Tiden går, det danske atomaffald består

Illustration: Peter Ravnborg

Hverken politikere, ingeniører eller andre har indtil videre fundet løsningen på, hvad Danmark skal gøre med sit atomaffald, fordi der til alle løsningsforslag er mere modstand end entusiasme.

Imens har arkitekten Peter Ravnborg i stedet givet et mere kunstnerisk bud på, hvad der skal ske med atomskrottet:

»Hvis man kunne ankomme til mit bud på et mellemlager, ville der i de store haller, hvor atomaffaldet ligger på rad og række, være en følelse af, at tiden står stille – materialet og bygningen skal afspejle atomaffaldets holdbarhed, så affaldet ikke slipper igennem beton og stål,« som han siger om sit afgangsprojekt fra arkitektskolen i 2016.

Peter Ravnborg har med sit afgangsprojekt på arkitektstudiet prøvet at løse et højteknologisk problem med et lavteknologisk hus. Han synes, at det er smukt, når man er nødt til at tænke sine konstruktioner på en måde, der gør, at de kan stå meget længe uden at gå til grunde. Hvilket jo er et krav, når bygningerne skal rumme radio­aktivt affald under sikre forhold. Illustration: Peter Ravnborg

Peter Ravnborg faldt over problematikken omkring atomaffaldet i artikler i Ingeniøren og på ing.dk og blev inspireret af de mange særlige krav, et kommende mellemlager skal opfylde:

»Der er store krav til konstruk­tionsopbygning og beskyttelse mod naturkatastrofer, ulykker, terrorsikring og indkapsling af affaldet. Det ser man sjældent i traditionelle bygninger,« siger Peter Ravnborg.

Folketinget besluttede i 2003 at afvikle de nukleare anlæg ved Risø og oprettede Dansk Dekommis­sionering, der skulle rense de gamle anlæg og gøre dem klar til at blive flyttet til et mellemlager eller slut­depot senest 20 år senere.

Som 2023 nærmer sig, skal der snart tages en beslutning om, hvad der skal ske med det danske atomaffald, men politikerne tøver.

En anden indgangsvinkel

Opbevaringen af atomaffald vil normalt være en ingeniøropgave, langt før arkitekten kommer ind i billedet, siger Peter Ravnborg. Men da de seneste år har vist, at der er modvilje blandt politikerne mod at tage en beslutning om atomaffaldet – og en modvilje fra danskerne mod den eventuelle beslutning – må affaldet tilgås fra en ny vinkel, mener han.

»Grunden til, at mange frygter atomaffaldet, er, at de ikke forstår det. Hvis folk kan besøge det og mærke, at det er sikkert opbevaret, tænker jeg, det vil lette folks meget anstrengte forhold til det,« mener Peter Ravnborg.

De smukke rum bliver til gennem nødvendigheden af, at de både er rene og robuste, mener Peter Ravnborg. Men det skønne skal også findes i detaljen; hvordan ophænget af en traverskran i forbindelse med dagslyset skaber en smuk situation, og hvordan et dørhul i en væg, der er ekstremt tyk, understreger bygningens tyngde og kraft.

De smukke rum i projektet bliver til gennem nødvendigheden af, at de både er rene og robuste, mener arkitekt Peter Ravnborg. Illustration: Peter Ravnborg

»Ved at tænke på at integrere teknik med smukke løsninger, kan vi også styrke hele den formidlende del af opbevaringen af atomaffaldet.«

Det var ikke oplagt, at Peter Ravnborg skulle tegne hovedopgave om atomaffaldet, men som han blev klogere på emnet, gik det op for ham, at der ligger et kæmpe arkitektonisk potentiale i at indtænke hele affaldsproblematikken i en større samfundsmæssig kontekst.

Han har været inspireret af andre anlæg og andre mellemlagre særligt i Tyskland og Holland.

»Jeg har taget alle rapporter og tekniske specifikationer og tænkt dem sammen til et værk, som ligger i et fantastisk naturlandskab, hvor man kan komme for at se på affaldet. Det vil måske kunne afhjælpe nogle af tabuerne og få ændret den grundlæggende holdning.«

For noget må der gøres for at komme videre i processen med atomaffaldet, mener Peter Ravnborg:

»Hele diskussionen om atomaffaldet emmer af folk, der har taget stilling på forhånd. Alle har en mening om det her,« siger han.

Det er den, han vil ændre med et smukt hvilested for skrottet efter Danmarks atom-eventyr.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Løsningen er her?: Jordens indre som radioaktiv affaldsplads?

-

Der er i forvejen en del radioaktive grundstoffer fortyndet i jordens indre:

4. apr 2013, ing.dk: Geo-neutrinoer giver ny viden om sammensætningen af Jordens kappe. Da Japan måtte lukke sine atomkraftværker, fik forskerne bedre mulighed for at detektere neutrinoer, der dannes dybt ned i Jordens kappe: Citat: "... Målingerne viser, at henfald af uran og thorium i Jordens kappe giver en effekt på 11 TW. Samlet set vurderer geologer, at der dannes en effekt på 47 TW i Jordens indre, som bl.a. er med til at drive pladetektonikken. ... Forskerne har forskellige modeller for, hvordan effekten opstår. De formoder, at radioaktive henfald af uran-238, thorium-232 og kalium-40 tilsammen udgør omkring 20 TW ..."

Jul 19, 2011, physicsworld.com: Radioactive decay accounts for half of Earth's heat: Citat: "... Although 20 TW from uranium and thorium is more than the 16 TW predicted by the BSE model, it is still within the experimental uncertainty – and is much less than the total flux of 44 TW. "One thing we can say with near certainty is that radioactive decay alone is not enough to account for Earth's heat energy," says KamLAND collaborator Stuart Freedman of the Lawrence Berkeley Laboratory in California. "Whether the rest is primordial heat or comes from another source is an unanswered question." ..."

 • 6
 • 3

Dette affald er ufarligt og kan lægges hvor som helst. At vi ikke kan beslutte hvad vi skal gøre er et symbol på dumhed og politisk fejhed.

Det "farlige affald" dvs brugte brændselstave, er ikke længere i Danmark da det er returneret til producenten. Vi taler om "affald" der i enhver anden industri, var kastet i "småt brænbart " på containerpladsen.

 • 15
 • 17

Vi taler om "affald" der i enhver anden industri, var kastet i "småt brænbart " på containerpladsen.

Lignende fejl bliver faktisk begået verden over:

Goiânia accident: Citat: "... The Goiânia accident was a radioactive contamination accident that occurred on September 13, 1987, at Goiânia, in the Brazilian state of Goiás, after an old radiotherapy source was stolen from an abandoned hospital site in the city. It was subsequently handled by many people, resulting in four deaths. About 112,000 people were examined for radioactive contamination and 249 were found to have significant levels of radioactive material in or on their bodies.[1][2] In the cleanup operation, topsoil had to be removed from several sites, and several houses were demolished. All the objects from within those houses were removed and examined. Time magazine has identified the accident as one of the world's "worst nuclear disasters" and the International Atomic Energy Agency called it "one of the world's worst radiological incidents".[3][4] ..."

February 17, 2009, Radioactive Stainless Steel Found in Germany: Citat: "... In total, some 150 tons of material have been identified so far, spread across a wide range of material forms, from stainless steel wire wool, to bars, valves, castings and flat products. The radioactivity has been identified as coming from Cobalt 60 ..."

Wide range of Chinese imports found to contain radioactive metals: Citat: "... Scripps Howard News Service published an in-depth report by Isaac Wolf regarding the broad range of consumer products imported from China that contain harmful amounts of radioactive metal contaminates. The story, published June 6, 2009, reveals that there is no U.S. agency checking the radioactivity of imported goods. ..."

September 16, 2010, thehindu.com: Radioactive contamination in steel: a wake-up call: Citat: "... Regulatory authorities have identified Indian steel products contaminated with cobalt-60 in the U.S., Germany, France and Sweden. The events occurred at disturbingly high rates. ... “Overall, 123 shipments of contaminated goods have been denied entry to U.S. ports since screening began in 2003, according to Homeland Security data. Of those, 67 originated in India, 23 came from China and 20 were from Canada” (The Los Angeles Times, November 13, 2008). We cannot ignore this wake-up call. ..."

 • 11
 • 10

Hold da op hvor er det farligt! Det er dette monument over dumhed, jeg referere til. Når vi i Danmark ikke kan finde ud af at deponere ufarligt affald, så sammenlignes det med en uanvarlig handling i Brasilien. Fantastisk logiskt!

 • 10
 • 19

Hold da op hvor er det farligt! Det er dette monument over dumhed, jeg referere til. Når vi i Danmark ikke kan finde ud af at deponere ufarligt affald, så sammenlignes det med en uanvarlig handling i Brasilien. Fantastisk logiskt!

Hej Michael

Dit forslag: Citat: "Vi taler om "affald" der i enhver anden industri, var kastet i "småt brænbart " på containerpladsen." er simpelthen forrykt og stærkt uansvarligt. Det radioaktive affald ér farligt i flere hundrede år. Sådanne forslag indikerer, at Danmark ikke er moden til at benytte fissionsbaseret kernekraft:

2008, sum.dk: Beslutningsgrundlag. For et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald:, backup: Citat: "... Der er ingen ændringer i vurderingen af lavaktivt og mellemaktivt affald. Mængden af affald fra eksterne leverandører forventes uændret på cirka 2 tons fast affald per år, og dette er indregnet i det forventede antal tromler med lavaktivt affald. ... Lov om brug af radioaktive stoffer: Ved lov om brug m.v. af radioaktive stoffer2 er det bestemt, at radioaktive stoffer af enhver art, hvad enten de er i fri tilstand eller i blanding med andre stoffer eller indbygget i maskiner og apparater, kun må fremstilles, indføres eller besiddes, såfremt der er meddelt tilladelse hertil fra Sundhedsstyrelsen (Statens Institut for Strålebeskyttelse). ... Det vurderes meget vanskeligt om ikke umuligt at etablere et slutdepot for radioaktivt affald og på samme tid sikre, at reglerne om deponering af ikke radioaktivt farligt affald overholdes, idet der er modsatrettede krav til et slutdepot, der både skal indeholde radioaktivt og farligt affald. Ved etablering af slutdepotet anbefales det at tage udgangspunkt i hovedproblemet, som er affaldets radioaktive indhold. ... 3 Affaldstyper og mængder Det danske radioaktive affald er af meget forskellig oprindelse, type og aktivitet14. Det hidrører dels fra den tidligere nukleare forskning på Risø og dels fra andre danske brugere af radioaktive stoffer, fx sundhedssektoren, forskningsinstitutioner, industrien mv. Det danske lav- og mellemaktive affald stammer fra: * Komprimeret lavaktivt15 fast affald (papir, plast, arbejdstøj, glas, metal m.v.) * Kasseret radioaktivt forurenet udstyr * Restprodukt fra rensning af vand fra Risøs anlæg (bitumenindesluttet inddampningskoncentrat, ionbytteraffald m.v.) * Kasserede radioaktive kilder (fra sundhedssektoren, forskning og industri) * Affald fra afvikling af de nukleare anlæg * Særligt affald, dvs. forskellige typer affald, der ikke har oprindelse i de øvrige kategorier ... Danmark er ikke i besiddelse af højaktivt affald. Det er således udelukkende lav- og mellemaktivt affald, der skal placeres i et dansk slutdepot. ... Om affald klassificeres som kortlivet eller langlivet affald er afhængig af halveringstiden22 for de radioaktive stoffer i affaldet. Kortlivet affald er defineret ved, at kun en ringe del af aktiviteten skyldes stoffer, der har en halveringstid på over ca. 30 år. Ligeledes defineres langlivet affald som affald, der indeholder væsentlige mængder radioaktive stoffer med halveringstid over ca. 30 år. ... [pdf-side 14:] 3.3 Samlet opgørelse over typer og mængder af affald Dansk Dekommissionering har udarbejdet en opgørelse over typer og mængder af affald, der skal deponeres i et dansk slutdepot, jf. Appendiks A. Affaldet er i denne sammenhæng opdelt i 4 grupper, som vist i tabel 3.3. ... Mellemaktivt (eksisterende affald) 540 m^3 ... Det særlige affalds (gruppe 3) sammensætning er vist i tabel 3.4: ... 3.5 Henfald af radioaktive stoffer i affaldet ... Den største del af aktiviteten i affaldet er i 2005 knyttet til ”Tungt vand” og den samlede aktivitet i affaldet er på omkring 3.500 TBq (TBq = 1.000.000.000.000 Bq). ... Efter 300 år er den samlede aktivitet nede på 23 TBq, altså under 1 % af hvad der er i 2005, og stort set al aktiviteten er nu knyttet til langlivede radioaktive stoffer i ”Særligt affald” og ”Mellemaktivt affald”. ..."

 • 14
 • 7

Det er lidt forvirrende med lavaktivt, kortlivet, og langlivet affald. Hvorfor ikke måle på strålingen. En skovlfuld jord fra min have vil sikkert kunne klassificeres som radioaktiv, hvis den havde passeret Risø. Hvor længe vil man klassificere kortlivet som radioaktivt, og kan det nogen sinde blive til almindeligt affald.

Med de mængder af uran der er i havet, kan sådan en smule affald vel ikke gøre noget?

 • 7
 • 12

Ravnborg er en modig mand, støt ham, giv ham en medalje, han rører ved det andre ikke vil. En af hverdagens helte. Hvor har han ret: vi har skabt dette problem, lad os ikke skjule det, det giver os mulighed for at reflektere, også kaldet tænke. Det må ikke skjules, det skal være åben for publikum. Han har den rette holdning.....lav et monument, og et oplysende museum, vi har lært noget af det. Det er den største forskel mellem demokrati og diktatur: demokrati lærer af deres fejl, diktatur fejer dem ind under gulvtæppet...derfor består demokrati og diktatur går under....

 • 20
 • 0

Hej Glenn Det forrykte er at du ikke kan læse indenad!

Jeg foreslår IKKE at smide det i "småt brændbart" eller på losseplsen som i Brazillien! Det er overfortolkninge som din, der gør debatten lettere retarderet (du kalder mig forrykt) og du skyder mig motiver i skoene, som jeg ikke har.

Jeg har været atomkraft-modstander siden jeg gik i skole i slutningen af 1970erne, indtil for ca 1 år siden. Så begyndte jeg at læse alt hvad jeg kunne finde, om energi fordi jeg fandt Danmarks energipolitik meget besyndelig. Til min overaskelse, fandt jeg at alt hvad vi har fået tudet ørene fulde af, om atomkrafts farlighed og biomasses fortræffeligheder, var ukorrekt for ikke at sige løgnagtigt. Sol og vind, er super sympatiskt, men langt mere problematisk, hvis vi skal opretholde en stabil energiforsyning til lille Danmark. Vi læser gang på gang om kæmpebatterier, enorme dynger med 700 grader varme sten, eller endnu mere opfindsomme ting, som nye øer i nordsøen.

Så læste jeg om Tjernobyl ulykken og de mange, mange tusind døde og sårede og dernæst om Fukushima der var 3 gange værre. Men selvom ulykkerne var rigtige nok, var de menneskelige omkostninger falske og vildt overdrevne.

Lang historie, men konklusionen er at atomkraft er en dårlig ide! Men det er den BEDSTE af de dårlige ideer lige nu

 • 12
 • 16

Jeg synes man bør bygge et fint højlager som vist på illustrationen - og så i øvrigt åbne det for besøgende med daglige guidede ture. Vi behøver altså ikke at gøre det så svært.

"Der er store krav til konstruk­tionsopbygning og beskyttelse mod naturkatastrofer, ulykker, terrorsikring og indkapsling af affaldet. Det ser man sjældent i traditionelle bygninger,« siger Peter Ravnborg."

I virkeligheden behøver vi jo ikke at sikre særligt mod naturkatastrofer etc. Jeg mener, hvad er worst case scenariet? At en storm og flodbølge skaber ravage en gang per 50 år? Så må man jo rydde op! Det er da langt mere besværligt og farligt med den "tunge" kemiske affald og toxiner, der vitterligt ER farlige. Det problem løser vi jo til dagligt rundt om i verden uden de store avisoverskrifter.

Hvad kan en terrorist gøre af skade på "atomaffaldsmuseet"? Smadre nogle containere, der så må ryddees op igen?

Ja, altså, problemet er i hvert fald ikke af teknisk karakter. Jeg forstår ikke hvorfor så mange lader sig forføre af maskinstormerne til at tro, at affaldsproblemet er specielt stort.

 • 10
 • 5

Hej Claus

Selvfølgelig skal det ikke være så svært - dog...

Det skal: * Kote 100 sikres - kunne holde minimum 500 år * incl. sikring mod underminering af strømmende saltvand. * materialet "museet" er lavet af skal holde minimum 500 år incl. fittings såsom døre, dørlåse, skumgummilister, elevatorskakte, vandrør, elledninger... * overholde hvad man måtte kræve af opfyldte standarder.

 • 8
 • 5

Men hvorfor, Glenn? Hvorfor disse meget skrappe krav? Hvad er det for et farligt scenarium, du vil sikre os imod??

Man skal sikre fremtidige mennesker (og dyr) mod radioaktiv kontaminering - incl. forurene deres (grund)vand. Til den tid forstår de sikkert ikke, hvad beholderne indeholder og de kommer uforvarende til at genbruge det i deres husholdning og industri.

Kig på disse "ulykker/uheld" - de sker lige nu, hvor vi er SÅ bevidste om radioaktivitet?

 • 5
 • 4

Flere argumenter for at sikre radioaktivt affald - man skal tage højde for at nationer kan destabiliseres over en tidsperiode på mindst 500 år:

02/04-2005, bellona.no: Radioisotope Thermoelectric Generators: Citat: "... There are approximately 1,000 Radioisotope Thermoelectric Generators (RTGs) in Russia, most of which are used as power sources for lighthouses and navigation beacons. All Russian RTGs have long exhausted their 10-year engineered life spans and are in dire need of dismantlement. The urgency of this task is underscored by the recent incidents with these potentially dangerous radioactivity sources. ... Bellona has warned that radioactive incidents involving these RTGs are possible, both because of the decrepit state of these old lighthouses and because the of premeditated theft of radioactive strontium 90, or strontium-90, that is contained in RTGs. ... It takes no less than 900 years before RHSs reach a safe radioactivity level. ... "It may have made more sense to bury RTGs in the ground, so that nobody could find them or stumble upon them. But they were mostly installed some 30 years ago, when nobody bothered to think of any threat of terrorism besides, the RTGs were not made 'vandal-proof,'" said Minatom's deputy minister Alexander Agapov in September 2003. Minatom, through Agapov, also acknowledges the "existence of unattended RTGs." According to Agapov, "the reason for that is that organisations responsible for the operation of RTGs are unwilling to pay for their shutdown and removal," he said. "It's the same problem as with the new states that were formed on the territory of the USSR after its break-up: 'Take away all the bad things, we get to keep all the good things.'"9 ... ** Table 3. Abandoned RTGs in the Chukotka Autonomous District32** ... ** Table 5. Accidents involving RTGs in the USSR, Russia and the Commonwealth of Independent States** ... A spent RTG was transported without a radiation-safe transportation cask. ... An RTG suffered severe damage in a traffic accident while en route to its installation site. The accident was kept under wraps by the management team, but the damage was in 1997 uncovered by an inspection commission, which included experts from GAN. ... An IEU-1 type 2.5-tonne RTG was dropped in the Sea of Okhotsk during transportation by helicopter. The RTG, which belongs to the Defence Ministry, has still not been recovered from the sea floor. ... An increase in background gamma radiation levels was registered on the premises of Tajikgidromet, the Tajik analogue of Rosgidromet, in the centre of the capital. Three RTGs that had been used well beyond their safe operational periods were stored at a coal storage yard. Due to Tajikistan's problematic relationship with Russia, the RTGs were never sent to VNIITFA and fell victim to unknown scavengers. 51 ... Another IEU-1 RTG was dropped in the Sea of Okhotsk during helicopter transportation. As in the first accident, the RTG, which belongs to the Defence Ministry, has never been recovered from the sea floor, where it lies at a mere depth of 25 to 30 meters of water. A search operation, which found this RTG was undertaken only in 2004 it was planned that the RTG would be lifted no earlier than summer 2005. ... A dismantled RTG was found at a metal scrap recycling site. The stolen generator belonged to the Defence Ministry. ... An RTG was found ravaged by non-ferrous metal looters. The RHS core was found emitting 1000 R/h of radiation at a bus stop in the town of Kingisepp. It was recovered by a Radon radioactive materials disposal team. ... Access to this RTG, which is located close to a settlement, is unrestricted. In 2000, radiation background levels were found to exceed the accepted norm by several times. The RTG still has not been evacuated due to financial difficulties. ... Three radioisotope sources were stolen from lighthouses located in the area. All the three RHSs were found and sent to Moscow by VNIITFA specialists. ... Three shepherds from the village of Lia in the Tsalendzhikha region were exposed to high radiation doses after they stumbed upon a number of RTGs in a nearby forest. Shortly after the accident an IAEA commission established that, during the Soviet time, eight nuclear-powered generators altogether were delivered to Georgia from the RTG producer Baltiyets. ... An RTG was ravaged by non-ferrous metal scavengers. The RHS, emitting 1000 R/h, was found in 200 metres from the lighthouse, sunk in the shoals of the Baltic Sea. It was removed by an expert team from Radon. ... Northern Fleet service personnel discovered a theft of metal from biological protection at a nuclear powered lighthouse on the small island of Golets. The door inside the lighthouse had been forced. The lighthouse contained a particularly powerful RTG with six RHS-90s, which weren’t taken.52 ... Two RTGs, which are the property of the Northern Fleet, were ravaged by non-ferrous metal thieves. The RHS-90s were found nearby, on sunken in shallow water, the other on shore. ... An RTG, owned by the Pacific Fleet, was found dismantled by non-ferrous metal thieves. RHS-90 inside the biological protection was found nearby.53 ... Three RTGs found at the territory of military unit 40919. According to the unit commander, these RTGs were left by another military unit, previously based at this site. The Krasnoyarsk branch of GAN reported radiation doses at a distance of one meter from the RTG exceeds natural background by 155 times. Rather than solving the problem within the Ministry of Defence, the military unit, in which RTGs were found, sent a letter to Kvant radiation technics company in Krasnoyarsk, asking them to remove RTGs for disposal.54 ... A second inspection of the RTG at the Cape of Navarin showed, that strontium-90 began to leak from the RHS-90 as a result of an"unknown thermo-physical processes". This fact refutes a VNIITFA claim, that destruction of the RHS-90 capsule and leakage of strontium into the environment is impossible. There is an assumption, that this RTG was run over with a landrover by deer farmers of a brigade, which was staying at Navarin in 1999. Dynamics of thermo-physical processes in the RTG makes possible its complete self-destruction. Gamma-radiation level are about 87 R/h. ..."

 • 1
 • 9

@Michael Foscolo

"Jeg foreslår IKKE at smide det i "småt brændbart" eller på losseplsen som i Brazillien! Det er overfortolkninge som din, der gør debatten lettere retarderet (du kalder mig forrykt) og du skyder mig motiver i skoene, som jeg ikke har."

Jeg kan åbenbart heller ikke læse indad eller forstår dit argument. Hvordan skal jeg enligt forstå sætningen "Vi taler om "affald" der i enhver anden industri, var kastet i "småt brænbart " på containerpladsen." 1) skal det betyde at du mener at radioaktiv affald er ufarligt, bare det ligner almindeligt affald fra "småt brandbart"

2) insinuere du at industrien generelt smider radioaktivt affald i "småt brandbart".

Hvis sætningen er brugt for at nedtone risikoen af "Risø affaldet", så ser jeg gerne at du kunne dokumentere dette. Det vil da spare det Danske samfund for en del udgifter.

Håber ikke at det er bare noget du tror eller føler at affaldet er ufarligt. Og sætning om "småt brandbart" er en simpel manipulation for at latterliggøre andre debattør for at havde anden holdning end dig.

 • 14
 • 3

Men selvom ulykkerne var rigtige nok, var de menneskelige omkostninger falske og vildt overdrevne.

Det er svært at forstå dig når du ikke konkretiserer din forståelse. F.eks ovennævnte menneskelige omkostninger. Eller hvorfor har du ikke kommenteret på Henrik Stiesdals grundige gennemgang her i debatten af stenlagerforslaget - når du åbenbart mener det er idioti. Eller i det hele taget hvorfor du mener at VE generelt er en håbløs (besynderlig) strategi til sikring af en bæredygtig fremtid. For det er vel det du mener.

Det med deponering af affaldet er selvfølgelig stærkt politisk eller skal vi sige, farvet af en stærk negativ holdning i befolkningen til spredning af radioaktivitet i miljøet. Ganske irrationel i betragtning af den potentielle risiko ved den type affald vi har med at gøre og især irrationel i forhold til den generelle accept der er af den yderst farlige kontaminering af miljøet fra afbrænding af fossiler - ja den accept der er af forurening i det hele taget.

Det med radioaktiviteten har - tror jeg - sin rod i abombesprængningerne efter ww2 - her: https://www.google.dk/url?sa=t&source=web&...

samt det forhold at myndigheder overalt har gjort sig utroværdige ved at fortie og nedtone faktiske hændelser og risici. Modreaktionen er naturlig omend måske overdreven - men man kan ikke fortænke folk i at de ikke vil bo med deres børn i potentielt kontaminerede områder (Fukushima) i tilid til at myndighederne - og akrafttilhængerne - har styr på sagerne.

Ravnborgs tilgang lyder for mig en del mere begavet end din med henblik på at ændre den dybe aversion der er mod affald fra akraft industrien.

 • 15
 • 2

det skal da destrueres ændres til noget ufarligt. nægter tro man ikke kan destruere det i plasmaovn bruge kraftige lasere osv. mindes noget med man har brugt plasma til det.

 • 0
 • 14

02/04-2005, bellona.no: Radioisotope Thermoelectric Generators:

Bemærk at Radioisotope Thermoelectric Generators (RTG) indeholder raffineret radioaktivt affald fra fissionsbaserede kernekraftværker. Fx indeholder en RTG Strontium-90:

02/04-2005, bellona.no: Radioisotope Thermoelectric Generators: Citat: "... The core of an RTG is a thermal energy source based on the radionuclide strontium 90 also known as radioisotope heat source 90 (RHS-90). ... It takes no less than 900 years before RHSs reach a safe radioactivity level. ..."

 • 3
 • 2

Svar på:

Hvis det danske lavradioaktive affald var lige så aktivt som det russiske til RTG, så synes jeg, vi skal lave en stor RTG på Risø. Det må der så være basis for.

Hej Jens

Hvis jeg skulle komme med forslag, skulle det være at:

26. nov 2015, ing.dk: Teknisk gymnasium bygger Danmarks første fusionsreaktor. På under et år har gymnasieelever designet og bygget en lille fusionsreaktor, som nu er klar til at blive taget i brug: Citat: "... I reaktoren vil deuteriumkerner smelte sammen til heliumkerner under frigivelse af energi. ... Men der findes andre måder til inertiel indeslutning. I en såkaldt fusor udnytter man elektrostatisk indeslutning. Det en sådan reaktor, Bernhard Lind Schistad og hans elever på Viborg Tekniske Gymnasium har bygget. ... Russisk neutrondetektor blev købt på eBay ..."

 • 1
 • 1

Svar på:

det skal da destrueres ændres til noget ufarligt. nægter tro man ikke kan destruere det i plasmaovn bruge kraftige lasere osv. mindes noget med man har brugt plasma til det.

Hej Ole

Denne destruktionsproces har de fissionsbaserede kernekraft-tilhængere "bræget op" om i årtier - via kernetransmutation.

Det kan endnu ikke gøres økonomisk.

Ellers ville det være blevet gjort industrielt for længe siden på radioaktivt affald oparbejdningsanlæg såsom: Sellafield / Windscale. Se også nuclear decommissioning og nuclear reprocessing.

 • 4
 • 0

Jeg har været atomkraft-modstander siden jeg gik i skole i slutningen af 1970erne, indtil for ca 1 år siden.

Sådan er vi jo så forskellige. Jeg gik lige den modsatte vej. Jeg var for Akraft i slutningen af 70'erne. Dengang troede jeg ikke på sol og vind, men jeg troede på akraftindustrien tale om billig energi i stort set ubegrænsede mængder, og minimal risiko for uheld.Deponi af affald havde man også løsninger på. CO2 var ikke på min dagsorden dengang, og jeg kan ikke huske at der var andre der så CO2 som et stort problem.

I dag, er Akraft dyrt, mens alternativerne Sol og Vind er blevet billigt og tilmed kan skaleres i størrelse så det kan dække en stor del af vores energibehov.

Undskyld mig, men vi behøver slet ikke diskuterer atomaffald, eller Akraft sikkerhed her i DK I DK har atomkraft ingen relevans, alene af den grund at det er alt alt for dyrt, i forhold til alternativerne sol og vind.

Det er tankevækkende at ny atomkraft i England skal financieres med Kinesisk kapital, mens ny atomkraft i Ungarn financieres med Russisk kapital. Det er klart at både den kinesiske og den russiske ledelse er totalitære, og at begge stater impliceret atomkraf arrangementerne. Hvorfor mon?

PS. Et lille hint til Jer der gerne vil gøre atomkraft mere spiselig for os andre tvivlere. Lad være med at negligere de udfordringer der er med deponi af atomaffald

Bare det at antyde at affaldet kunne smides i "småt brandbart" gør en utroværdig.

Lad være med at negligere atomulykker som Fukushima, Atomkraftulykker må bare ikke ske, da følgevirkningerne kan blive udslettende

Lad være med at nedgør den danske satsning på vindkraft og udlandsforbindelser Det har da vidst ikke været direkte ufornuftigt indtil nu..

 • 19
 • 5

Respekt for Peter Ravnborg. Synes det er et godt forslag, og vigtigst af alt sætter det en positiv æstetisk vinkel på oplagringsspørgsmålet, hvilket ingen har kunnet før. Samtidig understreger hans løsning også at det i grundlaget er et forholdsvis simpelt projekt på det praktiske plan, hvilket mange kommentarer også har fat i. Beviserne på at det politiske system ikke vil træffe beslutninger er legio, og det vi ser her er endnu et eksempel. Det ser faktisk lidt sejt ud hvad der er foreslået, og forhåbentligt kan det bringe en beslutning nærmere. På den anden side vil ingen beslutning jo blot medføre at affaldet bliver hvor det er i dag, og det er sikkert også fint nok.

 • 7
 • 0

ventede kun på den ville komme hvem siger også det skal være økonomisk.

viser jo bare man ikke tænker fremsynet når bruger radioaktive ting ikke lægger gebyr på netop til destrtuktion det gør man på noget så simpelt som dåseøl det er der pant på

og økonomisk rentabelt er jo netop så den ingeniørmæssige udfordring lav noget der kan det og pengene vil vælte ind

direkte pinligt ingen vil røre det med en ildtang og bare lukker øjnene for en opgave. vel ikke lige frem i ingenørenes ånd sige vi opgiver det kan man ikke. eller det er e for dyrt dur ikke. haha så havde vi aldrig sat en mand på månen.

hvor der er vilje er der en vej.

 • 5
 • 6

Strålningen från Fukushima ökar lungcancerrisken med 1 procent medan en rökare har en ökad lungcancerrisk med 1 500 procent. Nu talar man om att odla potatis på Mars som har en strålning vida överlägsen Fukushima och strålningen i Sverige efter Tjernobyl

Varje person har en egenstrålning på 7 000 Bequerel vilket gör att den radioaktiva strålningen där åtskilliga människor vistas är högre än Fukushima.

Fyra Brittiska experter ifrågasatte behovet av att evakuera Fukushima överhuvud taget.

Det mesta är radioaktivt i form av datering med kol-14 metoden.

Avfall från industrin blir aldrig någonsin oskadligt.

Största stråldosen från Fukushima ligger på en årsdos av 120 milliSievert. En person som jobbar inom kärnkraftsindustrin tilläts tidigare en årsdos på 200 milliSievert. En astronaut som följer med Marslandaren utsätts för en årsdos på 360 milliSievert.

Vi måste sprida information beträffande kärnkraftens relative risker i sitt sammanhang.

 • 2
 • 4

At en storm og flodbølge skaber ravage en gang per 50 år? Så må man jo rydde op!

Hvis der skal bygges ved siden af Risø, så er dette bestemt ikke en option. Dels har jeg selv udsigt til Risø fra min fordør, dels ligger en by med 50000 indbyggere (Roskilde) i 3 km luftlinje fra Risø, så den oprydning kan blive særdeles kostbar, både menneskeligt og fysisk.

 • 5
 • 1

Lad være med at negligere atomulykker som Fukushima, Atomkraftulykker må bare ikke ske, da følgevirkningerne kan blive udslettende

Dan, ingen ignorerer katastr4ofen i Fukushima, men mange ignorerer de dødsfald, der skete pga. tsunamien. Man har kun pløjet rundt i nedsmeltningerne, som i følge a-modstandere var den ultimative katastrofe, der kunne lukke hele samfund ned. I Fukushima er ingen døde pga. nedsmeltningerne, mange er for resten flyttet ind i deres hjem igen, naturligvis til trøstesløse forhold. Man skal naturligvis lære af sådanne ulykker, det gør man også over hele kloden. Atomenergi er inklusive Fukushima stadig den sikreste teknologi med de færreste dødsulykker. Det skal den naturligvis fortsætte med, især da vi må regne med at udviklingen fortsætter. Ifølge planerne vil der ske en fordobling af kapaciteten i løbet af næste generation. Der er stor potentiale i atomenergi til varme, el-fremstilling samt til tansport (containerfart). Udviklingen går i retning af modulære anlæg, der giver et større marked for C-frie løsninger.

 • 1
 • 11

Selvfølgeligt skal atomaffald ikke i smides i småt-brændbart!

Vi acceptere uden at blinke, at vi brænder kul og træ af i vores kraftværker og slipper millioner af tons "affald" ud i atmosfæren / "småt brændbart containeren.

Det samme gør vi med stort set alle andre industrier, som fx flytrafik hvor mindst halvdelen af flyvningerne, udføres "for sjov" / turisme. Og her er bestemt ingen røgrensning!

Skibstafikken, med deres heavy fuel, hælder også millioner af tons affald ud i atmosfæren. og de er meget omhyggelige med aldrig at rense spildolie tanke ud i havet.

Min pointe, og der er faktisk en pointe, er at vi overreagere massivt, når det drejer sig om atomkraft, mens vi tollerere gigantisk svineri fra alle de traditionelle kilder.

 • 3
 • 4

Min pointe, og der er faktisk en pointe, er at vi overreagere massivt, når det drejer sig om atomkraft, mens vi tollerere gigantisk svineri fra alle de traditionelle kilder.

Heri har du fuldstændig ret. Der er en total blokering i hovederne på folk når det handler om forurening. Kun når det handler om akraft og gylle forlanger folket at forurening tages alvorligt.

(Bemærk at løsningen på denne absurditet ikke er ikke at slække på kravene til radioaktiv forurening men at stille samme slags krav til al anden kritisk forurening)

 • 7
 • 1

Det har du intet belæg for at sige, især fordi der ikke er nogen som helst der har opgivet antallet af arbejdsulykker på et atomkraftværk. Vi har snakket om det flere gange før, så overraskende at du igen hiver det frem som et faktum.

@Martin, hvis vi har talt om det før, så må du vist være en hårdnakken benægter. Der er masser af undersøgelser. Her en fra det anset institut, Paul Scherrer Schweitz https://www.dropbox.com/s/uj4lthuiny42l4w/...

Her en anden, der omregner det til produktionen: https://www.dropbox.com/s/pxoruviegtldf0u/...

Hvis du søger lidt på nettet kan du finde flere, der viser det samme.

 • 1
 • 10

Der er stor potentiale i atomenergi til varme, el-fremstilling samt til tansport (containerfart).

Altid sjovt med nyt fra drømmefabrikken - selv om det reelt er småt med det nye. Men akraft til skibe forekommer at være en 'niche' som giver rigtig god mening.

Man har jo prøvet før - hvem husker ikke Savannah - men konceptet er altså ikke slået igennem. Dels koster det ikke skibsfarten noget som helst at forurene - ja selv de fine cruiseskibe får lov at ligge i Københavns havn og sende beskidt røg indover land i stedet for at aftage kvalitetsstrøm fra de danske vindmøller. Det er jo så dejligt gratis at forurene med det billigste skodbrændsel markedet kan levere og ikke en kæft brokker sig. Det kan jo betale sig og det er noget folk kan forstå, man bøjer sig ydmygt.

og dels, som du utvivlsomt ved, er det umuligt for akraftdrevne skibe at få 'landingstilladelse' i stort set alle havne i verden.

Så den teknologi er slet ikke aktuel for skibe. Beklageligvis. Man skulle aldrig have fyret alle de atombomber af. Det var en gevaldig fejl.

 • 7
 • 1

Hvis du søger lidt på nettet kan du finde flere, der viser det samme.

Jo, men har du også statistik for hvor mange der er døde pga abomber de sidste f.eks 71 år? Alligevel er man bange for dem, ikke?

Så længe der er usikkerhed om der kan ske et nyt Thernobyl eller Fukushima i hjertet af Europa vil den slags statistik du viser ingen som helst effekt have på folks holdninger. Folk har intet imod der er en risiko - tænk bare på biler eller fossiler brændsler. Mennesket dør i hundredetusind vis uden at man løfter et øjenbryn.

I stedet for at foregøgle masserne at akraft er helt ufarligt skulle akraftfolket måske bruge kræfterne på at forklare risikoen ved den konstante og massive forgiftning af naturen pga forbrænding af fossiler i forhold til akraftværker som måske går i luften en sjælden gang imellem. Og så iøvrigt holde op med at omtale VE som den største ulykke der er overgået menneskeheden. Den er der jo ikke mange der hopper på, det virker nærmest en smule sygt.

 • 8
 • 1

Her en fra det anset institut, Paul Scherrer Schweitz https://www.dropbox.com/s/uj4lthuiny42l4w/...

Her en anden, der omregner det til produktionen: https://www.dropbox.com/s/pxoruviegtldf0u/...

Hvis du søger lidt på nettet kan du finde flere, der viser det samme.

Det er de samme kilder du hiver frem hver gang, og det hele stammer fra to steder: Vindmøller: UK opgjorde engang (en del år siden efterhånden) dødstal for folk som arbejde på vindmøller. Tallet er IKKE repræsentativt for hvordan man arbejder i dag hvor man har sikkerhedsprocedurer, smartlines osv.

Atomkraft: INGEN har opgivet antallet af døde for arbejdsulykker. Det data du henviser til har sjusset sig frem til nogle tal ved at se på katastrofer og bare sat antallet af arbejdsulykker til 0. De andre energiformer har kilden gættet sig frem til (ekstremt usikre og meget forældede) tal for arbejdsulykker. Hvorfor lige undtage akraft? Tjaeh, gæt selv.

Din kilde er et slideshow fra 2004, som henviser til endnu ældre tal der strækker sig helt tilbage til 80'erne. Det er simpelthen ikke repræsentativt for i dag. Og tallene snakker om forskellige typer dødsfald (hydro er katastrofer, akraft er verificerede kræft-tilfælde, vindmøller er en statistik fra vindmøllernes barndom osv.)

 • 7
 • 1

Det er de samme kilder du hiver frem hver gang, og det hele stammer fra to steder: Vindmøller:

@Martin, du brokker dig over at jeg kommer med de samme tal, jamen du er da velkommen til at komme med nyere og bedre tal. Paul Sherrer instituttet har da lavet et aldeles fremragende studie, der er veldokumenteret, du har da heller intet at sige negativt om det. Her er en simpel optælling af ulykker ved diverse energikilder, selv om du benægter tallene:

https://www.dropbox.com/s/r2kqks3muuidhms/...

Der er konstateret vistnok 18 dokumenterede dødsfald i USA ved vindmølledrift, der er 0 (nul) dødsulykker gennem 50 år ved atomkraftdriften. Simpel statistik, ingen propaganda. Det var for resten ikke mig, der tog vindmøller ind i debatten. Men mon ikke statistikken over energiulykker er korrekt nok på trods af de sædvanlige protester og de lidt anstrengte forsøg på at mudre lidt op i den ellers klokkeklare statistik?

 • 0
 • 6

Det kan jo betale sig og det er noget folk kan forstå, man bøjer sig ydmygt. og dels, som du utvivlsomt ved, er det umuligt for akraftdrevne skibe at få 'landingstilladelse' i stort set alle havne i verden.

@Søren Fosberg, tak fordi du ikke prøvede at beskylde mig for selv art konstruere tallene i statistikkerne, det lader jeg som sædvanlig eksperterne om. Du har da ret i, at det bliver svært at få tilladelse til at lade atomdrevne skibe lægge til i havnene. Ikke fordi det er farligt på nogen måde, men fordi atomkraftmodstanderne har vundet slaget vedrørende at erstatte fossil brændsel med atomkraft. Jamen tillykke med det. Så mangler vi bare at a-modstanderne får tørret problemerne med CO2-udledningen af på et eller andet. Der må sikkert være andre muligheder end den sædvanlige aversion, landbruget. I øvrigt tror jeg nok, at Savannah-eksemplet , som ikke mange kender i dag, ville svare til at man som argument mod vindenergien benytter La Cours Askov-mølle som skrækeksempel.

 • 0
 • 5

det skal da destrueres ændres til noget ufarligt. nægter tro man ikke kan destruere det i plasmaovn bruge kraftige lasere osv. mindes noget med man har brugt plasma til det.

Ole, udmærkede forslag, som man for længst har afprøvet. Man kan med stærke laserstråler opnå "spallation", dvs. man omdanner lavaktive stoffer til højaktive, der har en meget begrænset levetid. Men man kan ikke "slukke" for selve radioaktiviteten.

 • 0
 • 4

@Glenn, mange udmærkede forslag. Du glemmer helt prof. Bernard Cohens studie fra 70-erne, hvor han undersøgte konsekvenserne af at placere finmalet affald i 500 m dybde på 60 tilfældigt udpegede lokaliteter? Resultatet var, der i løbet af mange tusinder år vil kunne et par radiumisotoper arbejde sig op til overfladen. Ikke nogen skrækindjagende situation. Det er ikke nødvendig i Danmark. Her ligger der mange radioisotoper lige under vore asfalterede veje, idet man deponerede mange tons flyveaske nogle få cm. under overfladen. Det gør man vist ikke mere, men der ligger mange tons i overfladen med omtrent samme radioaktivitet som Risø-affaldet? Husk at al stråling stoppes af få m jordlag.

 • 0
 • 8

Du har da ret i, at det bliver svært at få tilladelse til at lade atomdrevne skibe lægge til i havnene. Ikke fordi det er farligt på nogen måde, men fordi atomkraftmodstanderne har vundet slaget vedrørende at erstatte fossil brændsel med atomkraft.

Sjovt som atomkraftindustrien altid er uden ansvar og altid gør hvad den kan for at løbe fra et hvert ansvar :) Uha uha det er de små privat finansieret græsrodsbevægelsers enorme kampanger som vi multinationale selskaber, store supermagter og andre regeringer slet ikke kan stille noget op imod, det er deres ansvar... Uha det er modstandernes skyld at vores produkt er for dyrt og ikke slår igennem eller i det mindste at vi ikke formår at sælge vores geniale ide, det er da helt sikkert ikke vores skyld... Uha det er deres skyld at det atomdrevene fly aldrig blev til noget at atomdrevne skibe er et militært eventyr og at den atomdrevne bil aldrig blev produktmodnet, det er da helt sikkert ikke atomindustriens skyld... Det er da også greenpeace der er skyld i at atomkraften ikke blomstret i 60'erne og at vi ikke fik lukket alle kulkraftværker dengang...

Men det er et gennemgående træk. Ansvarsforflyttelse, de andres skyld... ingen forsikring, det overlader vi til staterne, intet oprydning ved uheld, vi lader bare det enkelte værk gå konkurs... Det er ikke den internationale atomindustri der sponsorerer en sarkofag til Tjernobyl, det er EU... Det ville ellers ikke koste mange øre pr kWh der er produceret siden ulykken... (jeg får det til omkring 0,1 øre/kWh)...

Tænk hvilket image atomindustrien ville få hvis den havde betalte for at rydde op ved Tjernobyl og Fukushima, eller hvis den i det mindste havde bidraget bare lidt, men nej... Det er vindmølleproducenternes skyld at atomkraften ikke sælger, det er solcelleproducenternes skyld at atomkraften ikke har et godt image, det er Greenpeaces skyld at atomkraften ikke er slået igennem og at befolkningen ikke har indset at atomguden er den eneste der kan redde verden :) og nu er det alle dem der kæmper for at finde løsninger til at nedbringe brugen af fossile brændstoffer der har skylden for at de stadig er der :) Atomindustrien er helt uden skyld i noget som helst :)

 • 7
 • 3

du brokker dig over at jeg kommer med de samme tal, jamen du er da velkommen til at komme med nyere og bedre tal.

Som jeg sagde ved vi intet! Der er aldrig opgjort en statistik over antallet af arbejdsrelaterede ulykker for atomkraft industrien. De dødsfald man har for vindmøller er alle arbejdsrelaterede - og alle er kommet i medierne. Man har heller ingen statistik over antallet af dødsfald på vinge-fabrikkerne.

Her er en simpel optælling af ulykker ved diverse energikilder, selv om du benægter tallene:

https://www.dropbox.com/s/r2kqks3muuidhms/...

Er det her et svært emne, Per? Eller har du ikke læst mit indlæg? Jeg prøver at skære det ud i pap:

Arbejdsulykker: det er en ulykke som sker, mens man er på arbejde. Falder man ned fra en vindmøller er det en arbejdsulykke. Bliver man kørt ned af en kran er den en arbejdsulykke. Og dør man under udgravningen af uran er dette en arbejdsulykke. Og tallet for det sidste er ikke 0! Langtfra - men i din statistik er det sat til 0. Antallet af arbejdsulykker pr. industri er ikke opgjort noget sted fyldestgørende, og alle statistikker for vindmøller drejer sig enten om en optælling i medierne, eller det gamle skøn jeg nævnte før fra UK for ca. 15 år siden.

Katastrofer: dit link drejer sig kun om katastrofer. Ikke arbejdsulykker - som er typen af dødsfald ved vindmøller. Det eneste man ved om dødsfald ved hydro er netop de få katastrofer, da man ikke kan undgå de kommer i medierne. Der er ikke sket katastrofer for vindmøller endnu - kun arbejdsulykker. Forøvrigt er din statistik ren propaganda da 3 mile island er sat på med 0. Den slags gør man kun for at illustrere et bestemt synspunkt.

Følgevirkninger: dette drejer sig primært om forurening. Det er her at kul er en stor synder, da der dagligt dør kinesere og indere af den tunge forurening fra kul-afbrænding. Lidt sværere at estimere er følgevirkningerne fra de atomare udslip.

Hvis du vil lave en sammenligning af dødsfald, er du nødt til at sammenligne gruppe-til-gruppe. Det holder ikke at sammenligne de få dødsfald vi har fra vindmøller med antallet af ofre fra akraft katastrofer - bare fordi vi ikke har antallet af arbejdsulykker.

 • 8
 • 2

Forøvrigt er din statistik ren propaganda da 3 mile island er sat på med 0. Den slags gør man kun for at illustrere et bestemt synspunkt.

@Matin, et skoleeksempel på benægtelse af realiteterne. Det er da udmærket at se på arbejdsrelaterede ulykker, du er da velkommen til at sætte tal på arbejder ved opførelse af atomkraftværker, som du for resten skam da bliver talt med, men ikke i reaktorulykker. Du tager fejl i Greenpeace, de havde ingen interesse i atomenergien på det tidspunkt du refererer til, det kom først senere efter de havde markeret sig på hvalernes område, i øvrigt efter at man havde opnået enighed blandt nationerne. Du tager fejl i Tre Mile ulykken, den krævede ikke et eneste menneskeliv, til stor ærgrelse for pressen og a-modstanderne. Man beordrede for resten heller ingen evakuering af Harrisburg oma. løgne om denne hændelse. Så statistikken er korrekt, hvis du har andre tal, så må det bero på den massive propaganda, som a-modstandere forsyner offentligheden med. Du har da heller ingen referencer til det, du nævner. Jeg har for resten ikke nævnt hvor mange liv, som atomenergien sparer samfundene for i form af rene luft og færre luftvejssygdomme. En ekspert beregnede 30 sparede menneskeliv årligt for Barsebäcks vedkommende.

 • 1
 • 7

Sjovt som atomkraftindustrien altid er uden ansvar og altid gør hvad den kan for at løbe fra et hvert ansvar :)

Rangård, der er ikke mange rigtige oplysninger i dit indlæg. Du har misforstået stort set det hele. Det er ikke a-kraftindustrien, der udfører undersøgelser over atomenergien, det er ikke dem, der arbejder for at indføre den i skibe, biler eller fly, som du nævner. Det er noget nonsens, atomenergien egner sig kun til de områder jeg har nævnt, foruden de der allerede er på banen, så kan containertransport, store skive og den lokale varmeforsyning have interesse. Som nævnt andet sted, så har Greenpeace ingen større betydning for modstanden mod a-kraft, de kom først ind i billedet da de så en mulighed for at erhverve medlemmer med kriminelle aktiviteter. Den ene af Greenpeaces stiftere forlod i øvrigt organisationen og blev en ivrig aktør for atomenergi for at få en renere verden. Du begår den sædvanlige fejl at nævne, at ingen vil forsikre mod a-ulykker! Den vandrehistorie trives fint i a-modstandernes sfære, men den er forkert. I USA kan man forsikre sig, der er blot et loft over erstatningen ligesom ved diverse naturkatastrofer. Forbundsstaten træder ind som garant, men de får skam et beløb ind for hver kWh, der produceres, Det er en gigantisk pengemaskine, alene i renter indkommer der milliarder af dollars. Igen en misinformation fra a-modstandernes side.

Hvorfor Eu og andre skal betale til Tjernobyl forstår jeg ikke. Du ved åbenbart ikke, at hele den vestlige verden advarede Sovjetunionen imod at opføre RBMK-reaktoren, ide de vidste den var ustabil! Det skete i 1968 og senere i 1978. At skylde hele a-industrien for denne katastrofe svarer til du bliver opkrævet et beløb for de skader, som et vandkraftanlæg forårsager i Italien. (2000 dræbte, 20.000 hjemløse). Forhåbentligt har du for første gang fået en reel information om atomenergien, det har du ikke fået før? I Tjernobyl har man efter 20 år fundet, at ca. 50 dødsfald, der kan relateres til ulykken. Den reaktortype løber løbsk hvis den taber kølevand. Alle vestens reaktor vil gå i stå. hvis kølevandet forsvinder. Det samme gælder for resten for de russiske trykvandsreaktorer. Jeg håber du kan se forskellen. Jeg håber du finder mere pålidelige kilder, end dem du refererer til.

 • 1
 • 5

Du tager fejl i Greenpeace

Mindes ikke jeg nogensinde har nævnt Greenpeace

Du tager fejl i Tre Mile ulykken, den krævede ikke et eneste menneskeliv

Mindes ikke jeg nogensinde har påstået det modsatte

Så statistikken er korrekt

Mindes ikke jeg nogensinde har påstået det modsatte. Problemet er at du tolker statistikken forkert. Du finder et tilfældigt tal for vindmøller (arbejdsulykker) og sammenligner med en statistik for hydro/atom (katastrofer, dit sidste link). Dine første link drejer sig om en meget gammel statistik hvor nogen forsøgte at sammenligne - så godt man nu kunne - dødsfald ved forskellige energiformer. Men 'det bedste man kan' er ikke nok til at drage en konklusion, da man simpelthen ikke har retvisende tal.

 • 6
 • 0

Dine første link drejer sig om en meget gammel statistik hvor nogen forsøgte at sammenligne - så godt man nu kunne - dødsfald ved forskellige energiformer.

@Martin, beklager at jeg forvekslede et par ting i et andet indlæg. Det er en fejl.

Tallene jeg anførte viser noget om sikkerheden ved forskellige ulykker, det kan man ikke gradbøje. Du skrev bl.a.: "Forøvrigt er din statistik ren propaganda da 3 mile island er sat på med 0. Den slags gør man kun for at illustrere et bestemt synspunkt."

Her er der bestemt ikke tale om propaganda, men der imod om mange og omhyggelige undersøgelser. Det er reel oplysning som modvægt mod at bruge 3-mileøen som argument mod a-kraft. Alle mennesker i en radius af 9 km er for øvrigt undersøgt for strålingspåvirkning. 3 havde forhøjet stråling, hvilket blev relateret til deres tagbeklædning, der var af skifer!

Det er da legalt at være a-modstander, men ikke at levere forkerte oplysninger - og den er helt galt, hvis vedkommende optræder som forkæmper for nedsættelse af CO2-udslip.

Propaganda er noget a-modstandere anvender, det skal naturligvis tilbagevises.

At den nukleare industri statistisk har de laveste tak for sikkerhed er en realitet, som du end ikke har forsøgt at tilbagevise. Det kan du ikke, for der er rigtig mange, der viser det samme. Det gælder feks. Inhaber rapporten, ◦Rasmussen-rapporten. WASH 1400, Lewis-rapporten, Birkhofer-rapporten, ◦Hagermann-rapporten , BEIR-rapporten mfl. Jeg læser gerne de evt. rapporter, du kunne henvise til. Vedrørende vindenergien som bliver blæst ind i debatten, kan jeg henvise til en masse artikler i "Ingeniøren" om ulykker. Jeg mener ikke at evt. dødsulykker ved arbejdet med opførelsen af et a-værk med rette kan tilskrives atomenergien. Men der foreligger et væld af rapporter i USA, hvor man medregner skader ved arbejdet som atomulykker. Så er man ude på overdrevet.

.

 • 1
 • 4

Det er reel oplysning som modvægt mod at bruge 3-mileøen som argument mod a-kraft.

Stråmand, jeg har ikke bragt 3-mile island på banen. Forhold dig nu til det jeg faktisk skriver. Hvis du ikke gider forholde dig til min kritik, så lad være med at svare på mine indlæg og lade som om du argumenterer imod.

Jeg mener ikke at evt. dødsulykker ved arbejdet med opførelsen af et a-værk med rette kan tilskrives atomenergien.

Det er nøjagtig samme typer ulykker du ellers tilskriver vindmøller. Konsistens, tak.

 • 6
 • 1

Der er ca 3,3 mg uran i 1000 liter havvand. Alle grundstoffer og deres salte, i jordens skorpe, er opløst i havet. Der er ca 1.35 milliarder kubik kilometer havvand på jorden. Med andre ord 1.350.000.000.000.000.000.000 liter havvand. Godt 44.550 milioner tons hvor af 0,8% er uran 235 (den fissible isotop), dvs 356,4 millioner tons. Hvis jeg har lavet en komma fejl, beklager jeg på forhånd!

Det menneskeskabte "affald" af uran, plutonium og transuraner, udgør ????? Tons. Jeg kender ikke tallet, men det er der sikkert nogen blandt jer der gør.

Til PHK: undskyld jeg bringer tal på banen, som alle kender og er dybt banale, men sådan gør vi gamle 60'er flippere!

 • 1
 • 2

Stråmand, jeg har ikke bragt 3-mile island på banen. Forhold dig nu til det jeg faktisk skriver. Hvis du ikke gider forholde dig til min kritik, så lad være med at svare på mine indlæg og lade som om du argumenterer imod.

    Jeg mener ikke at evt. dødsulykker ved arbejdet med opførelsen af et a-værk med rette kan tilskrives atomenergien.  


    Det er nøjagtig samme typer ulykker du ellers tilskriver vindmøller. Konsistens, tak. 

@Martin, jeg har beklaget jeg har nævnt Tremileøen, det var forkert adresse. Ikke mere langhalm på det. Jeg har forholdt mig til din kritik, men mener ikke den er helt korrekt eller relevant. Jeg har ikke ansvaret for at have taget vindmøller ind i debatten, den del står du og Søren for, ikke jeg. Jeg har naturligvis kommenteret dine indlæg om vindmøller, så du kan da ikke påstå jeg ikke tager hensyn til dine synspunkter, selv om jeg ikke mener de er relevante i denne sammenhæng. Når andre tager irrelevante ting ind i debatten, må de selvfølgelig finde sig i at de får kommentarer til synspunkterne, uanset om emnet man bragte ind på banen er relevant eller ej.

Jeg mener dog ikke at dine udmærkede kommentarer alle er relevante i denne debat, der reelt drejer sig om atomaffald. Ikke desto mindre optræder vindmøller 18-20 gange i debatten.

 • 0
 • 2

Det kommer fra et specifikt indlæg, hvor du påstår at atomkraft er det sikreste i verden. Det kan sagtens være at den er - men ingen ved det, da vi ikke har statistik som reelt kan bruges til sammenligning. Og som ingeniør generer dig mig særligt når statistikker hives frem hvor pærer og bananer sammenlignes

@Martin, Du burde som ingeniør kunne skelne en tekst, hvor der klart står, at atomenergien har den bedste sikkerhedstatistik af alle. At du oversætter det til at det er det sikreste i verden er selvfølgelig din ret at gøre, men det er ikke det jeg skrev, eller mine referencer viser. Her er en mere af slagsen: https://www.dropbox.com/s/z41ag8705d3vc04/...

som vist kun Søren Fosberg kan tvivle på?

Nogle har brokket sig over at man ikke tager arbejdsulykker med, men selve byggeriet har da intet med driften at gøre? På ovenstående klip nævnes en gammel og særdeles omfattende statistik over forskellige teknologier som Ethel Gilbert foretog, den viste at arbejdere i den nukleare industri endda havde et langt bedre helbred. Sikkert pga. at der var mere eftersyn.

Jeg har efterlyst materiale fra de forudsigelige tvivlere, men intet er sket.

Søren Fosberg, jeg kan konstatere, at du intet fornuftigt har at bidrage med, og at postulatet om at jeg fabrikerer tal fra USA er et falsum, på baggrund af et enkelt ord, der lød dansk i en amerikansk tekst. Jeg har da fuld respekt for, at du ikke tror på hvad jeg skriver, måske derfor er du ret blank i emnet? At du hellere vil fortsætte med fossile brændsler er jo din egen sag.

 • 0
 • 9

Du henvender dig til voksne mennesker, alligevel tror du dine tal gør indtryk. Ingen arbejdsulykker i USA 50 år i forb. med akraft. Ingen der er styrtet ned, fået noget i hovedet eller kørt galt. Det er jo latterligt

@Med en enkelt undtagelse. Men hvad har opførelse af en bygning at gøre med driften af et atomkraftværk? I stedet for at brokke sig over de manglende tal for arbejdsulykker, så kunne man jo selv bringe tallene? Der foreligger skam sådanne, men når man medtager ulykker såsom at få fingrene i klemme i en dør, så mente jeg ikke det var relevant i en ingeniørkreds. Jeg kan da også tage fejl.

 • 0
 • 8

Det er ikke a-kraftindustrien, der udfører undersøgelser over atomenergien, det er ikke dem, der arbejder for at indføre den i skibe, biler eller fly, som du nævner.

Nej, det er jo netop problemet... Atomindustrien gør intet... Det er jo netop mit kritikpunkt :)

Den burde arbejde for at udvikle sit produkt, den burde arbejde for at udsprede sin løsning på alverdens problemer... Men den undlader at gøre noget som helst... Den tager ikke nogen initiativer, den forsøger ikke at udkonkurrer kul, olie og gas... Den forsøger ikke at komme ind på fjernvarmemarked... Den arbejder ikke engang for at få et fornuftigt image i lokalbefolkningerne rundt omkring...

Til gengæld giver folk som dig, alle andre skylden for at nogen stadig bruger kul, olie og gas... Det er der kæden falder af. Hvis man går ind for VE, så går man ind for et alternativ til kul, olie og gas. Der arbejdes på løsninger til at dække hele energiforbruget, tros modstand fra atomkraftfolket og fra kul- olie- og gasfolket. Batteriløsninger og udlandsforbindelser er ikke kun en fordel for VE, det vil også være nødvendigt hvis man satsede på atomkraft, men alligevel er der stort sammenfald mellem de mest religiøse atomkraftfolk og modstanderne af batteriløsninger/lagerkapacitet og udlandsforbindelser... Og sådan kan man blive ved...

Man kan godt være positiv over for både VE og atomkraft, men atomkraft er bare ikke en reel løsning sådan som den ser ud i dag... Den kan være en del af løsningen, men den kan på ingen måde stå alene og hvis ikke industrien kæmper for at få et fornuftigt image i de vestlige befolkninger, så bliver den kørt ud på et sidespor for vi lever i demokratier hvor man spøger befolkningerne om hvilke løsninger der foretrækkes...

 • 5
 • 1

I stedet for at brokke sig over de manglende tal for arbejdsulykker, så kunne man jo selv bringe tallene?

Hvorfor det. Jeg har ikke et flip kørende om hvilken teknologi der kræver flest arbejdsulykker. Det er for mig at noget helt andet det handler om. Forurening. Og jeg mener at fossile brændsler dels er langt det mest forurenende energiteknologi vi har, dels den mest uafvendelige fordi forureningen er en integreret del af processen og at håndteringen af forureningen baserer sig på fortyndning og spredning i miljøet. CCS kunne ændre billedet med det forudsætter en betydelig kulstofafgift og det vi jo stadig ikke appetit på. Akraft har et stort forureningspotentiale men det kan håndteres pga de små volumener som betyder man kan gemme det af vejen på forskellig vis. I stedet for fortynding og spredning bruger man afskærmning og isolation fra miljøet.

Vind og sol forurener principielt ikke - dvs producerer Ingen affaldsstoffer som en integreret del af energikonverteringen. Ideelt set kræver det dog ikke at man producerer komponenterne på grundlag af VE - hvilket giver dig selv når fossiler er udfaset - og desuden udvikler effektive recyclingsmetoder til udtjente anlæg. Det er ikke tilfældet endnu men et logisk mål.

Derfor foretrækker jeg VE for akraft og akraft for fossiler. Jeg ville have mere respekt for akraftfolket hvis I brugte kræfterne til at forklare risikoen ved forureningen fra fossiler i stedet for dette enerverende kværulanteri mod VE.

Der er en simpel løsning: kulstofskat. Det vil gavne både VE og akraft på markedet.

 • 5
 • 1

Nej, det er jo netop problemet... Atomindustrien gør intet... Det er jo netop mit kritikpunkt :) Den burde arbejde for at udvikle sit produkt, den burde arbejde for at udsprede sin løsning på alverdens problemer... Men den undlader at gøre noget som helst... Den tager ikke nogen initiativer, den forsøger ikke at udkonkurrer kul, olie og gas... Den forsøger ikke at komme ind på fjernvarmemarked... Den arbejder ikke engang for at få et fornuftigt image i lokalbefolkningerne rundt omkring...

Atomindustrien gør en masse, det gør du desværre ikke, ikke et eneste punkt har du sat dig ind i sagerne. Det er ren ordgymnastik. Det forholder sig ifølge mange undersøgelser, at jo nærmere folk bor et atomkraftværk, des mere positiv er man, altså lige modsat din hjemmesyede mening. Atomindustrien arbejder uhyre meget med at udvikle teknologien, har du ikke fulgt med i 3. og 4. generationsværker? Det er dig og dine medløbere, der kører rundt i gammeldags anskuelser fra fortiden. Varmeforsyning tager du frem. Den fungerer meget dårligt her i landet. Kun få har mulighed for at kobles på varmekraftværkernes forbindelser, altså naboerne. Hvad med alle de andre? Jo, man fik opført en række barmarksværker ved hjælp af en venlig sjæl i miljøstyrelsen, der lavede regnefejl. Mit bud på kollektiv varmeforsyning er meget enklere og gælder for alle indbyggere. Væk men de fossile brændsler til fjernvarmesystemet. I stedet opsættes el-radiatorer overalt. Alle forbrugere kan være med. Der skal i øvrigt kun ca. 75% af den nuværende varmeenergi til at erstatte fjernvarmen i dag. P. Øllgaard havde ret da han sagde, at dansk modstand mod atomenergi vil holde indtil den nuværende 68-generation er væk. Til orientering vil jeg stemme imod indførelse af dansk atomenergi. Danske ingeniører er ikke klar til denne teknologi, hvilket fremgår med al ønskelig tydelighed af diverse tråde i "Ingeniøren" og andre steder. Lad os holde os til vindenergien og lade svenske atomkraftværker forsyne Sjælland og Bornholm med el, når vinde svigter.

 • 1
 • 8

Du må da for pokker være enig i, at man ikke kan begrænse sig til at kun at kigge på ulykker fra opførelsen af een teknologi, og kun at kigge på ulykker fra driften af en anden teknologi, og så kalde tallene sammenlignelige.

@Allan, jeg er ikke uenig, du har nogle gode pointer..

Gennem årene har man fokuseret på ulykker ved atomenergien, der må du vel være enig i? Til formålet er udført en utrolig stor analyse af mulige og umulige hændelser med atomkraftværker, den 1. var "Rasmussen rapporten". Egentlig er denne debat lidt underlig, mange får forhøjet blodtryk at analyser af ulykker og risici ved diverse energikilder, her ligger vind- og atomenergi lavest. Det var ikke mig, der begyndte at sammenligne med vindenergien, for jeg opfatter ikke de 2 energikilder som alternativer til hinanden, men begge er alternativer til fossil energi. Jo flere atomkraftværker, des flere vindmøller kan der indpasses i el-forsyningen. Se Kina og Frankrig.

Utroligt at debatten om det danske atomaffald fra en forskningsstation - ikke et atomkraftværk - kan omdannes til snak om atomenergi, de to ting har ikke meget at gøre med hinanden. Al atomaffald kan afskærmes med 1-2 m beton, 5-10 m vand og få meter jordlag. Placeres affaldet på ca. 500 m dybde kan man dække det og smide nøglen væk. Større e problemet ikke, se i øvrigt Sveriges affaldslager, det er snart klar til deponering.

 • 0
 • 7

Hvorfor det. Jeg har ikke et flip kørende om hvilken teknologi der kræver flest arbejdsulykker

Det er klar besked, du har intet på lager, men forlanger ustandselig dokumentation fra andre, og når du får den, så mere end antyder du, at man svindler med tallene. Du har endnu ikke forklaret, hvorledes du vil drive samfundet en dag med vindstille og om natten når Solen er væk. I dag så får du strømmen især fra Sveriges atomkraftværker, så du har ingen problemer her.

Desværre har du endnu ikke forstået, at atomenergi og VE skam ikke er alternativer til hinanden, de supplerer da hinanden, endda med C-fri elenergi. Det burde enhver fornuftig person kunne se. Vindenergi og sol stormer frem i både Kina og Frankrig. Atomenergien leverer grundlasten, VE supplerer. Supplerer man med batteri- og "Pumped storage-teknik" Al den snik-snak om miljøet lyder som det kom fra en Vagttårn-sælger, det reelle er, at atomenergien er den væsentligste C-frie energikilde på kloden. Men vinden hjælper da fint til i den rigtige retning.

Man må vist konstatere, at jeg klart har dokumenteret at atomenergien statistisk set er den sikreste teknologi. Ingen andre har præsteret andet end blot retorik

Men atomenergi i Danmark er utopi. Vi er ikke i stand til at håndtere teknikken.

 • 1
 • 8

Gennem årene har man fokuseret på ulykker ved atomenergien, der må du vel være enig i?

Ja, og så har atomkrafttilhængerne forsøgt at lave en modvægt til det ved at opgøre ulykker ved vindenergi. Og da de ikke kunne finde nogle driftsulykker, udvidede de søgeområdet til ulykker under opføring - mens de fuldstændigt ignorerede, om der var sket ulykker under opføring af atomkraftværker.

Så det er egentlig ligegyldigt, om jeg er enig i din påstand eller ej - atomkrafttilhængernes argumentationsform er stadig ikke specielt køn at kigge på.

 • 10
 • 2

Men atomenergi i Danmark er utopi. Vi er ikke i stand til at håndtere teknikken.

Det er noget vås at danske ingeniører ikke kan håndterer atomkraft... Men vores system er ikke bygget på en måde der gør det rentabelt at have atomkraft...Små hurtigt-regulerende enheder, stor variation hen over døgnet og gode muligheder for alternative billigere energiformer... Intet af det taler til fordel for store svært-regulerende blokke, der helst skal have al den produktionstid de kan få...

 • 7
 • 2

Hvor farligt er det danske atomaffald? I DAG KL. 13:33 "Lige siden et enigt folketing i 2003 besluttede at lukke Risøs har debatten bølget frem og tilbage om, hvor vi skal gøre af alt det radioaktive affald? Det står nu på 14. år i to store lagerhaller lige ned til Roskilde fjord. I denne uges udgave af Videnskabens Verden undersøger vi det danske atomaffald." http://www.dr.dk/p1/videnskabens-verden

 • 1
 • 0

"I dag så får du strømmen især fra Sveriges atomkraftværker, så du har ingen problemer her." Det udgør kun 3 %!

@Stig, tak for rettelsen, det var forkert formuleret fra min side. Udtrykket "i dag" var ukorrekt, jeg mente faktisk ikke d. 20.3. 2017, men i de senere år. Energistyrelsens rapporter lader som regel vente på sig. Dit tal for 2016 er korrekt, men tidligere år var tallet betydelig højere. Danmark er et af de lande, der skal bruge en masse strøm fra udlandet:

https://www.dropbox.com/s/dv19d6rgg2cp8i5/... Her en statistik fra et par år siden: https://www.dropbox.com/s/qamvplr2koyonk9/...

https://www.dropbox.com/s/qj7ohfk3luakqo1/...

Men min fejl at skrive "i dag", der skulle have stået "de senere år"..

Men det er korrekt, at Sjælland importerer store mængder strøm fra Sverige, der også i lange perioder leverer al Bornholms forbrug.

 • 1
 • 6

Du må da for pokker være enig i, at man ikke kan begrænse sig til at kun at kigge på ulykker fra opførelsen af een teknologi, og kun at kigge på ulykker fra driften af en anden teknologi, og så kalde tallene sammenlignelige.

@Helt enig, Allan. hvis du ser mine indlæg vil du se, at jeg har refererer til omfattende undersøgelser. Det var ikke mig, der begyndte at tage byggeriet med ind i billedet.. Hverken du eller andre har suppleret mine tal med disse tal, du og andre henviser til. Jeg venter spændt på det sker?

 • 1
 • 7

Og jeg mener at fossile brændsler dels er langt det mest forurenende energiteknologi vi har, dels den mest uafvendelige fordi forureningen er en integreret del af processen og at håndteringen af forureningen baserer sig på fortyndning og spredning i miljøet.

Det er noget selvmodsigende snak. Atomenergien er den mest effektive alternativ til fossil energi, og ved at bekrige atomenergien med den ene skrækkampagne efter den anden, så støtter man aktionærerne i den fossile energi, og forstsætter trenden siden Kyotoprotokollen med stadig stigende CO2-udledning.

 • 1
 • 6

Derfor foretrækker jeg VE for akraft og akraft for fossiler. Jeg ville have mere respekt for akraftfolket hvis I brugte kræfterne til at forklare risikoen ved forureningen fra fossiler i stedet for dette enerverende kværulanteri mod VE.

@Søren, du har ikke forstået mere end 30 års debatter. Der er ingen, der har kværuleret over VE overhovedet, tværtimod har man ofte nævnt, at VE supplerer atomenergi. Der er henvist til bla. Kina og Frankrig, vi kan måske tage USA med. Hvor mange gange skal det siges, før det siver ind? Det lader til, at nogle ingeniører også mener, at et samfund kan køre fint med varierende energi. Prøv at fortælle Danfoss og Lego om det.

 • 1
 • 6

Og så iøvrigt holde op med at omtale VE som den største ulykke der er overgået menneskeheden. Den er der jo ikke mange der hopper på, det virker nærmest en smule sygt.

Det eneste syge er at fremkomme med dette postulat. Prøv at dokumentere det. Men det er ren statistisk kendsgerning, at ulykker med vandkraft hører til de største man kender. Altså målt ved antal dødsulykker. Løsningen er ikke, at man nedlægger alle vandkraftværker, men at man lærer af erfaringen og bygger dem mere sikkert.

 • 1
 • 7

Du henvender dig til voksne mennesker, alligevel tror du dine tal gør indtryk. Ingen arbejdsulykker i USA

Med en enkelt undtagelse. Jeg har ikke taget arbejdsulykker ind i billedet, men har refereret til seriøse studier. Arbejdsulykker er irrelevant at tage ind i debatten, men arge a-kraftmodstandere mangler åbenbart argumenter overfor seriøse undersøgelser, der viser at den nukleare teknologi er den sikreste af alle teknologier. Det benægtes så af nogle, der ingen dokumentation har på det modsatte. Hvornår bidrager du med bare et eneste tal fra en seriøs undersøgelse, der tilbageviser et eneste af mine indlæg? (jeg kender faktisk svaret).

 • 1
 • 7

Det er dig selv som laver konklusionen. Ikke vores opgave at komme med andre tal (som forøvrigt ikke eksisterer). Vi kan blot konstatere, at du har sammenlignet pærer med bananer.

@Martin, når du og andre kritiserer tal fra undersøgelser, så må det være jeres opgave at dokumentere noget andet. Jeg har ikke sammenlignet forskellige frugter, men udelukkende refereret til videnskabelige undersøgelser over atomenergiens farlighed. Jeg må konstatere, at ingen har leveret materiale, der tilsidesætter de undersøgelser, jeg refererede. konklusionen står altså fast, atomenergien er den teknologi, der statistisk er mest sikker. Jeg har efterlyst andre tal, der modsiger ovenstående konklusion, jeg har intet set, hvilket ikke er overraskende.

 • 1
 • 6

Atomkraft kan levere enorme mængder ren, CO2 fri energi i meget lang tid med et minimalt forbrug af recourser. Der er enorme mængder "brændsel" tilrådighed i form af Uran og Thorium, med fx 3,3 mg uran pr ton havvand, dvs mange millioner tons.

Atomkraft, kan erstatte, stk for stk, eksisterende termiske kraftværker og levere både el-energi og varme til fjernvarme, hvilket vindmøller og solceller ikke kan. Med Atomkraft udestår kun tranport sektoren af vores energiforbrug som idag og i mange år ud i fremtiden vil være drevet af olie. Dermed kan op til 60 - 70 % af vores TOTALE energiforbrug dækkes med bare 8-12 værker i Danmark

Atomkraft kan bygges i alle størrelser fra 10 MW, som fx bruges i skibe og u-både, til kæmpeværker på 4000 MW termisk effekt, som fx Hinkley Point i England.

Byggetiden er på 6-7 år som det kan ses i fx Syd-Korea og Kina, og ikke 20-25 år som ofte postuleret. De lange bygge tider, der ses i USA og Europa, skyldes politisk, modvilje og obstruktion fra miljøbevægelser.

Atomkraft er billigere end alle andre energikilder, hvis alle faktorene medregnes, fra konstruktion, drift, brændselsomkostninger, dekomisionering og deponering. Sammenlignet med kulkraft, der kræver minedrift med udgravning og transport af utallige milioner af tons og bortskaffelse af millioner af tons aske, CO2, svovl og ikke mindst natur-ødelæggelser i kuldistrikterne.

Atomkraft redder livet på millioner af mennesker, der ikke indånder partikkelforureningen fra kul, olie og biomasse-fyrede kraftværker. Tænk bare på vores hjemlige debat om brændeovns forurening.

Atomkraft kan godt køre sammen med vindmøller og solceller, men hvorfor dog gøre det når vi har et bedre alternativ. Vindmøller og Solceller er perfekte, til lokale energiforsyninger langt fra eksisterende netværk. Øer, bjergeområder og tyndtbefolkede områder, kan med fordel drives med disse lidt intermitterende energikilder, især sammen med batteribackup.

 • 0
 • 6

Det er lidt forvirrende med lavaktivt, kortlivet, og langlivet affald. Hvorfor ikke måle på strålingen.

@Svend, Strålingen er af mindre interesse, for den kan man let skærme af med 1-2 m beton el. lign. Uranet under min have udsender stråling i endnu flere milliarder år, men rækkevidden er så kort, at den ikke har nogen effekt, alfastråling standses af det yderste lag hud.

Kortlivede isotoper har en stærk stråling, men den destruerer sig selv i løbet af kort tid. Langlivede isotoper er aktive i millioner af år, derfor skal den deponeres i mindst 2-10 m jordlag, man vælger dog ca. 500 m dybde, så kan man glemmer alt om depotet. Derfor er det enklere at dele det op i kort- og langlivet affald.

 • 0
 • 1

Det er igen og igen blevet påvist her i debatten og ikke bare af mig at du er fuld af løgn og manipulation Per. Så det er ikke noget jeg antyder - det skal du bare tage helt bogstaveligt.

@Søren, du har ikke påvist noget som helst, hverken løgne eller manipulation. Du manipulerer data, der ikke passer ind i dit verdensbillede. Jeg har dokumenteret, at ifølge uafhængige eksperter er den nukleare teknologi den sikreste, målt på dødsfald og på sundhedsmæssige parametre. Hvad har du bidraget med. Intet. Du har stået på sidelinien og råbt "miljø", men dine holdninger vil fremme brugen af fossile energikilder, der skal nok blive brug for pipelinien fra Canada til USA i nær fremtid. Miljøet er vist bedst tjent med, at du bliver siddende på sidelinjen.

 • 0
 • 6

Overhovedet ikke. Det er nok for os at sige du ikke forstår tallene og sammenligner ting der ikke kan sammenlignes. At andre har gjort det før dig gør det ikke mere rigtigt. Du har endda accepteret vores kritik, men fastholder din konklusion, hvilket på ingen måde giver mening.

@Martin, Nogle har ikke forstået tallene, men det gælder ikke mig.. Det hele står i tabellerne, der er tale om dødsfald og tilskadekomne, ulykker ved opførsel er irrelevante, de hører ind under er andet statistikområde. Jeg har intet accepteret af de indvendinger, der er kommet, de er alle irrelevante, du har fået et forkert indtryk. Jeg har blot refereret til uafhængige forskere, der har gennemtrawlet alle registrerede ulykker, og har konstateret, at sagkyndige oplysninger er uvelkomne i dette forum af ingeniører, hvilket jeg ofte undrer mig over. Jjeg har bedt dem supplere med tal, du afviser det, formodentlig fordi du og andre ikke har noget at bidrage med?

Menfint at I så har et system, hvor man kan vise sine aversioner mod at få saglige oplysninger, som man så kan ytre sine aversioner mod. Jeg har ser indlæggene igennem. De indlæg med den største faglige værdi har de fleste "Ned-pile".

Interessant i et ingeniørmiljø, hvor der er uvilje mod at få saglige informationer.

Men du er stadig velkommen til at supplere med nogle tal, som dækker dine noget emotionelle holdninger, som jeg da har stor respekt for. Blot ikke når de suppleres med misvisende argumentation. Det må jo da være muligt at få a-modstandere til at grave nogle tal frem, der kan bekræfte udsagnene?

 • 0
 • 7

Nogle har ikke forstået tallene, men det gælder ikke mig..

Så synes jeg du skal læse mine indlæg igen. Mener selv jeg har skrevet meget tydeligt hvad kritikken er.

Mht. dine tal, så gælder følgende:

Hydro, anlæg: muligvis gættet på (gennemtrawlede din kilde for ½ år siden, så kommer fra hukommelsen) Hydro, drift: ikke medtaget, ikke kendt Hydro, katastrofer: medtaget

Vind, anlæg: gættet på (men forkert, tallet er forældet) Vind, drift: gættet på (men forkert, tallet er forældet) Vind, katastrofer: 0 (korrekt, ingen civile ofre endnu)

Atom, anlæg: 0 (forkert, vi kender ikke tallet) Atom, drift: 0 (forkert, vi kender ikke tallet) Atom, brændsel: 0 (MEGET forkert, dette er minedrift) Atom, katastrofer: 0 (diskutabelt, men sandsynligvis lavt; sekundære effekter er svære at medregne)

Hvis du fortsætter med at insistere på, at kun katastrofer er relevante, så har vi ikke mere at diskutere. Og så får du altså ingen tal fra mig der ikke eksisterer! Du har ikke tallene, jeg har ikke tallene, INGEN har tallene - lad være med at påstå du kender dem.

 • 4
 • 0

Hydro, anlæg: muligvis gættet på (gennemtrawlede din kilde for ½ år siden, så kommer fra hukommelsen) Hydro, drift: ikke medtaget, ikke kendt Hydro, katastrofer: medtaget Vind, anlæg: gættet på (men forkert, tallet er forældet) Vind, drift: gættet på (men forkert, tallet er forældet) Vind, katastrofer: 0 (korrekt, ingen civile ofre endnu) Atom, anlæg: 0 (forkert, vi kender ikke tallet) Atom, drift: 0 (forkert, vi kender ikke tallet) Atom, brændsel: 0 (MEGET forkert, dette er minedrift) Atom, katastrofer: 0 (diskutabelt, men sandsynligvis lavt; sekundære effekter er svære at medregne) Hvis du fortsætter med at insistere på, at kun katastrofer er relevante, så har vi ikke mere at diskutere.

@Martin, du anbefaler jeg skal læse dine indlæg igen. Det har jeg gjort, men du har ikke læst eller forstået det, jeg har skrevet. Læs mine indlæg igen, og se på grundlaget for de nævnte undersøgelser.

Men en stor anerkendelse for din vilje til at debattere, som jeg sætter pris på. Her er mine kommentarer til en række misforståelser i dit i øvrigt udmærkede indlæg. . 1. Jeg har refereret til ekspertundersøgelser, som du ikke er tilfreds med. Det er ikke mit problem, du må rejse din kritik til de, der har fremstillet undersøgelserne.

 1. De høje tal for vandkraft stammer naturligvis ikke fra driften, men fra dæmningsbrud. I Italien faldt et klippestykke ned i reservoiret, vandet skvulpede over. En flodbølge af vand strømmede gennem dalen, 2000 døde og ca. 20.000 blev hjemløse. Det kaldes en katastrofe, en risiko som man skal tage hensyn til ved projekteringen. Andre lignende ulykker er medtaget. Jeg refererer blot, jeg prøver ikke at pynte på tallene, hvorfor dog lukke af for, at vandenergi er farligt?

  1. Hvis vindtallene er forældede, jamen så kom med nyere tal. Problemet er vel, at der opgives årstal, så kan man selv supplere.
 2. Vil du absolut medregne ulykker ved udvinding af uran, så må jeg henvise til andre statistikker, der behandler disse. Du kan ikke medregne alle ulykker ved uranudvinding til atomenergien. Den militære del af uranforbruget er stort, det samme gælder den medicinske andel, som rent faktisk redder en masse menneske- og dyreliv. Det må du have med også. Desuden er udvinding af uran ikke specielt farlig, man bruger overvejende in situ-udvinding. I minedriften ventileres så kraftigt, at den største lidelse er lungebetændelse. Endvidere skal man korrigere minedriften for den militære, den medicindske anvendelse af isotoper og uran til forskningsreaktorer, hvis du absolut vil mene at man ikke kan nøjes med de parametre, man medtager i de nævnte statistikker. Så må du vel også se på, hvor mange dyre- og menneskeliv som nuklearmedicin medfører. Så er det vist mere ligetil kun at medtage de ulykker, der er refereret.

Husk så også at vindenergiens brug af metaller og farlige gasser til vingefremstilling skal med - eller støjproblemer for naboerne. Men det er et helbredsproblem, ikke ulykker.

Jeg har på intet sted ment at kun katastrofer skal medtages, hvor har du dog det fra? Læs mine indlæg igen og vær lidt mere stringent. Jeg har udelukkende refereret tal ulykker ved energikilder, herunder også dødsulykker. Du skyder på budbringeren, men lader de skyldige gå fri?.

Selv om du benægter det, så er der for resten sket dødsulykker ved vindenergien. I USA meldes der om omkring 17 stk.

 • 1
 • 6

Hvorfor det? Skal det ikke bare vedligeholdes? Det skal selvfølgelig laves, så det er let at skifte døre osv., kabler og rør skal ligge i kanaler, men mon ikke selv en djøf'er kan skifte en dør? Det er jo meningen at mennesker skal kunne komme og se tingene, og håndværkere er også mennesker ;-)

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten