Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.
kronikken blog

Dialog om Amager Bakke har stået på i seks år

Som direktør for Amagerforbrænding finder jeg det nødvendigt at oplyse om den faktiske gang i sagen om Amager Bakke, som Ayfer Baykal desværre i sin kronik får udlagt som om, at Amagerforbrænding ikke har svaret Københavns Kommune på,* hvad man bad om.*

I teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykals kronik 25. januar er borgmesterens udlægning af sagen om etableringen af Amager Bakke bl.a.:

'Hvordan selskabet skal bruge sine kræfter må være op til ledelsen og bestyrelsen at afgøre. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at man kunne have undgået den nuværende situation, hvis man havde brugt ressourcerne på at levere det, Københavns Kommune hele tiden har bedt om ...'

Jeg bifalder, at Ayfer Baykal er enig i, at ledelse og bestyrelse i §60-selskabet Amagerforbrænding har ret og pligt til at prioritere og fordele ressourcerne i selskabet på den måde, som selskab og bestyrelse finder bedst mulig. Men jeg kan dog ikke sidde overhørig, at det insinueres, at Amagerforbrænding ikke har arbejdet seriøst med planlægningen af Amager Bakke, og at vi ikke har inddraget ejerkommunerne, herunder København, undervejs i forløbet.

Det er Amagerforbrænding, der har kompetencen til at projektere, og det har en ansvarlig ledelse og bestyrelse arbejdet med gennem seks år. Førende rådgivere har været involveret, og 84 mio. kroner er investeret alene i planlægningen af projektet for at få det bedste projekt, når det gælder miljøprofil, forsyningssikkerhed og økonomisk rentabilitet.

Yderligere skal det siges, at Københavns Kommune allerede tidligt havde en central position i projektet idet daværende teknik- og miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard var medlem af bestyrelsen og derfor aktivt og med stort engagement var med til at føde projektet Amager Bakke sammen med resten af bestyrelsen.

For den ikke-indviede finder jeg det derfor nødvendigt at fortælle om processen frem til, hvor vi står i dag. Projekteringen af Amager Bakke startede tilbage i 2006, og ejerkommunerne har været involveret fra starten. Igennem fire år har embedsmænd fra kommunerne siddet med i følgegruppen for projektet. For os naturligt og en del af den ønskede inddragelse vi har haft som mål fra starten.

Lad mig derfor kort ridse det seneste års væsentligste aktiviteter i projektet Amager Bakke op:

Over årsskiftet 2010-11 fastlægger en enig bestyrelse, inklusiv daværende teknik- og miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard, at der etableres et anlæg med to ovnlinjer, som hver omdanner 30 ton affald i timen til energi - eller 35 ton affald i timen.

Efter overvejelser vedtager bestyrelsen 24. februar 2011 ikke at gå videre med en halv løsning, nemlig én ovnlinje på 30 ton pr. time. Det skyldes tre ting: For det første at både miljø og økonomi forringes betydeligt, for det andet at prognoserne for affaldsmængder viser, at der er brug for væsentlig mere kapacitet, og sidst men ikke mindst, at det er usmart kun at have én linje, idet man ved nedbrud ikke vil kunne levere strøm og varme til hovedstaden og må tage det fulde anlæg ud af drift, f.eks. i forbindelse med inspektioner og driftsstop.

 1. marts 2011 er borgmestre og kommunaldirektører fra alle fem ejerkommuner for tredje gang inviteret til møde projektet, og denne gang om låneanmodningen på Amagerforbrænding. Formålet med mødet er at alle kan stille spørgsmål til projektet og udfordre det. Det gjorde vi netop for at være på forkant med indholdet i den kommende låneanmodning, der senere skal udsendes.

Borgmestre og kommunaldirektører fra fire ud af fem ejerkommuner deltager. Fra København deltager borgmesteren ikke og heller ikke direktøren fra Teknik og Miljøforvaltningen. Eneste deltager fra København er direktør for økonomiforvaltningen. På mødet bliver løsningen med et mindre anlæg bestående af én ovnlinje ikke bragt op - hvorfor arbejdet med anlægget efter mødet fortsætter som planlagt.

Forespørgslen og Amagerforbrændings ønskede låneoptag udsendes derfor 25. marts 2011 med svarfrist mere end et halvt år senere 1. november 2011. I de efterfølgende måneder fandt Københavns Kommune det nødvendigt at stille en række supplerende spørgsmål til Amager Bakkes business case. Amagerforbrænding indkaldte derfor løbende rådgivere til at beregne på de forskellige spørgsmål og fagligt begrundede svar blev givet på alt, hvad der blev spurgt om. Det samme gør sig gældende for de protokolbemærkninger som bestyrelsesmedlemmerne har stillet.

I september 2011 beder Københavns Kommune om udsættelse fra den fastsatte godkendelsesdato 1. november indtil starten af december 2011. Forespørgslen om udsættelse imødekommes, om end projektet i forhold til sin plan og udbud presses tidsmæssigt.

 1. december 2011 sender teknik- og miljøforvaltningen i Københavns Kommune indstilling til teknik- og miljøudvalget om ikke at godkende, at Amagerforbrænding må optage lån, hvilket danner grundlaget for den uoverensstemmelse, der er i dag.

Undervejs i processen har Amagerforbrænding gjort sit for at involvere ejerkommunerne fra dag ét og fremefter og vi samarbejder gerne, for at tilvejebringe de svar, kommunen ønsker, så hurtigt og smidigt som muligt. Derfor svarer vi naturligvis også Borgerrepræsentationen inden for kort tid på de spørgsmål, der er stillet i den indstilling som blev vedtaget torsdag om yderligere undersøgelser.

Ulla Röttger er direktør for Amagerforbrænding

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

""for det andet at prognoserne for affaldsmængder viser, at der er brug for væsentlig mere kapacitet,""

Kan du ikke henvise til hvornår og af hvem, og på hvilket grundlag disse prognoser er udarbejdet, og hvad indholdet er af dem.

Mig bekendt så er affaldsmængderne faldende?

http://www.kk.dk/Borger/Miljoe/Miljoeregns...

""Siden 2006 er den samlede mængde af affald produceret i de københavnske husholdninger faldet med 14 %. Samtidig har hver københavner reduceret sin affaldsmængde med 19 % og sendt en større del af affaldet til genanvendelse.""

Så det lader jo til, at præmissen for Projektet - nemlig stigende affaldsmængder er faldet bort, hvorfor projektet naturligvis må falde bort?

 • 0
 • 0

Prognoser for brændbart affald:

Faldende mængder brændbart affald hænger overvejende sammen med det stillestående boligmarked, - hertil kommer et formindsket privat forbrug, p.g.a øget opsparing afledt af økonomisk usikkerhed. Denne situation vil ikke være permanent og ændrer sig når konjunkturene vender. Hertil kommer, at København stadigt tiltrækker nye borgere, tænk bare på udviklingen i Ørestaden. Affaldsmængderne vil øge igen.

Forbrændingsanlægget Amager Bakke:

Sjældent har et projekt været så grundigt forberedt, med behandling af sandsynlige senarier, herunder øget genbrug og behandling af alternative metoder til forbrænding ( f.eks. Aikan processen) AF er et af de affaldsselskaber i landet, som i høj grad udnytter kendte metoder til genbrug og har en høj genbrugsprocent fra sine genbrugs stationer. Endvidere samarbejder AF med Dong om at udvikle nye metoder som alternativ til affalds forbrænding, der bedre nyttig gører affaldet med et minimum af uanvendelig rest produkt, -den såkaldte ReSience proces. Systemet er langt fra færdigt udviklet. Det vil tage mindst 10 år inden processen kan anvendes på kommerciel vis.

AF står nu med et udtjent forbrændings anlæg som skal fornyes. AF har gennemregnet et projekt, som via stordrift fordele vil generere et økonomisk overskud, en attraktiv pris pr tons affald til forbrænding,samt til glæde for københavnerne, - en gunstig pris på varme.

Projektet vil give AF økonomiske kræfter til at videre udvikle ReSience, udvikle nye genbrugs tiltag, men ikke mindst, - vil projektet være et fyrtårn og udstillingsvindue for dansk miljøteknologi tæt på Kbh,s lufthavn.

Affalds forbrænding, som den dominerende metode for affalds behandling, vil muligvis i fremtiden være en solnedgangs industri, men det er jo på dette stade at teknikkerne bliver udviklet til sit ypperste på baggrund af mange års erfaring. Amager bakke vil ikke blokere for nye udviklinger af genbrug og alternative behandlings metoder, men vil der imod imod sikre, at disse kan udvikle sig velovervejet og sikkert uden forcerede "hovsaløsninger.

Politisk stunt:

Som den eneste af interessent kommunerne, har Kbh`s teknik og miljø borgmester SFèren Ayfer Baykal lykkedes med, at få stemt et stop af projektet gennem borger repræsentationen, - vel at mærke uden lødige og bæredygtige argumenter. Påfaldende er det, at SFèren miljøminister Ida Auken samtidigt lancerer regeringens resourceplan, hvor affalds bortskaffelse skal erstattes med resource genvinding.

Hele denne aktion er et politisk stunt, som de unge politikere ikke vil kunne holde til i længden, da de jo ikke har nogle markeds parate alternativer til Amager bakke.

De to unge politikere er ved at skyde sig selv ganske gevaldigt i foden.

 • 0
 • 0

Faldende mængder brændbart affald hænger overvejende sammen med det stillestående boligmarked, - hertil kommer et formindsket privat forbrug, p.g.a øget opsparing afledt af økonomisk usikkerhed. Denne situation vil ikke være permanent og ændrer sig når konjunkturene vender.

Det er en antagelse uden nogen form for bevis. Dermed vil man foretage en meget stor investering, udelukkende baseret på antagelse / håb, om at man vender tilbage til de gamle tider. Det er en farlig strategi.

Der tror jeg så at man tager så grueligt fejl.Affaldsmængderne kommer ikke op igen. Folk ønsker mere genbrug og mindre affald. Politikkerne er mere visionære her.

 • 0
 • 0

Svar til Povl E. Petersen

Ligesom økonomi ikke er en eksakt videnskab, kan der ikke føres bevis for hvordan folk vil ændre deres adfærd i fremtiden, med hensyn til forbrugs mønsteret.

Der er indbygget i Amager Bakke projektet et senarie med manglende affald, hvor denne mangel kan erstattes med 2. kl. bio brændsel, så som rødder fra skovbrug, idet riste og affalds systemerne vil kunne håndtere dette grove brændsel.Alm. flis kan naturligvis også indfyres, som man gør på mange affalds værker i sverige. Dette vil naturligvis marginelt forringe forrentningen aqf projektet,men ikke mere end det er indregnet i budget senariet.

Jeg er enig med dig i at øget genbrug skal fremmes og at vi slet ikke er kommet langt nok på dette område i Danmark.

Men vi kan ikke klare os uden affalds forbrændings systemer, da disse er en del af underlaget for varmeforsyningsloven, men en anden ting ,som måske er ukendt for offentligheden ,er ,at genbrugs materialer skal afsættes på det frie marked. I nogle situationer kan eller vil genbrugsfabrikkerne ikke aftage brændbare genbrugs produkter, hvorfor disse kun kan nyttig gøres ved ved forbrænding.

Det sker allerede idag med papir og pap, som folk møjsommeligt har sorteret på genbrugs stationerne.

 • 0
 • 0

Kære Povl E. Petersen

Der er stor usikkerhed forbundet med prognoser om fremtidens affald. Miljøstyrelsen regnede i maj 2010 med en årlig fremtidig vækst på 1,5 pct. I den seneste prognose har de sat det tal ned. I Amagerforbrændings prognoser er der regnet med en langsigtet årlig vækst på 0,9 pct., når effekterne af finanskrisen er overstået. Overborgmesterens mål for Københavns vækst ligger på 5 pct.

Amagerforbrændings prognose tager udgangspunkt i, at markant mere affald vil blive genanvendt i fremtiden – så væksten i affaldsmængderne altså vil være markant under de 5 pct. Hvis affaldsmængderne steg i takt med vækstmålene (5 pct.), ville den samlede affaldsmængde være fire gange så stor i 2040, som Amagerforbrænding har indregnet.

Som Søren Harsted skriver er der flere faktorer, der kan betyde større eller mindre mængder affald i fremtiden. Affaldsprognoserne er lavet på baggrund af Københavns Kommunes tidligere forventninger om, at der ville komme 40.000 flere københavnere. Det tal er sidenhen øget til 100.000 i forbindelse med den seneste kommuneplan. Det betyder øgede affaldsmængder, som ikke er indregnet i affaldsprognosen.

Link til Miljøstyrelsens affaldsprognose http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/201...

En anden forudsætning for at få maksimal miljøgevinst ud af affaldet er, at man er i stand til at opnå en større fleksibilitet i, hvornår energien skabes. Derfor er Amager Bakke på forhånd skabt til at kunne levere fleksibilitet mellem dag og nat, mellem årstiderne og mellem tidspunkter med stort og lavt energiforbrug. Det kræver at der fra start af indtænkes en klimafleksibilitet i kapaciteten, så anlægget kan følge med behovet for energi, når det er der. Amagerforbrændingen har derfor indregnet en øget klimakapacitet i projekteringen af Amager Bakke.

Bente Tange Kallesen, Miljø- og Udviklingschef for Amagerforbrænding

 • 0
 • 0

Ayfer Baykal og Ida Auken er ikke deres opgaver voksen og spiller hasard med fremtiden. Det eneste de opnår, er at affaldet køres til en anden anstalt. Dermed mister Kbh yderligere arbejdspladser, men dem har Ayfer Baykal måske for mange af?

 • 0
 • 0

Sagen er, at vi skal videre op i affaldshierarkiet. Affaldsforbrænding er kun bedre end deponering. Vi kan starte med at sortere den grønne fraktion fra (40%) og opføre et biogasanlæg til dette formål. Så har vi reduceret forbrændingsbehovet til 60%. Men faktisk så forbrænder de store anlæg i dag op til 86%, som egentlig kan genanvendes. Det er jo det, det hele handler om. Tiden er løbet fra vores 20 år gamle succes med affaldsforbrænding!

 • 0
 • 0

Svar til Christian Poll

Arbejdspladser er problemet her og nu, som BAT kartellet rigtigt siger.

Amager bakke er en "fugl" i hånden, men dine genbrugsdrømme er 10 "fugle"på taget, - et stop for projektet er et tab af arbejdspladser her og nu i en beskæftigelsesmæssig svær tid.

Der findes ikke systemer til at realisere et stærkt øget genbrug for nærværende,- det skal opbygges i et langt sejt træk.

Der skal kildesorteres i en helt anden grad end vi kender til i dag,- folk skal opdrages til dette, og der skal findes aftagere der vil købe og omsætte genbrugs råvarerne.

Dette tager tid at opbygge.

At forhindre AF i at forny sit nedslidte forbrændings anlæg gavner ikke miljøet, - tværtimod !!

Please be serious!

 • 0
 • 0

Som jeg forstod nyhederne i går, så har økonomerne igen talt tingene op... Rigtig mange virksomheder oplever i løbet af det sidste halve år, at krisen er slut. Der er efterspørgsel og ordrebøgerne bliver igen fyldt op; gamle fyrede medarbejdere bliver genansat.

Det kan godt være, at bygningen af et nyt anlæg som planlagt vil give en masse arbejdspladser i 5 år. Det vil bygningen af et anlæg i halv størrelse også, men det vil så også generere langt mere levedygtige arbejdspladser i en længere periode som følge af øget genanvendelse. Men samtidig skal vi jo altså også have bygget et Aikan-anlæg til den grønne fraktion og et geotermianlæg, der skal levere den varme, det nye mindre anlæg kommer til at levere mindre af - alt i alt nok mindst lige så mange arbejdspladser.

