EU-dom kan tvinge Danmark til at begrænse nitratindhold i grundvandet

»Tyskland har ikke opfyldt sine forpligtelser i henhold til nitratdirektivets artikel 5, stk. 5 og 7 ved ikke at træffe yderligere foranstaltninger eller forstærkede foranstaltninger, så snart det blev klart, at foranstaltningerne under det tyske nitrathandlingsprogram ikke var tilstrækkelige og ved ikke at revidere nitrathandlingsprogrammet.«

Citatet er hentet fra den orientering, som Miljøministeriet i september sendte til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Baggrunden var, at EU-Domstolen godt et par måneder forinden havde tilføjet Tyskland et klart nederlag i en sag om nitrat i grundvandet.

Læs også: Risikoen for kræftfremkaldende nitrat i grundvandet er stigende

Tyskland blev, som citatet siger, dømt for at have ignoreret faresignalerne, da den tyske handlingsplan til at nedbringe udvaskningen af nitrat fra markerne ikke virkede.

Forudsætning for Landbrugspakken holder ikke

På den måde minder situationen om, hvad den danske miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) nu står over for. Tal fra miljøovervågningsrapporten Novana har vist, at regeringens forudsætning for Landbrugspakken om, at udvaskningen af kvælstof til vandmiljøet skal falde, ikke holder. Nu viser det sig, at også indholdet af nitrat i vandet umiddelbart under markerne ikke falder.

Den danske regering lurede tidligt, at den kunne komme til at stå i samme situation som tyskerne. Så allerede i 2017 intervenerede Danmark i sagen til fordel for Tyskland, i øvrigt som det eneste land.

Læs også: Miljøministeriet: Vores grundvand er uden for nitrat-fare

Ifølge notatet fra Miljøministeriet vurderede regeringen, at sagen »kunne få principiel betydning for, under hvilke forudsætninger en medlemsstat er forpligtet til at iværksætte supplerende eller skærpede foranstaltninger efter nitratdirektivet«. Det direktiv forpligter EU-lande til at forebygge forurening af grundvand og overfladevand forårsaget af nitrater fra landbruget.

Læs også: Kontrol af Danmarks mest nitratholdige drikkevand sløjfet

Netop på det punkt er den danske regering af både opposition og miljøorganisationer blevet beskyldt for at sidde for længe på hænderne, efter at Landbrugspakkens forudsætninger er faldet fra hinanden.

Prognoser må ikke forsinke tilttag

Ifølge notatet endte sagen med at have »begrænset betydning« for Danmark, fordi situationen i de to lande »ikke er direkte sammenlignelig«. Når Danmark blev i sagen, skyldes det, skrev ministeriet, udelukkende, at Danmark ønskede at sikre sig »metodefrihed« til at beregne nitratkoncentrationen.

Dommen giver ifølge den danske tolkning mulighed for at anvende prognoser til at vurdere, om et tiltag er tilstrækkeligt – men Landbrugspakkens prognoser er slået fejl.

Samtidig fastslår dommen, at prognoserne ikke kan »bruges til at forsinke en beslutning om eventuelle yderligere tiltag i nitrathandlingsprogrammet, der rækker langt ud over direktivets fireårlige afrapporteringsperiode«.

DN: Danmarks står til nederlag

Da sagen mod Tyskland hovedsageligt handlede om at beskytte grundvandet, mener Danmarks Naturfredningsforening, at regeringen står til et tilsvarende nederlag, hvis EU-Kommissionen anlægger sag mod os. Det skyldes de seneste målinger, som viser, at der er kommet mere nitrat i vandet lige under markerne, efter at Landbrugspakken gav lov til at udbringe mere gødning.

Samtidig er der en tendens til stigende koncentrationer også i det øvre grundvand, påpeger landbrugspolitisk seniorrådgiver Lisbet Ogstrup. Det skyldes ikke landbrugspakken, men tidligere år, fordi det tager længere tid for nitrat at nå ned til grundvandet.

»Tyskland blev dømt for at konstatere, at der er stigende udledning uden at tage initiativ til at gøre noget ved det. Danmark står nu i den situation, at der er stigende udledning, og dommen siger helt tydeligt og klart, at Danmark skal gøre noget nu,« mener hun.

Lisbet Ogstrup påpeger, at regeringen endnu ikke er kommet i gang med den målrettede regulering, som er helt afgørende, hvis den danske natur i vores kystvande skal beskyttes tilstrækkeligt. Den indeholder derimod ingen svar for grundvandet, og dermed heller ikke for danskernes drikkevand.

»Det nytter ikke at give den fuld skrue med gødskning hen over vores drikkevand, selv om vi ikke i fremtiden ikke længere giver den lige så meget skrue ud til vores kyster,« som hun udtrykker det.

Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) ønsker ikke at kommentere sagen.