Vild forvirring om elafgift for solcelleejere

Solcelleejere, der elopvarmer deres hus, risikerer at betale for høj afgift af strømmen, fordi reglerne er uklare. Nyt udkast fra Skat skaber blot mere forvirring.

Foråret er godt i gang med at gøre sin entré, og dermed går produktionssæsonen for de danske solcelleejere ind. Nu skal det tabte fra efterårets og vinterens grå himmel indhentes, så der kan pyntes på elregningen.

Men regnestykket, der ligger til grund for elregningen, er ikke lige til at gennemskue for solcelleejere, der har valgt at lade deres hus opvarme af eldrevne varmepumper, og ingen er klar over, hvordan Skat tolker loven.

Elopvarmede husstande er berettigede til at betale en billig elvarmesats i afgift, så snart forbruget overstiger 4.000 kWh om året. Afgiftsrabatten er til for at tilgodese de elopvarmede husstandes relativt store elregninger, så der ikke skal svares fuld afgift på den strøm, der går til varme. De første 4.000 ‘dyre’ kilowatttimer er altså et udtryk for et almindeligt strømforbrug.

Det er dog stadig uklart, om forbrug af egenproduceret elektricitet fra eksempelvis solceller skal tælle med i regnskabet, og hverken solcelleejerne eller de elselskaber, der opkræver afgiften, aner, hvordan Skat tolker loven.

Elvarmesatsen er reguleret i elafgiftsloven, som blev udarbejdet før boomet af private solcelleanlæg i 2012. I loven stilles som eneste betingelse, at husstanden er helårsbeboet og registreret i BBR-registret som en elopvarmet husstand.

På den ene side er egenproduceret strøm, der afsættes direkte i husstanden, reelt gratis strøm, der ikke er betalt afgifter af. Hvis forbruget fra egenproduceret strøm tæller med, vil solcelleejerne altså kunne opnå afgiftsreduktion på baggrund af afgiftsfri strøm.

På den anden side nævner elafgiftsloven intet om, hvor strømmen skal komme fra for at opnå afgiftsreduktionen, og uanset hvordan det vendes og drejes, er det faktiske forbrug det, som bestemmelserne i loven er sat i verden for at tilgodese.

Styresignal skaber forvirring

I et par enkeltsager har Skatterådet afgjort spørgsmål fra solcelleejere, der ønskede afklaring på, om strøm, der direkte afsættes i husstanden, kan tælle med i regnskabet op til de 4.000 kWh. Rådet besvarede spørgsmålet med et ‘ja’ og skrev blandt andet i begrundelsen:

»Det er Skats opfattelse, at elforbrug, der er produceret på en helårsboligs eget solcelleanlæg, skal medregnes i de 4.000 kWh, omtalt i elafgiftslovens § 6, stk. 1.«

Afgørelsen kan dog ikke bruges som reference til, hvordan Skat generelt opfatter reglerne. Elselskaberne opkræver afgiften på vegne af Skat og er derfor afhængige af at vide, hvilken praksis der skal efterleves. Derfor har brancheforeningen Dansk Energi bedt Skat om et såkaldt styresignal, der er en præcisering af myndighedens generelle opfattelse.

Styresignalet er endnu ikke færdigudarbejdet, men et udkast, som Ingeniøren er i besiddelse af, er i øjeblikket sendt i høring. Heri opridses problemstillingen, og der refereres til Skatterådets tidligere afgørelse.

»(...) Skatterådet har endvidere i SKM2014.6.SR og SKM 2014.7.SR (sagsnumre, red.) afgjort, at egenproduceret solcelleel medregnes i de 4.000 kWh, som fremgår af elafgiftslovens § 6, stk. 1. om nedsat elvarmesats for forbrug, der overstiger 4.000 kWh,« opsummerer Skat (fremhævning tilføjet, red.).

Men senere i samme dokument, at den reducerede elvarmesats alene gælder for forbrug, der er hentet fra elnettet, altså det stik modsatte synspunkt:

»Hvis der installeres solceller, gælder den reducerede elvarmesats alene for forbrug af elektricitet trukket fra det kollektive elnet, der overstiger 4.000 kWh pr. år pr. bolig.«

Også andre passager af Skats udkast er tvetydige:

»Af de første 4.000 kWh, der trækkes fra elnettet, betales den normale elafgiftssats. For forbrug fra elnettet ud over 4.000 kWh betales der en reduceret elvarmesats. Egenproduceret elektricitet, der udveksles med det kollektive elnet, skal dermed medregnes til forbruget. Det har heller ingen betydning for retten til nedsat elvarmesats, om anlægget er omfattet af nettoafregning på års- eller timebasis,« skriver Skat (fremhævning tilføjet, red.).