Og endelig: hvem siger, den primære arbejdskraft bliver dansk? Jeg vil da gætte på at en lang række af komponenterne til et nyt anlæg skaber arbejdspladser i Kina og andre lande, som nogen netop er bange for, skal overtage vores opgaver...

Så, vi snakker altså ikke om at forhindre AmFor i at forny sit nedslidte anlæg - vi snakker bare om at justere på anlæggets størrelse, så det kommer til at passe med behovet for forbrænding af de fraktioner, der ikke kan genanvendes.

Se det er fremsynet og seriøst!

 • 0
 • 0

Til Christian Poll

Vedr. krisen, ville jeg ønske du havde ret, men jeg tror der går en rum tid endnu inden vi har lagt den bag os.

Hvad angår affaldsbehandling, mener jeg stadigt, at du overser, at vi skal have en effektiv og miljøsikker affaldsforbrænding, i den periode, hvor andre systemer til genanvendelse bliver udviklet og etableret.

I min optik strækker denne periode sig over 10 til 20 år.

Du skriver, at en mindre udgave af Amager Bakke også vil generere arbejdspladser, men det er ikke sikkert, at en mindre udgave nogen sinde vil blive bygget.

Det skyldes, at AmFor har udarbejdet et projekt baseret på stordrift, - da det er den eneste måde, hvorpå selskabet kan konkurere med udenlandske affaldselskaber på p.g.a. af den særlige danske energi afgift på forbrænding af affald, som vor nabo lande ikke har i samme størrelse.

Iflg. kilder i affalds branchen siver der omkring 90.000 tons i brændbart industri affald ud af landet p.a. efter liberaliseringen brændbart industri affald på EU niveau.

Der er regnet på et senarie i AmFor projektet med 2 X 14 tons anlæg mod det nuværende nedslidte 4 x 12,5 tons anlæg.

Resultatet er, at et sådant formindsket anlæg giver et klækkeligt underskud, som ejer kommunerne i så tilfælde skal dække ved en forøget renovations afgift.

Dette vil efterlade AmFor i en situation , hvor der ikke er penge til nogen former for nyudviklinger, herunder Renescience eller nogen andre genbrugs projekter. Kommunerne vil i de kommende år blive udsat for et hidtil udset økonomisk pres, hvor det er usandsynligt, at der kan findes penge til nogen nyudviklinger på affalds området.

Et tænkt resultat af, at politikerne lykkes med, at tvinge AmFor til at etablere et anlæg med under kapacitet, kan blive, som tidligere omtalt i pressen, at AmFor bliver opløst som selskab, da ejerkommunerne vil kunne få mere gunstige aftaler med Vestforbrændingen, Kara Noveren, Nordforbrændingen og ikke mindst ,hvad angår industriaffald, - Sysaw i Malmø.

Arbejdspladserne vil sive ud af København.

AIKAN processen:

Du nævner aikan proccessen ,som et alternativ til forbrænding, hvor man udvikler biogas og formuldet jord, som rest produkt, ud over en vis mængde brændbare fraktioner. Problemet med Aikan processen er, at den stinker, og at man kun kan etablere denne , hvor der i forvejen stinker af Gylle.

På trods af de teknologiske interessante resultater, er der kun etableret et anlæg , ud over det det første anlæg ved Holbæk, - nemlig et anlæg i Norge. Her har der været konstante klager over stanken.

Hvis processen, der er udviklet i starten af 2000 tallet, virkelig var så anvendelig,- ville vi p.t have mere end 2 anlæg .

Vedr. Geotermi:

Dette er en interessant teknologi, men den har ikke meget med affald at gøre.

Der er et pilot anlæg på Amagerværket, som pumper varmt vand op fra undergrunden, men bore omkostningerne er for nærværende høje i forhold til energi output.

Hvis Geotermi var så interintersant, ville vi have boringer alle vegne i landet,- nen det har vi ikke.

 • 0
 • 0

For at starte bagfra..

Et geotermianlæg, der kan producere samme varmemængde som AmFor vil kunne etableres for ca. 1 mia. Der er forsvindende driftudgifter til sådan et anlæg - økonomien handler stort set kun om afskrivning på investeringen. Når geotermien ikke er kommet længere i DK, så handler det jo om, at pyromanerne har haft succes med at sige, at vi ikke har brug for denne teknologi, fordi den vil konkurrere med affaldsforbrændingen.

Aikan-anlægget i Holbæk har kørt med meget få problemer. Anlægget i Norge har haft nogle særlige problemer, som handler om, at det nok var uhensigtsmæssigt placeret fra starten. Processen er lukket og vil ikke give værre stank end den, AmFor i dag leverer. Solum har allerede givet tilbud om at bygge Aikan-anlæg ved siden af AmFor for 150 mio. kr. Du kan kigge i materialet til KK Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12/12-2011.

Ja, jeg er klar over, at AmFor mener, der er dårlig økonomi i et mindre anlæg. Men det har de også en stor interesse i at fremlægge. Vi bør høre andre parter, om det kan gøres billigere. Men selvom økonomien bliver lidt dårligere end det store anlæg, som de dog ikke har ret til at udnytte den fulde kapacitet på..., så kan den samlede økonomi, når man regner alle tre anlæg sammen og sparer midler til bortskaffelse af slagger og røggasrensningsprodukt osv. nok alligevel blive interessant. Det er jo det, politikerne i KK gerne vil have, og derfor skal AmFors bestyrelse selvfølgelig levere det.

 • 0
 • 0

Så slap trolden ud af æsken, - "pyromanerne" beskyldes for modsætte sig et nyt spring op ad i den grønne værdikæde.

At affaldsforbrændings industrien skulle være i modsætningsforhold til Geo termi, - har jeg aldrig hørt før.

Hvad jeg har forstået vedr. geotermi, - er hovedproblemet kortlægningen af de geografiske forekomster i DK, som skal være fastlagt inden man kan udnytte geotermi i stor skala.

Jeg har også forstået, at dette absolut ikke er en lille sag at få gennemført.

Udover amager boringen ,er der ( mig bekendt) en aktiv boring ved Løgstør og en under etablering ved Sønderborg.

En pris på 1 milliard kr. for en geo termi boring, der generere et varmeoutput svarende fra AmFor, er interessant, men, - hvis tallet er rigtigt -, er det ikke affaldsindustrien der skal skældes ud, - men de politiske ansvarlige som står for varmeforsynings loven.

Det er beskæmmende, at den rød/grønne lobby har brug for at skabe et fjendebillede (affaldsforbrændings industrien) for at fremme sine synspunkter.

Affaldsindustrien leverer en samfundsmæssig gavnlig indsats, som ikke bør lægges for had inden andre alternative systemer kan tages i anvendelse.

Et andet element er den rød/grønne lobbys syn på omkostninger for de nye grønne tiltag : - På det teoretiske plan må disse godt blive lidt højere, - hvilket i virkeligheden sikkert vil være en del højere, - sandsynligvis meget højere.

I et land med i forvejen verdens højeste skattetryk, - er folks rådigheds beløb åbenbart frit til rådighed for den rød/grønne politiske lobby.

Dette vil ramme utroligt hårdt på mennesker med begrænsede indtægtsmuligheder, såsom pensionister, arbejdsløse m.v..

Eneste trøst er, at demokratiet ikke er afskaffet i DK, - endnu.

Vi er mange som ser frem til næste folketingsvalg.

 • 0
 • 0

Kære Christian Poll

Jeg vil lige kommentere på din kommentar med hensyn til lugtgener fra Amagerforbrændings anlæg, som du nævner i dit indlæg den 9. februar kl. 16.17.

I de 10 år jeg har arbejdet på Amagerforbrænding, er jeg ikke bekendt med at Amagerforbræding har modtaget klager fra naboer over lugtgener. Vores naboer er blandt andet et kolonihaveområde samt Magretheholm lystbådehavn.

Såfremt der havde været lugtgener er jeg ikke i tvivl om, at naboerne ville have kontaktet Amagerforbrænding.

Bente Tange Kallesen, Miljø- og Udviklingschef for Amagerforbrænding

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten