Biogas i busser er ikke løsningen i dag

Vi skal have biogasbusser, siger politikerne ifølge dagbladet Børsen i dag. Men er det virkeligt det smarteste vi kan gøre lige nu?

Det er godt og nødvendigt, at biogas er kommet mere i fokus efter i en årrække at have været negligeret i den danske energipolitik. Nye afregningsregler forbedrer økonomien i biogas væsentligt (selvom finanskrisen har gjort et svært med financieringen), og biogas fra gylle giver en betydelig miljøgevinst, er alle vist enige om. Men biogassen hører først og fremmest hjemme på fjernvarmeværkerne til produktion af el og varme. Kun, hvor det ikke kan lade sig gøre, er der fornuft i at bruge (mange) penge på at opgradere biogassen til andre formål, herunder til transport. Det er meget anvendt i Sverige, men det skyldes jo især, at fjernvarme ikke er så udbredt i Sverige som i Danmark.

Fremtidens løsning for busser er el, men teknikken og infrastrukturen er nok ikke på plads endnu, bortset fra de dejlige små elbusser, som kører rundt i Københavns gader i øjeblikket. Men det betyder ikke, at vi behøver at finde os i de larmende og forurenende busser, som forpester byens gader i dag. En simpel hybrid-løsning, som anvendes i f.eks. New York i dag, vil betyde et væsentligt lavere energiforbrug og mindre forurening - ikke mindst hvad angår støj. Hybrid-løsningen betyder, at en dieselmotor kører konstant i sit optimale driftspunkt, men en elmotor med et batteri anvendes til acceleration og nedbremsning. I fremtiden vil hybrid-løsningen kunne udbygges med en hybrid-plugin løsning, hvor busserne oplades via elnettet.

Men altså: Fuld fart på biogasudbygningen, indtil videre med afsætning til fjernvarmemarkedet, skift bybusserne ud med hybrid-busser, og tag det roligt med biogas-busserne, indtil fjernvarmemarkedet er dækket.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg forstår ikke hvad det er der gør at hver gang man diskutere udfasning af den foragtede diesel olie, så springer man let og elegant over DME som alternativ.

Det er da for nemt bare at skift brændstof og det er vel egentlig noget, som man med få ændringer kan gennemføre her og nu. Se f.eks. denne artikel:

http://ing.dk/artikel/92072-topsoee-loefte...

 • 0
 • 0

Sverige har faktisk en del fjernvarme, som lever i bedste velgående side om side med miljøvenlige biogasbiler og -busser. At det ikke er blevet til noget i Danmark har vist mere noget med afgiftspolitikken at gøre og den ensidige satsning på decentral kraftvarme, som vi i dag er nødt til at opretholde for at forsvare investeringerne. Energistyrelsen var vist i sin tid fortaler for denne satsning, såvidt jeg husker.

Biogas er rundt om i verden betragtet som et af de bedste brændsler til transportområdet. Udover miljøgevinsten ved renere udstødsgasser er gasbusser meget støjsvage. Mens vi venter på hybridbusserne (og alle mulige andre spændende teknologier) kunne vi få gang i gasbusserne indenfor en kort tidshorisont, så vi får miljøgevinsten hurtigst muligt.

 • 0
 • 0

Kaare Sandholt synes at overse det faktum, at den husdyr (g gylle) produktion, der er forudsætningen for en væsentlig (og nødvendig) udbygning af biogasproduktionen i Danmark i stort omfang findes i landdistrikter, hvor afsætningsmulighederne for fjernvarme er begrænset. Naturgas Midt-Nord har i undersøgelser dokumenteret, a en større udbygning af biogasproduktionen kræver mulighed for afsætning i naturgasnettet (hvorfra det evt. kan udnyttes i transportsektoren) og en afgiftsmæssig ligestilling med vindkraft til el-nettet. Transport af biogas i naturgasnettet kræver enten at biogassen opgraderes til nuværnede naturgaskvalitet eller at kvaliteten (brændværdien) af naturgassen sænkes til biogaskvalitet ved tilførsel af luft, som det sker med bygassen i København (bygas2).

 • 0
 • 0

Jeg er enig i dit synspunkt Kaare, biogas skal bruges til kraftvarme på fjernvarmeværker. For det er også den letteste måde at få mere biomasse ind transportsektoren…..

I min virksomhed er vi langt fremme med at udvikle et ret ukompliceret kraftvarmesystem. Vi arbejder med et system der gennem bioforgasning af træ kan give driftsøkonomiske fordele hos de mindre fjernvarmeværker, som i dag anvender naturgas.

Hver gang vi på et kraftvarmeværk erstatter 1 m3 naturgas med den samme energimængde i form af gas fra biobrændsel - som enten kan komme fra bioforgasning eller som biogas fra gylle - bliver der i miljøregnskabet 1 m3 naturgas til rådighed til transportsektoren. Og naturgas er et rigtigt godt brændstof til f.eks. bybusser, som jeg efterhånden har set i en del udenlandske byer.

Så længe vi bruger fossilt brændsel til fjernvarmeproduktion mærker klimaet ikke forskel på om vi vælger en let og relativ billig substitution af naturgas med biomasse på fjernvarmeværk eller en dyr og besværlig metode ved at bruge biomassen direkte i køretøjerne. Det nationale miljøregnskabs bundlinie skelner ikke mellem biomassens anvendelse, så længe det er fossilt brændsel som erstattes. Det handler om at udnytte biomassen mest effektivt, for det er også en begrænset ressorce.

Derfor er små kraftvarmeværker på biomasse ganske simpelt en billig bagvej til at få biobrændsel ind i transportsektoren.

 • 0
 • 0

..., hvor afsætningsmulighederne for fjernvarme er begrænset.

´Der er rigtig mange små fjernvarmebyer i landdistrikterne, hvor biogasfællesanlæg kan anlægges. Bare for at tage et lille værk jeg kender - Filskov Fjernvarme har biogas og udbygger.

Naturgas Midt-Nord har i undersøgelser dokumenteret, a en større udbygning af biogasproduktionen kræver mulighed for afsætning i naturgasnettet

De er nok også 100% uvildige, da de jo slet ikke har interesse i flere forretninger indenfor gasdistribution i en fremtid hvor i hvert fald dansk gasproduktion falder. ;-)

 • 0
 • 0

Nu kender jeg også lidt til Filskov Fjernvarme og ved, at de i øjeblikket undersøger muligheden for at sælge noget af biogassen til Grindsted - netop fordi de ikke selv kan bruge det hele. Måske var det klogt at sælge til naturgasnettet i stedet og derigennem kunne vælge mellem flere mulige kunder - sådan som også Thorsø Biogas overvejer det. Økonomien er Alfa og Omega for udbygning af biogasproduktionen - og jo større produktion, des bedre. Det kræver meget kvalificeret mandskab at styre et sådant anlæg, så det er rentabelt. Det har mange landmænd med egne gårdanlæg forlængst fundet ud af - på den hårde måde.

 • 0
 • 0

..og ved, at de i øjeblikket undersøger muligheden for at sælge noget af biogassen til Grindsted - netop fordi de ikke selv kan bruge det hele.

Se - nu er jeg jo ikke modstander af, at man eksporterer lidt gas til et nærtliggende fjernvarmeværk - eller benytter gassen i en række dertil egnede køretøjer - for det er ikke forskelligt fra udnyttelsen til kraftvarme på eksempelvis Filskov.

Der hvor kæden hopper af er, når biogassen skal opgraderes til naturgaskvalitet, for så spildes der en del af energien i den proces. Jeg kan ikke lige huske hvor meget der spildes, men f.eks. Søren Tafdrup som tit skriver her, er godt inde i alle aspekter.

 • 0
 • 0

Det er naturligvis fornuftigt at udnytte mest muligt at biogassen i kraftvarmeproduktionen. Problemet er blot, at der ikke er noget voldsomt behov for fjernvarme i sommerhalvåret, hvor varmen derfor stort set går til spilde. Opgradering koster noget i energitab, men ikke så meget som Søren Tafdrup påstår - med henvisning til de første svenske erfaringer. Naturligvis har HNG/Midt-Nord en interesse i, at biogassen kan bidrage til dækning af omkostningerne ved at drive naturgasnettet. For du er selvfølgelig bekendt med, at HNG/Midt-Nord ikke er noget kommercielt selskab, men baseret på kommunale garantier, og at driften af naturgasnettet er omkostningsbaseret med takster, der er fastsat af Energitilsynet. Færre gasmængder betyder derfor højere takster til kunderne - eller til skatteyderne via kommunerne.

 • 0
 • 0

Mit største problem med biogas til busser er omkostningerne til opgradering af biogassen. Biogassen er i forvejen ”belastet” af store driftsudgifter, så enhver yderligere omkostningsforøgelse er et problem, hvis det ikke modsvares af en tilsvarende øget indtjening. Og i hvert fald samfundsøkonomisk er en sådan øget indtjening ikke til at se ved en opgradering.

Jeg er bekendt med Naturgas Midt/Nords eksempel på en biogas-case for et mindre område og mener sådan set ikke, at den ”dokumenterer” at det ikke er muligt at afsætte biogas til fjernvarme. Men der er vist noget med, at naturgasselskaberne og Energistyrelsen i fællesskab ser på afsætningsmulighederne, så der bliver vi nok klogere hen ad vejen.

Min pointe er blot, at hvis politikerne gerne vil støtte udbredelsen af biogas – og det kan der være al mulig grund til – så er det her og nu bedre at bruge pengene på finansieringsordninger og gode afsætningsmuligheder hos fjernvarmeværkerne end til afgiftsfritagelse og støtte til biogas til transport, i hvert fald på kort sigt. På langt sigt tror jeg, at biogas er en god mulighed til transport, hvor el-drevne køretøjer ikke slår til.

Hybridbusser er ikke en fjern fremtid – der kører i dag mere end 750 busser i New York og yderligere 750 er på vej, så der er ingen grund til at afvente en yderligere teknologiudvikling. Hybrid-plug-in er endnu ikke veludviklet, og her er der bestemt basis for udvikling og demonstration, også i Danmark.

 • 0
 • 0

Mit største problem med biogas til busser er omkostningerne til opgradering af biogassen. Biogassen er i forvejen ”belastet” af store driftsudgifter, så enhver yderligere omkostningsforøgelse er et problem, hvis det ikke modsvares af en tilsvarende øget indtjening. Og i hvert fald samfundsøkonomisk er en sådan øget indtjening ikke til at se ved en opgradering.

Det er jeg sådan set helt enig med dig i. Jens Utoft peger imidlertid på sommerproblemet. Det har jeg 2 løsninger på, hvoraf jeg dog kun vil diskutere den ene. Om sommeren er der et pænt "markforbrug" af gas i lokalområdet, så det vil være oplagt at lade forskellige landbrugsmaskiner i nærområdet benytte den ikke opgraderede biogas i disse maskiner.

Fiskalt er der så et problem vedr. afgifterne, men det vil nok være muligt at lave en løsning med "tilbagebetaling" af afgifterne - frem for en samfunds - uøkonomisk rensning af gassen til net kvalitet.

Der eksisterer også bi-fuel motorer, som kan køre på biogas og/eller benzin. Hvis lokalområdets kommuner køber den type biler ind til hjemmepleje med mere, så er der ikke behov for "tilbagebetaling" af afgifter, da kommunerne betaler afgifter.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten