SYNSPUNKT Moderaterne: Vi løser et klimaproblem ved at forbrænde affald

I 2021 dækkede energiproduktionen på Amager Bakke forbrænding 90.000 husstandes elforbrug (265 GWh) og 80.000 lejligheders varmeforbrug (1.197 GWh). Illustration: ARC

Vi står i den største energikrise siden de store oliekriser i 1973 og 1979. Inflationen brager i vejret, og renterne følger med. Det kan mærkes. Vi har derfor brug for tiltag, der kan holde varmepriserne nede. Og varmen fra affaldsforbrændingen er noget af den billigste energi, vi kan få, og så er den langt billigere end for eksempel gas.

Derfor er det kukkuk, at vi skal reducere kapaciteten i affaldsforbrændingen med 30 procent, hvilket svarer til, at der til 140.000 husstande med fjernvarme skal findes andre energikilder. Det er i en tid, hvor vi samtidig skal udbygge fjernvarmen til over 200.000 nye husstande.

Jakob Engel-Schmidt er folketingskandidat for Moderaterne og har tidligere været medlem af folketinget som en del af Venstre. Illustration: Steen Brogaard

Naturligvis skal vi ikke forbrænde affald for bare at forbrænde. Vi sorterer netop vores husholdningsaffald for at kunne genanvende langt mere effektivt. Men der vil altid være restaffald, som ikke kan genbruges og genanvendes, og som af miljøårsager skal forbrændes. Alternativet er lossepladser, hvor farlige kemikalier og stoffer risikerer at sive ned til grundvandet eller blive udvasket til omgivelserne.

Ud af de cirka 1,8 millioner husstande, der i dag er tilsluttet fjernvarmen, får over 25 procent varmen fra affaldsforbrændingen, svarende til 470.000 husstande. Der har været megen virak om, at affaldsforbrændingsanlæggene importerer affald til forbrænding, da vi selv forbrænder mindre affald. Vores klimaminister, Dan Jørgensen (S), har kaldt det tudetosset, at vi importerer affald til forbrænding. Han og en række partier i Folketinget vil hellere lukke forbrændingsanlæg, når vi nu har for meget kapacitet.

Men det er dumt. Der er jo ingen modsætning mellem, at vi bliver bedre og bedre til at genbruge og genanvende, samtidig med at vi hjælper andre lande med at futte deres affald af. Vi løser et stort klimaproblem med den metanudledning, som kommer fra lossepladser i udlandet. Metan er en klimagas, der er 28 gange kraftigere end CO2.

Derfor er det fornuftigt, at vi reducerer metanudslip i udlandet ved at importere ikke-genanvendeligt affald fra udlandet og bruge det som energikilde til fjernvarmen og til at producere elektricitet. Selvfølgelig kommer der CO2 ud af den ekstra forbrænding, men samlet set er det en gevinst for klimaet.

Problemet er blot, at danske affaldsforbrændingsanlæg ved import af affald til forbrænding ikke krediteres for bl.a. den metan, der ikke udledes i andre lande, men straffes for den ekstra CO2-udledning. Vi har en af verdens mest avancerede grønne teknologier, når det gælder affaldsforbrænding. Vi kan rense røggassen for skadelige stoffer og filtrere salte og metaller ud af røgen, så de kan blive genanvendt.

Det samme gælder de slagger, der er tilbage efter forbrændingen, hvor der kan udvindes metaller til genbrug og laves erstatningsgrus til veje og infrastruktur, så vi ikke skal grave efter nyt grus i naturen. Lad os være stolte af det i stedet for at udskamme det. Alternativet er gigantiske lossepladser, der skader naturen, atmosfæren og grundvandet.

Vi har også brug for affaldsforbrændingen for at kunne fange CO2 fra skorstenen til at producere flydende CO2 til det næste store erhvervseventyr inden for Power-to-X. Her er affaldsforbrændingen en af de væsentligste punktkilder.

Produktionen af havvindmøllestrøm skal femdobles inden for de næste otte år, og det giver os i den grad mulighed for at producere flydende grønt brændstof, når al strømmen ikke kan afsættes. Her kan den grønne strøm konverteres til brint via elektrolyse, som sammen med flydende CO2 kan omdannes til flydende grønt brændstof – og det kan vi godt lide!

Der er nemlig brug for et grønt brændselssupplement til batterier og elektrificeringen, hvor for eksempel flytrafikken og den tunge transport stadig vil have behov for flydende brændstoffer. Vi har allerede en rivende udvikling i gang inden for brintteknologien og CO2-fangst, og vi skal fremme denne udvikling endnu mere, så vi selv kan stå for produktionen af de grønne ‘komponenter’ til flydende grønt brændstof.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Sortering er spild af tid, ud over de helt åbentlyst ikke brændbare fraktioner som metal og glas.

Plastik er olie og skal naturligvis brændes. Vi brænder i forvejen millioner af tons olie nærmest direkte fra pumpen, så brænding af plastik affald er lige til højrebenet.

Brugt plastik er hundredevis af fraktioner og meget af det er møgbeskidt, så det er svært og energikrævende at genbruge. Så hellere bruge ny, ren olie til plastik.

Affaldsforbrænding UDEN kilde sortering er langt nemmere og billigere end det utal af besynderlige ordninger og regler, der veksler fra kommune til kommune og vil spare megen transport.

Med moderne røgrensning er det helt klart den rette løsning istedet for absurd symbol politik.

 • 51
 • 10

Methanudledningen fra deponeret plastaffald er forsvindende lille i forhold til CO2 udledningen ved forbrænding af det samme affald.

 • 4
 • 25

Om plast og genbrug: det store bedrag. Hvis ikke de enkelte plasttyper fra starten er sortederet, bliver produktet af en ringere værdi eller ender med at forurene floder og have. For vi har indrettet genbrugsindustrien med export for øje og ikke sikre genbruget indenfor grænserne. Derfor gør man havet en tjeneste ved at det afbrændes lokalt.

Indtil export af affald forbydes, giver genbrug ikke mening. Det vi har nu er fup og fidus.

 • 33
 • 0

Mere og mere affald skal løse energikrisen, men mindsker ikke CO2 udledningen. Slagger er det nye råstof til alt muligt så som metaller og underlag for vejbelægning?

Ved manden slet ikke noget om det han skriver om?

 • 11
 • 19

Nu de har afværget miljøkrisen, så kunne de jo passende løse inflationskrisen ved at lade nationalbanken trykke 20 millioner gode danske kroner til hver eneste dansker. Så er der ingen af os som behøver at røre en finger resten af livet. :-)

 • 11
 • 21

Her er der vist tale om, at affaldsforbrændingerne har betalt for at få et politisk budskab i Ingeniøren.

Sortering af vores affald er nødvendig for den Cirkulære Økonomi, og for fastholdelse af ressorcer, råvarer, materialer og mineraler på et så højt forædlingsniveau som muligt. Når først man har blandet det hele sammen til forbrænding, så er værdierne stort set tabt. Og slaggerne kan stort set kun anvendes, når de udlæges uden vandgennemstrømning, fordi de ellers vil udvaske dele af stofindholdet i koncentrationer, der udgør en miljømæssig risiko. Slagge anvendes jo kun til anlægsarbejde med tæt belægning henover, og placeret over grundvandsspejlet.

Husk, at det våde køkkenaffald kan omsættes til biogas uden tab af næringsstofferne i materialet. At metaller og glas kan genanvendes til nye produkter. At fibre fra karton og tekstil kan genbruges. At plast kan omsmeltes men formentlig alene til mindre renhedskrævende produkter. Osv.

Sortering giver mindre mængder restaffald med lavere brændværdi. Derfor må nogle anlæg nedlægges. Er det så fornuftigt at importere affald til forbrænding: ja, hvis det er søgt sorteret, køkkenaffald fjernet til bioforgasning, og hvis slaggerne sendes retur til afsender.

 • 8
 • 24

Sortering af vores affald er nødvendig for den Cirkulære Økonomi, og for fastholdelse af ressorcer, råvarer, materialer og mineraler på et så højt forædlingsniveau som muligt.

Enig for så vidt der er tale om et lukket system uden smuthuller som export. Som minimum skal det holdes indenfor det indre marked underlagt exportforbud.

Realiteten er jo at det ikke sker og ubrugelige fraktioner smugles sammen med højværdiplast til udlandet for at svindle sig til håndteringstilskud. Ideelt omdannes til plastsvæller med dekomponering af mikroplast til følge.

Det er nemt for politikere uden praktisk erfaring at bestemme nogle fiktive genanvendelsesgrader. Affaldshåndteringen er "privatiseret" og kommer under EU-regler. Exporteres det tæller det som genanvendt. Derfor har vi transport af affald på kryds og tværs og ud af EU.

Mens det der virkelig hjælper, ville være så lokal håndtering og genanvendelse som muligt. Grundet regler kan der ikke laves en fælles dansk sorteringsløsning. Bliver kvalitet bedre og større kvantitet, vil det bedre kunne blive en god forretning.

Jeg støtter dog ikke Moderaternes forslag om fortsat affaldsimport, da det ikke sker lokalt. Med et EU opdelt i regioner kan transport mellem nabolande dog give mening på kort sigt.

 • 7
 • 2

Om madaffald brændes eller bioforgasses giver rundt regnet samme energiudbytte. Men biogassen udleder også større eller minddre mængde metan. Og den ekstra kørsel koster energi.

Med husstandssorteringen prøver man ensidigt at presse genanvendelsesprocenten så højt op som muligt, med det resultat at kvaliteten af affaldet bliver dårligere. Glasfraktionen der kun kan anvendes til skumglas (=vejfyld) stiger har vi allerede set. Blandet beskidt plast kan ikke erstatte ny plast, men kun bruges til underlødige produkter som plastbrædder og lignende, der lige så godt kunne fremstilles af træ.

Indsamling af tekstil kan man frygte går ud over det der afleveres til direkte genbrug, som er helt klart det bedste for miljøet, og i stedet ender til oparbejdning, hvor man forsøger at få lidt ud af fibrene.

I stedet for den ensidige fokus på genanvendelsesprocenten burde man fokusere på kvaliteten, som det f.eks. sker i pantsystemet og på genbrugspladserne. Der får man reelt genanvendeligt affald

 • 24
 • 0

Det er korrekt, men så længe vi bruger fossilt brændsel til energi, giver det fin mening. Så kan vi bruge olien direkte til fremstilling af plast og spare energi på omdannelse af plastaffald til nyt genbrugsplast (af tvivlsom kvalitet) eller brændstoffer.

 • 13
 • 0

Jeg undrer mig over, hvorfor Moderaterne vælger at skrive dette debatindlæg i Ingeniøren, som trods alt ikke har det største publikum, og hvor langt de fleste vil være enige i det overordnede budskab og den argumentation, der ligger bag.

Men det er rart at se et politisk parti, der er på fornuftens side mht. affaldspolitikken. Som en anden skrev, er det bestemt heller ikke derfor jeg vil undlade at stemme på Moderaterne.

 • 8
 • 1

At fibre fra karton og tekstil kan genbruges.

Nej, nej og atter nej.

Når f.eks. Tetra Pak laver green-washing ved at pulpe mælkekartoner for dernæst at lave toiletpapir ud pulpen har man løst et problem ved at skabe et andet, som er langt værre, da det medfører en forøget mængde mikroplast i havene.

Og det at lave byggeplader af lav kvalitet af kartonerne er bare at skubbe problemet foran sig, ind til man om tyve år erkender at de alligevel skal brændes af.

Det nytter altså ikke at tro at man gør miljøet en tjeneste ved at gøre andet end at brænde Tetra Pak af - tværtimod, så skaber man et langt større miljøproblem end det man tror man løser, medmindre man med cirkulær mener det mikroplast der cirkulerer rundt i havene.

Skal man noget, så skal der gribes ind før, dvs. allerede når kartonerne produceres (hvis de overhovedet skal) så skal der sørges for at de vitterlig kan separeres og genbruges uden at gøre skade på miljøet - men dertil er vejen meget lang, og så længe vi ikke bare er tilnærmelsesvis ude ad den, så er forbrænding den bedste løsning for miljøet.

 • 12
 • 1

Og hvor længe skal vi så gøre det?

i la...ang tid endnu!:

Yet it’s far from a given that either the war or the recent U-turn toward fossil fuels will be a blip. Now that Russia is intensifying its war effort with a recently announced mobilization, the race is on to lease or build new liquefied natural gas terminals all around Europe. If the continent with the most geopolitical pride in its climate commitments is backsliding, it doesn’t bode well for progress at Egypt’s Sharm El-Sheikh beach resort.

“There doesn’t need to be any more debate about gas,” Bruno Jean-Richard Itoua, the minister of hydrocarbons of the Republic of Congo, declared in September at an oil and gas conference that included Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, and Guinea-Conakry. “We need to start producing as much as we can now.” Other African officials at the event echoed this up-with-­fossil-fuel sentiment...

https://www.bloomberg.com/news/articles/20...

(paywalled!)

 • 3
 • 0

Til #16:

Enig. Det er ikke cirkulær økonomi, før man kan lave mælkekartoner af mælkekartoner.

Hvis der sker en nedgradering for hver runde i den cirkulære økonomi, ender man jo alligevel med at gøre tingene til affald.

 • 7
 • 0

Og hvor længe skal vi så gøre det? :-)

Indtil vi kan sikre at embalagen bliver mere sorterings- og genbrugsvenlig.

Lige nu har vi en sorteringsordning der ser ud til at skabe flere problemer end den løser.

Og selvfølgelig har politikerne ikke afdækket konsekvenserne inden de vedtog lovgivningen.

PS: Husk at se på hvad politikerne reelt har arbejdet for i den forgangne periode - og ikke bare høre på de luftige løfter.

PPS: Stem personligt. En listestemme går nemt til levebrødspolitikere, der er klar til at arbejde mod deres løfter, hvis det gavner indtægt og status.

 • 6
 • 0

Man skal naturligvis altid stemme efter sin overbevisning, men hvis man er lidt taktisk så kan en personlig stemme på spidskandidaten måske udløse et ekstra kredsmandat til partiet.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten