Undersøgelse: Gylletransporter ødelægger vejene

26. august 2014 kl. 05:51117
Undersøgelse: Gylletransporter ødelægger vejene
Illustration: Biocover.
Ny Grontmij-undersøgelse udført for Asfaltindustrien viser, at store og brede landbrugsmaskiner øger sliddet på vejene med 34 procent.
Artiklen er ældre end 30 dage

Hvert eneste år bliver en million læs gylle - næsten 70 gylletransporter pr. svine- eller kvægbedrift her i landet - kørt ud på de danske veje. Der køres cirka to millioner kilometer med gylle, hvilket naturligvis belaster vejene.

Den dispensation, som Trafikstyrelsen siden marts 2011 midlertidigt har udstyret landbrugets store gyllekøretøjer med, giver ekstra nedbrudte veje og kan endda ende med, at de svageste veje kollapser. Det er konklusionen på en undersøgelse, som den rådgivende ingeniørvirksomhed Grontmij har udført for branche- og arbejdsgiverforeningen Asfaltindustrien.

Gylletransportvognenes aksler forøger vejsliddet med knap 34 procent, sammenfatter rapporten fra Grontmij. Sliddet kan give en reel risiko for kollaps på de tyndeste belægningstyper.

Hvem skal nu betale?

Asfaltindustrien fremhæver, at kommunerne ikke behøver at lave nye veje til landbruget, men kan nøjes med at forstærke vejenes kanter og vigepladser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I hvert fald er det ikke rimeligt, at en entreprenør risikerer tab, fordi han har overtaget ansvar for at drive en smal og svagt befæstet vej i en funktionskontrakt og så pludselig opdager, at kommunen har omdannet den til en trafikeret vej for kæmpekørertøjer, mener industriens administrerende direktør, Anders Hundahl.

På statsveje i en lang række kommuner dispenserede Trafikstyrelsen for køretøjer med et forhøjet akseltryk på ti ton mod før otte ton, såfremt der anvendes lavtryksdæk med et tryk på tre bar. Kørslen på offentlig vej 'skal under alle omstændigheder reduceres til det absolut nødvendige af hensyn til vejbelægningens svækkelse i tøbrudsperioden', forlød det samtidig.

Lige siden har det været drøftet, om de tunge gyllekøretøjer sled mere på vejene, og hvem der i givet fald skal betale - landmanden eller entreprenøren med ansvaret for at vedligeholde vejen i en 15 års funktionskontrakt.

Trykket forplanter sig nedad

Landbrugets synspunkt er, at de brede dæk trykker mindre pr. cm2 på overfladen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men Asfaltindustrien fremhæver, at problemet er, at trykket fra tungere vogne forplanter sig nedad i dybden og ødelægger vejene nedefra. Og da store vogne med brede dæk oftere kommer ud i kanten eller rabatten på smalle veje, gør de betydelig skade her.

Grontmijs undersøgelse bekræfter, 'at der i befæstelsens øvre lag vil være lavere vertikaltryk under gylletransportvognen end under supersingle-belastningen som følge af det lavere dæktryk'.

Til gengæld fastslår undersøgelsen, at 'den brudfremkaldende forskydningsspænding i 50 cm's dybde er mellem 25 og 85 procent højere under 10-tons akslen med lavtryksdæk end under supersinglebelastningen med 8 ton aksellast, og at forholdet er mest kritisk for de tyndeste befæstelser'.

Ved at anvende fjerdepotensreglen, ifølge hvilken nedbrydningen omtrent vokser med akseltrykket i fjerde potens, kommer undersøgelsen frem til, at 'det kan medføre en forøgelse af nedbrydningshastigheden langs kanter uden sidestøtte med en faktor 10, og som minimum må det forventes, at den forøges svarende til de anførte procentsatser på mellem 25 og 85 procent.

Krav om kompensation

En række kommuner sagde fra starten nej til at dispensere og henviste til, at kørsel med højt akseltryk medførte større udgifter til øget vedligehold, samt at vejene er for smalle, og at kanterne ødelægges.

Alligevel blev 80 procent af gyllen i fjor kørt ud med dispensation for forhøjet akseltryk, viser en opgørelse fra Danske Maskinstationer & Entreprenører.

Hvis det fortsætter, og kommunerne vælger at dispensere uden at forstærke vejene, så de kan modstå det øgede pres, skal de asfaltentreprenører, som kommunerne har entreret med, kompenseres for de eventuelle ekstra omkostninger, som de får, advarer Asfaltindustrien.

Grontmijs undersøgelse er udarbejdet af chefkonsulent og lic.techn. Christian Busch, der også er medlem af Vejregelgruppen Dimensionering af Vejbefæstelser, der vedligeholder og opdaterer dimensioneringsvejreglen.

117 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
115
2. september 2014 kl. 15:05

Faktisk kan en enkelt bus med få passagerer (max ca 90) give samme nedslidning som 5-6000 personbiler. Skal vi så afskaffe offentlig transport ?

114
2. september 2014 kl. 14:49

Det bruger man allerede flere steder. Jeg så det for første gang i år, hvor en maskinstation udførte opgaven med et løst slangesystem, hvor gyllebeholderen lå rimelig centralt i forhold til markerne. Det må dog være en betingelse at rørene/slangerne ligger synlige på overfladen og ligeledes er der visse problemer med niveauforskelle/løftekapacitet/slangedimensioner/styrke. Det kan selvfølgelig løses med økonomi og teknologi, men der er dog ikke noget der tyder på at problemet med gyllevogne er større end det.

113
2. september 2014 kl. 13:39

Det må da koste lidt at køre 2 mill. km. Det tager ca. 70.000 timer i en traktor at køre denne strækning. Jeg tør sket ikke tænke på hvor meget co2+ brændstof det også koster. En traktor køre vel ikke meget mere en 1-2km/liter når den slæber på 40-50 Mgram "tons". Så hvorfor laver man ikke lidt rørledninger, så gyllen kan pumpes ud til marken? De 70.000 timer i landbruget kunne vel i stedet bruges på at grave rør ned? Over 10 år bruger landbruget så næsten en million timer på at køre lort rund på offentlig vej!

112
2. september 2014 kl. 12:19

@Carsten,

Kvælstof giver ikke anledning til dannelse af alger. Disse dannes primært ud fra den fosfor, der for mange år siden blev udledt med byernes spildevand. Kvælstof kan medvirke til at hindre dannelsen af alger, idet det er forholdet mellem kvælstof og fosfor, der afgør om algeforureningen opstår.

Jamen det er som noget, jeg selv har skrevet! Det er N:P-forholdet, der bestemmer, hvilke algetyper, der opformeres - et højt N:P-forhold begunstiger grønalger - et N:P-forhold under 7 begunstiger blågrønalgers vækst. (Redfield-tallet). Så det er vi da ikke uenige i. Man kan ofte forhindre opformering af blågrønalger ved at gøde med kvælstof, den metode kendes dog ikke af danske miljøforskere, der stadig krampagtigt holder fast på deres forældede teorier om kvælstof som den største forurener. Det er stadig fosfor - næsten uanset saliniteten.

111
2. september 2014 kl. 12:11

Men jeg må bede dig om at henvise til det eller de steder i den debat, hvor jeg har skrevet om pesticider, GEUS og vandboringer!

Du bragte omkostningerne ved vandmiljøplanen ind i billedet og har været inde på kvælstofproblemetikken. Hvad det har med debatten at gøre ved jeg ikke, men korrekt - det var andre, der bragte pesticider ind i billedet. Du har fået fyldestgørende svar på dine spørgsmål, landbruge6ts andel af N-udledningen til det marine miljø ligger på ca. 10% af den totale mængde, naturarealerne tager sig af ca. 2-3%. Landbruget har mere end halveret deres n-udledning, fint nok, men ingen har kunnet dokumentere at det har haft nogen effekt på miljøet! Alligevel fortsætter man uanfægtet med forældede argumenter!

Du postulerer at landbruget er skyld i MRSA cc398-situationen. Andre giver landbruget skylden fordi de bruger antibiotika. Det korrekte er, at MRSA cc398 stammer fra Afrika, hvor indvandrere eller andre har leveret smitstoffet til svin via mennesket. Men interessant at se, at der står en del folk parate til at læsse hele ansvaret over på landbruget - som man plejer.

Du nævner at landbruget ikke levner plads til varieret natur. Det er noget vrøvl. Landmænd er endog meget optaget af naturarealer. Gennem de seneste 50 år er landbrugsarealet formindsket årligt med ca. 10.000 ha, så mon ikke de manglende varierende naturarealer skyldes sommerhusbygning, golfbaner, industriarealer, vejbygning etc. etc. Kan du ikke lige fortælle, hvad landbruget skal gøre for at "give mere plads" til varieret landskab?

Du giver ingen eksempler på "forurening" - bortset fra kvælstof, som ikke er forurening. Kvælstof sikret et boost til vandmiljøet i det tidligere forår, hvor dafnier, springhaler m.v. sætter gang i miljøet. Pt. er der stærk N-mangel i det marine miljø, hvilket begunstiger blågrønalgers vækst. De leverer ilt til atmosfæren og organisk stof, som kræver ilt. Kvælstofforurening er en stor floskel - den giver ikke iltsvind som man postulerer, hvilket forskere for længst har dokumenteret - det er N:P forholdet, man skal se på.

Jeg savner fortsat dokumentation for adskillige påstande, der er afgivet om miljø og landbrug i denne tråd. Jeg er ikke tilfreds med almindelige fraser, der ensidigt går efter landbruget som den store skurk.

Men selvfølgelig skal landbruget overholde landets love på alle måder, men jeg ser ingen grund til de skal tage skylden for dine og andres forureninger.

109
1. september 2014 kl. 16:02

Hvordan er det lige med vægtafgiften på diverse landbrugskøretøjer? Det er vist kun traktorerne som der betales en ubetydelig vægtafgift af, hvorimod alle redskaber, mejetærskere og kæmpe halm- og gylle vogne er uindregistrerede, og derfor betales ikke på nogen måde til statens vejvedligehold!

108
1. september 2014 kl. 11:57

Selvfølgelig er der også andet der skal opdateres i verdens hårdest belastede svineland. Men med et landbrug der er fast besluttet på at levere netop den vare flertallet ønsker og dermed opnå den højeste pris, er der god grund til optimisme.

107
1. september 2014 kl. 11:29

Den er på vej til museum og erstattes af nye der fælder gyllen helt ned i jorden. Det øger udnyttelse og mindsker lugtgener.

En nedfælder i grønjord benyttes, men afgrødeskader undgås ikke. I nogle afgrøder kan det akcepteres, i andre ikke. Så måske er der noget andet der er ikke er opdateret?

https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2010/978-87-92708-25-0/html/kap05.htm

Særligt omkring græs:https://www.jlbr.dk/NR/rdonlyres/642AA3E1-15AC-41C4-8210-7D86ABF57C67/0/Tabel1.pdffrahttps://www.jlbr.dk/CmsRoot/Modules/PageTemplates/StandardSide.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID={2ACE68C2-8FF9-4A11-BF08-D2462210F4CD}&NRORIGINALURL=%2FNyheder%2FAlleNyheder%2FHvad_laerte_forsoegene_os_i_aar_16012013.htm%3Fwbc_purpose%3Dktngvhadxeny%26WBCMODE%3DPresentationUnpublishe&NRCACHEHINT=NoModifyGuest&wbc_purpose=ktngvhadxeny&WBCMODE=PresentationUnpublishe

106
1. september 2014 kl. 08:53

Den gyllevogn Jan Damgaard mener mange ikke kender, en den gamle model der lægger gyllen oven på jorden. Den er på vej til museum og erstattes af nye der fælder gyllen helt ned i jorden. Det øger udnyttelse og mindsker lugtgener.

Det gør ikke vægtproblemerne mindre, snare tværtimod, men tak alligevel for de gamle billeder.

104
30. august 2014 kl. 09:10

"Tja 160.000 job i de industrier der lever af landbruget" Er et bevidst forkert tal! Det kommer fra Landbrug og Fødevares fantasifoster, den såkaldte fødevareklynge, som er konstrueret for uretmæssigt oppuste et stadigt mindre, stadigt mere statsstøttet landbrugserhverv.

Det er både ynkeligt og uholdbart at et liberalt erhverv er bragt i en situation hvor det vil kollapser totalt hvis statsstøtten bortfalder eller blot halveres.

103
29. august 2014 kl. 23:21

Vi havde ingen problemer med dårlig vandmiljø mig bekendt for 150 år siden!
Så noget er ændret siden da.

Der er ændret rigtigt meget siden da: Den danske befolkning er voldsomt forøget. De fleste husstande har vaskemaskine og opvaskemaskine, nogle vasker op i hånden, vi så jo resultatet af det med de sulfoskummende bække og åer, sulfo blev så forbudt. Både vaskemaskiner og opvaskemaskiner brugte vaskemidler med meget fosfor for at undgå tilkalkning, så fjernede man fosfor fra vaskepulverne, hvorefter man kunne købe -Kalk og lignende, der havde netop denne funktion at afkalke, og som jeg husker det forurenede ligeså meget. Jo sandelig er der sket noget de sidste 150 år, den almindelige dansker sviner helt utroligt, og derfor er det også så dejligt, at vi kan give landbruget skylden, for det er de andre. Det har vi gjort længe, men selv Naturstyrelsen har nu indrømmet, at det ikke var korrekt, se på Arresø.

102
29. august 2014 kl. 23:10

ndholdet af fosfater er mig bekendt reduceret i vaskemiddel. Rigtig mange steder er spildevand fra os mennesker renset biologisk.
Når der stadig er problemer med vandmiljøet er det derfor nærliggende at se på hvem der ellers udleder kvælstof.

Kvælstof giver ikke anledning til dannelse af alger. Disse dannes primært ud fra den fosfor, der for mange år siden blev udledt med byernes spildevand. Kvælstof kan medvirke til at hindre dannelsen af alger, idet det er forholdet mellem kvælstof og fosfor, der afgør om algeforureningen opstår. Så længe kvælstofmængden er væsentlig større end fosformængden dannes der ikke alger, først når kvælstofmængden reduceres, eller fosformængden øges, kommer forureningen. Det er vist i flere undersøgelser, den seneste jeg har set var fra USA. Men du kan læse mere om forureningen og hvor den stammer fra på Naturstyrelsens hjemmeside. Ud fra dine påstande tror jeg du får en overraskelse. https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/arresoe/

100
29. august 2014 kl. 22:43

Start selv med at dokumentere at dansk landbrug IKKE er skyld i forurening af danske å-løb og søer samt omkringliggende hav!

Et enkelt eksempel fra en af de mest forurenede søer i Danmark: Arresø. Her havde landbruget i årevis fået skylden for søens forurening, men det har vist sig at her som næsten alle andre steder, er det byerne og industriens spildevand der er årsagen. Der er vel heller ingen der tror at de københavnske søer er forurenet af et ikke eksisterende landbrug.

https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/arresoe/

Fra siden: "Industrialiseringen og indførelsen af de vandskyllende klosetter omkring 1920 var en alvorlig belastning for søen, men først i 1950´erne gik det for alvor galt. I et halvt århundrede modtog søen spildevandet fra omegnskommunerne Helsinge, Hillerød, Frederiksværk og Skævinge, og Arresø er i dag en af landets mest forurenede søer. "

94
29. august 2014 kl. 13:08

Det er korrekt, der findes ikke nuttede lastbiler. I det mindste er de godkendte, muligvis uden overlæs, og de betaler fuld afgift til samfundet. Debatten her er vel om hvad ødelægger vejene og hvem betaler.

Det kan kun være bedre at transportere produkter i transportmaskiner, og udbringe gyllen med udstyr der er beregnet til formålet.

93
29. august 2014 kl. 12:39

For at berolige alle, så bliver det mere og mere udbredt at transport fra gård til mark foregår med lastbiler.

Det er også udbredt med placering af gylletanke (med afgasset gylle) tæt på markerne. Men den metode er ikke egnet hvor der ikke er langt til markerne (under 10 km).

Mange steder i Tyskland, hvor der er mange små marker, læsses kornet direkte fra mejetærsker i lastbiler(der står på kørefast vej). Vejslidet bliver ikke mindre, men lastbiler i markerne ville skabe strukturskader.

Desuden ville de lastbiler der skulle bruges til "lokal" gylletransport, ikke være små "nuttede" lastbiler. Så er vi lige vidt.

Alternativt er at anlægge gylleledninger ud til markerne, til gylletanke/-laguner.

Men som Mogens Kjeldal er inde på, hvad er det for et problem vi skal løse?

92
29. august 2014 kl. 12:15

@Jan Damgaard Opklarende spørgsmål. Skal det forstå sådan at findes der et EU land hvor en uduelig regering lader et erhverv påføre landet store skjulte udgifter, byder konkurrence reglerne at danske virksomheder har samme ret?

Det lyder umiddelbart som forvrøvlet lighedsmageri! Har opfinderen af det løjerlige princip et navn?

91
29. august 2014 kl. 12:02

For at berolige alle, så bliver det mere og mere udbredt at transport fra gård til mark foregår med lastbiler. Der ved er gyllevogn 100% effektiv i marken, og vejtransport meget lydløs. Jeg har set at rabatter ikke engang bliver kørt i stykker på den måde.

Så lad udviklingen ordne problemet, det er allerede igang.

90
29. august 2014 kl. 11:14

Dansk landbrug er et erhverv ...

@Martin Wolsing. Det alene er en erkendelse og som et erhverv der lever og udvikler sig sammen med resten af samfundet. Her er det om lige vilkår melem erhverv og i EU, hverken mere eller mindre. Denne artikkel handler om brugen af de maskiner der bruges idag og deres påståede vejslid.

89
29. august 2014 kl. 10:43

En sådan ansvarsforflygtelse vil være helt i den almene danskers ånd.

Måske skulle landbruget stikke piben lidt ind, når de beskylder andre for ansvarsforflygtigelse.

Det bliver trættende at høre på i længden, at hver gang der er nogen der beder landbruget om at opføre sig anstændigt, så bliver man skudt alt muligt i skoene.

Dansk landbrug er et erhverv der systematisk lever af at give dyr og natur så dårlige vilkår som overhovedet muligt, og de skal slet ikke begynde at fortælle andre om anstændighed og ansvarsforflygtigelse. For det er tydeligvis ikke ord i selv kender betydningen af.

88
28. august 2014 kl. 13:48

Jeg håber ikke at jeg afsporer den omfattende debat for meget ved at gå tilbage til udgangspunktet som er en artikel om at gyllevogne ødelægger vejene. Rapporten som der henvises til er en Rapport som udkom i 2012 og som senere er revideret med nye rapporter i 2014 med andre resultater. Rapportens konklusioner bygger alene på teoretiske beregninger.

Jeg vil tillade mig at komme med nogle få faktuelle oplysninger:

Landbrugets og Maskinstationernes køretøjer, herunder traktor og gyllevogn, må dimensionsmæssigt (længde, bredde og højde) gerne lovligt køre overalt på offentlig vej. Kører de med 10 tons akseltryk i stedet for 8 tons akseltryk kommer de på vejene 20 % færre gange.

Det vi beder om er, at gyllevognene må belastes med 10 tons akseltryk, som ifølge nedenstående uddrag fra dimensionsbekendtgørelsen er generelt tilladt på vejene i Danmark. En lastbil må endda belaste vejene med 11,5 tons akseltryk med tvillingehjul og vejvenlig affjedring. En to – akslet gyllevogn med en akselafstand på over 1,8 m må lovligt belaste vejen med 10 tons akseltryk. Det er således, at når akselafstanden er over 1,8 m betragtes akslerne som enkeltaksler.

Uddrag fra dimensionsbekendtgørelsen:

Køretøjers akseltryk § 14. Motordrevet køretøj med hjul, der er forsynet med dæk (luftgummiringe), må ikke køre på vej, såfremt det tryk, der overføres til vejen fra hjulene på en aksel (akseltrykket), overstiger 10.000 kg. Stk. 2. Motordrevet køretøj, hvor drivakslen er forsynet med tvillingemonterede dæk og vejvenlig affjedring, må have et drivakseltryk, der ikke overstiger 11.500 kg. Ved vejvenlig affjedring forstås luftaffjedring eller tilsvarende affjedring som fastlagt i direktiv 96/53/EF.

Det vi foreslår er, at en affjedret tre- akslet gyllevogn med en akselafstand på over 1,8 m også må belaste vejen med 10 tons akseltryk. Gyllevognen har en dækbredde som langt overstiger ”tvillingemonterede dæk” og dæktrykket er kun en tredjedel. Færdselsgruppen har bedt GTS instituttet Agro Tech om at udføre praktiske test som viser trykket (kg/cm2) sammenlignet med trykket under en sammenlignelig lastbil som modvægt til de teoretiske beregninger. Undersøgelsen er helt ny og kan studeres nærmere her:

https://www.dmoge.dk/images/Media/Test_af_tryk_under_d%C3%A6k.pdf

Inden Færdselsgruppen søgte dispensation i 2011 havde vi fået udarbejdet beregninger som viste at vejsliddet fra 10 tons akseltryk på gyllevogne var langt lavere end for sammenlignelige lastbiler.

"Færdselsgruppen" er nedsat af brancherne Landbrug & fødevarer, Danske sukkerroedyrkere, Dansk Agroindustri, Danske Maskinhandlere og Danske Maskinstationer og Entreprenører.

Vi er dybt forundret over de teoretiske beregninger fra Grontmij som viser at vejene pludselig ligefrem kollapser ved det generelle tilladte akseltryk på 10 tons, når det er gylle der transporteres. Det må give overvejelser i både Kommunerne, Trafikstyrelsen og ikke mindst Vejdirektoratet som generelt tillader 10 og 11,5 tons akseltryk overalt på vejene i Danmark.

87
28. august 2014 kl. 10:53

Grøftekanter:
Det er jo et politisk valg at reducere vedligeholdelsen af disse.

Våd jord er mindre stabil end tør jord. Så allerede her er der truffet nogle inkompetente politiske valg.

Men det er et faktum at en mejetærsker og en 40 tons gyllevogn fylder mere end en lastbil, så disse landbrugsmaskiner havner med sikkerhed udenfor kørebanen med deraf ødelæggelse af vejens muligheder for at dræne vand væk.

Vi er vel enige om at maskiner kører med en akselafstand? Den maksimale bredde på resten af maskinen holder sig jo indenfor grænserne. (skærebord er jo normalt afmonteret på vej eller redskaber opklappet)

Før var der en stribe stabiliseret grus i asfaltkanterne, mens det nu overgår til græsrabat over vejniveau. Så skal vandet løbe til nærmeste rist eller soppe i græsrabatten.

86
28. august 2014 kl. 10:26

Vi havde ingen problemer med dårlig vandmiljø mig bekendt for 150 år siden! Så noget er ændret siden da. Jordarealet som dyrkes er udvidet og afgrøderne fremavles med enten kunstgødning eller gylle. Det er fakta! Og kan man ikke reducere kvælstofforureningen på anden vis end ved at reducere det dyrkede areal - ja så er det vel løsningen! Alle hidtige tiltag har ikke hjulpet! Men mange arealer kunne sikkert udlægges til husdyrhold UDEN at kvælstofpåvirkningen ville stige markant? Men det er nok nemmere at holde svin og malkekøer inde i en stald end give dem jord at gå på!

Grøftekanter: Det er jo et politisk valg at reducere vedligeholdelsen af disse. Ligesom det er et politisk valg at tillade lastbiler med større akseltryk. Men det er et faktum at en mejetærsker og en 40 tons gyllevogn fylder mere end en lastbil, så disse landbrugsmaskiner havner med sikkerhed udenfor kørebanen med deraf ødelæggelse af vejens muligheder for at dræne vand væk.

85
28. august 2014 kl. 09:56

Det undre undertegnede at landbruget har flytte sig så lidt siden retssagen om om penicillin grise, og Niels Anker Kofoeds udtalelse for 30 år siden der lød: "Diskussionen om økologisk landbrug er noget vås. Det er en illusion. Et medieflip. Biodynamikken er en slags ny folkereligion". og Kofoed fortsatte: "Jeg mener at hele Danmarks landbrug drives økologisk." Det undre at landbruget skønmaleri og grønvaskning ingen virkning har Det undre at erhvervet vil risikere prestigetabet ved at føre retssager, senest mod staten.

84
28. august 2014 kl. 09:17

Så løsningen skal måske findes ved at reducere det dyrkede land?

Nu har danmark siden istiden været begunstiget med en stor andel af god dyrkbar jord. Det faktum skurer godt nok i ørerne på dem der ønsker sig store bjerge og floder. Så et godt råd: flyt derhen hvor der er klipper, sumpe og floder.

Vejene har indtil for 10-20 år siden været afvandet med grøfter, der før blev vedligeholdt. Det er sparet væk. I kommunens kontrakter er vejenes kvalitet blevet nogle trin lavere. Her er det især vejkanternes stabilitet der er blevet sparet på.(Vejene er blevet bredere, nogen kører med vilje med deres brede blier halvt i marken) Nogle steder males der cykelsti og asfaltreres uden fornødne stabilisering af vejunderlaget. Vandet afledes ikke længere væk fra vejkanterne.

Desuden : Tøbrudsperioder? Her køres der ikke gylle til markerne. Kun 30% ribbemønster? Hvilke dæk er der tale om? Lidt mere fagligt kritisk valg af forudsætningerne i beregnerne burde fordres af en rapport.

Akseltryk? det bliver vel ikke mindre med en vognmand? Den var jo også gal med mejetærskernes "stålbælter", for ikke at nævne andre landbrugskøretøjers brug af "bæltekøretøjer". Når nogen stilles ind på "landbrugsbashing", går fagligheden fløjten. Det gælder især politikere der laver reglerne.

83
28. august 2014 kl. 09:02

Men jeg må bede dig om at henvise til det eller de steder i den debat, hvor jeg har skrevet om pesticider, GEUS og vandboringer! Ellers kan du passende give en undskyldning!

PS - jeg læser ikke Ekstrabladet - men siden du ved hvad bladet skriver gør du det åbenbart! Måske det forklarer dit argumentationsniveau?

82
28. august 2014 kl. 08:13

Så forklar hvor kvælstof så kommer fra?

Det er korrekt at planteavlen har fået reduceret deres forbrug af gødning uden at det tilsyneladende har haft større effekt på kvælstofudledningen i vandmiljøet. Kvælstof fra os mennesker er mig bekendt kraftigt reduceret, så tilbage er gylle og det faktum at Danmark er et meget mere intensivt dyrket land end tilfældet er i vore nabolande.

Så løsningen skal måske findes ved at reducere det dyrkede land? Jeg ved det ikke, men faktum er at kvælstof fortsat udledes i store mængder til skade for vandmiljøet!

Det er korrekt at artiklen omhandler gylletransporter. Transportvogne som landbruget har anskaffet til trods for loven påbyder mindre akseltryk og man så måtte have dispensation for at køre med disse. Det er vel fair at andre stiller spørgsmålstegn ved dette, når vejene defacto ikke er bygget til så tunge køretøjer. At lastbiler også er et problem er ikke en undskyldning og ændrer ikke på konklusionen: nemlig at køretøjerne er for tunge til de små veje!

Problemet her og i al debat som handler om landbrug er at landmænd føler sig hæver over loven og ofte mener at blot det er godt for økonomien for landmanden, så er det godt for landet og alle andre skal så blot holde kæft!

81
28. august 2014 kl. 07:53

Når der stadig er problemer med vandmiljøet er det derfor nærliggende at se på hvem der ellers udleder kvælstof.

Det er ikke planteavlen, da der trods god høst ikke kan blive til mere end 8% protein i kornet. Helt slemt er det at maltbyg må kaseres da proteinen ikke er høj nok!! De generelle kvælstofkvotereduceringer har kun øget omkostningerne og reduceret indtjeningen i DK. Alle vore nabolande har ikke dette problem på deres dyrkbare jorde.

Udnyttelsen af husdyrgødningen er også blevet meget højere end for 30 år siden, så hvor kommer dette morbide syn på virkeligheden fra?

Der er nylige decentraliserede målinger af drænvandet, så hvor er de "gennemsigtige" målinger af vandmiljøet der viser det modsatte?

Denne artikkel handler om gylletransport skulle slide ekstra på vejene. Vi kan vel være enige om at maskiner der kan køre på markerne ikke skader vejene, da de jo ikke skal efterlade strukturskader på jorden. Det der kan slide ekstra er transport af gylle med megalastvogne med superdæk. At politikkerne så har øget vægtgrænserne for lastbiler viser hvem der lobbyer mest.https://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2010/12/Oeget-akseltryk-og-totalvaegt-for-lastbiler.aspxlidt mere her:https://itd.dk/Nyheder/ITDNyt/ITDNytItem.aspx?NewsID=3639

80
28. august 2014 kl. 06:50

Min dokumentation er mindst lige så god som din!

Kvælstof er et problem i forhold til vandmiljøet. Du har ikke dokumenteret at problemerne ikke stammer fra landbruget men alene påstået at det skylles vaskemiddel og spildevand fra os mennesker. Indholdet af fosfater er mig bekendt reduceret i vaskemiddel. Rigtig mange steder er spildevand fra os mennesker renset biologisk. Når der stadig er problemer med vandmiljøet er det derfor nærliggende at se på hvem der ellers udleder kvælstof. Gylle fra mere end 21 mio svin og et par mio. Andre husdyr er nok en af forklaringerne.

Pesticider. Jeg har på intet tidspunkt bragt pesticider ind i debatten!

Dyrevelfærd! For mig er det ikke dyrevelfærd at holde høns på få kvadratcentimetre, svin i et kunstigt "sterilt" miljø som mange svinestalde er i dag. Det er ren industriproduktion! Spis du dine buræg - vi andre holder os for gode til det!

MRSA cc398. Det blev først fundet i Frankrig hos svin. Mennesker kan smittes men reservoiret er og bliver i svinene! Så her er du ikke opdateret eller også vildleder du bevist. Men kom med dokumentation for at det forholder sig anderledes!

Så udokumenterede påstande - men er du selv stor leverandør af!

79
28. august 2014 kl. 00:45

En gang var landbruget er frit erhverv, men så fandt alle mulige andre ud af at de var bedre til at drive landbrug en landmændene.

Først begyndte man at fylde landbruget med støtte for at dyrke bestemte afgrøder, en støtte som blev kapitaliseret, og gjorde det umuligt at forsørge en familie på 15 tdr. land. Derefter er det gået slag i slag. Man har tvunget landbruget til en effektivisering for at overleve, som har medført en masse problemer, der har råbt på endnu flere eksperter til at fortælle landbruget hvordan man driver landbrug. Oveni skal man lægge verdens højeste skattetryk, som også skubber til mekaniseringen. Hver gang er det blevet dyrere og dyrere at drive landbrug, men priserne bare falder og falder.

Dansk Landbrug er kort og godt på vej mod et kollaps.

78
28. august 2014 kl. 00:05

Øverst i tråden siger man 70 transporter pr gård. Ca 5000 gårde. Altså 350.000 kørsler. 2mio km. Regner med det kun er ud idet tomkørsel hjem er ikke nær så tung. Dvs i middel 6km ud og 6 km hjem. Det lyder umiddelbart ikke rigtigt i mine ører. Give and take en faktor 2 lyder det stadigt langt. Med forbehold for meget lidt faktuel info i det startende indlæg.

77
27. august 2014 kl. 23:47

Mente skrå :-) og at det pr kg nok er billigere end eksempelvis maltbyg som et en stor eksportvare.

Jeg mener at en hovedpointe er at der ikke er mere gylle end for 22år siden. Snarere tværtom. Og at det udlægges mere skånsomt end hin dage. Og at større gyllevogne giver langt færre ture men også noget mere slid pr tur. Og at der er et voksende efterslæb af vej vedligehold er vel også alment anerkendt. Besætningerne er i færre huse så der køres måske længere på off vej pr kg gylle. Men da den enkelte gård har mere jord omkring sig kan det modsatte også Være tilfældet. At man kører på egen markvej og kun krydser off vej. Jeg ved det ikke.

Så at konkludere sort/hvidt at der kun et en faktor der er skyld i dårlige veje er måske lidt for nemt.

76
27. august 2014 kl. 23:00

@Jens Dalgaard,

Undrer mig først at man får en thumbs down for en link :-) skidt pyt - ikke min finger
back to topic:
dit spm:
Det kommer vel an på hvem man er.
For det første er alle oplysningerne interessante - for mig i det mindste
Jeg undres over
At 33% dødelighed økologisk, men kun 25% i konventionel.
At økologisk kød fylder så lidt i landskabet i forhold til konventionel kød.
At import af svinekød er stærkt stigende.
At der ikke produceres flere svin end i 1992 hvilket vel betyder at mængden af gylle ikke er steget de sidste 22 år. Altså ikke større lugtgener vil jeg tillade mig at postulere - snarere mindre (nedfælding,slæbeslanger, og i de små afgasset gylle)
At eksporten af søer og slagtesvin falder

Du har et par række gode pointer - og et interessant link med lidt udpluk af statistik. Du skal ikke undre dig over nogle thumps-down, det bruges automatisk af folk, der ikke kan argumentere eller dokumentere noget - og til at "straffe" debattører, der ikke brokker sig over landbruget.

Ministeren talte meget om døde grise - smågrise - men rent statistisk er dødeligheden faktisk lavere hos grise end den er for f.eks. hunde, men det interesserer ingen sig for - man går målrettet efter landbruget - mange synes at leve i Holbergs tid! Hvis eksporten af svin falder hænger det sikkert sammen med, at der er solgt en masse smågrise til udlandet, der så har fedet dem op. Det mener politikerne er uheldigt - de må jo have opdaget der er penge i at producere svin - i modsætning til mange i denne debat, der mener at man sagtens kan undvære dansk landbrugsproduktion. Den holdning kender landbruget og derfor har mange flyttet produktionen til udlandet, hvor der er bedre forhold. Det koster kun ca. 3 kg korn for at producere 1 kg svinekød, og det indførte sojaskrå (ikke sojaolie) er et restprodukt, der sparer en masse foderkorn.

75
27. august 2014 kl. 22:35

@Torben Bauer,

Jeg har ikke talt om lukkede vandboringer.

Du fortsætter med misinformationer og vil ikke dokumentere dine løse påstande, ligesom mine faglige oplysninger går hen over hovedet på dig - du kommenterer dem ikke. Du har kommenteret både boringer og vandmiljøplaner, som jeg ikke har bragt ind i debatten, det har andre med faglig ballast fra Ekstrabladet o.lign. kilder. Din henvisning til GEUS nævner intet om hvilke pesticidrester, der stammer fra landbruget og hvilke, de ikke anvender. Det er ikke GEUS opgave, der er ikke fagfolk vedrørende sprøjtning - det er jeg, derfor har jeg forsynet debatten med nogle enkelte facts - landbrugets andel af pesticidreter i drikkevand ligger omkring 10% totalt.

Du nævner MRSA cc398, men undlader at nævne (du ved det sikkert ikke?) , hvor den er kommet fra. Ikke fra svinene, svinene har fået den påført fra mennesker - og den ondartede variant stammer uden tvivl fra Afrika. Men det er altid rart at have landbruget til at tage skylden. Buræg mærkes - ja - du ved sikkert ikke hvorfor man holder høns på trådvæv - vel? De har en dødelighed på 3-5% medens frilandsfjerkræ har ligger over 30% - det er lidt lavere nu. Jeg køber for resten altid buræg, her har hønsene en fin og fuld fjerdragt og ingen er hakket af andre.

"Lav nogle ordentlige produkter lyder dit gratis brokkeri" - du undlader helt at nævne eksempler på andre, der laver bedre produkter end Dansk landbrug - hvem har lavere pesticidrester i fødevarerne - fortæl, fortæl. Du har hidtil ikke været særlig interesseret i at levere andet end tomme floskler fra mediernes behandling, men jeg vil da se seriøst på nogle enkelte forslag, hvis der kommer lidt frem.

Du nævner at landbruget vistnok leder mest kvælstof ud? De korrekte tal fra DMU/DCE viser nu - efter mange års mangelfuld viden - at landbruget andel af N-udledning til det marine miljø ligger på ca. 10%. Den største belastning er N fra Jyllandsstrømmen som DMU først fandt i 2001. Det atmosfæriske nedfald er langt større end landbrugets udledninger, så jeg må konstatere, at du er meget dårligt orienteret om landbruget. Jeg efterlyste dokumentationer for, at landbrugets N-udledninger skader miljøet - ingen respons. Ingen har kunnet forklare, hvorfor en halvering af udledningerne af kvælstof ikke har vist nogen som helst forbedring på miljøet - hverken Miljøstyrelsen eller DMU/DCE kan. Vandmiljøplanerne har været dyre, desværre bygger de få manglende viden om landbruget. Sådan går det når man lader folk uden faglig baggrund vejlede politikerne.

Du nævner

74
27. august 2014 kl. 21:10

Et par tal fra statistikbanken 2013

30000 ansatte ca 5000 bedrifter

dvs ca 1 mio/medarbejder i eksport af svinekød (altså eksl andre landbrugsprodukter

korneksport ca 1.6 mio ton i grove tal vil jeg gætte på 1.6 mia kr der er en del import af soya mm - nok i ca samme str orden som korn ud - men nok til lavere pris - gæt !!

nåh back 2 work

73
27. august 2014 kl. 20:51

Undrer mig først at man får en thumbs down for en link :-) skidt pyt - ikke min finger

back to topic: dit spm: Det kommer vel an på hvem man er.

For det første er alle oplysningerne interessante - for mig i det mindste

Jeg undres over

At 33% dødelighed økologisk, men kun 25% i konventionel. At økologisk kød fylder så lidt i landskabet i forhold til konventionel kød. At import af svinekød er stærkt stigende. At der ikke produceres flere svin end i 1992 hvilket vel betyder at mængden af gylle ikke er steget de sidste 22 år. Altså ikke større lugtgener vil jeg tillade mig at postulere - snarere mindre (nedfælding,slæbeslanger, og i de små afgasset gylle) At eksporten af søer og slagtesvin falder

Hvad der ikke overrasker er bla

Arbejdspladser ryger til udlandet == færre jobs At den rå eksport af svineprodukter er en ret stor del af vores samlede eksport eksport

@Erik Bresler: er der noget der undrer dig ?

72
27. august 2014 kl. 19:32

Præciser venligst hvilke oplysninger der er interessant og hvilke der er overraskende.

70
27. august 2014 kl. 12:36

Tror du har for trravlt nu og blander indlæggene sammen. Jeg har ikke talt om lukkede vandboringer. Alene om vandmiljøplaner som har kostet rigtig mange penge og hvor det især har været kvælstof som man ønskede væk. Med over 21 mio slagtesvin pr år (+andre husdyr) overfor ca 1 mio mennesker (hvis spildevand først nu er ved at blive renset) så er udledningen af kvælstof nok størst fra landbruget!

Selvfølgelig skal vi have en produktion af svin, køer etc. ligesom vi skal have en produktion af korn. Men produktionsformen er nok kommet på afveje så gener ved produktion overstiger goderne. Det er ikke en naturlov at vi skal lave 21 mio slagtesvin pr år og for at det kan hænge sammen ydermere øge antallet af slagtesvin!

Med kun omkring 5.000 besætninger indenfor svineområdet (tilmed faldende) og ligeledes færre og færre små / mellemstore gårde til planteavls og andre husdyr, bør hensynet til de mennesker som ellers bor på landet efterhånden veje højere. Det er dybest set også i landbrugets egen interesse at der fortsat er liv på alndet, nu hvor der bliver stedse længere mellem gårde med landbrugsproduktion. Ellers så lukker de sidste butikker, skole etc.

Så klap hesten og lav nogle ordentlige produkter. Idag mærkes buræg. Måske skulle slagtesvin mærkes som et industriprodukt som aldrig har set dagens lys, kyllinger / høns som industriprodukt når de kun har gået i en kunstig oplyst hal etc. Dyr som har gået ude og fået en mere "anstændig og naturlig" opvækst kan mærkes særskilt.

69
27. august 2014 kl. 09:47

@Jes

Jeg mener det er en stor fejl at Dansk landbrug satser på produktion og salg af bulk-varer som eksempelvis svinekød.

kun en enkelt bemærkning i dit i øvrigt udmærkede indlæg. Dansk landbrug satser ikke kun på svineavl, mange satser på kvægdrift og andre på på ren planteavl. Men svineavl er ikke kun svinekød, alt på svinet sælges. Tryner, ører, klove, indvolde, børster, hypofyse m.v. Der er utrolig mange forskellige produkter, der sælges af grisen. Eksporten til Kina af tæer, indvolde m.v. er så stor, at den kan sammenlignes med vor smøreksport

  • ikke så ringe endda. Problemerne med lugtgener skal man naturligvis have løst, det kommer nok.
68
27. august 2014 kl. 09:38

@Tommy,

Din påstand om at dansk landbrug er hovedindtægtskilde er forkert.
Du skriver :
" Danmark er et landbrugsland, vil man lave det om må man fortælle, hvad der så skal sættes i stedet

Jeg ser ingen svar på spørgsmålet om, hvad der så skal sættes i stedet. Jeg må formode du intet har at byde ind med i lighed med en lang række debattører, der ser væk fra saglighed og baserer sig på massemediernes udlægning? Du henviser selv til journalisters udlægninger, og ser væk fra diverse økonomers - herunder vismændendenes - analyser gennem mindst 30 år. I dit materiale står bl.a.

  • klip- "Værdien af Fødevaresektorens produktion er opgjort til 227 mia. kr. Heraf går 108 mia. kr. til eksport og 119 mia. kr. til forbrug i Danmark5, som inkluderer interne leverancer indenfor sektoren. F.eks. landbrugets leverancer til slagterierne.
  • klip- Det anfægter dig ikke, men fremturer med, at landbruget slet ikke leverer noget, der er værd at skrive hjem om. Det må da være relevant at efterlyse, hvad du mener skal overtage disse tal? Du må da have en eller anden ide - eller er det blot en indgroet aversion mod et hårdt arbejde erhverv?

Ser vi alene på nettovalutaindtjeninger, altså indtægter - udgifter - så ligger landbruget naturligvis suverænt i spidsen, fordi man her udnytter vort bedste råstof - jorden. I stedet hører man så brokkerier over statistikken, der indeholder tal fra pelsdyravl, der henregnes til husdyrhold. hvorfor egentlig?

Jeg ser ingen argumenter imod min fremstilling af de midler, som landbruget henter hjem fra EU's landbrugsordninger, der oprindeligt blev indført for at sikre borgerne billige og rigelige fødevarer og sikre selvforsyning - samt at sikre af landbrugerne en rimelig indkomst der fulgte andre befolkningsgrupper. Det sidste punkt kan jeg se man er meget imod her i landet - både bland debattørerne, men også blandt danske politikere, der har trukket den ene særbyrde ned over erhvervet efter den anden - uden kompensation. Jordskatter e større end vore konkurrenter, man pålægger erhvervet ekstra krav end andre lande gør. Senest har man bevidst fejlfortolket vandrammedirektivet fra EU - bl.a. har kommunerne klassificeret selv gravede afløbskanaler som "naturlige" vandløg, hvorved de sparer store beløb i vedligehold, der igen betyder lavere hastighed for vandet, tilstopning af dræn, iltsvind m.v. Ekspropriationer af store arealer uden kompensation er er målet - randzoner uden miljøeffekt. Ikke sært at landbruget er på hælene, belønningen er naturligvis, at disse populære overgreb på erhvervet vækker jubel i befolkningen - læs f.eks. diverse indlæg en gang til.

67
27. august 2014 kl. 09:06

@Torben

Vedrørende lukkede drikkevandsboringer, stammer hovedparten af disse stoffer, som landbruget ikke har anvendt, men derimod anvendt i store mængder af private haveejere, der fægter rundt på alle tider af året med en rygsprøjte."

Du mener det er et ublu krav at forlange dokumentation for dine og andres umotiverede angreb på erhvervet. I stedet forlanger du så dokumentation for lukning af vandboringer med henvisning til GEUS, som faktisk leverer dokumentationen, du forstår den bare ikke. De fleste vandboringer er lukkede pga BAM - ikke? landbruget har aldrig anvendt dettte stof (Prefix, Casoron) overhovedet. Så kan du for resten trække Simazin og Atraziner med i beregningerne, det er også totalmidler. Det er ikke ny viden, jeg har nævnt det i mange år efterhånden nu, det er åbenbart vanskeligere stof end jeg har toet.

Jeg ser ingen steder, hvor du anfører argumenter imod det, jeg har skrevet. Du må gerne få hjælp af dine trosfæller indenfor antilandbrugsfronten og dokumentere, hvilke miljøeffekter det har haft at halvere N-udledningen. Det efterlyste jeg dokumentation for - ingen har reageret på denne opfordring. Kom på banen, der må da være nogen, der kan andet end blot at snakke Ekstrabladet efter munden?

Myndighedernes krav om at undergødske landbrugsafgøderne er der ikke faglig belæg for, men har en meget stor effekt på produktionen og medfører manglende indtjening. Ingen kompensation - blot udgifter til et voldsomt stort kontrolorgan.

Landbrugets nettovalutaindtjening er dokumenteret af utallige økonomer, alligevel ser vi argumenter det går på, at en stor del at en stor del bruges til indkøb af fodermidler!
Der er overvejende tale om restprodukter fra olieplanter, der giver et større merudbytte i kroner, end det koster. Hvorfor ikke bruges argumentet på f.eks. vindmølleindustrien, der bruger enorme summer på af skaffe råvarer - (købt for valuta fra landbrugsvarer)

Og så mangler jeg stadig at høre, hvad landbrugsmodstanderne vil sætte i stedet for det landbrug, som man gerne ser udfaset. Fortæl, fortæl. Natur- og miljøaktive kører frihjul - hvad skal vi tjene penge på - billeder af fugle og blomster eller hvad? Jeg bemærker en dyb tavshed.

66
27. august 2014 kl. 00:58

Er det mig du kalder for troll, Jens?

Dét er sq ikke fair! Kom med nogle argumenter i stedet!

65
27. august 2014 kl. 00:49

Øhm. Hvem kalder du for troll, Jens? Alle du ikke er enig med?

  • Prøv med argumenter. Det er tidligere set virksom.
62
26. august 2014 kl. 23:53

Næ, og næ, Jens Dalsgaard Nielsen. Aner heller ikke hvilken by, du nu har problemer med.

Måske for meget gylle har skadet din hjerne?

61
26. august 2014 kl. 23:36

Kan du virkelig ikke finde på andet ... Så ved du også at der vist ikke er en Irma her i byen og ret langt til en Lidt... tsk tsk

60
26. august 2014 kl. 23:06

Kære, Jens. Nu ér du jo ikke 'new in town', og jeg har dog nogen idé, om dit liv og leben. Du lagde selv bolden op, Jens.

  • Spil den dog!

:-) Bortset fra det, foretrækker jeg også danske produkter.

  • Fra nu, er mine æbler modne. :-)
59
26. august 2014 kl. 22:31

Kære useriøse John Johansen. Du kender ikke mig og intet til min daglighandel ! så spil venligst bolden på din egen banehalvdel.

58
26. august 2014 kl. 22:20

Mig ? - Jeg føler mig helt uden tvivl mest tryg med danske(og skandinaviske) fødevarer.

Jamen, så er det jo heldigt, du sikkert har en Irma, lige rundt om hjørnet, Jens. Lidl kan altså ikke det, du forestiller dig!

57
26. august 2014 kl. 22:10

Sikke fine tal fødevareklyngen indeholder. Det er bare sådan at ikke alle klynger sig til dens talmagi.