Fra 1. januar blev de forskellige elafgifter, der tidligere har været adskilt i forskellige kategorier, samlet til én samlet sats, der som udgangspunkt lyder på 83,3 øre pr. kWh på al strøm. Den særlige elvarmesats, som elopvarmede husstande skal betale for forbrug over 4.000 kWh, er i 2014 sat til 41,2 øre, altså en rabat på lidt over halvdelen af den normale afgift.

Det har ikke været muligt at afklare, hvornår det endelige styresignal er færdigudarbejdet og vil træde i kraft. Både Skat og elselskabernes brancheforening, Dansk Energi, oplyser til Ingeniøren, at indtil det sker, har parterne ikke yderligere at tilføje til sagen.

Læs hele udkastet til det kommende styresignal her:

Kommentarer (12)

Betal alt inklusive når man henter op til 4000 kWh energi om året.

Bruger man mere, får man rabat, da man har betalt sin del afgifter til samfundets 'ak og ve'.

Så behøver man ikke striber af økonomer, jurister og revisorer til at forsøge at regne den ud.

ALLE apparater afsætter energien som varme, hvorfor energien benyttes til ELOPVARMNING af boligen og derfor helt FULDAUTOMATISK kommer ind under kravet om at forbruget skal benyttes til elopvarmning. Fint hvis det effektiviseres med en varmepumpe.

Dét er dybt tåbeligt at smide millioner af skattekroner ud til krampagtig administration af forskruede sætningsopbygninger udført af 'tænketanke' med hul i bunden.

 • 4
 • 1

Eks: Hus med elvarme og solcelleanlæg

6000kWh Elproduktion
12000kwh Strømforbrug

4000kwh Salg af strøm
10000kwh Køb af strøm
6000kwh Års netto køb af strøm

Det er egenligt mindst et par scenarier

1) Kun reduceret afgift for nettoregning over 4000kwh: 6000-4000 = 2000kWh

Det er denne de fleste elselskaber henholder sig til i øjeblikket

2) Reduceret afgift for forbrug over 4000kWh: 12000kWh-4000kWh = 8000kwh

Er man på årsnettoafregning så får man kun en regning for 6000kwh og derfor den lave sats på hele regningen.

Er man derimod på den nyere timeafregning vil det være tæt på de 10000kWh der ikke er brugt samme time og de første 8000kwh af disse kan fåes med lav afgift.

3) Reduceret afgift for køb over 4000kWh (10000kWh-4000kWh = 6000kWh)

 • 0
 • 1

Og hvad så. Der er krav om at man leverer al energi til nettet uden for forbrugsmåleren. Hvad der er af leverancer til nettet rager jo ikke forbruget.
Det vil kun være relevant at betragte hvor meget energi husstandens forbrugsmåler genererer og så få rabat på dét der ligger ud over 4000 kWh.

Problemet er jo egentligt meget enkelt med solcellerne. Kan du forbruge al energien i huset behøver man jo ikke tilslutte til nettet (nominelt). Man kan drive en varmepumpe evt. + varmelager.
Det må da koste et og andet at kunne lagre sin energiproduktions overskud i nettet, så man slipper for at investere i energilagre i husstanden.

 • 0
 • 3

Har ikke kendskab til de aktuelle satser ! Må meget gerne tages op af en anden debattør.

Jeg synes det er helt OK, at købe de sidste 6000 kWh til en billigere pris - man har jo en miljøgavnlig investering (hvis man kun ser på el-produktionen i denne forbindelse). 'Overskuddet' skal jo financiere reparationer og vedligehold.

Prisen er jo nok højere, end hvad man får for de leverede kWh. Klart at det skal koste noget, at man kan gemme sin producerede energi til senere, når man ønsker at bruge den (om natten).

Misundelsesøkonomien ligger altså i prisforskellen mellem køb og salg af energi forbrug over 4000 kWh pr. husstand om året. i forhold til nettoordningen som Lidegaard selv tjener på.
(Når anlægget er afskrevet bør elsalget automatisk overgå til salg efter den lavere sats i og med at den økonomibelastende del da er afviklet. Kan godt være langtidsafkastet bliver mindre, men man har rigelig med økonomi, så derfor skal/bør grådigheden aflastes, så der kan frigives midler til brug i samfundets tjeneste.
Det er så beklageligt at man fik lokket så mange med på vognen under skadelige premisser, fordi man bare laved smarte panikløsninger i CO2-panikkens tegn.

Udskift BÆredygtig med balanceret så passer tingene pludseligt langt bedre sammen. Ganske godt hvis en produktion er udført på en miljøbelastende balanceret måde. Hvis det bare er BÆredygtigt, så er det ofte noget 'lort' der er fremstillet. :-)

 • 0
 • 0

Og hvad så. Der er krav om at man leverer al energi til nettet uden for forbrugsmåleren. Hvad der er af leverancer til nettet rager jo ikke forbruget.
Det vil kun være relevant at betragte hvor meget energi husstandens forbrugsmåler genererer og så få rabat på dét der ligger ud over 4000 kWh.
Problemet er jo egentligt meget enkelt med solcellerne. Kan du forbruge al energien i huset behøver man jo ikke tilslutte til nettet (nominelt). Man kan drive en varmepumpe evt. + varmelager.
Det må da koste et og andet at kunne lagre sin energiproduktions overskud i nettet, så man slipper for at investere i energilagre i husstanden


Der har du helt ret i det naturligvis ikke bør være gratis, men koste et eller andet at kunne lagre sin strøm, men rådighedstariffen er en helt anden snak.
Det der her snakkes om er den "rabat" på elafgiften som alle jo kan få/får såfremt man opfylder betingelserne. Det der er det egentlige problem er at lovgivningen blev lavet før egenproducenter af el var almindelige og loven dermed i dag "diskriminerer" da der i lovteksten ordret står "FORBRUG" udover 4.000kWh som betingelse for at få rabatten. Der står ikke "el købt eller leveret fuldt afgiftspligtig".
Og ja derfor bliver det speget. I min optik kan man ikke få rabat på noget man ikke har købt, så man skal naturligvis ikke kunne få penge tilbage hvis man har lavet alt sit egentforbrug selv. Men det strøm man selv har produceret (tilfældigvis afgiftsfrit), ja de bør tælle med i opgørelsen på hvornår man kan købe strøm med "rabat", sådan som lovgivningen er i dag. Ligesom SKAT også kom frem til i første omgang. At de så har lidt kludder med at forklarer det er vel hvad man kan forvente.

 • 0
 • 0

Nu er det jo sådan at solcellerne SKAL levere energien via en måler til nettet . Man kan IKKE levere energi inden for forbrugsmåleren. Det betyder at der IKKE er problemer med at få registreret eget energi-FORBRUG. Det er aflæsningen af husstandens måler. Lige så nemt at aflæse solenergiproduktionen.
Du har altid købt dit fulde forbrug (måleraflæsningen). At man får betaling for produceret solenergi når året er forbi har ikke noget at gøre med forbruget.
Hvordan man administrativt kan styre det øjeblikkelige forbrug i relation til produktionen med de gribende tåbelige såkaldte "intelligente" målere, ja dét er en ordentlig én.
Der laves regler hurtigere, end der kan tænkes.
At man prøver at jonglere med kronerne med de aflønninger der benyttes i SKAT, kan næppe undre.
Der er normalt IKKE installeret aflæsningsmuligheder, der kan udtage data om samtidigt produceret og forbrugt energi. Samtidig aflæsning af de to målere kan kun lade sig gøre over et ret langt tidsrum på grund af de mange installationer der skal hentes data fra. BØVLET ADmini-stration. :-P

 • 0
 • 0

Solcelleanlæggets inverter har en indbygget elmåler, som elselskabet typisk ikke kan aflæse, og den er for øvrigt heller ikke hverken kalibreret eller godkendt til afregningsformål. På denne elmåler kan solcelleejeren se sine solcellers produktion til husets vekselstrømsinstallation.
Solcelleinverteren er, i modsætning til hvad Erik skriver, forbundet indenfor elselskabets måler. Elselskaberne udskifter oftest måleren til den nye fjernaflæste type, som har separate tælleværker for ind- og udgående strøm. Elselskabet kan aflæse hvor meget energi, der går ind og ud af huset, men da de ikke kender solcelleproduktionen, kan de ikke måle forbruget.
Her er vores tal fra installation foretaget kort før årsskiftet:
Inverter: 576
Elmåler ind: 2876
Elmåler ud: 346
Elselskabet ved dermed kun, at vores forbrug er mindst 2530kWh, for de har ikke adgang til at se vores solcelleproduktion. Kun jeg kan se, at de 230 kWh, som inverteren har lavet ud over de 346 solgte, indgår i vores forbrug, som således andrager 3106kWh.
Skatterådets foreløbige konklusion er forhåbentlig korrekt ud fra paragrafferne, men det er foruroligende, at de kommer frem til at lægge afgiftsreduktionen ud fra et forbrug, som elselskaberne ikke kan måle...

 • 2
 • 0

Nu er det jo sådan at solcellerne SKAL levere energien via en måler til nettet . Man kan IKKE levere energi inden for forbrugsmåleren. Det betyder at der IKKE er problemer med at få registreret eget energi-FORBRUG. Det er aflæsningen af husstandens måler. Lige så nemt at aflæse solenergiproduktionen.
Du har altid købt dit fulde forbrug (måleraflæsningen). At man får betaling for produceret solenergi når året er forbi har ikke noget at gøre med forbruget.


Nej, der er ikke en separat måler for solcelleproduktionen. Der er en fælles måler som registrerer den energi der hentes fra nettet i et register og den energi som leveres til nettet i et andet register. Solcelleproduktionen er tilsluttet i husets hovedtavle på en selvstændig gruppe, men den energi der løber fra solcelleproduktionen til egetforbruget bliver ikke registreret nogen steder.

 • 1
 • 0

Sorry, jeg fik lige sat en måler på hver af HPFI-afbryderne, der skal sidde som beskrevet..

Jeg kan imidlertid IKKE se, hvordan SKAT eller en anden kontrolmyndighed kan relatere sig til et samtidigt forbrug af egen solcelleenergi og den lagrede del, med mindre der findes en kalibreret måler for solcelleenergien alene.

 • 0
 • 0

Skatterådets foreløbige konklusion er forhåbentlig korrekt ud fra paragrafferne, men det er foruroligende, at de kommer frem til at lægge afgiftsreduktionen ud fra et forbrug, som elselskaberne ikke kan måle...

Fleres solcelle ejere har bedt skat om bindende svar, men det er ikke rigtigt kommet nogen afklaring ud af. Ved ikke om det fordi folk ikke har formuleret sig præcis nok ...

Debatten kører stadig på http://www.solcelledebat.dk/showthread.php...

Men de mange der er på årsnettoafregning og anvender den regnskabsmæssige metode for skat af vedvarende energianlæg skal selvangive deres egenproduktion så de kan blive beskattes af det. Også selvom der ikke findes en kalibreret og godkendt måler.

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1975605&c...

"Hvis det faktiske forbrug kan måles eller på anden måde dokumenteres eller sandsynliggøres, anvendes dette forbrug.

Det betyder, at en produktion, der svarer til anlæggets samlede kapacitet, beskattes, fordi den enten er leveret til elnettet eller anses for privat anvendt."

Dvs hvis inverteren har en indbygget måler, anvendes dette ellers bruges blot et skøn over hvor meget strøm et givet anlæg gennemsnitligt burde kunne producere .

Kan det anvendes til beskatning af produktionen burde det også være godt nok til bestemmelse af hvilke afgiftssatster der skal anvendes

 • 1
 • 0

Så har SKAT udsendt det omtalte styresignal for behandling af sager, hvor borgere både har solceller under en nettomålerordning og er tilmeldt BBR med ret til reduceret elvarmeafgift for elforbrug over 4000 kWh/år : http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2178862
Er det ikke foruroligende, hvor unødvendigt kompliceret jurister kan formulere sig? Her er mange siders svært tilgængelig tekst, til trods for at emnet er ikke sværere at forstå, end at enhver gymnasieelev ville kunne udtrykke disse sammenhænge i en enkelt formel med nogle få liniers forklarende tekst ;)

 • 3
 • 0

Nu retter elselskaberne sig ind, så solcelleejere kan bruge deres egen solcellestrøm til "husbehovet" på de første 4000kWh og derefter købe strøm til nedsat elvarmetarif. For vores vedkommende betyder det, at vores nettokøb på ca 2000kWh om året bliver til ca kr 1,70 istedet for ca kr 2,24 pr kWh. Rettelsen går tre år tilbage. I det generelle tilfælde betyder det, at værdien af de første 4000 kWh solcellestrøm lagret på nettet nu bliver den samme, uanset om man har elvarme(pumpe) eller ej, og ikke længere går glip af reduceret elvarmeafgift som solcelleejer.

 • 2
 • 0