SYNSPUNKT Stop udledning af giftigt røggasvand

23. marts kl. 11:5410
SYNSPUNKT Stop udledning af giftigt røggasvand
Illustration: D/S Norden.
Artiklen er ældre end 30 dage

I havområderne omkring Danmark er der indført et lavemissionsområde for de 60.000 til 70.000 store fragtskibe, der hvert år gennemsejler de danske farvande via Storebælt eller Øresund.

Lavemissionsområdet skulle begrænse luftforureningen ved at tvinge skibene over på mindre forurenende brændstoffer: Såkaldt let bunkerolie, der dog alligevel indeholder 100 gange mere svovl end vejdiesel.

Let bunkerolie reducerer luftforureningen ved at reducere udledningen af svovl, tjærestoffer, tungmetaller og sodpartikler. Ligeledes reduceres skaderne som følge af oliespild væsentligt.

Det er jo alt sammen meget godt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men skibene kan imidlertid fortsat sejle på tung bunkerolie i lavemissionsområdet, hvis de installerer en såkaldt skrubber, der giver røggassen et brusebad. Derefter udledes al forureningen direkte i havet; et havmiljø, som allerede er voldsomt belastet af skadelige kemiske stoffer, fordi Danmark ikke har prioriteret miljøfarlige stoffer i vandplanerne.

Røggasvandets indhold af kræftfremkaldende tjærestoffer og giftige tungmetaller opkoncentreres i sedimenter og fødekæder, så der opstår langtidsskader på naturen - ligesom stofferne via fisk og skaldyr kan havne på middagsbordet.

Samtidig er skrubberne dårlige til at fjerne helbreds- og klimaskadelige sodpartikler, og skrubbere reducerer ikke risikoen for spild af den særlige miljøfarlige tunge bunkerolie.

Skrubbere muliggør altså, at skibe fortsat kan sejle tværs gennem Danmark på tung bunkerolie, der er et af verdens mest forurenende brændstoffer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Til sammenligning sejler de danske fiskefartøjer på de mindst forurenende brændstoffer (marin dieselolie og gasolie).

Der er da heldigvis også mange fragtskibe, der fortsat sejler på let bunkerolie. Men antallet af skibe med skrubbere er steget en faktor 1000 på mindre end 15 år. I 2008 var der tre skibe med skrubbere – i dag er der ca. 5.000 skibe med skrubbere.

Den massive stigning skyldes, at det er meget billigere for skibene at opfylde de nyere krav til luftforurening ved at købe billig tung bunkerolie og udlede forureningen direkte i havet end at købe renere brændstoffer og forurene mindre.

Farvandene omkring Danmark er i dag massivt forurenede med røggasvand. Skibsredere med skrubbere skummer fløden på at forurene havet.

Taberne bliver havmiljøet - og dig og mig, når vores fisk og skaldyr forurenes og naturen ødelægges.

Heldigvis er der en løsning.

Fortsat flere lande forbyder skibe at udlede røggasvandet i territoriale farvande i forsøget på at tvinge skibe over på renere brændstoffer. I Danmark kan fragtskibene imidlertid fortsat udlede lige så meget giftigt røggasvand, som de ønsker. Danmark har nemlig ikke indført et forbud. Til trods for, at langt de fleste danske territoriale havområder ikke kan leve op til de basale krav i EU's Vandrammedirektiv.

Danmark bør senest fra 1. jan. 2025 indføre forbud mod skibes udledning af røggasvand med tjærestoffer og tungmetaller i territoriale farvande og indføre en høj forureningsafgift på skibe med skrubbere, der anløber danske havne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Da den største gennemfart af fragtskibe sker i den internationale del af havområderne omkring Danmark, så bør Danmark overalt i internationale organisationer (HELCOM, Nordisk Ministerråd, Arktisk Råd, EU og IMO) arbejde for et forbud mod udledning af røggasvand med giftige stoffer.

Da udledning af giftigt røggasvand både strider mod FN’s Verdensmål om at beskytte livet i havet samt FN’s havretskonvention, så burde både Danmark og de internationale organisationer for længst have fordømt og forbudt udledning af giftigt røggasvand fra skrubbere.

Rådet for Grøn Omstilling har derfor sammen med andre internationale NGO’er netop rejst sagen ved FN’s søfartsorganisation (IMO) for at få forbudt udledning af røggasvand med tjærestoffer og tungmetaller på globalt plan.

Men der er ingen grund til, at Danmark venter på det langsommelige arbejde i IMO. Danmark bør indføre et forbud i territoriale havområder.

Hvad så med de rederier, der i ”god tro” har investeret i skrubbere?

Da tilbagebetalingstiden for en skrubber er et par år, så har disse rederier fået tilbagebetalt deres investering og taber derved ikke penge, hvis der indføres forbud mod udledning af røggasvand fra skrubbere i 2025.

Tværtimod vil mange rederier have tjent kassen på at have installeret skrubbere og forurenet havet. Og intet rederi kan ved sine fulde fem påstå, at de ”ikke vidste” at udledning af persistente og giftige tjærestoffer og tungmetaller kunne skade havmiljøet.

Havet er ikke en losseplads. Vi lever i det 21. århundrede.

10 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
9
24. marts kl. 13:32

At skærer alle scrubber over en kam er helt ved siden af, der findes dry scrubbers og closed loop scrubbers hvor affaldet beholdes ombord, og sendes til destruktion i land, bl.a Scandlines benytter sådanne. Andre rederier benytter hybrid scrubbers hvor affaldet beholdes ombord i havn og indre farvande, indtil skibet er i åbent farvand. At ”skibe fortsat kan sejle tværs gennem Danmark på tung bunkerolie” ændres ikke ved at Danmark indfører et forbud mod scrubbers, da det kun vil gælde i territoriale farvande. Skibene sejler i international farvand når de sejler ”tværs gennem Danmark”. Man skal heller ikke glemme at scrubbers fjerner op til 80 % af partiklerne i udstødningen. Synd at en senior rådgiver i Rådet for Grøn Omstilling forfalder til så simplificerede og populistiske synspunkter.

10
27. marts kl. 10:16

Lars Jordt har fuldstændig ret. Det havde været klædeligt om Rådet for Grøn Omstilling havde rådført sig med Søfartsstyrelsen, Danske Rederier eller Danske Maritime inden de skriver en sådan misvisende og følelsesladet artikel. Citat fra Rådet for Grøn Omstillings hjemmeside:

*Den grønne omstilling kræver solid viden om de tekniske, regulatoriske og adfærdsmæssige udfordringer, og her byder vi ind med højt fagligt niveau, stor erfaring og en sund samarbejdsorienteret tilgang. *

Der er vist noget de skal arbejde med...

8
24. marts kl. 10:14

og der er rigtigt meget af det.

The guardian: https://www.theguardian.com/environment/2022/jul/12/shippings-dirty-secret-how-scrubbers-clean-the-air-while-contaminating-the-sea

  • røggasvandet er mere surt end havvand,
  • der udledes næsten lige så meget per år, ca. 10 GT, som den samlede globale varetonnage til søs,
  • et af de citerede studier finder højere gifteffekt af røggasvandet end af råolie,
  • man overvejer om alkylerede tjærestoffer, der opstår i selve scrubberen, er årsag til den særlige gifteffekt.

I artiklen beskrives røggasvandet som en fedtet, mørk hinde med regnbueskær. Kan en del af de formodede olieudslip, der rapporteres rundt om, i virkeligheden være røggasvand?

7
23. marts kl. 21:45

Tja, det synspunkt i artiklen kan man næsten kun være enig i. Det bedste ville være hvis den tunge bunker olie slet ikke blev brændt af.

Vores brændstof udvikling går i en bedre retning så de kan tage over. Nu mangler vi bare økonomi i omstillingsprojekter og forbud til at lukke de sidste som ikke rigtig selv vil.

6
23. marts kl. 20:48

Nok er amoniak giftigt, men det er et "rent" produkt NH3

Amoniak fremstilles af luft og vand, og det nedbrydes til luft og vand

Ved udslip bliver amoniak (og metanol) opløst, og omsat i havvand, i modsætning til tungolie, som sviner alting til.

4
23. marts kl. 19:50

Det er skrevet i artiklen som om skrubbere er et problem som nu bliver værre idet antallet af skibe med skrubbere er steget fra 15 til 5000. Man skal huske på at det reelle alternativ til skrubbere i dag er ingen skrubber. Samtidig skal man huske på at skrubbere indføres for at fjerne skadelig røggas fra luften, fordi det i kystnære område kan drive ind over land, og medføre luftvejssygdomme og statistiske tidligere dødsfald.

Så i stedet for at nedgøre de rederier der har indført teknologien ved at skrive "har tjent kassen på at forurene" så kunne man også takke dem for at have indført teknologien og sparet menneskeliv ved ikke at forurene.

I det lyst er anvendelse af skrubberteknologi en fordel, men desværre kan den jo kun anvende på større skibe. Fiskefartøjer og mindre fartøjer, betegnes i artiklen som gode, idet de - citat "heldigvis" citat slut - anvender let bunker olie, men uden skrubber eller anden rensningsteknologi vel at mærke. De medvirker imidlertid fortsat til den luftbårne forurening, og der skal man lægge mærke til at moderne diesel biler og lastbiler med katalysator, partikelfilter og AdBlue i dag betragtes som problematiske i byer, og det kan derfor undre at forfatterne ønsker at fremhæve en forbrændingsmotor, med "let bunker olie" og uden efterbehandling som noget der er ønskeligt.

Man kan have en mening om udledningen af røggas-vandet til hav, men det er bedre end at udlede til luft (det ender jo alligevel i havet med tiden). Svovlforbindelserne er næppe problematiske forureningsmæssigt. De mængder tjære og tungmetaller som er udledes kunne man selvfølgelig godt ønske bliver fjernet, men man skal også se på hvad der i øvrigt udledes af den slags for eksempel fra biomasse, kul, bundmaling, klapning og almindeligt svineri med batterier og elektronik fra husholdninger. Her er det et spørgsmål om målrettet indsats, sammenlignet med øvrige forureningskilder og omkostningerne til at komme af med dem.

Uanset forureningen er skibsfragt sandsynligvis den mest miljøvenlig transportform målt i mængde-kilometer, så måske skulle man gøre tiltag til at fremme skibsfragt og også genoplive den gamle coaster transport fremfor det modsatte.

2
23. marts kl. 15:50

Skibe producerer ikke tungolie.

Raffinaderier i land, der laver miljørigtig benzin og diesel, gør.

Det bør kun brændes af i kraftværker hvor der er en reel chance for at fange og uskadeliggøre snasket,eventuelt nyttiggøre noget af det.

Det er ligesom CO2 et globalt problem, der ikke løses ved at nogle små velfærdslande med storhedsvanvid ,prøver at løse det med øgede afgifter til egne borgere.

1
23. marts kl. 13:12

Hvordan stiller I jer til anvendelse af ammoniak-brændstof? Har I også overblik over potentiel forurening af havvand i den sammenhæng?