Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Vejdirektoratet korrekser betalingsbro-formand: Der er forskel på "kan" og "skal"

Den nye 1,4 km lange betalingsbro koster 14 kroner at krydse. Den ligger få kilometer syd for den gamle bro, som er gratis. Illustration: Fjordforbindelsen Frederikssund

Vejdirektoratet er ikke forpligtet til at sikre, at den nye Kronprinsesse Marys Bro i Frederikssund får trafik nok til at tilbagebetale sit anlægslån.

Sådan lyder det, efter at betalingsbroens bestyrelsesformand Leif Tullberg onsdag her på Ing.dk hævdede det modsatte.

Her sagde han, at hvis trafikken mod forventning stadig var for lille om tre-fem år, var direktoratet forpligtet til sende ham trafikken ved at gøre turen over den gratis konkurrent i selve Frederikssund by besværligere.

»Vi har ikke adgang til den store værktøjskasse. Det har Vejdirektoratet og ministeren, og det blander jeg mig ikke i. Men loven er meget detaljeret, og der står ikke bare, at direktoratet kan lave forskellige trafikale hindringer for at få folk over på den nye bro. Der står faktisk, at det skal de gøre,« sagde Leif Tullberg.

Læs også: Formand for betalingsbro: Vejdirektoratet er forpligtet til at sende os trafikken

Men det er en misforståelse, siger Vejdirektoratets pressechef Martin Østergaard-Nielsen, der efter flere dages forsøg på at få en kommentar fra direktoratet, stiller op i stedet for den ansvarlige.

Han henviser til et ministersvar fra tidligere i år med samme konklusion.

»Bestyrelsesformanden har ikke ret. Det er en misforståelse, som vi kan have været medvirkende til. Anlægsloven giver mulighed for at der kan laves trafikforanstaltninger. Men djævelen ligger i detaljen, og i loven står, at der kan laves, ikke skal,« siger pressechefen.

Hvad gør I som broens forretningsfører, hvis den ikke når trafikbudgettet, og det statsgaranterede lån dermed ikke kan serviceres?

»Det er fra vores synspunkt en hypotetisk situation, som vi ikke har aktuelle planer liggende i skuffen for. Vi har ikke andre tiltag på vej end de få, vi allerede er i gang med,« siger Martin Østergaard-Nielsen.

Langt til trafikbudgettet

Diskussionen er opstået, efter at to trafikøkonomer her på ing.dk onsdag sagde, at betalingsbroen, trods en lille stigning i trafikken over de seneste måneder, næppe når trafikbudgettet på 7500 biler om dagen i 2025.

Læs også: Trafikforskere er pessimistiske trods lille fremgang på ny betalingsbro

I gennemsnit har 38 procent af det antal krydset dagligt i år - 2853 biler om dagen.

De seneste fire måneder, hvor antallet er steget, er det gennemsnitlige antal daglige krydsninger nået 3394 - altså 45 procent af det nødvendige antal.

Derfra og til at nå trafikbudgettet for 2025, er der langt, påpegede professor og ekspert i trafik­modellering Jeppe Rich ved DTU Transport.

Der er ikke meget, som tyder på at trafikken skulle mere end fordobles og dermed nå et niveau, hvor lånet kan betales tilbage.

»Jeg har lidt svært ved at se, hvor alle de ture skal komme fra, med mindre man ændrer på prissætningen eller pludseligt oplever, at folk begynder at opføre sig meget anderledes, end de gør nu. Normalt, når man laver prognoser på trafikvækst, kigger man på infrastruktur (den er der), befolkningstilvækst (der er ikke nogen) og arbejdspladser (der er heller ikke nogen),« siger Jeppe Rich.

Tager tilbagevisning til efterretning

Både Leif Tullberg og Vejdirektoratet vurderer dog, at trafikbudgettet godt kan nås, og at lånet derfor kan betales tilbage til tiden - indsvinget er bare langsommere end normalt, fordi betalingsbroen er i den helt særlige situation, at den har en gratis konkurrent.

Næste år, hvor covid-19 forhåbentlig spiller en mindre rolle, skal der køre i gennemsnit 3500 over hver dag.

»Når vi tallene nogenlunde i 2021, er der ingen problemer. Vi har besluttet at holde arme og ben i ro de første tre år, uanset hvad der sker,« har Leif Tullberg tidligere sagt til ing.dk.

Vinge Station åbner snart. Den kan få bilister fra Hornsherred til at krydse broen, når de skal pendle med S-tog, håber bestyrelsesformanden. Samtidig vil den almindelige trafikstigning presse den gamle bro, og sende flere biler til den nye, vurderer han..

Efter tilbagevisningen fra Vejdirektoratet har Leif Tullberg skrevet til Ing.dk. Han er af den opfattelse, at han tidligere har fået oplyst at Vejdirektoratet skal sende ham trafikken, hvis ovenstående forudsætninger viser sig ikke at holde.

Han tager nu til efterretning, at det kun er et muligt scenarie.

»Jeg har efterfølgende haft kontakt med ledelsen i Vejdirektoratet, på grundlag af artiklen i Ingeniøren, som har orienteret mig om, at Vejdirektoratet nu er af den opfattelse at ”skal” var aktuelt i drøftelserne i 2017. Men i dag er det kun ”kan”, der er aktuelt. Det tager jeg naturligvis til efterretning,« skriver han.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Din kommentar ...

jeg vil gerne her redegøre for skal og kan.

”Kan” & ”Skal”

Indtil december 2017 forfægtede jeg det synspunkt at Vejdirektoratet ”kunne” iværksætte stk. 2 i loven om Fjordforbindelsen, Men efter en henvendelse december 2017 fra ledelsen i vejdirektoratet fik jeg ændret min opfattelse, fra ”kan” til ”skal” Dette synspunkt har jeg forfægtet indtil denne artikel, den 28-10-2020 i ingeniøren.

Jeg har efterfølgende haft kontakt med ledelsen i Vejdirektoratet, på grundlag af artiklen i ingeniøren, Som har orienteret mig om at vejdirektoratet, nu er af den opfattelse at ”skal” var aktuelt i drøftelserne i 2017, Men ikke i dag, det er nu kun ”kan” der er aktuelt. Det tager jeg naturligvis til efterretning, men med meget stor tilfredshed.?

Indsat udsnit af loven om Fjordforbindelsen, samt udsnit af bemærkningerne: , Lov om en ny Fjordforbindelsen ved Frederikssund Kapitel 1 Anlæg af en ny Fjordforbindelsen ved Frederikssund § 1. Transportministeren bemyndiges til: 1) at anlægge en hovedlandevej (4-sporet motortrafikvej), der klassificeres som en statsvej, som føres syd om Frederikssund fra Frederikssundsvej, og som føres over Roskilde Fjord på en højbro til Hornsherred og tilsluttes Skibbyvej, og 2) at anlægge en 2-sporet vej øst for Lyngerup og Lyngerupvej syd for Landerslev, som tilsluttes den i nr. 1 nævnte motortrafikvej, og som klassificeres som statsvej. Stk. 2. Strækningen, der omfattes af stk. 1, fremgår af lovens bilag 1. § 2. Efter åbningen af den nye Fjordforbindelsen ved Frederikssund, jf. § 1, stk. 1, vil det ikke længere være tilladt for lastbiler eller lastvognstog med en totalvægt på 3,5 t. eller derover at passere Kronprins Frederiks Bro udover i forbindelse med varetagelse af vejbestyrelsesarbejde på nærliggende kommunale veje. Stk. 2. Vejdirektoratet kan, i overensstemmelse med færdselslovens § 92 og efter forhandling med Frederikssund Kommune og med politiets samtykke, træffe bestemmelser om trafikregulerende foranstaltninger på Kronprins Frederiks Bro og J. F. Willumsens Vej og på de i § 1, stk. 1 nævnte vejstrækninger, jf. lovens bilag 1, der indvirker på vejens udnyttelse og indretning med henblik på at reducere den gennemkørende kørsel. Bestemmelsen i § 5, stk. 1, i lov om offentlige veje om indbringelse af tvistigheder mellem vejmyndigheder til afgørelse af transportministeren finder ikke anvendelse på Vejdirektoratets afgørelser efter dette stykke. Her er udsnit af bemærkningerne til lovforslaget: Det foreslås i stk. 2, at Vejdirektoratet, efter forhandling med Frederikssund Kommune og med politiets samtykke, kan træffe nærmere bestemmelser om trafikregulering på Kronprins Frederiks Bro, J. F. Willumsen Vej samt på de i § 1, stk. 1 nævnte vejstrækninger, der indvirker på vejens udnyttelse eller indretning. Dette er i overensstemmelse med færdselslovens § 92. Der vil fx kunne blive tale om nedsættelse af den tilladte hastighed samt etablering af diverse fartdæmpende foranstaltninger på vejarealet. Trafikregulerende tiltag vil udgøre et instrument til at gøre den nye Fjordforbindelsen mere attraktiv i forhold til den eksisterende Kronprins Frederiks Bro. Trafikregulerende tiltag vil have til formål at reducere den gennemkørende kørsel over Kronprins Frederiks Bro og dermed flytte en del af trafikken derfra og over på den nye Fjordforbindelsen og på den måde øge indtægtsgrundlaget for den nye Fjordforbindelsen og dermed sikre den forudsatte tilbagebetalingstid. Trafikregulerende tiltag vil desuden betyde en forbedring af trafikmiljøet i Frederikssund By. Det er med bestemmelsen forudsat, at Vejdirektoratet iværksætter et eller flere af de ovennævnte trafikregulerende foranstaltninger umiddelbart op til åbningen af den nye Fjordforbindelsen. I bestemmelsens sidste pkt. bestemmes det tilsvarende, at tvistighedsbestemmelsen i § § 5, stk. 1, i lov om offentlige veje ikke finder anvendelse på Vejdirektoratets bestemmelser om trafikregulering. Det bemærkes herved, at vejloven er under gennemgribende revision. Den gældende vejlovs § 5 foreslås videreført dog med den undtagelse, at tvistbestemmelsen fremover gælder for alle vejmyndigheder og ikke kun kommunale vejmyndigheder. Der henvises til den til enhver tid gældende tvistbestemmelse i lov om offentlige veje. Det betyder, at Frederikssund Kommune ikke kan indbringe Vejdirektoratets bestemmelser om trafikregulering på Kronprins Frederiks Bro og J. F. Willumsen Vej samt de i § 1, stk. 2, nævnte strækninger for transportministeren. Det er dog overordnet forudsat, at Vejdirektoratet forhandler med kommunen, før der træffes bestemmelse om trafikregulering, jf. afsnittet ovenfor. Ved valg af trafikregulerende foranstaltninger skal der tages særlig hensyn til, at J. F. Willumsens Vej, som er en af de nævnte strækninger, er en central fordelingsvej i Frederikssund, og at den i dag er en naturlig adgang til Frederikssund Sygehus og Rednings- og Beredskabstjenesten i Frederikssund. Endvidere er vejstrækningen en del af rutenettet for kollektiv trafik i nærområdet. Den nærmere udformning af trafikregulerende foranstaltninger vil derfor i høj grad skulle afspejle vejens nuværende og fremtidige funktion i kommunens vejnet og vil derfor skulle ske i et tæt samarbejde med Frederikssund Kommune og politiet. For så vidt angår lokale hastighedsbegrænsninger fastsættes disse af politiet efter forhandling med vejmyndigheden, her Vejdirektoratet, jf. færdselslovens § 92a, stk. 2.

BH Leif Tullberg.. Ps. Det er min klare overbevisning at ovennævnte er hypotetisk og ikke kommer i brug. Men årsagen til at det løbende kommer frem er at chikaner på willumsens vej, er meget "kontroversielt" især blandt betalings modstanderne... Det står nu klart, at 2020 ikke bliver det baseline-år, som den videre strategi skal baseres på. Covid-19 kostede for meget trafik tidligt på året, og derfor er årets målsætning om 3.500 daglige biler udskudt til 2021. Men det ændrer ikke på bestyrelsesformandens tro på, at betalingsbroen, som hidtil i år i gennemsnit har haft under 3.000 krydsende biler per dag, nok skal nå de nødvendige 7.500 før år 2025, som økonomien kræver. »Når vi tallene nogenlunde i 2021, er der ingen problemer. Vi har besluttet at holde arme og ben i ro de første tre år, uanset hvad der sker,« siger han. Selv vurderer han, at trafikken kommer, lige så snart almene stigninger i trafikken medfører, at det bliver for surt at benytte den gamle gratis bro i Frederikssund. »Når vi kommer op på 18-19.000 bilister på den gamle bro, begynder folk at skulle holde og vente. Så er der meget mere tid at spare på at bruge Kronprinsesse Marys Bro end de nuværende 10-12 minutter. og så vil overløbet blive meget større til Fjordforbindelsen.

"siger Leif Tullberg"

 • 2
 • 10

Den tor. 29. okt. 2020 kl. 08.03 skrev Leif Tullberg leif@tullberg.me:

Til

Kære Andreas Lindqvist jeg vil her redegøre for skal og kan.

”Kan” & ”Skal”

Indtil december 2017 forfægtede jeg det synspunkt at Vejdirektoratet ”kunne” iværksætte stk. 2 i loven om Fjordforbindelsen,

Men efter en henvendelse december 2017 fra ledelsen i vejdirektoratet fik jeg ændret min opfattelse, fra ”kan” til ”skal”

Dette synspunkt har jeg forfægtet indtil din artikel den 28-10-2020 i ingeniøren.

Jeg har efterfølgende haft kontakt med ledelsen i Vejdirektoratet, på grundlag af artiklen i ingeniøren, Som har orienteret mig om at vejdirektoratet, nu er af den opfattelse at ”skal” **var aktuelt i drøftelserne i 2017, Men ikke i dag, det er nu kun ”kan” der er aktuelt. ** Det tager jeg naturligvis til efterretning.

**(Med stor tilfredshed, jeg og betyrelsen ønsker ikke en tvungen løsning)

Indsat udsnit af loven om Fjordforbindelsen, samt udsnit af bemærkningerne: , Lov om en ny Fjordforbindelsen ved Frederikssund Kapitel 1 Anlæg af en ny Fjordforbindelsen ved Frederikssund § 1. Transportministeren bemyndiges til: 1) at anlægge en hovedlandevej (4-sporet motortrafikvej), der klassificeres som en statsvej, som føres syd om Frederikssund fra Frederikssundsvej, og som føres over Roskilde Fjord på en højbro til Hornsherred og tilsluttes Skibbyvej, og 2) at anlægge en 2-sporet vej øst for Lyngerup og Lyngerupvej syd for Landerslev, som tilsluttes den i nr. 1 nævnte motortrafikvej, og som klassificeres som statsvej. Stk. 2. Strækningen, der omfattes af stk. 1, fremgår af lovens bilag 1. § 2. Efter åbningen af den nye Fjordforbindelsen ved Frederikssund, jf. § 1, stk. 1, vil det ikke længere være tilladt for lastbiler eller lastvognstog med en totalvægt på 3,5 t. eller derover at passere Kronprins Frederiks Bro udover i forbindelse med varetagelse af vejbestyrelsesarbejde på nærliggende kommunale veje. Stk. 2. Vejdirektoratet kan, i overensstemmelse med færdselslovens § 92 og efter forhandling med Frederikssund Kommune og med politiets samtykke, træffe bestemmelser om trafikregulerende foranstaltninger på Kronprins Frederiks Bro og J. F. Willumsens Vej og på de i § 1, stk. 1 nævnte vejstrækninger, jf. lovens bilag 1, der indvirker på vejens udnyttelse og indretning med henblik på at reducere den gennemkørende kørsel.

Bestemmelsen i § 5, stk. 1, i lov om offentlige veje om indbringelse af tvistigheder mellem vejmyndigheder til afgørelse af transportministeren finder ikke anvendelse på Vejdirektoratets afgørelser efter dette stykke.

Her er udsnit af bemærkningerne til lovforslaget: Det foreslås i stk. 2, at Vejdirektoratet, efter forhandling med Frederikssund Kommune og med politiets samtykke, kan træffe nærmere bestemmelser om trafikregulering på Kronprins Frederiks Bro, J. F. Willumsen Vej samt på de i § 1, stk. 1 nævnte vejstrækninger, der indvirker på vejens udnyttelse eller indretning. Dette er i overensstemmelse med færdselslovens § 92. Der vil fx kunne blive tale om nedsættelse af den tilladte hastighed samt etablering af diverse fartdæmpende foranstaltninger på vejarealet. Trafikregulerende tiltag vil udgøre et instrument til at gøre den nye Fjordforbindelsen mere attraktiv i forhold til den eksisterende Kronprins Frederiks Bro. Trafikregulerende tiltag vil have til formål at reducere den gennemkørende kørsel over Kronprins Frederiks Bro og dermed flytte en del af trafikken derfra og over på den nye Fjordforbindelsen og på den måde øge indtægtsgrundlaget for den nye Fjordforbindelsen og dermed sikre den forudsatte tilbagebetalingstid. Trafikregulerende tiltag vil desuden betyde en forbedring af trafikmiljøet i Frederikssund By.

Det er med bestemmelsen forudsat, at Vejdirektoratet iværksætter et eller flere af de ovennævnte trafikregulerende foranstaltninger umiddelbart op til åbningen af den nye Fjordforbindelsen.

I bestemmelsens sidste pkt. bestemmes det tilsvarende, at tvistighedsbestemmelsen i § § 5, stk. 1, i lov om offentlige veje ikke finder anvendelse på Vejdirektoratets bestemmelser om trafikregulering. Det bemærkes herved, at vejloven er under gennemgribende revision. Den gældende vejlovs § 5 foreslås videreført dog med den undtagelse, at tvistbestemmelsen fremover gælder for alle vejmyndigheder og ikke kun kommunale vejmyndigheder. Der henvises til den til enhver tid gældende tvistbestemmelse i lov om offentlige veje. Det betyder, at Frederikssund Kommune ikke kan indbringe Vejdirektoratets bestemmelser om trafikregulering på Kronprins Frederiks Bro og J. F. Willumsen Vej samt de i § 1, stk. 2, nævnte strækninger for transportministeren. Det er dog overordnet forudsat, at Vejdirektoratet forhandler med kommunen, før der træffes bestemmelse om trafikregulering, jf. afsnittet ovenfor. Ved valg af trafikregulerende foranstaltninger skal der tages særlig hensyn til, at J. F. Willumsens Vej, som er en af de nævnte strækninger, er en central fordelingsvej i Frederikssund, og at den i dag er en naturlig adgang til Frederikssund Sygehus og Rednings- og Beredskabstjenesten i Frederikssund. Endvidere er vejstrækningen en del af rutenettet for kollektiv trafik i nærområdet. Den nærmere udformning af trafikregulerende foranstaltninger vil derfor i høj grad skulle afspejle vejens nuværende og fremtidige funktion i kommunens vejnet og vil derfor skulle ske i et tæt samarbejde med Frederikssund Kommune og politiet. For så vidt angår lokale hastighedsbegrænsninger fastsættes disse af politiet efter forhandling med vejmyndigheden, her Vejdirektoratet, jf. færdselslovens § 92a, stk. 2. BH Leif Tullberg..

 • 1
 • 5

..... ikke er forringet meget Leif Tullberg, så har din bro fået lastvognstrafikken foræret, al den stund at lastbilerne SKAL køre over prinssessens bro.

 • 7
 • 2

Det samme gælder nærmest også motorcyklerne, der kører gratis over. Samt alle de stakler som ikke kender Frederikssund og Jægerspris og derfor ved en fejl kommer til at køre over KPM bro. Vejdirektoratet har virkelig gjort sig umage med vildledende skiltning, der kræver godt lokalkendskab, hvis man vil køre over KPF bro.

 • 8
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten