid på 20 år ? Der er vist ca. 20kkr i årlig besparelse at gøre godt med.

Det forhold mener jeg vi bliver nødt til at forholde os til og imødegå, ved en afbalanceret brug af biomasse. Allerede i dag fordi de beslutninger vi træffer i dag rækker 20 - 30 år frem i tiden.

Nemlig, og så kan vi træffe nye beslutninger om 20 år når anlægget er afskrevet og skrotningsmodent. Medmindre man vælger en renovering ;-)

Støvsuger vi det hele til fjernvarme nu går vi nok glib af at konstatere hvad andre teknikker formår. Mange kedelanlæg og ovne kan sagtens måle sig med fjernvarme på alle fronter, og den konkurrence fortsætter vel ?

 • 0
 • 0

... men vi har ret til at etablere eget varmeanlæg i en vis udstrækning. Problemet ligger ikke der.

I så fald har jeg misforstået. For mig og se, virker det som om en dom af den her karakter, vi skabe præcedens for at en myndighed suverænt kan afgøre hvorvidt et anlæg lever op til "gældende krav" - selvfølgelig på anfordring fra en borger.

Som dig, er jeg da også spændt på at se hvad landsretten siger.

 • 0
 • 0

Det er ikke den ret der udfordres, det er retten til at sende en skadelig røg i hovedet på naboen.

Den del tror jeg nu nok Lars har gjort rede for.

 • 0
 • 0

Den del tror jeg nu nok Lars har gjort rede for.

Nej. Han skriver at det brænder renere end svanemærket kræver.
Det siger intet. Er der et lokalt problem med at røgen lægger sig, så betyder det intet.

 • 0
 • 0

Er der et lokalt problem med at røgen lægger sig, så betyder det intet.

De lokale forhold er også beskrevet. Læs artiklen.

 • 0
 • 0

Carsten, "dont feed the troll".

Lars Andersen kender udmærket mine redegørelser og jeg kender hans had til træfyring, medmindre det er meget langt væk.

"Hvid mand laver stor ild og sidder langt væk" ;-)

 • 0
 • 0

De lokale forhold er også beskrevet.

Ja af Lars Helbro, professionel ovnsætter. Det væsentlige er at der bliver klaget af en nabo eller genbo.

 • 0
 • 0

Også kan de glæde sig til en ny tid i Nykøbing. Jernbanen skal renoveres og elektrificeres fra Holeby til Ringsted, og byen får en omfartsvej til aflaste det nævnte kryds. Bliver småoserne også lukket ned i fjernvarmeområdet, så kan det være at luften bliver bedre.

Når andre gør en indsats for rent bymiljø, så skal brændeovnsejerne selvfølgelig også.

 • 0
 • 0

Så mangler vi bare at få at vide hvad du mener om det sagen her drejer sig om.

Nemlig om det er i orden at tilskynde med skrotningspræmier og tilskud til at investere i anlæg som er godkendte i hoved og r.. For derefter at indføre det forbud du så brændene ønsker ad bagdøren ?

(Medmindre du har forstand på det som professionel, for så er det jo ikke interessant, vel ?)

 • 0
 • 0

Så mangler vi bare at få at vide hvad du mener om det sagen her drejer sig om.

Som jeg læser det, så er det en kommune der er dødtræt af forurening af nærmiljøet. Nu får de endelig muligheden for at stoppe det.

 • 0
 • 0

[quote]Det kan da ikke være rigtigt, at man ikke har ret til eget varmeanlæg.

Det er ikke den ret der udfordres, det er retten til at sende en skadelig røg i hovedet på naboen.[/quote]

Med den argumentation kunne man forbyde al færdsel med forbrændingsmotorer uanset om de overholder gældende regler eller ej - dine indlæg giver ikke umiddelbart megen mening Lars.

Spørgsmålene er om lovgivningen er brugbar og om kommunen misbruger sin magt for at skræmme borgerne i almindelighed, og ikke viger af vejen for at ødelægge enkelte borgere for at nå sit mål.

 • 0
 • 0

En rigtig ingeniør vil altid have et resultat man kan "sætte 2 streger under"
Sådan burde det måske også være med lovgivning ! Men sådan er virkeligheden langt fra.
Som artiklen angiver så lovgivningen kommunerne relativt helt frit slag til at afgøre (skønne) om der er tale om væsentlig forurening.
Man henholder sig atlså ikke til faktisk målte værdier, med referance til f.eks. gældende grænseværdier, fordi den "vejledende grænseværdi" for brændeovne til 0.
Der er noget der ikke stemmer med min retfornemmelse.
Derfor også min overskrift med et kandt tema fra juraen.
Man må ikke sætte skøn over ret !

 • 0
 • 0

Man må ikke sætte skøn over ret !

Hvorfor overhovedet skønne når måleudstyr eksisterer og ikke koster en formue ?
Det jeg bruger koster ca. 17.000,- i anskaffelse + et mindre beløb til årlig kalibrering på et akkrediteret laboratorium.

Måling af partikler fra skorstenen på gadeplan ville i dette tilfælde være direkte morsomt, da "baggrundsstøjen" nok er 10.000 - 100.000 gange større.

Læs iøvrigt Rolf Ask Clausens glimrende leder fra forleden:
http://ing.dk/artikel/117726-leder-vi-faml...
"Cyklussen er, at mange år efter dets udvikling viser et materiale sig at være dybt problematisk og bliver forbudt. Derefter starter oprydningen, hvor vi reagerer for kraftigt på nogle forureninger og svagt på andre".

 • 0
 • 0

Med den argumentation kunne man forbyde al færdsel med forbrændingsmotorer uanset om de overholder gældende regler eller ej - dine indlæg giver ikke umiddelbart megen mening Lars.

Det er sådan at forbrændingsmotorer og mange andre forurenende ting enten allerede er under en form for kontrol og restriktion eller også er det simpelthen anerkendt som en nødvendighed.

Brændeovne er ikke begrænset i noget større omfang, og de har slet ikke vist de forbedringer vi har krævet fra andre forurenere. Også er der det med nødvendigheden. De er ikke strengt nødvendige for at holde samfundet i gang. Slet ikke i et fjernvarmeområde!

Så vi har at gøre med et voksende antal ovne, uden større kontrol og uden en realistisk mulighed for nogensinde at kunne styre hvad der kommer i dem.

Jeg er ligeså skeptisk overfor fjernvarmen som andre her, ikke mindst den økonomiske model. Men jeg kan ikke se at der skulle være grobund for sådan en anti-stemning, når nettoresultatet er at man selv bliver et unødvendigt stort miljøsvin.

Jeg har det med bål som med jagtgeværer, ingen af delene hører ikke til i byerne, og der skal være en god afstand til dem der ikke ønsker nærkontakt :-)

Hilsen en glad jæger, der også elsker et godt bål.

 • 0
 • 0

Det er sådan at forbrændingsmotorer og mange andre forurenende ting enten allerede er under en form for kontrol og restriktion eller også er det simpelthen anerkendt som en nødvendighed.

En stor del af forbrændingsmotorerne er garanteret heller ikke nødvendige i et område hvor der er adgang til offentlig transport.
Motorerne er ikke løbene kontrollerede - emissionen er formodentlig mindst lige så tilfældig som fra en godkendt ovn.

Argumentationen er forbedret betydeligt, Lars; men det ændrer ikke ved sagens kerne.

Jeg vil gerne tilføje, at naboens klage er meget forståelig omend rimeligheden er diskutabel.

Hvis jeg boede i et superforurenet område, og min nabo rejste en 12 meter høj skorsten, for at addere til generne, ville jeg også klage, uanset om jeg kunne lugte røgen eller ej.
Nok er nok.

Havde skorstenen haft en højde 80 cm over hustaget, havde der måske slet ikke været en sag.

mvh
Preben

 • 0
 • 0

Så indløb der i dag tilfældigvis et svar fra Charlotte Von Hessberg MST på de spørgsmål jeg stille d.7 februar.

Indledningsvis skriver hun:

”Kære Lars
Som du ved, er det kommunalbestyrelsens suveræne kompetence at afgøre, om der foreligger væsentlig forurening, om der skal gives påbud og om den konkrete formulering af dette. Miljøstyrelsen er derfor begrænset i at kunne give detaljerede svar på konkrete sager. Jeg har indføjet overordnede kommentarer til dine spørgsmål nedenfor.
Mvh.
Charlotte”

Ordet ”Væsentlig” (forurening) bruges ikke mindre end 6 gange i de efterfølgende ”overordnede kommentarer”, dog uden at det på nogen måde fremgår hvordan man kommer frem til, hvad der er væsentligt eller ej.
Et godt eksempel er svaret på dette spørgsmål:

SP: Kan et påbud om afhjælpende foranstaltninger gives alene ud fra en formodning om nedfald af partikler?
SV:Miljøstyrelsens kommentar: Et påbud til et fyringsanlæg bygger på en vurdering af, at der er væsentlig forurening. Tilsynsmyndigheden skal præcist skrive ned i tilsynsrapporten, hvad der er observeret mv. på stedet. Dette tjener til dokumentation for baggrunden for påbuddet. Hvis forureningen er uvæsentlig, kan kommunen ikke gøre noget. Det er altså ikke enhver naboklage, der fører til reaktioner fra myndighedernes side.

Jeg vil vove den påstand, at tilsynsmyndigheden (kommunen) i dette tilfælde ikke har en kinamands chance for at observere/vurdere/ eller dokumentere noget som helst hvad partikler på gadeplan angår.
Alligevel er det angiveligt netop det, som er anledningen til påbuddet jfr. Miljømyndighedens vidneudsagn i byretten og som senere førte til domfældelsen.

Vi har altså en absolut ikke-uvildig myndighed som kan skalte og valte som de vil. Der er reelt ingen ankemulighed og Miljøstyrelsen blander sig ikke.

Next step Ministeren, eller der der nogen der har en bedre idé ???

 • 0
 • 0

Hvis jeg boede i et superforurenet område, og min nabo rejste en 12 meter høj skorsten, for at addere til generne, ville jeg også klage, uanset om jeg kunne lugte røgen eller ej.
Nok er nok.

Enig Preben - det handler i denne sag langt mere om psykologi end om røg gener.

Det er dog ikke ejerens valg at skorstenen i dag er 12 meter. Han har allerede 2 gange forhøjet den efter påbud fra kommunen.
At den er 12 meter i dag er således ikke hans eget valg.

Da han har fået skriftligt afslag på en garanti fra kommunen på, at de 16 meter så også er nok hvis han forhøjer den igen, så kan man vel ikke fortænke ham i at tænke "Nok er nok" ?

Han har jo fået påbud om at forhøje skorstenen så røgnedslag ikke forekommer. Til et (generelt) spørgsmål om dette svarer Charlotte Von Hessberg:
"Det er klart, at røgnedslag ikke 100% kan undgås...."

Så hvor ender vi, hvis ikke med klager over en mastodontskorsten ?

 • 0
 • 0

Det er sådan at forbrændingsmotorer og mange andre forurenende ting enten allerede er under en form for kontrol og restriktion eller også er det simpelthen anerkendt som en nødvendighed.

Brændeovnene er også under kontrol, de skal gennemgå tests på teknologisk institut før de må sættes op i hjemmene. Der er bl.a. krav til partikeludledning som svanemærkets krav halverer.

Der er blot to ting til forskel på forbrændningsmotorer og brændeovne 1: til syn foretages ikke CO måling af ovnen 2: forbrændingsmotoren synes kun hvert 4. eller 2. år hvor brændeovnene synes årligt.

 • 0
 • 0

Jeg har det med bål som med jagtgeværer, ingen af delene hører ikke til i byerne, og der skal være en god afstand til dem der ikke ønsker nærkontakt :-)

Der må have sneget sig et "ikke" ind. :-)

 • 0
 • 0

@Uffe Merrild

1) Brændeovne måles ikke under brug til de årlige syn - og der findes rigtig mange gamle ovne, som ikke er Svanemærkede.
2) Tjek af brænde (kaste et blik i brændekurven) er et øjebliksbillede af tvivlsom validitet.
3) Skorstensfejeren har jeg ikke set, når naboens brændeovn er i gang - eller når røgen slår ned omkring mit rækkehus med fladt tag (= ingen udluftning eller brug af emhætte).

Brændeovne hører ikke til i tæt bebyggelse.

 • 0
 • 0

Så hvor ender vi, hvis ikke med klager over en mastodontskorsten ?

Tjah, det er det næste logiske skridt; men forhåbentlig ender vi med en brugbar lovgivning, hvor personer kan indrette sig i henhold til sine ønsker, behov og muligheder uden at skulle frygte at lovlydig adfærd skal ende med personlig ruin.

 • 0
 • 0

@Uffe Merrild

1) Brændeovne måles ikke under brug til de årlige syn - og der findes rigtig mange gamle ovne, som ikke er Svanemærkede.
2) Tjek af brænde (kaste et blik i brændekurven) er et øjebliksbillede af tvivlsom validitet.
3) Skorstensfejeren har jeg ikke set, når naboens brændeovn er i gang - eller når røgen slår ned omkring mit rækkehus med fladt tag (= ingen udluftning eller brug af emhætte).

Brændeovne hører ikke til i tæt bebyggelse.

PLUS - intet forhindrer at man propper brændeovnen helt op ved sengetid i overgangperioden, og kvæler luften helt, for at fyldningen kan holde til næste morgen = RIGTIG MEGET SUR RØG

PLUS, PLUS - intet forhindrer at man gentager nummeret næste morgen, så det holder hele dagen over, når husstanden er på arbejde = ENDNU MERE SUR RØG

Sådan fyrer 70-80% er i kvarteret

 • 0
 • 0

@Uffe Merrild

1) Brændeovne måles ikke under brug til de årlige syn - og der findes rigtig mange gamle ovne, som ikke er Svanemærkede.
2) Tjek af brænde (kaste et blik i brændekurven) er et øjebliksbillede af tvivlsom validitet.
3) Skorstensfejeren har jeg ikke set, når naboens brændeovn er i gang - eller når røgen slår ned omkring mit rækkehus med fladt tag (= ingen udluftning eller brug af emhætte).

Brændeovne hører ikke til i tæt bebyggelse.

PLUS - intet forhindrer at man propper brændeovnen helt op ved sengetid i overgangperioden, og kvæler luften helt, for at fyldningen kan holde til næste morgen = RIGTIG MEGET SUR RØG

PLUS, PLUS - intet forhindrer at man gentager nummeret næste morgen, så det holder hele dagen over, når husstanden er på arbejde = ENDNU MERE SUR RØG

Sådan fyrer 70-80% er i kvarteret

 • 0
 • 0

... intet forhindrer ...

Det kan siges om så mange ting. Forbud og påbud er skruen uden ende. Der er altid et mere "... intet forhindrer ...". Sådan er livet nu engang. Det kan ingen forbud lave om på.

Hele forbudslogikken har mest af alt karakter af en masse-psykose.

 • 0
 • 0

Mens vi nu igen sidder sure, usunde og frysende og småskændes om hvem der forurener og melder og sagsøger hinanden, så lad os et øjeblik tænke på hvordan det kunne være hvis vi ikke både enkelt vis og som samfund var nødt til at futte alt muligt lort af for at holde varmen:

Hvis vi nemlig havde sørget for at have en billig, rigelig og stabil elforsyning i stedet for alle de mærkværdigheder vi har opfundet og generer hinanden med, så ville løsningen ligge lige for.
Så kunne vi nemlig satse på elvarme i stor stil, en håndfuld elradiatorer til et hus koster næsten intet, og ingen ville gide rode med en masse forurenende aktiviteter bare for at spare på varmeudgiften.
Det er så enkelt og ligetil at man næsten må have ondt af de idioter der nærmest har fået elvarme forbudt her i landet.

Men ikke for ingenting er vi jo Storm P.s hjemland så vi foretrækker naturligvis diverse snurrepiberier og vakkelvorne opfindelser og kan ikke fordrage hvis noget kan gøres enkelt!
Og så begår vi nok yderligere den fejl at glemme at det måske er ligeså livsfarligt at kværulere konstant som at inhalere lidt røg!

 • 1
 • 0

@Uffe Merrild

1) Brændeovne måles ikke under brug til de årlige syn - og der findes rigtig mange gamle ovne, som ikke er Svanemærkede.
2) Tjek af brænde (kaste et blik i brændekurven) er et øjebliksbillede af tvivlsom validitet.
3) Skorstensfejeren har jeg ikke set, når naboens brændeovn er i gang - eller når røgen slår ned omkring mit rækkehus med fladt tag (= ingen udluftning eller brug af emhætte).

Brændeovne hører ikke til i tæt bebyggelse.

Hvad er dine pointer? Har du lavet sammenligningen med bilens synstest?

1) Bilen testes ikke under brug - motoren står i tomgang og accelereres med speederen i bund, man mener åbenbart at svinghjulet alene giver nok belastning til at bruge måleresultaterne. Gamle veteranbiler skal også kun synes hvert 8. år og skal kun leve op til de daværende krav til forurening.

2) Der måles reelt ikke på NOx eller partikler fra bilerne. Synstesten har på samme måde tvivlsom validitet.

3) Synsmanden ser heller ikke hvis man kører i for højt gear og træder speederen i bund i sin dieselbil, så man soder kraftigt. Han ser heller ikke hvis man kører kængurukørsel i bilen og slider meget på bremserne som giver en masse bremsestøv. Han ser heller ikke hvis man "brænder dæk af" med bilen.

Vil du have fuld kontrol med brændeovnene? Men hvad så med bilerne? Skal vi ikke prøve at holde jordforbindelsen her, der er 5 gange så høj partikelforurening foranlediget af trafikken som der er fra brændeovnene - det viser DMUs seneste måleresultater fra Slaglunde.

Der findes ikke noget teknik der ikke kan misbruges. Hvis du vil øge kontrollen med alting så kan vi ikke nøjes med at betale halvdelen af vores indtægt i skat - og vil vi have vores personlige frihed indskrænket i en sådan grad, at vi ikke må noget som helst længere?

 • 0
 • 0

Jeg er nu ikke sikker på, at det ville have lukket munden på klageren, hvis Freddy havde installeret atomkraft i fyrrummet.

Mens vi nu igen sidder sure, usunde og frysende og småskændes om hvem der forurener og melder og sagsøger hinanden, så lad os et øjeblik tænke på hvordan det kunne være hvis vi ikke både enkelt vis og som samfund var nødt til at futte alt muligt lort af for at holde varmen:

Jeg får i øvrigt besøg af nogle venner fra Tokyo.
De er lidt trætte af det lort der bliver brændt af i deres nabolag og det hjælper ikke rigtigt at klage til kommunen.

Lige for at præcisere;
I tilfældet Nykøbing, så er det kommunen der brænder lort (affald) af, og det er kommunen der sagsøger.
Det skulle ikke undre mig om de også fryser, da affaldsvarmen jo er væsentligt dyrere end den Freddy fremstiller med rent tørt træ.

 • 0
 • 0

PLUS - intet forhindrer at man propper brændeovnen helt op ved sengetid i overgangperioden, og kvæler luften helt, for at fyldningen kan holde til næste morgen = RIGTIG MEGET SUR RØG

PLUS, PLUS - intet forhindrer at man gentager nummeret næste morgen, så det holder hele dagen over, når husstanden er på arbejde = ENDNU MERE SUR RØG

Sådan fyrer 70-80% er i kvarteret

Der findes ikke noget der forhindrer dig i at tale med dine naboer om problemet. Du kan også klage til kommunen.

Jeg tror ikke at du er oppe hele natten til at kontrollere at der kommer "RIGTIG MEGET SUR RØG" ud af skorstenen. Tror du ikke at du bare ser en aftens påfyldning der i løbet af 2-3 minutter stopper med at ryge? Jeg fyrer også om aftenen inden jeg går i seng - og jeg skruer ikke ned for luften, men en påfyldning giver lidt røg kortvarigt fordi temperaturen bliver trukket gevaldigt ned ved påfyldning af træ på stuetemperatur.

 • 0
 • 0

Er det egentlig uden for det egentlige emne ?

Det er efterhånden en kendt sag, at det er de få syndere der gør livet surt for de mange, hvilket nok er medvirkende til, at træfyring i visse kredse har fået så dårligt et ry.

I denne sag er der tale om en fuldautomatiseret kedel på 70kw med passende akkutank som opvarmer et hus på >500m².
Dette anlæg er faktisk ret vanskeligt at bruge forkert og der er bestemt heller ingen grund til det.
Derfor burde man kunne udstede en miljøgodkendelse, ligesom man gør ved kedelanlæg >300kw. Derefter skal man blot dokumentere, at anlægget fortsat lever op til de krav der er stillet ved godkendelsen.

Ved mindre anlæg incl. brændeovne, er der efterfølgende frit slag for at stille yderligere krav, eller ligefrem et fyringsforbud, evt. i bestemte vindretninger.
Kravet til dokumentation for at stille disse yderligere krav er samtidig = 0
Det er dét der gør livet noget utrygt for dem der vælger at investere mange penge i et godt anlæg.

En sådan praksis kan i værste fald ende med, at der kun er meget store anlæg med distributionstab og så de mindre brændeovne tilbage, og så har vi maximeret både tab og potentielle problemer.
Udviklingen af "mellemklassen", hvor det største udviklingspotentiale ligger, sættes dermed i stå.
Selv samfundsøkonomisk ville dette være særdeles uheldigt, da der fortsat bor mange mennesker udenfor fjernvarmeområderne.

Og please - vil du i denne tråd absolut skrive om fremtidsfantasier (hvordan det burde være i dine øjne), så fortæl også hvordan vi kommer derhen og hvilke forhindringer du ser vi vil møde på vejen.

Ellers stor tak for en gennemgående seriøs debat uden for mange religiøse hysterianfald ;-)

 • 0
 • 0

Der må have sneget sig et "ikke" ind. :-)

Ja! :-)

Men jeg synes det er en god sammenligning med brændeovne og jagtgeværer. Ingen af delene hører til i "ladt tilstand" inden for bygrænserne. Uanset hvor kraftigt et romantiseret billede geværejeren eller brændeovnsejeren måtte have af egne evner og hobby.

Jeg kan da nemt erklære mig selv for ansvarlig og dygtig nok til at kunne gå med et ladt gevær gennem strøget, men det retfærdiggør jo ikke et samfund hvor alle må rende rundt sådan.

Når vi skønsmæssigt fratager alle retten til at rende rundt med ladte geværer i byen, så er det lidt af samme skøn der nu kommer til orde her. Der er begrænset hvor meget kommunalt krudt der skal spildes på det.

 • 0
 • 0

Jeg er for såvidt enig i at det er utrygt at investere masser af penge i noget, som kommune kan forbyde dagen efter at man har betalt regningen, men det gælder jo masser af steder. Fx skal masser af os til at bruge penge på at flytte postkassen og i den lidt større ende tror jeg også at min tilladelse til at etablere jordvarmeanlæg kan annuleres af kommunen med kort varsel. Man kan blive pålagt kloakering selv om man har en velfungerende septiktank osv osv.
Der er masser af gummiparagraffer. Vi er bare forvænt med at forvaltningerne som regel bruger dem fornuftigt.

 • 0
 • 0

Der er masser af gummiparagraffer. Vi er bare forvænt med at forvaltningerne som regel bruger dem fornuftigt.

Så er det jo op til en selv at vurdere om man sætter sig i farezonen for et påbud.

Rygerne og transportsektoren har allerede fået påbud, under fuld protest og selverklæret martyrium selvfølgelig.

Den bedste taktik for brændeovnsfolket er nok at efterkomme de her skøn uden protester, for der er da ikke noget der har modarbejdet rygerne og vognmændene som deres egne skrighalse.

 • 0
 • 0

Så er det jo op til en selv at vurdere om man sætter sig i farezonen for et påbud.

Rygerne og transportsektoren har allerede fået påbud, under fuld protest og selverklæret martyrium selvfølgelig.

Sikke noget eklatant vås Lars A.
Skrotningspræmie til de gamle cigaretter - kampagner og tilskud til de nye - godkendelser i hoved og r... og så påbud=forbud ???
Du er vist ekspert i dårlige sammenligninger.

Jeg har også lagt mærke til i andre tråde, at du er meget bange for partikler, men ikke hvis de er radioaktive !

 • 0
 • 0

Ja! :-)

Men jeg synes det er en god sammenligning med brændeovne og jagtgeværer. Ingen af delene hører til i "ladt tilstand" inden for bygrænserne. Uanset hvor kraftigt et romantiseret billede geværejeren eller brændeovnsejeren måtte have af egne evner og hobby.

Din analogi er vildt overdrevet Lars. Analogien til bilerne er mere reel hvis man ser bort fra påkørselsfaren.

 • 0
 • 0

Jeg har også lagt mærke til i andre tråde, at du er meget bange for partikler, men ikke hvis de er radioaktive !

Du har ret, jeg placerer min frygt efter farlighed og risiko for eksponering.

Så kan det godt være at jordfaldshuller, astroidenedslag, krig eller stråling lyder som en mere farlig måde at dø på. Men mon ikke vi alle sammen kommer til at dø af hverdagsuheld, dårlige fødevarer, forurening og livsstilssygsomme?

Jeg vælger at placere min fokus der.

 • 0
 • 0

Ja jeg synes den var så langt ude, at den slet ikke var værd at kommentere på Uffe. Jagtgeværer og biler i fart kan måske sammenlignes ;-)

 • 0
 • 0

[quote]Du har ret, jeg placerer min frygt efter

din vurdering af

farlighed og risiko for eksponering.

og det har du selvfølgelig lov til.
Tillad venligst os andre det samme uden at kalde os "skrighalse" ![/quote]

Jeg regner med at jeg overlever lidt stråling. ikke mindst i kraft af at jeg på ingen måde kan undgå baggrundsståling og radon, også er jeg også selv radioaktiv(kalium-40 og carbon-14).

Jeg håber da også at du med største forsigtighed håndterer koncentreret kalium(fra aske), skærmer for det relativt mere radioaktive carbon fra biosfæren du lukker ud til fri betastråling i luften og det radon du får op fra jorden grundet brændeovnens sug.

Men stadig alt sammen negligerbart ved siden af den kemiske cocktail der kommer ud af brændeovnene.

 • 0
 • 0

Jamen så fik vi da sat din forsigtighedsgrænse på plads :-)

Men desværre Lars A. du overlever ikke !
I så fald skulle du da være den første.

Det mest livsforlængende jeg kender til, er glæden ved livet.
Det betyder som oftest, at man vælger til, for at nyde livet,
fremfor at vælge fra, af frygt for døden.

 • 0
 • 0

Jeg regner med at jeg overlever lidt stråling. ikke mindst i kraft af at jeg på ingen måde kan undgå baggrundsståling og radon, også er jeg også selv radioaktiv(kalium-40 og carbon-14).

Det samme kunne siges for partikler, PAH og dioxin fra brændeovnene :-)

 • 0
 • 0

Man omtaler ofte biomasse som løsningen på alle energiproblemer.

I den sammenhæng kunne jeg godt tænke mig at vide:

Hvor miljørigtigt er det at fragte træflis fra Canada eller Sibirien til Danmark?

Hvor miljørigtigt er det at fyre med træflis der har lagt udendørs i flere måneder og er så vådt at vandet drypper fra det?

Private må ikke importere planter eller trævarer uden at de kontrolleres for sygdomme, er den importerede træflis undersøgt for plantesygdomme og skadedyr?

 • 0
 • 0

@ Uffe Merrild

Der findes ikke noget der forhindrer dig i at tale med dine naboer om problemet. Du kan også klage til kommunen.

Og hvor meget tror du det hjælper i en kommune, der har et erklæret mål om Zero CO2 i 2029 ?

Jeg tror ikke at du er oppe hele natten til at kontrollere at der kommer "RIGTIG MEGET SUR RØG" ud af skorstenen. Tror du ikke at du bare ser en aftens påfyldning der i løbet af 2-3 minutter stopper med at ryge?

Nej - det har jeg fra "køernes munde selv", når jeg har spurgt "meget naivt" om det ikke var "bøvlet at skulle fyre op igen om morgenen" el. "jeg forstår ikke at du kan få brændeovnen til at holde hele natten"

Problemet består grundlæggende, tror jeg, at brændeovns ejerne mener at røgen der kommer ud af skorstenen, er et produkt af et naturprodukt og derfor ikke kan være skadelig.

Dem, der klager over brændeovne, er efter deres mening blot kvæulanter eller misundelige over ikke selv at have brændeovn.

Her i kvarteret er det kun 10-20%, der ikke har brændeovne, og her lugter værre end i en Rumænsk landsby i Transsylvanien, når det ikke er rigtigt kold

 • 0
 • 0

Hvor miljørigtigt er det at fragte træflis fra Canada eller Sibirien til Danmark?

Det ville være fuldstændig vanvittigt.
Flis fylder 3 gange så meget som træ i stammer og mere end halvdelen af vægten er vand. Hvordan kan du dog få den idé ?

At fyre med det kan bedre gå, forudsat kondenserende drift, da energiforbruget til at bortkoge vandet jo er stort.
Oplagringen af flis har man i Skov og Naturstyrelsen "leget" meget med, i håb om at finde en måde at tørre det ud på, men mig bekendt hidtil uden held.
Der sker dét, at midten af dyngen begynder at kompostere (brænde sammen) og den udviklede varme herfra flytter vandet længere ud i dyngen. Det samlede vandindhold forbliver dog ca. det samme, så med tiden brænder der bare mere og mere af indefra.
Andre steder i dyngen udvikles svampesporer med ekspresfart som ikke er til at spøge med i luftvejene.

Miljømæssigt set er det værste dog nok, at man bruger en masse energi på at hugge træet i så små stykker at de kan håndteres med en snegl i et automatiseret anlæg.
Det er så det man gør på REFA i Nykøbing (foruden affaldsforbrændingen).
Freddys brænde bliver stort set kun håndteret med håndkraft og kommer fra den nære omegn (max 40km. har han lige fortalt mig).

Biomasse er bestemt en meget væsentlig del af fremtidens energiløsning.
Derfor er det utroligt vigtigt at vi finder de bedste løsninger til de rette steder.
Befolkningens egen virkelyst må ikke underkendes, for det er dybest set dovenskab som skaber overforbrug.

 • 0
 • 0

@Karsten
Jeg tror (håber) ikke, at der er nogen her der undervurderer de problemer du skitserer.
Hyggefisefyring i lav-tæt byggeri kan være en pestilens.
Det foregår ofte de samme steder, hvor man skal være heldig for ikke, næsten døgnet rundt, at blive irriteret over en motorplæneklipper, en forsømt gøende hund og deslige. Og når der endelig er ro, er gadelampen anbragt så den lige præcis rammer hovedpuden.
Den urbane bonderøv har fundet sit fristed - tror han.

Sur kold røg er skadelig for livsudfoldelse - no doubt.
Det er jo derfor vi bruger det på fisk og spegepølse og andre delikatesser vi gerne vil have til at holde sig.
Til varmeformål bør det bestemt ikke forekomme.

Miljøstyrelsens slatne holdning til hvad der er o.k. og hvad der ikke er, eller måske langt mere, hvem der har ansvaret for dette problem, så det kan løses uden at kommercielle interesser blandes for meget ind i det. Det er for mig at se det helt store problem.
Resultatet er nabokrige og dyre søgsmål anlagt af private eller som i dette tilfælde "det offentlige" (med kommercielle interesser).
Eller, som jeg fornemmer i dit tilfælde, lavere livskvalitet for at holde et rimeligt naboskab.

Og så lægger det gift ud for den, efter min mening, bedst mulige anvendelse af biobrændsel.

Som jeg sluttede min kronik:
Denne praksis er ganske enkelt ikke god nok.

 • 0
 • 0

Nej - det har jeg fra "køernes munde selv", når jeg har spurgt "meget naivt" om det ikke var "bøvlet at skulle fyre op igen om morgenen" el. "jeg forstår ikke at du kan få brændeovnen til at holde hele natten"

Du burde også sige til dem at de ikke får nogen varme ud af deres brænde når de ikke giver ovnen godt med luft. De sender jo deres brændsel på gasform op ad skorstenen uden at få noget for den.

Der er også talrige kampagner hvor der står hvordan man fyrer rigtigt, og at man skal undgå at fyre over om natten ved at skrue ned for luften.

Det som irriterer mig mest er dog den selvmodsigelse der er i morsøs betjeningsvejledninger. På den ene side står der at natfyring frarådes kraftigt fordi det giver en helvedes masse forurening. På en anden side står der at man efter ilden har fået godt fat, kan skrue ned for luften, til man rammer et passende varme niveau. Man skal bare altid sørge for at der er mørke gule flammer. Det synes jeg er helt forkert, ilden skal have fuld luft og det skal den have hele tiden. Det gælder om at få temperaturen i brændkammeret så langt op som muligt for at brænde så rent som muligt. Så nytter det ikke at hive i luftspjældet.

Alternativt så skal man stå og stille på luftspjældet hele tiden fordi trækforholdet i skorstenen ændrer sig over en indfyring, og derfor skal man efter min mening have spjældet fuldt åbent hvis man vil fyre uden at være over ilden hele tiden.

Problemet består grundlæggende, tror jeg, at brændeovns ejerne mener at røgen der kommer ud af skorstenen, er et produkt af et naturprodukt og derfor ikke kan være skadelig.

Dem, der klager over brændeovne, er efter deres mening blot kvæulanter eller misundelige over ikke selv at have brændeovn.

Jeg håber sandelig at langt de fleste kan overbevises om at røg fra brænde er skadeligt, og skal minimeres.

Her i kvarteret er det kun 10-20%, der ikke har brændeovne, og her lugter værre end i en Rumænsk landsby i Transsylvanien, når det ikke er rigtigt kold

Du overdriver. Så mange dårlige fyrbødere ville næsten være umuligt at samle på et sted, er det ikke nærmere fordi der tændes op samtidigt rundt omkring? Hvis der gør - så er det jo nemt at undgå røgen ved at blive inden døre de 10-15 minutter optændingen varer, og så er det overstået for den dag.

 • 0
 • 0

Hej Lars

Sagsforløbet siger jo noget om hvordan "verdens beste brændeovns bekendtgørelse" regulere området.

Væsentlig forurening er det tale om når luftvejledningens grænseværdier overskrides. Det vil derfor være konstruktivt at lægge luftvejledningen til grund for en objektiv vurdering af forureningen.

Jeg formoder ikke Lars Helbro, at du har udført en fuldstændig røggas analyse, du kan måske oplyse hvilke komponenter du har målt på?

En vej frem er at vælge en eller flere markører, f.eks. benzen og svovldioxid, og så lade dem afgøre om der er tale om væsentlig forurening. I programmet OML vil det være muligt på baggrund af en røggas analyse for markørene, at estimere en nødvendig skorstenshøjde m.h.p. at røggas nedslaget bliver så spredt og fortyndet, at grænseværdierne i luftvejledningen ikke overskrides. Programmet tillader at der tages højde for bygninger og terren forhold.

Problemet med metoden er at OML nok vil estimere skorstenshøjden meget stor p.g.a. brænderøggassens tætte kvalitet.

Venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 0
 • 0

Hej Peter

Jeg foretog en røggasanalyse efter den gode gamle DIN-norm, som også ligger til grund for den nuværende Europæiske standard.
D.v.s. Co, Co2 og røgtemperatur, for derved også at kunne beregne virkningsgraden.
Co er jo en glimrende indikator på de fleste andre komponenter, når vi kender brændselssammensætningen, i dette tilfælde rent træ med ca. 10% fugt.
I USA vejer man derudover partikelfilteret i apparatet før og efter.
Dette er en metode jeg ikke kan gå ind for, da man derved måler både stort og småt + fugt i en pærevælling.
NOX har jeg valgt fra i mit apparat, da det i mindre kedler og ovne, som jeg måler på, er nærmest umuligt at opnå temperaturer som befordrer noget nævneværdigt af dette.
At måle partikler på gadeplan vil, som tidligere nævnt, drukne i "baggrundsstøj" fra trafikken.

OML- beregninger har i sagsforløbet været forslået af flere fra DTI og DTU, men dels er en sådan rasende dyr og dels er usikkerheden +-50%

Spørgsmålet er også hvilken bevisbyrde man med rette kan pålægge borgeren, når det anlæg han har opstillet overholder alle krav og har alle godkendelser ?

Her forekommer det mig, at den anklagede har gjort væsentligt mere for at bevise sin uskyld, end anklager har gjort for at bevise det modsatte.

Din definition af "væsentlig forurening" er da iøvrigt langt bedre end den tågesnak MST hidtil er fremkommet med.

 • 0
 • 0

Jeg foretog en røggasanalyse efter den gode gamle DIN-norm..

Hvordan stiller DIN-normen sig overfor den subjektive oplevelse af røgen? Det er jo det der har fået genboen til at klage.

 • 0
 • 0

[quote]Jeg foretog en røggasanalyse efter den gode gamle DIN-norm..

Hvordan stiller DIN-normen sig overfor den subjektive oplevelse af røgen? Det er jo det der har fået genboen til at klage. [/quote]

Det hænger faktisk ganske fint sammen.
Er Co under grænseværdien, er røgen også usynlig, bortset fra evt. damp eller varmeflimmer.

Det blev i øvrigt godtgjort under retssagen, at klageren, ifgl. hans egen dagbog, klager uanset vejr og vindretning.
Derfor duer subjektivitet ikke til noget.

 • 0
 • 0

Jeg glemte at tilføje, at grænseværdien er den målte gennemsnitsværdi over en hel fyring.
I praksis skal ovnen/kedlen altså et stykke under denne det meste af tiden, for at kompensere for den "bøvs" der uvægerlig bliver sluppet i opstarten.
Også derfor duer en subjektiv vurdering ikke, da der oftest er tale om øjebliksbilleder.

 • 0
 • 0

Hvor miljørigtigt er det at fragte træflis fra Canada eller Sibirien til Danmark?

Hvor miljørigtigt er det at fyre med træflis der har lagt udendørs i flere måneder og er så vådt at vandet drypper fra det?

Private må ikke importere planter eller trævarer uden at de kontrolleres for sygdomme, er den importerede træflis undersøgt for plantesygdomme og skadedyr?

Ad. 1 CO2 emissionen pr. ton er faktisk forbavsende lille, for at sejle flis fra f.eks. Canada til Danmark.

Ad. 2 Flis skal være vådt. Eller sagt på en anden måde - flis skal helst have et vandindhold på 35-45 % for at de fleste fliskedler kan håndtere det bedst muligt. Over 50 % fugtighed falder effekten naturligvis. Under 30-32 % bliver det svært at styre "tilbagebrænding" på risten.

Ad 3 Vattenfall har lige i samarbejde med den svenske afdeling af "Danida" importeret flis af gummitræer fra Liberia.
Her foreligger der en hel livscyklusananlyse.

 • 0
 • 0

Hej Lars

Jeg vil mene det er relativt enkelt at bestemme eksakt hvor store mængder forurening den pågælgende nabo modtager.

En metode er at forbrænde lidt carbon-14 i fyrings anlægget og med en gaiger-tæller i skorstenen, samt en yderligere gaiger-tæller på naboens grund er fortyndingsfaktoren givet ved forholdet mellem de to signaler. Kender man samtidig de reelle emissionsfaktorer kan man udtale sig præcis om hvor meget forurening der kommer ned på naboens grund.

Jeg vil foreslå at du kontakter Katherine Richardson, Københavns Universitet, som selv anvender Carbon-14 i sin forskning. Hun kan sikkert være behjælpelig med kontakt til relevante personer.

Venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 0
 • 0

Det ville givetvis virke Peter, mennn.........
Hvad tror du klageren ville sige til at der bliver brændt radioaktivt materiale af i kedlen, selvom det vil være mindre end han selv indeholder ;-)

 • 0
 • 0

@ Peter
Jo mere jeg sov på dit forslag, jo bedre kunne jeg lide det :-)
Så jeg har nu kontaktet Katherine, så må vi se hvad der sker.
Enhver mulig metode skal selvfølgelig undersøges.

 • 0
 • 0

Har man (du) gjort sig nogle overvejelser, om hvordan man kunne undgå røg eller i det mindste noget af røgen ved opstart.

Fx kunne man forvarme brændet evt. i en mikrobølgeovn - giver en formidabel effekt.

Eller nok mere realisabelt - optænding i forvarmet (naturgas, flaskegas, olie etc.?) ovn og med forvarmet brænde.
Forestiller mig at man lader en kraftig flamme skyde hen over brændet, indtil en passende temperatur er nået.

Det er selvfølgelig ikke gratis; men det meste af energien kommer jo til gode i ovnen.

Eller har du forsøgt på andre måder at fjerne gener ved opstart af ovne?

 • 0
 • 0

Der bliver gjort rigtig meget for at undgå bøvsen.

Da grænseværdien for udledning er et gennemsnit af hele fyringen incl. optænding, er der god grund til at arbejde med dette.
Blandt fabrikanterne indbyrdes kører der nærmest en konkurrence om at opnå de laveste udledningsværdier langt under standardens krav.

En forudsætning er dog altid tørt lunt træ.
Er ovnen varm i forvejen er det også en fordel (noget masseovnene jo i sagens natur har indbygget når der fyres daglig).
Varmeledningen væk fra selve bålet har også betydning for hvor hurtigt man kan opnå den rette forbrændingstemperatur. Derfor ser man ofte isolerende plader (Vermacolit) i jernbrændeovne.
Min egen løsning på dette problem kan du se her: http://stenovne.dk/DKcentrifugalkarburator...
Resultatet kan ses her: http://stenovne.dk/F%C3%A6rdi%20Raport%20f...

Jeg tror at bøvsen fra min bil når den starter fra kold er større ;-)

 • 0
 • 0

Det hænger faktisk ganske fint sammen.
Er Co under grænseværdien, er røgen også usynlig, bortset fra evt. damp eller varmeflimmer.

Usynligt? Så under det at du uden videre vil konkludere at røgen ikke rammer klageren. Også vil jeg da også gerne lige benytte lejligheden til at erklære mig uenig i at usynlige ting ikke kan være farlige.

Det blev i øvrigt godtgjort under retssagen, at klageren, ifgl. hans egen dagbog, klager uanset vejr og vindretning.
Derfor duer subjektivitet ikke til noget.

Ak ja, der er måske flere syndere i området. Du har selv nævnt flere af de andre store syndere. Det eneste rigtige er jo selvfølgelig at luse ud i alt skidtet.

 • 0
 • 0

Lars Andersen.
Du har en næsten uhyggelig tendens til at drage vidtgående konklusioner på hvad andre måtte mene, tænke eller gøre, uden at du har for 5 flade ører indsigt i dette.
Det forplumrer enhver samtale når den ene part skal bruge det meste af tiden på at sige; "Det var ikke det jeg mente".
Derfor undgår jeg for det meste at diskutere med dig.

Nu stillede du for en gang skyld et konkret spørgsmål:
"Hvordan stiller DIN-normen sig overfor den subjektive oplevelse af røgen?"
Og det fik du et konkret svar på. Læs det igen og forhold dig til det jeg svarede dig uden at digte videre på hvad jeg måtte mene om det !
Ligesom du (selvfølgelig) gjorde da du stillede spørgsmålet:
" Det er jo det der har fået genboen til at klage."
Det ved du reelt intet om ! Der har været andre mindst lige så plausible bud (ikke konklussioner) på dette i andre indlæg.

"Også vil jeg da også gerne lige benytte lejligheden til at erklære mig uenig i at usynlige ting ikke kan være farlige."
Uenig med hvem ??? Du ser i den grad spøgelser !

"Det eneste rigtige er jo selvfølgelig at luse ud i alt skidtet."
Nej det er det ikke !
Det det handler om her er, hvad der er væsentlig forurening set i en større kontekst.

Hvis du ønsker en debat om hvorvidt vi skal filtrere virkeligheden igennem et HEPA-filter og leve i en steril osteklokke, så start selv en tråd om det.
Lad være med at forurene alle andre debatter med denne fobiske tvangstanke.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten