close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser og accepterer, at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.
kronikken blog

Historien om en skorsten

En husejer, Freddy Kæselev i Nykøbing F., er i byretten blevet pålagt at efterkomme et kommunalt påbud om, at forlænge hans 12 meter høje skorsten til 16 meter.

Et nyt godkendt træfyr er tilsluttet. Målinger viser, at udledningen er 3 gange så ren, som hvad der kræves til et Svanemærke. Ingen fag- eller myndighedsperson mener, at der er miljømæssige problemer med anlægget. Alligevel er han dømt! Hvordan kan det gå til?

Anledningen er, at én enkelt nabo gentagne gange har klaget til kommunen over røggener fra det tilsluttede træfyr. Ingen andre naboer har noget at klage over.

Fyret er nyt og moderne, har alle de nødvendige godkendelser, og en røggas-analyse på det konkrete anlæg (foranlediget af ejeren selv) viste, at det brænder langt mere rent end krævet for at opnå Svanemærket. Træet det bliver fyret med, er knastørt og af ypperste kvalitet. Anlægget incl. skorsten blev etableret i 2006, efter forhåndsgodkendelse af kommunen.

Klagerne fra den pågældende nabo startede umiddelbart efter, og efter anmodning fra kommunen har ejeren to gange forhøjet skorstenen. Da han tredje gang fik påbud om endnu en forhøjelse, udbad han sig en forklaring på, hvad "væsentlig forurening" er, da det var dette, man henholdt sig til fra kommunen. Det fik han aldrig noget svar på, trods gentagne rykkere.

Da en yderligere forhøjelse af skorstenen vil kræve forstærkning af fundamentet, betyder det i praksis, at den i dag 12 meter høje murede skorsten skal rives ned og så genopbygges på et forstærket fundament. Pris ca. 300.000,-

Derfor foretog ejeren sig ikke noget og blev så anmeldt til politiet, som anlagde en straffesag ved byretten, hvor han trods alle odds blev dømt til at betale en bøde og forhøje sin skorsten, så der ikke kan forekomme røgnedslag i gaden.

Røgnedslag vil altid kunne forekomme fra selv nok så høj en skorsten. Det burde såvel de kommunale medarbejdere som dommeren, der er bosat i Nykøbing, vide, da sukkerfabrikken, med sin enormt høje skorsten ikke sjældent kan lugtes i hele byen.

Hvad er så "væsentlig forurening"? "Væsentlig" er et forholdsord, og skal vel derfor sættes i forhold til noget andet? Det hører med til historien, at den lille H.C.Andersensgade (øverst t.h.), som det handler om, ligger klemt inde imellem det mest trafikkerede kryds i Nykøbing med ca 25.000 personbiler, 5.000 varevogne og 5.500 lastbiler i døgnet. (Kilde Vejdirektoratet 2009) og så jernbaneterrænnet ved stationen, hvor der også er heftig trafik, larm og dieselrøg. (Læg mærke til alle de lastbiler der venter på at komme om hjørnet. Netop det hjørne hvor klageren bor).

Jeg opholdt mig et døgn på adressen for at foretage målingen, og jeg må indrømme, at der i den grad er tale om væsentlig forurening, men det, der kommer ud af ejerens skorsten, er fuldstændig uden betydning i denne sammenhæng.

Regner man lidt på den effekt, der brændes af i gadehøjde i.f.a. benzin og diesel målt i kW/min over døgnet og sætter dette i forhold til effekten i den træfyrede kedel (75kW), så kommer man langt over 10000:1. Dette endda med meget forsigtige vurderinger på trafiksiden.

At sammenligne forurening på motorkraft er selvfølgelig lidt søgt, men vel alligevel sigene, når man blot også husker på: - at trafikken stopper og starter i lyskrydset, mens kedelen kører nominel effekt 99% af tiden - at belastningen fra ca. 40 ældre dieseltog i døgnet, som også stopper og starter, ikke er medregnet, - at trafikkens udledning sker i gadeplan, mens træfyrets skorsten er 12 meter høj. - at klageren kun har en chance for at bemærke fyrets duft ved opstart (tager få minutter pr. dag) i tungt diset vejr med mulighed for røgnedslag og samtidig kun i en bestemt vindretning.

Trafikken kan naturligvis lugtes altid uanset vind og vejr. Belastningen fra trafikken skal mindskes, og det koster. Vejdirektoratet skønner, at den nye omfartsvej, som vil fjerne langt hovedparten af trafikken igennem dette kryds, vil koste ca. 275 mill. kr. Det er et stort beløb, men pengene værd, mener Formanden for Folketingets Trafikudvalg.

Kommer dommen over Freddy Kæselev til at stå ved magt, så er det ifgl. ovenstående forholdsregning et mere end 10 gange så stort beløb, han skal investere. Enten i at forhøje sin skorsten for små 300.000 uden garanti for noget, eller skrotte hele sit anlæg til 320.000 for så at få en højere varmeregning oveni som belønning.

I forhold til den forventede reduktion i miljøbelastning, skulle Folketinget altså tage stilling til en pris på omfartsvejen på over 3 millarder kr. Mon det ville være blevet vedtaget ?

I Freddy Kæselevs "hjemmestyre" blev det ikke vedtaget at betale så meget for så lidt. Især p.b.a., at alle sagkyndige på området siger, at det ikke vil hjælpe noget at forhøje skorstenen og han ingen garanti kan få fra kommunen på, at han ikke igen vil kunne få endnu et påbud. Så sagen er derfor anket til landsretten.

Det hører med til historien, at Nykøbing har affaldsbaseret fjernvarme (REFA), og at rørene passerer lige forbi den omtalte ejendom. Om det kan have nogen indflydelse på kommunens administration kan man selvfølgelig ikke tillade sig at sige noget om. Det er dog et faktum, at REFA er ejet af Guldborgsund og Lolland kommuner, og at samtlige bestyrelsesmedlemmer også er byrådsmedlemmer.

Det forekommer mig derfor betænkeligt, når anklageren kalder kommunens miljømedarbejder for uvildig, da Freddy Kæselevs private "fjernvarmeværk", jo er en konkurrent midt i REFAs forsyningsområde. Jeg ville selv kalde ham for inhabil.

Anklageren lagde i sin procedure vægt på, at væsentlig forurening er "synlig eller lugtende røg". Kommunens miljømedarbejder (anklagerens vidne) udtalte i sin vidneforklaring, at røgen var hvidlig (damp), når den ellers var synlig, og at han iøvrigt ikke mente, der var miljømæssige problemer med anlægget!

Damp er der ellers rigeligt af i Nykøbing. Fra sukkerfabrikken og fra REFA, som fyrer med affald og vådt træ, og det lugter ofte fælt i hele byen, så ren damp kan det jo ikke være, men det er tilsyneladende ikke forurening? Eller det fordi ingen klager? Eller er det fordi disse virksomheder overholder gældene grænseværdier (ligesom Freddys anlæg)?

Hvis denne dom danner præcedens, er der efter min mening reelt tale om et forbud imod træfyring og solvarme i fjernvarmeområder. Hvem ville efter dette turde investere mange penge i et godt anlæg? Det hensigtsmæssige i dette kan diskuteres, men jeg synes ikke, det er rimeligt at indføre forbud ad bagdøren og derved kaste folk, som handler i god tro, ud i endeløse ruinerende omkostninger.

I Miljøstyrelsens egen vejledning står der bl.a. følgende: Vurderingen vil ofte ske i samarbejde med skorstensfejeren og tage udgangspunkt i Miljøstyrelsens Luftvejledning og i information om korrekt fyring fra den konkrete producent og fra Miljøstyrelsen. En speciel følsomhed hos en nabo kan ikke i sig selv begrunde indgreb overfor en brændeovn, der i øvrigt ikke giver anledning til synlig eller lugtende røg. Tilsvarende kan der heller ikke gribes ind overfor virksomheder, der overholder vejledende grænseværdier, selvom en nabo til virksomheden har en usædvanlig følsomhed overfor f.eks. støj eller anden form for forurening.

Dette afsnit giver kommunerne helt frit slag til at afgøre om der er tale om væsentlig forurening. Man sammenligner med en virksomhed, der overholder vejledende grænseværdier, men sætter samtidig en "vejledende grænseværdi" for brændeovne til 0, idét ovnen "... øvrigt ikke giver anledning til synlig eller lugtende røg." I "Fyr fornuftigt"-kampagnen står der ellers, at røgen skal være næsten usynlig! Jeg har 2 gange siden november forespurgt MST, hvad de egentlig mener, men endnu uden at få svar.

Rent fagligt vil jeg her gerne indskyde, at selv helt tørt træ vil afgive damp, som er synlig. Der er i øvrigt fastsat grænseværdier for udledningen fra brændeovne og kedelanlæg som er gældende i hele Europa. Disse overholder Freddy Kæselevs anlæg så rigeligt. Med Nykøbing kommunes og nu også byrettens tolkning af Miljøstyrelsens vejledning, er disse grænseværdier nu sat ned til 0, hvis ellers nogen klager. Hvilket herligt våben i en nabostrid, hvor den ene part tilfældigvis fyrer med brænde.

I overskriften til miljøstyrelsens vejledning står der således: "Bliver du generet af røgen eller lugten fra din nabos brændeovn? Og kan du og din nabo ikke løse problemet? Kontakt kommunen for at få en saglig vurdering." Det er svært at få øje på sagligheden i denne sag, når vurderingen udelukkende beror på et skøn uden konkrete målinger. For et ikke trænet øje, kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der er røg og hvad der er damp. Måleudstyr er i dag ikke kostbart, og benyttes af stort set alle fabrikanter af ovne og kedler, netop for at sikre at deres produkter overholder gældende grænseværdier.

Om røg opleves hvid (=damp), eller grå (kan indeholde uforbrændte gasser), er stærkt afhængig af det lys der er tilstede. Dette ses tydeligt på dette billede (fra Nykøbing F.).

Min egen holdning: Væsentlig forurening har intet med skorstenshøjden at gøre, men hvad der reelt kommer ud af den. Den eneste der fik foranlediget en måling af det, var ejeren selv. Kommunen kunne nøjes med at kigge og sniffe. Denne praksis er ganske enkelt ikke god nok.

Af Lars Helbro, indehaver af frimaet Stenovne.dk, ovnsætter, autodidakt ingeniør, arkitekt, smed, automekaniker, VVS, elektriker, murer, opfinder mv.

Admin Admin
Kommentarer (98)

Den ellers fremragende gennemgang af en påtvungen beslutning, belyser fint hvor tilfældige afgørelser kan være. Trods myndigheder og lovgivning nødvendigvis må betragtes som en ufejlbar autoritet, ligger det lang fra sandheden.

Jeg vi glemmer, at bag myndigheder, love og bekendtgørelse, gemmer sig almindelige dødelige mennesker, der på ingen måde er mere fejlfrie end nogle andre.

Trist er det dog at se, at selv retten ikke formår at hæve sig over denne tanke om ufejlbarlighed. Der syntes dog at være et håb at finde i Højesteret:
http://www.version2.dk/artikel/18560-klar-...

Personligt håber jeg for den gode mand med anlægget at Landsretten i sagen er i stand til at gennemskue skidt fra kanel. Som den fremlægges, virker den jo åbenlys.

  • 0
  • 0

Afgørelsen lyder selvsagt ikke til at være velbegrundet.

Jeg er dog af den helt generelle opfattelse at vi skal begrænse enhver form for afbrænding inde i byerne. Og jeg er her helt enig med Lars i at det ikke er højden af skorstenen, men hvaliteten af røgen det handler om.

Men uanset kvalitet af røg eller ej, så er det spild af ressourcer at installere indviduelle brændeovne - uanset kvalitet - midt i et fjernvarmeområde, hvorfra der kan skaffes varme til samfundsøkonomiske priser, langt under individuelle anlæg. Ikke mindst på den lange bane, hvor vi får hårdt brug for biomasse til andre og bedre formål end "blot" at yde et tilskud til opvarmning.

  • 0
  • 0

Men uanset kvalitet af røg eller ej, så er det spild af ressourcer at installere indviduelle brændeovne...

Det kan du jo syntes. Manden har bare betalt ovnen med sine egne penge - så det er for så vidt, et fuldstændig irrelevant argument.

  • 0
  • 0