Veteran i affaldsbranchen: »Affald vil blive betragtet som en ressource«

Illustration: Das Büro

»Hvad enten man kan lide det eller ej, så vil affald blive betragtet som en ressource og som et produkt. Så nytter det altså ikke, at visse dele af affaldsbranchen stikker hovedet i busken og siger, at det vil man ikke høre om, fordi Danmark er rigtig god til at forbrænde affald.«

Så direkte karakteriserer en veteran i affaldsbranchen, cand.jur. Suzanne Veltzé, holdningen hos nogle af kollegerne i den branche, hun nu forlader. Suzanne Veltzé har været direktør for kompetencecentret for affald, Dakofa, i 21 år, og før det blev hun i 1984 den første direktør for Miljøstyrelsens affaldskontor. Sideløbende har hun været direktør for den internationale affaldsorganisation ISWA.

Efter mange år i en faglig, neutral medlemsforening giver det en vis befrielse nu at kunne tale frit:

»EU giver helt klare signaler om, at det er affald set som produkt og ikke forbrænding, der er fremtiden. Retfærdigvis skal det også siges, at mange kommuner er gået i gang med at indarbejde ressourcesynet i deres affaldsplaner, og at de to affaldssammenslutninger (Renosam og Affalddanmark, red.) efterhånden er begyndt at sige ordene 'affald som ressource' højt. Men vi mangler bestemt også en klar politisk udmelding fra regeringens side. Lige nu venter alle på miljøministerens ressourcestrategi, som har været meget længe på vej,« siger hun.

Adskil politik og faglighed

 • Hvad er den største udfordring på affaldsområdet lige nu?*

»Jeg synes, det er en stor udfordring og et problem, at det faglige grundlag og politik bliver blandet godt og grundigt sammen. Det burde være mere tydeligt i den politiske beslutningsproces, at det er nødvendigt at foretage politiske valg, og at disse valg udspringer af faglige redegørelser, som har deres egen værdi. Det er jo netop en ministers ansvar at gøre klart, at det kan være nødvendigt - helt eller delvist - at fravælge faglige hensyn af politiske grunde. I dag blive de to ting rodet sammen og gør tingene unødigt komplicerede,« forklarer hun.

Hvorfor er det blevet sådan, tror du?

»Det skyldes en kombination af, at affaldsområdet er blevet mere kompliceret, og at politikerne er blevet mindre tilbøjelige til at tage et ansvar for en måske upopulær beslutning. Samtidig har miljøområdet ikke mere den samme politiske bevågenhed som ved etableringen af miljøministeriet for 40 år siden og mange år frem, hvor der lå rigtig mange gode stemmer i at føre sig frem som grøn.«

»Endelig medførte en borgerlig regering i 2001 og finanskrisen langt senere, at egentlige miljøhensyn har fået trange kår, og at det nu er finansministeriet, der har en afgørende indflydelse på, hvilke hensyn der tages på miljøområdet.«

Er balladen omkring størrelsen på Amagerforbrændings nye anlæg et eksempel på det, du taler om dér?

»Ja, det synes jeg. Når man skal øge kapaciteten på et forbrændingsanlæg bør der foreligge en grundig analyse af behov og økonomi - og baseret på disse analyser bør en beslutning lægges op til endelig afgørelse, hvor der naturligvis altid vil indgå andre hensyn - herunder politiske. I tilfældet Amagerforbrænding virker det, som om størrelsen har været ønsket fra starten, og så er notaterne blevet farvet af dette, i stedet for at man fra starten har sagt: Skal vi have anlægget? Og hvad er så de faglige og økonomiske vilkår,« siger hun.

Et andet eksempel på sammenblandingen af politik og faglighed er - ifølge Suzanne Veltzé - at man har sagt farvel til rammelove og goddag til politisk detailstyring, som er langsom og komplicerer sagerne. Hun henviser til 'gamle dage' i Miljøministeriet, hvor den overordnede ramme blev lagt af Folketinget i en miljølov, som indeholdt vide beføjelser til ministeren til at udstede bekendtgørelser.

»Senest har vi set, at Affaldsbekendtgørelsen fra december 2011, som blandt andet handler om private firmaers betaling for at bruge genbrugsstationerne, i flere omgange var en tur i Folketingets miljøudvalg, og derfor er præget af mangeartede hensyn, som gør den meget vanskelig at administrere,« siger hun.

Regeringen skal på banen

 • Men hvad skal der til, for at der kommer en slagkraftig affalds- eller ressourcepolitik i Danmark?*

»Det kræver for det første, at regeringen tager emnet alvorligt og indser, at det ikke kun er en sag for miljøministeren, men at det spænder over flere ministerier - både landbrugs-, klima-, miljø- og energiområdet. De ministre bør sætte sig sammen og finde ud af, hvordan vi bedst udnytter ressourcerne i affaldet - ud fra en helhedsbetragtning,« siger hun.

Suzanne Veltzé mener også, at regeringen snart må melde højt og klart ud, hvad de vil på ressourceområdet, så både branchen, kommunerne og borgerne er klar over, hvad der skal ske. Som det er nu, står borgerne jo bare der og undrer sig: 'Skal vi mon til at sortere, eller hvad?'

Hun råder også til, at der etableres platforme og netværk til implementering af strategien, så den ikke bare ender som et skuffedokument. Og at dette arbejde går i gang nu - inden for de fraktioner, som miljøministeren allerede har meldt ud vil blive opprioriteret i hendes strategi: byggeaffald, tørt restaffald som plast og papir fra husholdningerne, organisk affald samt elektronikaffald. En opfølgning, der allerede er sat i gang af Dakofa og netværket Copenhagen Cleantech Cluster.

»Endelig er det meget vigtigt, at ministeren tager udgangspunkt i affaldet og dets fraktioner og ikke i, om affaldet genereres i erhvervet eller husholdningerne, og om den pågældende fraktion er liberaliseret eller ej. Kun på den måde kan man opnå at få lavet en enkel og gennemsigtig affaldspolitik,« mener hun.

Hvilke muligheder ser du for danske virksomheder i sådan en ressourcetilgang til affald?

»I Dakofa udarbejdede vi i 2011 et visionspapir, hvor vi vurderede, at det inden for byggeriaffald samt anvendelse af gylle, slam og organisk affald til biogas ville være muligt at skabe nogle lukkede kredsløb, hvor Danmark kan bidrage med ny teknologi eller særlige organisationsmodeller.«

»Et andet område kunne være at sikre den bedst mulige behandling af de tørre fraktioner fra såvel husholdninger som erhverv. Det kræver både en god frasortering af det tørre affald ude i kommunerne og etablering af måske tre centrale sorteringsanlæg, der kan sortere affaldet i fraktioner, som kan sendes til udlandet til genanvendelse,« påpeger hun.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"Sagen kort: Den danske affaldssektor er under forandring, fordi affald fremover skal betragtes som en ressource, og dermed er forbrænding - som danske affaldsselskaber er rigtig gode til - ikke mere fremtiden. Det siger EU"

Ingeniøren kommer her med en lidt for forsimplet udgave af, hvad EU siger; EU præsenterer i deres affalddirektiv ganske rigtigt et affaldshieraki, hvor tilgangene bør proiriteres i denne rækkefølge: (1) forebyggelse, (2) genanvendelse, (3) anden nyttiggørelse (herunder energiudnyttelse), (4) bortskaffelse. Dette vil ganske rigtigt kunne oversættes til en klar melding om, at intet, der overhovedet kan genanvendes, må forbrændes.

Men EU foreskriver samtidig generelt en livscyklustilgang, og kræver at medlemslandene ikke bruger affaldshierakiet hovedløst, men rent faktisk agerer på basis af de samlede miljøkonsekvenser:

Artikel 4, stk 2: "Når medlemsstaterne anvender det i stk. 1 omhandlede affaldshierarki, træffer de foranstaltninger til at fremme de muligheder, der giver det bedste samlede miljøresultat. Det kan i den forbindelse være nødvendigt at lade særlige affalds­strømme afvige fra hierarkiet, når det er begrundet af hensyn til livscyklus-tankegangen vedrørende de samlede konsekvenser af produktion og håndtering af den type affald."

Så "EU siger" i virkelgheden ganske fornuftigt, at affald skal betragtes som en værdifuld ressource (en kilde til materialer SÅVEL som energi), og at genanvendelse skal foretrækkes frem for energiudnyttelse, medmindre den samlede miljøpåvirkning ved genanvendelse er dårligere ud fra en livscyklustilgang.

Det ville sikkert overraske mange at tage et grundigt blik på resultaterne af de gennemførte samlede miljøvurderinger af nutidens gængse og alternative teknologier til håndteringen af affaldsfraktioner under danske forhold.

For selvfølgelig bør man da genanvende, hvor det samlet set er miljømæssigt fordelagtigt (og i øvrigt er økonomisk acceptabelt), men det er altså ikke helt så simpelt, at man blot kan pege på affaldshierakiret, sådan som Ingeniøren gør.

 • 0
 • 0

Tak til Claus Hindsgaul for et godt og afbalanceret svar! Der er for mange teoretikere, generalister og politikere derude, som forenkler og derfor laver dumme beslutninger. Affald kan være en ressource, der kan udnyttes, men udnyttelsen er ikke uden problemer, og i nogle tilfælde er problemerne større end fordelene, Og en LCA alene er heller ikke nok. Forbrænding af affald er også en resourceudnyttelse og i mange tilfælde er alt taget i betragtning det mest bæredygtige, bortset fra at det er endnu bedre at reducere vore affaldsmængder (nr. 1 i hirakiet). Hvis vi i højere grad designer produkter til at blive genbrugt, fjerner persistente og miljøfarlige stoffer fra plastmaterialer, forbrugervarer og andet, så vil disse ting bedre kunne udnyttes og genanvendes, når de bliver til affald. Alt dette tager tid at få gjort og i mellemtiden er affaldsforbrænding med udnyttelse af energiindholdet ikke så tosset endda.

 • 0
 • 0

Hej der ude i det danske land, vi arbejder med affald i Formfiber Denmark, vi er klar til at fremstille produkter af affald. Siden jeg var skraldespands raver som barn, har affald interesseret mig, lige nu er vi ved at indkøre anlægget, som skal fremstille fibermåtter af bildæk. Vi har patent på anlægget og på måtten. Så vi er klar til verden

 • 0
 • 0

Jeg undrer mig jævnligt over at jeg skal betale for at komme af med mit affald som brændes af i fjernvarmeværket, når jeg også jævnligt læser om at man er nødt til at købe affald i udlandet for at få brændsel nok.

Jeg behøver ikke få penge for mit affald men vil gerne forære det gratis til kommunen. Man må ikke engang framelde afhentningen af affald selvom man kan dokumentere at man får det hentet af en anden vognmand som kan gøre det billigere en kommunens ordning. Hvem sagde malkekvæg ?

 • 0
 • 0

Ja, affald er blevet et skatteobjekt. Små rådgivningsfirmaer, selv enmandsfirmaer, som ikke producerer erhvervsaffald men mest computerfiler skal hvert år betale mere end 1500 kr i affaldsafgift til kommunen. Det er til grin, hvis det ikke var så sørgeligt.

 • 0
 • 0

Tror du virkelig på, at energien fra forbrændingen af dit affald er nok til at betale for håndteringen?

Og nej, du må ikke framelde afhentningen af husholdningsaffald, da det er et hygiejnemæssigt aspekt i det. Selv hvis du formår at afhænde det forsvarligt, så er det jo ikke sikkert at Ronni i et låsby-svendsen-hus gør. Alle borgere skal behandles lige, så giver man dig lov, så skal man også til at vurdere om ikke Ronni skal have lov -> spild af administrative ressourcer.

Flyder der med husholdningsaffald, så kommer der rotter. Rottebekæmpelse er også en kommunal opgave - så kan du se hvordan tingene hænger sammen nu?

 • 0
 • 0

, når jeg også jævnligt læser om at man er nødt til at købe affald i udlandet for at få brændsel nok.

Kan du have læst forkert? Måske har du set, at et dansk anlæg har aftaget affald fra udlandet, men så har anlægget altså fået penge for at modtage det. Det samme er tilfældet med det erhvervsaffald, der sendes fra Danmark til udlandet.

 • 0
 • 0

Med vores nye CradleVent produkt ser vi affald som føde. Det vi har gjort med vores ventilations pose, er at tænke hele processen igennem helt ude fra vores egne underleverandører og hele vejen igennem vores produktion (Vi har bl.a. vores eget væveri) og til færdigt produkt.

Jeg har igennem de sidste ca. 9 måneder arbejdet intenst på at få et af vores produkter Cradle-2-Cradle godkendt. Det er en større proces hvor alt bliver gennem gået i vores tilfælde helt ned til 100 ppm, samt alle CAS nummer og evt. kemiske tilsats stoffer bliver tjekket. Det vil sige at vores underleverandører skal kunne garantere og dokumentere for det de propper i de produkter som vi køber hos dem. Her har vi bl.a. været nød til at skifte et par enkelte ud som (meget skræmmende) ikke anede hvad de eller deres underleverandører rent faktisk proppede i de produkter som vi modtog.

Tjek evt. følgende link ud: http://www.ke-fibertec.com/showpage.php?pa...

 • 0
 • 0

[quote], når jeg også jævnligt læser om at man er nødt til at købe affald i udlandet for at få brændsel nok.

Kan du have læst forkert? Måske har du set, at et dansk anlæg har aftaget affald fra udlandet, men så har anlægget altså fået penge for at modtage det. Det samme er tilfældet med det erhvervsaffald, der sendes fra Danmark til udlandet.[/quote]

Der er flere tilfælde i Danmark hvor affald er blevet købt, for at blive brændt af. Bl.a. har Fredericia kommune modtaget affald fra England. Tyskland og Holland er også begge lande, som KØBER affald fra bl.a. Spanien, Italien og Grækenland, og sejler det hele vejen til deres forbrændingsanlæg. Amagerforbrændingen ligger meget godt geografisk, fordi den ligger op ad en havn, og det er helt sikkert medregnet i planerne, at vi skal modtage udenlandsk affald, som vi kan brænde... Det giver absolut ingen mening, da der er en klar udvikling igang, hvor vi vil fraktionsdele meget mere. Især pga. den kommende ressourceplan fra Miljøministeriet, kommunernes affald / ressourceplaner og EU's nye manifesto for den cirkulære økonomi: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-...

 • 0
 • 0

Der er flere tilfælde i Danmark hvor affald er blevet købt, for at blive brændt af. Bl.a. har Fredericia kommune modtaget affald fra England.

At Fredericia har modtaget affald fra England betyder ikke at de har betalt englænderne penge for det (det har de næppe). Min mistro gik ikke på, om der bliver udvekslet affald over landegrænserne - blot på om modtageren betalte penge for det, og dermed "købte" det.

Det giver absolut ingen mening, da der er en klar udvikling igang, hvor vi vil fraktionsdele meget mere.

Jeg har ikke specielt kendskab til importen fra England til Fredericia Kommune, men det skal nok passe.

Til gengæld kan jeg ikke forstå at du har svært ved at se en vis miljømæssig mening med at importere affald fra et land, der i stor stil deponerer sit affald, for at udnytte affaldets energiressourcen effektivt til kraftvarme.

Det vil dog kræve en nærmere undersøgelse at udtale sig om, hvordan det samlede miljøregnskab ser ud i forhold til at lade dette affald forblive i England (sandsynligvis til deponi). Der er ingen basis for at være så skråsikker uden at kende detaljerne, og det går jeg ud fra at du heller ikke gør.

 • 0
 • 0

[quote] Der er flere tilfælde i Danmark hvor affald er blevet købt, for at blive brændt af. Bl.a. har Fredericia kommune modtaget affald fra England.

At Fredericia har modtaget affald fra England betyder ikke at de har betalt englænderne penge for det (det har de næppe). Min mistro gik ikke på, om der bliver udvekslet affald over landegrænserne - blot på om modtageren betalte penge for det, og dermed "købte" det.[quote]

En hurtig søgning på DR gav dette resultat. Horsens og Holstebro (ikke Fredericia, beklager, jeg huskede galt) betaler for skrald.

http://www.dr.dk/P4/Aarhus/Nyheder/Horsens...

http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2011/02/10/...

 • 0
 • 0

En hurtig søgning på DR gav dette resultat. Horsens og Holstebro (ikke Fredericia, beklager, jeg huskede galt) betaler for skrald.

http://www.dr.dk/P4/Aarhus/Nyheder/Horsens...

http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2011/02/10/...

Okay, så havde du tydeligvis læst forkert... Prøv lige selv at læse de artikler igen. Jeg kan hjælpe dig lidt; Den første artikel citerer at det bliver dyrere for værket at modtage affald fra England end den betaling de ville have fået for at modtage det fra en nabokommune (hvilket vel giver god mening). Den anden artikel skriver at affald nogen steder i landet modtages mod betaling til værket på helt ned til omkring 360 kr per ton.

Og Nicolas, selvom du ikke kunne huske hvem du mente at vide gav betaling for affaldet, så har du alligevel sat dig så grundigt ind i detaljerne at du kan fastslå overfor os, at det slet ikke gav nogen [miljømæssig] mening at importere affald fra England til kraftvarmeproduktion?

 • 0
 • 0

(repost, jeg retter lige kludder i citat-kasserne)

En hurtig søgning på DR gav dette resultat. Horsens og Holstebro (ikke Fredericia, beklager, jeg huskede galt) betaler for skrald.

http://www.dr.dk/P4/Aarhus/Nyheder/Horsens...

http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2011/02/10/...

Okay, så havde du tydeligvis læst forkert... Prøv lige selv at læse de artikler igen. Jeg kan hjælpe dig lidt; Den første artikel citerer at det bliver dyrere for værket at modtage affald fra England end den betaling de ville have fået for at modtage det fra en nabokommune (hvilket vel giver god mening). Den anden artikel skriver at affald nogen steder i landet modtages mod betaling til værket på helt ned til omkring 360 kr per ton.

Og Nicolas, selvom du ikke kunne huske hvem du mente at vide gav betaling for affaldet, så har du alligevel sat dig så grundigt ind i detaljerne at du kan fastslå overfor os, at det slet ikke gav nogen [miljømæssig] mening at importere affald fra England til kraftvarmeproduktion?

 • 0
 • 0

Og Nicolas, selvom du ikke kunne huske hvem du mente at vide gav betaling for affaldet, så har du alligevel sat dig så grundigt ind i detaljerne at du kan fastslå overfor os, at det slet ikke gav nogen [miljømæssig] mening at importere affald fra England til kraftvarmeproduktion?

Hej Claus. Tak for at pointere det frem. Jeg har tydeligvis misforstået. Og nej, jeg har ikke nogen beregninger for, hvad det koster klimamæssigt og miljømæssigt at transportere affald fra England til Danmark.

Jeg vil dog pointere at mange undersøgelser viser, at vi har et enormt skjult ressourceforbrug, f.eks. 3,5 kilo for en 300 gram t-shirt. Og hver gang vi brænder vores affald, bliver det til slagge og giftig røg, hvor de ressourcer aldrig vil kunne bruges igen. Jeg forstår at affaldsafbrænding er en nødvendig onde her og nu, (med el og varme som fordel) i det nuværende system, men ikke i en fremtid, hvor sjældne jordarter, mineraler og grundlæggende alle råstoffer, inklusiv olien i plastik, bliver en knap ressource. Priserne på samtlige ressourcer er drastisk steget de sidste 10 år, og hvis vi fortsætter med at brænde, har vi til sidst ikke noget at brænde. http://www.thecirculareconomy.org

Desuden vil jeg henvise til hvad jeg skrev tidligere: Det giver absolut ingen mening, da der er en klar udvikling igang, hvor vi vil fraktionsdele meget mere. Især pga. den kommende ressourceplan fra Miljøministeriet, kommunernes affald / ressourceplaner og EU's nye manifesto for den cirkulære økonomi.

 • 0
 • 0

En bredside fra Det Europæiske Miljøbureau: EEB http://epn.dk/samfund/miljo/article5112552...

Bredside fra EEB???

Jeg kunne kun finde en JP-artike, der beskriver, at en ny rapport fra EEB angiveligt skulle nævne at Danmark var førende indenfor energiudnyttelse af affaldsressourcen - samt en velkendt holdning fra DN.

Selve rapporten er dog ikke at finde på EEBs hjemmeside, så eventuelle bemærkninger fra EEB kender vi ikke...

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten