kronikken blog

Fleksibelt elforbrug kræver ommøblerede afgifter

For at skabe prisfleksibelt elforbrug arbejder EU nu på en målsætning om, at 80 pct. af forbrugerne skal have timeaflæste elmålere inden 2020. I Danmark er udskiftningen allerede påbegyndt, så der nu er etableret timeaflæste målere hos ca. 12 pct. af forbrugerne, og de nuværende planer peger på, at dette tal inden for få år er oppe på 46 pct.

På grund af vores nuværende afgiftsstruktur vil en dansk gennemsnitsfamilie (i en villa med to voksne og to børn med et årligt forbrug på 5500 kWh) dog kun kunne spare omkring 250 kr. ved at flytte forbruget fra bl.a. tørretumblere, vaske- og opvaskemaskiner fra dyre dag- og aftentimer til billige nattetimer. Selv om dette i dag er muligt ved hjælp af den indbyggede timer, mange nye husholdningsapparater har, er den økonomiske gevinst minimal og det manuelle arbejde for stort. For at aktivere potentialet i det prisfleksible elforbrug skal disse to barrierer adresseres.

Den økonomiske gevinst kan påvirkes ved en justering af afgifterne. Den lidt forsimplede model hvor man f.eks. afgiftsfritager nattetimerne og tilsvarende opregulerer dag-/aftentimer vil betyde, at den omtalte familie vil kunne spare omkring 1750 kr. årligt - svarende til omkring 15 pct. af el-udgiften.

Hvis man dertil lægger, at prisudsvingene formentlig vil vokse i takt med, at andelen af vedvarende energi øges, og det forbrug, der kan reguleres i form af elbiler og varmepumper, også øges - så får forbrugeren et reelt økonomisk incitament. Et incitament, der også vil motivere til at vælge de teknologiske løsninger, hvor forbruget kan reguleres.

El-afgiftsstrukturen bør derfor ændres, så forbrugerne motiveres til at flytte forbruget til de tidspunkter på døgnet, hvor der er overskudsstrøm fra vedvarende energi, og motiveres til at øge anvendelsen af varmepumper og elbiler. Ideelt bør elafgiften ændres til at være en funktion af spotprisen, så dette markedssignal direkte kan bruges til at styre forbruget.

En række undersøgelser peger på, at manuelle procedurer er en barriere i forhold til at få aktiveret det prisfleksible forbrug, og automatik derfor er afgørende.

Automatik skal bygges ind i relevante apparater i hjemmet, så de kan starte og stoppe på et standardiseret trådløst signal leveret enten fra internet-routeren eller elmåleren. Her bør det bemærkes, at de elmålere, der i øjeblikket bliver sat op i Danmark, netop kritiseres for ikke at indeholde teknik til trådløs kommunikation, så de ikke umiddelbart understøtter denne automatisering af husholdningsapparaterne.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Et fleksibelt elforbrug er et vigtigt skridt mod en fremtid hvor vi i mindre grad kan anvende produktionen som middel til at skabe balance mellem produktion og forbrug.

Der er dog to problemstillinger som ofte bliver overset i denne sammenhæng: 1) prisdannelsen i spotmarkedet 2) distributionsnettenes overføringsevne

Angående 1, så er det sådant i dag at prisdannelsen i spotmarkedet blandt andet bliver dannet på baggrund af en forventet produktion fra vindkraft i det kommende døgn. Når vindkraftens andel bliver større vil dennes betydning for prisdannelsen også øges. Problemet er blot at produktionen fra vindkraft ikke kan prognosticeres korrekt. Priserne vil derfor ikke fuldstændigt afspejle udbud og efterspørgsel, dvs. incitamentet til at forbruge el ikke fuldstændigt følger det aktuelle udbud. Det er således nødvendigt at etablere et marked hvor priserne i højere grad følger det aktuelle udbud, og samtidigt få denne pris kommunikeret ud til kunderne/kundernes apparater.

Angående 2, så er distributionsnettene dimensioneret efter at kunderne anvender elektricitet efter et givet mønster og en lille samtidighed mellem spidsbelastningerne fra hver enkelt kunde. Lader man kundernes elforbrug styre af en fælles taktstok (elprisen) vil samtidigheden vokse, hvilket potentielt kan kræve store investeringer i distributionsnettene. Forestiller vi os at en kraftig front bevæger sig ind over Danmark en søndag eftermiddag 1730, vil priserne på markedet nærme sig nul og samtlige boligkunder med varmepumper og elbiler vil begynde at oplade elbiler og akkumuleringstanke. Nettene skal naturligvis kunne løse denne opgave også, men vi bør ikke overse at der kan ligge store investeringer som vi skal indregne i den samlede regning for overgang til vedvarende energikilder.

 • 0
 • 0

Derfor skal en variabel takst kunne ændre sig, ikke fra time til time, men fra sekund til sekund, og taksten skal beregnes ud fra udbud og faktisk forbrug, og afgiften ud fra den faktiske miljøbelastning. Hvis elprisen svinger mellem 0 og 20 kr/kWh, kunne det jo motivere kunderne til selv at investere i den fornødne automatik, og stimulere opfindsomheden hos producenterne.

 • 0
 • 0

Jeg ser frem til at dette vil blive vedtaget af politikerne - Det er jo netop det ENESTE rigtige skridt at tage, at sørge for at den almindelige elkunde kan få del i den billige el. Som der rigtigt også beskrives SKAL afgiften fjernes når vi fx. kan benytte gode energikilder såsom vindmøller og solceller. For ellers er det jo intet økonomisk incitament der virker som en katalysator på en ændret elforbugs-adfærd.

Det ville være mig en stor glæde hvis jeg fx. kunne benytte den billige el til at varme min buffer-beholder op om natten (varmelegeme eller varmepumpe) og lade dette varme mit hus op, istedet for som nu at bruge mit oliefyr.

 • 0
 • 0

Inden hele systemet med nye elmålere og takster er etableret, kan der opnås en virkning ved at oplyse om hvilke tidspunkter, der er bedst at bruge el i. Dette kan være en generel regel gældende for hele året, eller måske daglige, stående som annonce i netaviserne. Jeg tror at der er mange som gerne vil bruge forsinkelsesknappen på vaskemaskinen, hvis bare de ved hvormeget maskinen skal forsinkes

 • 0
 • 0

Tak for de interessante kommentarer, som jeg vil komme med lidt yderligere bidrag til.

A) Det ville i forhold til at få en bedre prisdannelse være fordelagtigt at få rykket markedet så en større del blev handlet på elbas(hour ahead) end tilfældet i dag, hvor en væsentlig del af forbruget handles på elspot (day ahead). Som det bliver nævnt, er det svært at forecaste vindmølleproduktionen en dag frem og prisdannelsen bliver derfor ikke optimal med anvendelse af regulerkraft til følge.

B) Omkring kommentaren til at et forbrug som funktion af prissignal vil kræve en stor udbygning af nettet er dette ikke helt entydigt. Energinet.dk's rapport fra tidligere på året peger på, at med en intelligent styring af forbruget, vil der kun være tale om mindre forstærkninger i distributionsnettet. Det er klart et emne der bør belyses nærmere, da det selv sagt kan spise en del af den positive økonomiske effekt.

C) Angående kommentaren omkring spotprisen bør fastsættes og kommunikeres ud hvert sekund må man nok sige at det i en teoretisk verden kunne være optimalt, men i den praktiske verden ikke vil kunne lade sig gøre. Blot opgaven med at udskifte hustandenes målere til timeaflæste målere vil give nogle voldsomme datamængder. F.eks. vil 2 millioner hustande knap 48 millioner observationer pr. dag.

D) Det er meget positivt at folk kan motiveres til at starte deres maskiner ved hjælp af de indbyggede timere. De forsøg der har været med at få folk til at gøre det manuelt, har ikke været så positive, men måske er der ved at ske en holdningsændring, hvor folk vil gøre lidt mere. En helt lavpraktisk måde at løse problemet på, kunne være at lave et lille klistermærke, man kunne sætte på sine maskiner. Dette kunne med tre farver - grøn, gul og rød kommunikere hvornår priserne NORMALT var dyre, mellem og billigere. Ikke den optimale løsning - men bestemt en måde at komme igang på.

 • 0
 • 0

Kommentar til afsnit B, C & D: B: Tja måske elselskaberne/distributørerne kan påvirke elprisen, når forbruget stiger for meget - Så kan de endda balancere elforbruget og ikke behøve at udbygge elnettet til at modstå større peakbelastninger.

C: Ja måske hvert sekund er lige kort tid at basere dette på - men er vel bedre at følge den spot-pris der er på el. Som jeg husker bliver den afregnet per time. Vil mene at der vil være en dataopsamlingsenhed der kan kobles på den eksisterende elmåleren og 'låne' husets internet forbindelse til at kommunikere data måske en gang om ugen.

D: Der skal da laves noget automatisk. Så fx. vha. Zwave protokol. Kan en kontroller-boks starte den stikkontakt til vaskemaskinen (Eller indbygget zwave enhed i selve vaskemaskinen), når kontrolleren få besked på at elprisen er under dette niveau som kunden selv har sat.

 • 0
 • 0

Automatik skal bygges ind i relevante apparater i hjemmet, så de kan starte og stoppe på et standardiseret trådløst signal leveret enten fra internet-routeren eller elmåleren. Her bør det bemærkes, at de elmålere, der i øjeblikket bliver sat op i Danmark, netop kritiseres for ikke at indeholde teknik til trådløs kommunikation, så de ikke umiddelbart understøtter denne automatisering af husholdningsapparaterne.

Det er da bare at sende signalet ud på elnettet. Jeg kan ikke se det kræver mere af elmålerne.

Det standardiserede pris-signal der i så fald skulle sendes ud til elmålerne, må jo også kunne aflæses på den anden side af elmåleren, d.v.s. af apparaterne selv, hvis blot de indeholder en dekoder der kan aflæse signalet.

Apparaterne kan så have disse dekodere indbygget. Samtidig kunne man udbyde timere med dekodere, til at plugge ind mellem apparatet og stikkontakten.

Det er faktisk mere enkelt og driftsikkert, end hvis apparaterne skulle have en trådløs modtager.

Så kræver det med andre ord ikke mere af elmåleren, end at den bare registrerer forbruget, time for time, som den allerede gør.

Signalet kan selvfølgelig også udsendes via internet-routeren uden videre. Ulempen er, at det kræver at alle brugere har internet, og at en computer er permanent opkoblet i hvert hjem, som bare står og sluger strøm.

 • 0
 • 0

Sund fornuft og en miljøvenlig indstilling til det samfund vi alle lever i burde være nok til at få alle der har vaskemaskinen stående et sted hvor den ikke genere de sovende til at trykke på tidsforsinkelsen på deres vaskemaskine således at den starter efter 22,00 og slutter før 05,00. Det er ikke svært at lære hverken for en ingeniør eller en ufaglært. Men det er måske for stort et krav at stille, at skulle yde uden at få penge direkte for det.

 • 0
 • 0

Sund fornuft og en miljøvenlig indstilling til det samfund vi alle lever i burde være nok...

Hvis "burde" havde haft nogen betydning her på kloden, så havde vi slet ikke haft noget miljø-problem.

Men det har vi altså, så glem den moralprædiken og kom tilbage til virkeligheden.

 • 0
 • 0

Hvorfor skal det være så kompliceret som muligt? Det ender på samme måde som den danske lovgivning, jo mere kompleks jo større er chancen for at der opstår utilsigtede bieffekter som f.eks. skattehuller. Så en opfordring til at holde det enkelt:

 1. Brandbeskat det vi vil af med.
 2. Fjern alle former for støtte, det vil sortere de værste vildskud fra.
 3. Kræv synlige resultater af alle offentlige investeringer, det er trods alt dine og mine skattekroner der anvendes.

Ovenstående kan desværre nok ikke lade sig gøre på nationalt plan, her er der brug for fælles fodslag i hele EU.

 • 0
 • 0
 1. Brandbeskat det vi vil af med.
 2. Fjern alle former for støtte, det vil sortere de værste vildskud fra.
 3. Kræv synlige resultater af alle offentlige investeringer, det er trods alt dine og mine skattekroner der anvendes.

Ovenstående kan desværre nok ikke lade sig gøre på nationalt plan, her er der brug for fælles fodslag i hele EU.

Helt enig!

 • 0
 • 0

Den økonomiske gevinst kan påvirkes ved en justering af afgifterne.

Ja - det har jeg arbejdet for i mange år - men ikke på den måde som foreslås i denne artikel - det er bare endnu en lap på et elendigt afgiftssystem - et system som mere "pleaser" økonomer med kvotesystemer mv.

Afskaf bl.a. den skævvridende elafgift (- og tag for den sags skyld gerne kvotesystemet med). Der skal betales afgifter af emissioner og imissioner. Med andre ord skal der betales afgifter af den belastning, som man påvirker omgivelserne/naturen med.

Gjorde vi bare det, så ville elprisen være fuld skalerbar. Med andre ord sparer man på elektriciteten, så sparer man også på afgiften - no problem. Ønsker man VE el - ja, så er der ikke afgift på strømmen fra vindmøllerne osv.

Hvor svært kan det være? Jo - det er desværre svært, for Finland gennemførte faktisk dette for ca. 10 år siden, men måtte opkræve afgifter på importstrøm ved grænsen for ikke at blive over"strømmet" med billig kulproduceret el fra eksempelvis DK. Det element godkendte EU naturligvis ikke - og finnerne måtte trække det tilbage.

Det er stadig vejen at gå - men det er hele EU der skal gå den vej, så bare kom igang.

Ugens gæstekommentar er desværre endnu et søm på en absurd dansk afgiftspolitik, som er blevet til med fiskalt sigte - og bestemt ikke for at løse brugernes valg af miljø og energirigtige energikilder.

Det kan gøres bedre - og det skal gøres bedre!

 • 0
 • 0

Hvis man skal have folk til at installere nyt udstyr for at bruge strøm i perioder skal det være rentabelt.

Her er nogle eksempler:

Jeg har varmepumpe som opvarmer en stor buffertank som samtidig modtager varmen fra solpanelerne. For at kunne opvarme huset skal fremløbstemperaturen i ligge i intervallet 22 - 30 grader afhænig af udetemperaturen. Hvis jeg skal øge temperaturen i buffertanken vil det bevirke at mit energiforbrug til opvarmning vil øges ca. 30% på grund af dårligere virkningsgrad den merudgift skal jeg også have dækket ind.

Hvis man installerer elpatron i gas og oliefyr og lader dem være styret af elpriserne og lavere afgifter vil man kunne strække olie og gasreserverne flere år samtidig med at man ikke stopper vindmøller hvor strømmen bare ikke produceres eller den bliver solgt/foræret væk.

 • 0
 • 0

65% af de målere der er under udrulning her i landet er forberedt for trådløs kommunikation med hjemmets forbrugere, elbilen og andre energiformer som gas, vand og varme. Omstillingen fra den manuelt aflæste måler til den automatiske, medfører en række af andre services som forbrugere og netselskaber kan udnytte. Fjernbetjent ind og udkobling af forsyningen, prepayment, styring af husholdningens forbrug, smart grid og altså aflæsning af gas, varme og vand.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten