Ugens ekspertspørgsmål: Hvorfor er hjernen delt op i en venstre- og højre halvdel?

I denne uges præmierede spørgsmål til Scientariet, får du en forklaring på den menneskelige hjernes opdeling i en venstre- og højrehalvdel.

Bent Rosenkrands spørger:

Hvorfor er hjernen delt op i en venstre- og højre halvdel?

Lektor i psykologi og hjerneforsker Ann Elisabeth Knudsen svarer:

Allerede i det stillede spørgsmål gemmer sig en del af svaret. Mennesket er det eneste pattedyr, der har to forskelligt fungerende hjernehalvdele - også kaldet en specialiseret hemisfærefuntion.

Højre hjernehalvdel undrer sig over verdens sammenhænge, religion, filosofi, psykologi osv. mens venstre hjernehalvdel formulerer de kritiske og analytiske spørgsmål. Samarbejdet mellem de to hjernehalvdele henover hjernebjælken (corpus callosum) sikrer os en enestående overlevelse i tid -survival of the fittest!

Hjernen er ganske rigtigt bygget af to symmetriske hjernehalvdele. Den højre hjernehalvdel styrer kroppens venstre side og venstre hjernehalvdel styrer kroppens højre side.

Der sker med andre ord en "krydsning" af nerveforbindelser - både for kroppen, arme, ben, hænder, syn, hørelse m.m.

Denne krydsede forbindelse mellem de to hjernehalvdele er ikke helt let at forklare, men et kvalificeret bud lyder på, at det selvfølgelig har og har haft en væsentlig funktion i vores overlevelse.

Nogle biologer mener, at det har været ret praktisk, at hvis den ene side af kroppen er blevet angrebet af en sabeltiger, så er den den hjernehalvdel længst væk fra angrebet (og altså dermed bedst beskyttet) der planlægger en strategi for mulig overlevelse af angrebet.

Men det faktum, at de to hjernehalvdele også fungerer forskelligt i forhold til kognition og tænkning, er alligevel et forholdsvis nyudviklet fænomen.

Hvis hjerneudviklingens historie strækker sig over 500 millioner år, er det først for 1 million år siden, at hemisfærespecialiseringen kom til.

Dette er et særtræk for mennesket. Andre pattedyr har også to hjernehalvdele, men de forskellige funktioner man ser fuldt udfoldet i den menneskelige hjerne er højst tilstede i rudimentær form hos f.eks. chimpanser og kanariefugle.

Vores venstre hjernehalvdel fungerer digitalt, dvs. opsplitter i enkeltdele og her har 95-97% af alle mennesker de to store sprogområder - Brocas og Wernickes.

Højre hjernehalvdel fungerer analogt, dvs. tænker i helheder, helmeninger, mønstergenkendelse og rum. Denne specialisering åbner potentiale for to samtidige bearbejdningsmåder af sansninger og en unik mulighed for at skabe sammenhæng mellem en indre og en ydre verden.

Mennesket kan med andre ord tænke nyt og skabe ting det ikke har set før, men altså også fortsat stille undersøgende, udfordrende og nysgerrige spørgsmål.

Bent Rosenkrands vinder to billetter til Danfoss Universe for sit spørgsmål.

Er du rigtig klog? Nu kan du udfordre dine venner med ekspert-spørgsmål fra Scientariet i Ingeniørens nye Facebook-quiz "Så ka' du lære det!". Klik her for at deltage i quizzen og teste dine venner.

Spørg Scientariet er redigeret af Julian Henlov

Spørg Scientariet

Du kan spørge om alt inden for teknologi og naturvidenskab. Redaktionen udvælger indsendte spørgsmål og finder den bedste ekspert til at svare – eller sender spørgsmålet videre til vores kloge læsere. Klik her for at stille dit spørgsmål til Scientariet.

Kommentarer (17)

Svaret til spørgeren og os andre,er blot en opremsning af konstaterede forsøgsresultater.Et kvalificeret svar på "Hvorfor",er åbenbart svært,eller umuligt at give. Det mest ærlige svar ville derfor have været "DET ANER VI IKKE".

 • 0
 • 0

Ifølge Elkhonon Goldberg (prof. i neurologi, New York University School of Medicine) er opdelingen snarere karakteriseret ved at venstre hjernehalvdel står for erfaringen og indlærte mønstre (herunder det sprog vi tidligere har lært os), mens højre står for det nye, som er "undervejs til at blive lært" (herunder sprog, især når vi er børn). Denne opdeling er den samme for alle pattedyr.

Så venstre hjerne=erfaringshjernen og højre hjerne = indlæringshjernen ?

 • 0
 • 0

Der er i mange år anstillet et stort antal hjerne-forsøg, mange af disse fokuserer på de to hjernehalvdele, og hvordan spørgsmål besvares og ting udpeges når de to dele hindres i et samarbejde - enten er hjernebjælken kirurgisk overskåret, eller et af øjnene dækket, og
nu undersøges en række hjerne-forhold, for afsløring af delenes asymmetri (uensartethed).
Krydsning af nerverne er iøvrigt ikke 100 %; f.eks. er nerverne for hvert øje, tilført både højre og venstre hjernehalvdele.
Selv tror jeg ikke på en åndelig/mentalt skarp adskildelse ml. hjernedelene, men som en god stereo-musikoptagelse, er der i venstre kanal også en mindre del musik fra højre kanal/i højre kanal er der også en mindre del musik fra venstre kanal. Når det drejer sig om stryring af kropsdele, tyder det dog på en skarpere hjerneopdeling i højre og venstre (eksempler på genoptræning af lamhed, syntes igen at udviske noget af denne skarphed).

 • 0
 • 0

Også må nævnes hjernedelenes ofte nævnte opdeling:
Højre; fornuften
Venstre; følelser

 • 0
 • 0

Hjernedelenes opdeling; netop modsætninger syntes at være naturens yndlingsprincip, så hvorfor ikke også hjernen.
Godt/ondt lys/mørke krig/fred plus/minus begyndelse/slutning løst/fast hankøn/hunkøn m.m.m.

 • 0
 • 0

Hvorfor er hjernen delt op i en venstre- og højre halvdel?

Til sammenligning: Vi har to ører, som udmærker sig ved at dette gør det muligt for os at identificere en lyds ankomstretning (nogenlunde da). Vi har to øjne, som giver os mulighed for at vurdere dybder i vore synsindtryk. Vi er i øvrigt spejlede på andre måder også: Næsebor, brystvorter, arme, ben, testikler, nyrer, lunger m.m. Alene af denne årsag, at en stor del af vort design er en spejling af højre i forhold til venstre, gør det oplagt for evolutionen bag os også har valgt at spejle fx hjernen i to dele, meget lettere at realisere dette under vor vækst som foster, at anvende den samme basisformel bag mange andre formler. Om dette er årsagen bag, er blot et gæt. Et gæt er, at evolutionen kun frembringer et design, hvis der er flest (flere) faktorer der tæller til dets fordel, altså måske ikke kun én faktor bag, at vor hjerne er som den er.

I øvrigt: Vor hjerne er udviklet af evolutionen bag os, ud fra en række krav som slet ikke er lette at opfylde. For det første er der visse instrukser som vor hjerne sender til vor krop, aldrig må kunne svigte, dette kaldes for "transaktioner" i moderne IT-sprog, og det er det allervanskeligste overhovedet at kunne sikre. For det andet er det et krav i vor hjerne, at den altid er opdateret. Dette krav, er der ingen kunstige computere der endnu har evnet at opfylde. Et menneske lærer jo nyt hver eneste dag, og ofte opdager et menneske, at noget af den viden, som tidligere i livet blev lært, er forkert. At ændre på en sådan stump af viden i hjernen, er overhovedet ikke trivielt, fordi alle stumper af viden er relateret til hinanden, måske med et afledet behov for at justere på milllionvis af kæder af viden, som betyder at der sker en enorm oprydning, og som sandsynligvis er årsagen til at vi behøver at sove. Dette er desuden årsagen til at et menneske kan få et katastrofalt chok ved at lære noget nyt, ligefrem kan dø deraf, nemlig i de tilfælde hvor noget vitalt indlært viden pludselig bliver afsløret at være falsk. Og: Hvis et menneske ikke evner at oprydde i sin hjerne, på grund af sygdom eller alderdom, da vil et sådant menneske uafbrudt træffe beslutninger der ikke hænger sammen, skabe et kaos omkring sig.

Videnbehandling i hjernen, og hjernens evne til at oprydde i forkert viden, og hjernens evne til aldrig at svigte, og hjernens evne til at sikre at visse beskeder til kroppen aldrig nogensinde svigter, samt bearbejdning af sanseindtryk, alt dette med et samtidigt ekstra krav, at der skal forbruges mindst mulig energi dertil, for at hjælpe os imod risikoen for at sulte, og endnu et ekstra krav, at hjernen behøver at kunne arbejde så hurtigt som overhovedet muligt, af hensyn til vore kampe imod konkurrenter om ressourcer, er uundgåeligt hovedårsagerne til at vor hjerne er udviklet som den er, af evolutionen. Dertil, måske, at en spejling i venstre og i højre er en fordel, fordi denne spejlning måske er lettere at anvende i opskriften på at skabe et foster, fordi meget andet i vor krop i forvejen også er spejlet. Et bedre svar end dette, har jeg ikke.

 • 0
 • 0

Når der stilles et spørgsmål med ordet "hvorfor", har spørgeren som regel ét ud af to forskellige typer af svar i tankerne. Enten bedes der om en afdækning af årsag-virknings-forhold eller også bedes der om menneskelig mening.

Når spørgsmålet stilles til naturfænomener, er det absurd at give et svar i kategori to, eftersom der ikke ligger nogen menneskelig mening bag naturen. Altså må spørgsmålet kunne omformuleres til: Hvad har ført til, at mennesket har to hjernehalvdele?

Og svaret kan selvfølgelig gives helt kort: Det har evolutionen.

Det kunne spørgeren nok sige sig selv, og det har svareren også taget udgangspunkt i, omend svaret er lidt vagt.

Så vidt jeg forstår, vil det mere præcise svar være, at kroppen hos hvirveldyr altid er bygget op i to symmetriske halvdele. Neuronerne er opstået med det formål at indsamle information fra to sider og omsætte den i bevægelse på to sider. Altså har der fra de første dyr med neuroner været en tvedeling af disse i dyrets kerne.

Man kunne spørge sig selv, om det ikke ville være nemmere at have én hjerne på samme måde som man kun har ét hjerte og én lever. Men forskellen er, at hjertet og leveren ikke står i nogen direkte forbindelse med netop to separate funktionsdele.

At hjernen så i det hele taget ville kunne laves uendelig meget smartere, hvis det skulle gøres om ud fra én opdateret plan, og ikke igennem hundreder af millioner af år, er en anden sag :)

P.S. Kim Sahl: Du er forvirret. Det er ikke et princip i naturen, du ser, men et princip i det fortolkende menneske.

 • 0
 • 0

Hej Kristian
Den modsætningsfyldte natur er ikke bare noget jeg ser, men alle kan se det - ja naturen selv kan se det. Hvis alle kan se det, er det en objektiv forteelse, sådan argumenterer i alt fald nogle filosoffer, og det er altså ikke en menneskelig tolkning, men et naturens princip observeret af alle.
Forskerne må overalt pænt indarbejde dette i udforskningen af moder natur, hvad enten de vil eller ej. Skulle de glemme det, fører deres forskning til bavl.

 • 0
 • 0

Vandmænd har to symmetriakser, de virker ultra primitive.

Væsener der blot er primitive har alle en symmetriakse.

Højerestående arter har asymmetri, ved levere og hjerte og for menneskets vedkommende også i hjernen.

” men de forskellige funktioner man ser fuldt udfoldet i den menneskelige hjerne er højst tilstede i rudimentær form hos f.eks. chimpanser og kanariefugle”

Hornuglens ører sidder ikke lige højt. To ører sidder altid på en lige linje, så der er jo næppe en strategisk fordel ved dette.

At ørene sidder asymmetrisk, kan være et tegn på at hele hovedet (hjernen) er asymmetrisk.

Vogt jer for hornugler.

Jørgen

 • 0
 • 0

Kigger vi nærmere efter, er asymmetri en vigtig medspiller i naturens store brætspil. Men det er åbenlyst at symmetri er den fremtrædende og overordnede byggeskabelon naturen gerne benytter sig af.
Tidl. gik man til yderligheder, og tildelte naturen perfektion via Gud; jorden var perfekt rund/himmellegemerne bevægede sig i aldeles runde baner (om jorden)/den rene tænkning var guddommelig o.s.v. Dette syn spærrede for videnskabeligt fremskridt.
De store fremskridt er sket ved at indse symmetri og modsætninger, som de grundlæggende forhold for naturen.
Newton nævner både hvile og bevægelse, i 1.lov, og i forbindelse med acceleration - er der altid to lige store modsatrettede impulser på spil. I Newtons 3.lov, er et tryk altid lig et modtryk.

 • 0
 • 0

„Den vise har sin forstand til højre, tåben har sin til venstre,“ som det hed i 1931-overs. af Præd. 10,2).

Jens

 • 0
 • 0

»Den vise har sin forstand til højre, tåben har sin til venstre.«

Et sådant ordsprog bør sandsynligvis tolkes således: At den vise (mand, naturligvis) har en klog hustru, frem for en klog elskerinde (en mand har jo som bekendt ingen forstand selv). En tåbe er utvivlsomt en mand der har en alt for klog elskerinde ...

 • 0
 • 0

En nylig undersøgelse klargjorde, at venstreorienterede tænker og handler efter følelser, medens højreorientere mere bruger fornuften.

Alt i alt sammenfaldende med hjernen opdelt i en venstre og højredel.

Heraf kan udledes, at højreorienterede - den vise - har fornuften i behold og kan styre den venstre hjernehalvdel.

Omvendt for venstreorienterede hvis højre hjernehalvdel ikke kan styre følelserne - altså en tåbe.

 • 0
 • 0

@Kim
Hvordan hjernen forholder sig til asymmetri er langt mere interessant - hvor i hjernen tingene sker er derimod relativt 'uinteressant'/sekundært, med mindre man er læge og hjernen er gået i stykker!
Hvis der er nogen af jer er interesseret i sådanne aspekter omkring hjernen er jeg meget interesseret i at dele min viden (og perceptioner) på www.folkeskoleWiki.dk/wiki - her en kort introduktion til dette aspekt.

En af hjernens primære funktioner er måske at skabe (illusionen af) symmetri, altså at vi har et meningsfuldt billede af omverden: som primært gør os i stand til at overleve. Mekanismen kaldes også et "asymmetrical patterning system" - hvilket bl.a. betyder at hjerne konstant indarbejder ny information i forhold til det kendte - altså er det primære styrende element for vores perceptioner afhængigt af hvornår vi har "lagret" det vi ved. Selve lagringsprocessen ved vi ikke så meget om, men der er nok grund til at tro at vi gør det forskelliget og at den igen primært afhænger af det vi allerede har lagret.

Det interessante ved dette er at denne mekanisme har nogle konsekvenser, måske fordi den i første omgang blev brugt til at reagere på farer (fx genkendelse af potentielt farlige dyr og situationer). Det betyder at hjernen for det meste reagerer "alt for hurtigt", hvilket fører os ud i det jeg kalder perceptions fælden. Alt andet end lige tjener hjernen os på den måde godt - og en ændring af mekanisme kan næppe legitimeres (og da slet ikke begrundes med at vi begår perceptions fejl. .... man kan faktisk "ødelægge denne mekanisme" - ved at man med forskellige øvelser (fx meditation) forsøger at ændre på reaktions hastigheden. Konsekvensen af sådanne indgreb er dog ikke klare - ved faktisk heller ikke om en ændring af en så basal mekanisme vil have andre subtile konsekvenser.... nix pille!)

Man kan sige at det ikke er hjernes mekanismer der er problemet, men vi kan have brug for alternative taktikker når vi "bare skal tænke os om" i en i øvrigt sikker situation.

Edward de Bono, som beskrev dette i bogen "The mecanism of mind" (1969), foreslår derfor at vi kan lære at anvende en række specifikke teknikker - når vi udvise aktiv omtanke. Med disse teknikker kan vi - helt uden at "ændre" på hjerne/psyke i øvrigt - lære at opdage/undgå nogle af de perceptions fælder vi normalt går direkte i. Retrospektivt vil dette se ud som om vi er mere kreative - fordi vi bl.a. herved kan opdage noget som mange har overset. ( Den generelle perceptions fælde er derfor: Edward de Bono er en "kreativitets guru"!? )

Det alternativ som vi faktisk 'kan' lære er rettere det vi på dansk kalder 'omtanke' - som i al praksis vil sige at vi "langsomt", men systematisk, kan forsøge at revidere/omorganisere visse dele af vores perceptioner. Herunder vil vi givet vis opdage nogle af vores perceptions fejl, eller vi opdager at visse gamle perceptioner er forældede.
Vh Per Feldvoss Olsen

 • 0
 • 0

"Den menneskelige hjerne er måske den mest komplicerede struktur i universet" citatet her jeg fra Professer Søren Brunak System biologi DTU.

Kun at se på højre-venstre problematikken (ikke at den er forkert) synes jeg giver en dårlig forståelse af hjernen. Jeg hælder til at den virker som en helhed (med resten af kroppen?).

Mange ser hjernen i et udviklingsperspektiv f.eks. Carl Sagan i bogen The Dragons of Eden på dansk Paradisets Drager (1978).

Anatomisk kan hjernen angribes på mange måder f.eks. ved at beskrive de mange kirtler og centre, men igen alle dele er forbundet med hinanden (elektrisk, kemisk).

Man kan også beskrive opbygningen af hjernen begyndende med rygmarven, den forlængede marv, lillehjernen og hjernebarken (ikke fuldstændig beskrevet) og se opbygningen i udviklingsperspektivet.

Det er kun omkring 10% af hjernens celletyper der er beskrevet 90% er ukendt land.

Her er nogle link til Den Store Danske Encyklopædi

http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og...

http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_o...

http://www.denstoredanske.dk/Krop%2c_psyke...

Venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 0
 • 0

Grethe Lundbeck's European Brain Research Foundation pris på 1mil.€ gik i år til Péter Somogyi, Tamás Freund og György Buzsáki og der er en artikel i Weekendavisen om emnet i denne uge. Artiklen handler bl.a. om svingninger eller oscillationer, forskellige steder i hjernen og om de hvordan de forskellige hjernecentre og hjerneceller kommunikerer. Som et orkestre?

Læs selv Weekendavisens tillæg Ideer.

Venlig Hilsen Peter Vind Hansen

 • 0
 • 0