SYNSPUNKT Åben dør-ordning: Afpolitisering er vejen ud af krisen for havvind

13. marts kl. 11:1219
SYNSPUNKT Åben dør-ordning: Afpolitisering er vejen ud af krisen for havvind
Vindmølletårne i Rønne Havn på vej til havvindmølleparken Kriegers Flak. Den blev indviet i 2021 som en af de parker, der er blevet til efter et udbud – som energiselskabet Vattenfall vandt med et bud på 37,2 øre pr. kWh. Illustration: Ritzau/Scanpix.
Artiklen er ældre end 30 dage

Det har vakt betydeligt røre, at staten indtil videre har indstillet brugen af den såkaldte åben dør-ordning for havvindmøller. Interessenterne har lagt betydeligt pres for at få afklaret det EU-retlige problem, som førte til, at regeringen trak stikket.

Men der er grund til at revidere hele politikken for vedvarende energi, som er præget af skadelig og dyr politisering. Det grundlæggende problem – også bag EU-sagen – er, at energisektoren er gennemsyret af politiske ønsker om at styre udviklingen, ofte tilskyndet af stærke interessegrupper og med symbolpolitiske manifestationer.

Det er ikke muligt at afgøre for os udefra, om stoppet for åben dør er velbegrundet eller udtryk for embedsmændenes overforsigtighed. Helt konkret har Energistyrelsen og statsstøttesekretariatet i Erhvervsministeriet vurderet, at der er en risiko for at overtræde EU’s statsstøtteregler.

Hidtil har vindenergi fået to former for støtte. Den ene er ved ikke at blive belastet af de fulde omkostninger, som vindenergi påfører resten af elnettet og energisystemet. Vindenergi kræver stor backupkapacitet, netkapacitet og for fremtiden også lagringsmuligheder, når de norske vandmagasiner til vandkraft ikke længere rækker som ‘batteri’.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den anden er i form af produk­tionsstøtte til el. Støtteniveauet bliver fastlagt ved udbud, så den investor, som kræver mindst i støtte, får lov til at bygge de havvindmølleparker, der er besluttet politisk. Denne støtte omfatter de parker, som sendes i udbud. Åben dør-ordningen indebærer derimod, at man kan søge om lov til at opføre vindmøller, som ikke er besluttet politisk, men uden at få produktionsstøtte.

Det har hidtil ikke været lukrativt. Men nu har den teknologiske udvikling og konkurrencen medført, at fortegnet ved udbud er skiftet. Vi har fået investorer, som er villige til at betale for at opføre parkerne. Betalingsviljen afspejler dels gevinsten ved den indirekte støtte, dels at vindstederne på havet er knappe. På samme måde som vindstederne også er det på landjorden, hvor investorerne betaler lodsejerne for retten til at rejse møllerne.

Denne udvikling har også gjort åben dør-møller interessante, og ansøgningerne er strømmet ind. Myndighedernes betænkelighed går nu på, om den gratis adgang i åben dør udgør ulovlig statsstøtte, når vinderne af udbud skal betale. Det kan naturligvis også spille en rolle, at interessen for at deltage i udbud om de politiske prestigeprojekter kan fordufte, hvis adgangen til åben dør er gratis.

Grundlæggende er der behov for at få skabt gode, neutrale rammevilkår for vedvarende energi, så kommercielle beslutninger og samfundsøkonomiske hensyn bliver sammenfaldende. Udbygningen med vedvarende energi bør ske på markedsvilkår uden politisk styring og uden anden statsstøtte end den begunstigelse, der ligger i, at fossile konkurrenter betaler en høj pris for at udlede CO2.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For det første er det vigtigt at afvikle den indirekte støtte helt og sikre, at tarifferne for producenter af vindmøllestrøm indeholder alle afledte omkostninger til backupkapacitet, netkapacitet osv. For det andet bør vindenergien afpolitiseres. Ideelt set burde alle planlagte udbud aflyses, inklusive energiøerne, og der bør i hvert fald ikke planlægges nye. For det tredje bør der sikres en konsekvent prissætning af havarealerne, som afspejler knapheden. Præcis som landjorden er prissat.

Langt hen ad vejen kan håndteringen af de knappe olie- og gasforekomster i Nordsøen tjene som inspiration. Der er i høj grad tale om identiske problemstillinger. I begge tilfælde genererer retten til at udnytte de knappe pladser på havet en såkaldt grundrente. Det mest vidtgående skridt ville være simpelthen at afskaffe udbuddene og lade udnyttelsen drive af kommerciel anvendelse af åben dør. Hvis udbuddene alligevel fastholdes, bør det være som i Nordsøen, hvor udbudsrunderne handler om at tilrettelægge udbygningen, ikke at styre produktionen efter politiske mål (det samme kan desværre ikke siges om den politiske aftale om at afvikle Nordsøproduktionen, herunder ikke holde flere udbudsrunder).

I Nordsøen lever udbudsrunder og åben dør side om side uden at komme i konflikt med statsstøttereglerne, fordi der opkræves en ensartet betaling i form af kulbrintebeskatning. Kulbrintebeskatningen er tilnærmelsesvist en skat på grundrenten og løser dermed prissætningsproblemet på undergrunden. Den er reelt en betaling for at udnytte forekomsterne af knappe ressourcer. Der er intet principielt i vejen for at inddrage havvindmøller på statens arealer under kulbrintebeskatning.

Et alternativ til at lade grundrenten tilfalde staten er at lade de selskaber udnytte arealerne, som kommer først. I så fald vil grundrenten tilfalde de pågældende investorer, men hvis rettighederne kan omsættes, vil det også prissætte knapheden. Det vil dog kræve, at grundrenten ikke bliver spist af kapløb om at komme først, og at det er troværdigt, at der ikke bliver indført særskatter senere alligevel. Ellers kan det være hensigtsmæssigt at få skatteregimet på plads fra starten og eventuelt med klausuler, der beskytter mod efterfølgende særskatter oveni, således som det også kendes fra Nordsøen.

Under alle omstændigheder er energisektoren for vigtig til den massive nuværende politisering. Arbejdsdelingen mellem politikerne og de kommercielle aktører bør være, at de første opstiller neutrale rammer og med samfundsøkonomisk sunde incitamenter, og at de private operatører udfylder dem uden politisk detailstyring eller statsstøtte.
Vindmølletårne i Rønne Havn på vej til havvindmølleparken Kriegers Flak. Den blev indviet i 2021 som en af de parker, der er blevet til efter et udbud – som energiselskabet Vattenfall vandt med et bud på 37,2 øre pr. kWh. Foto: Ritzau/Scanpix

19 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
19
20. marts kl. 19:14

De danske eksperter kigger længere ud i fremtiden

Ok så de Danske eksperter forholder sig forudsigelser om fremtiden, og de Tyske eksperter forholder sig til virkeligheden.

Den nuværende energi og klimakrise skal løses indenfor de næste 6 år, hvilke eksperter er mon klogest?

18
20. marts kl. 10:05

Det ser Tyskland så anderledes på, men hvad er det de Danske eksper mener vi har adgang til som Tyskland ikke har?

De danske eksperter kigger længere ud i fremtiden, hvor SOC kommer til at dominere PtX. Ikke et ondt ord om Tyskland, men de er altså ikke så gode til at gennemtænke den grønne omstilling. Det ser man eksempelvis ved, at de ikke har sørget for, at vindmøller, solceller og elnet er afstemt efter hinanden. Det er eksempelvis medvirkende årsag til, at Tyskland betaler danske vindmøller for at kantstille vingerne i hård vind, fordi det tyske elnet ikke kan følge med.

17
19. marts kl. 21:48

Det er noget med lidt termodynamiske virkningsgrader....

Det ser Tyskland så anderledes på, men hvad er det de Danske eksper mener vi har adgang til som Tyskland ikke har?

Ud over biogas som ikke tæller i CO2 regnskabet, er der vel ikke så meget der kan lagres i halve og hele år, flydende PtX brændstoffer har endnu dårligere virkningsgrad, jeg tænker det kun er til spidslast for den sidste sikkerhed når de andre værker er makset ud, eller til kortvarigt boost, hvor de store er for langsomme i reguleringen.

15
19. marts kl. 16:20

Nej, men der går mindst et årtier, før vi har PtX, som kan levere backup el.

Behovet for backup strøm kommer når produktionen fra de planlagte nye havmølleparker får andelen af vind energi til at stige ud over den kapasitet vi kan udveksle med vores udlandsforbindelser.

Det er håndterbart nu og vil kun langsomt ændres, parkerne kobles ikke på i morgen, udbygningen vil primært være til produktion af brint til de sektorer der udfaser fossile brænsler, strømforbruget vil kun stige ved at private får flere apperater som elbiler og varmepumper, de store forbrugere i industrien kobles på brint, forbrug og produktion skal passe sammen, men det er det 2-3 årige forbrug, ikke noget der kan påvirkes af 2-3 uger med vindstille.

I USA steg strøm forbruget fra 1960-2000 årligt med 4%, det skyldtes flere husholdnings apperater og aircondition, det klarede USA 40 år i træk, at koble 230 mio køretøjer på el vil fra det nuværende niveau kræve 4% om året i 6,5 år, det lyder ikke uoverkommeligt.

Tyskland vil lave nye kraftværker på brint og omstille nogle der nu kører på naturgas, hvis vi mener der er behov kan vi gøre det samme.

Det er vigtigt at finde langtidsholdbare modeller for råstoffet mølleplads, betænkeligt hvis man bare overføre traditionelle metoder fra dengang der skulle tilskud til, det er en helt ny situation som kræver fornuft fra bunden.

13
17. marts kl. 12:38

Det kan nu godt give mening, fordi der er PtX-teknologier på vej, som vil kunne levere backup-forsyning. Ved at lade fluktuerende forsyning betale for backup kapacitet, animerer man til, at placere den slags anlæg sammen med de fluktuerende elforsyningsanlæg. Derved mindskes behovet for netforstærkninger.</p>
<p>Omvendt går der jo nok mindst et årti, før det bliver relevant med PtX-anlæg, som også kan agere backup elforsyning.

Udsigten er at PtX vil lægge en kraftig dæmper udsving i elprisen, hvis der er en passende mængde brint vil der helt af sig selv opstå noget der ligner et bånd med minimum og max priser.

Der burde ikke gå et årti før PtX får sit gennembrud, EU planer siger at at vi skal gå fra de nuværende 0,3 mio ton grøn brint i 2023 til 10 mio ton egenproduceret grøn brint, samt yderligere 10 mio ton import i blandede farver inden 2030 (læs 6,5 år).

Backup problemet løser sig selv, men det haster med at få vindmøllerne op og stå.https://www.nasdaq.com/articles/eu-plans-subsidies-for-hydrogen-made-using-renewable-energy-draft-document

11
14. marts kl. 08:34

Besynderligt som man bliver ved med at diskutere den ene eller anden VE udbygning som absolut nødvendig for at imødegå hypotetisker fremtidsscenarier.

Der er intet som tyder på at CO2 har nogen betydende indflydelse på klimaet, som giver anledning til de alarmistiske budskaber om nødvendigheden af at handle - landbrug, vindmøller, PTX , fossile energikilder og hvad ved jeg skal altsammen reguleres - specielt da i Danmark uden hensyn til at verden totalt set ikke deler vores planer. ..

HVis man vil vide noget fundamentalt om de talstørrelser og mekanismer som bestemmer temperaturstigning på gr. a. drivhusgassernes indflydelse kan man med stor fordel lytte til et foredrag publiceret fornylig af professor Lindzen, en preeminent videnskabsmand indenfor klimavidenskab - emeritus fra MIT og Harvard bl.a.

Richard Lindzen's Climate Reality Check: Bridging the Gap Between Data and Climate Policy

9
14. marts kl. 08:08

Artiklens forfattere argumenterer for, at indfødningstariffen skal ændres, så den også dækker backup-kapacitet.</p>
<p>Jeg forklarer, hvorfor dette forslag ikke giver mening.

Det kan nu godt give mening, fordi der er PtX-teknologier på vej, som vil kunne levere backup-forsyning. Ved at lade fluktuerende forsyning betale for backup kapacitet, animerer man til, at placere den slags anlæg sammen med de fluktuerende elforsyningsanlæg. Derved mindskes behovet for netforstærkninger.

Omvendt går der jo nok mindst et årti, før det bliver relevant med PtX-anlæg, som også kan agere backup elforsyning.

8
14. marts kl. 07:06

CfD-betalingen, er jo et forsøg på at beskatte den overnormale profit. Ved Thor foregik det ved en betaling "up-front", hvilket betyder, at opstille bærer risikoen, men også får gevinsten ved eksempelvis andre elpriser end de skønnede.</p>
<p>Jeg synes egentligt, at CfD-betalingen er en god måde at regulere den overnormale profit på. Men det ville nok være en ide, hvis stat og opstiller i højere grad deler risikobetalingen, eksempelvis ved, at CfD-betalingen i stedet bliver som en betaling for højere/lavere elpriser end en "strike"-pris. Teoretisk vil det være en fordel, fordi staten ikke har investerede penge i klemme, så staten vil have en lavere kalkulationsrente end opstiller har.

A hva?

CfD når den IKKE rammer grænserne er flytning af HELE elmarkedes prisrisiko over på staten og dermed skattebetalingen. Ejeren for konstant pris, risikofrit i den periode CfD (2vjes) løber.

HVis det negative loft havde været meget størrere end -2.8ma kr for Thor, så var den ikke gået i lodtrækning, men havde afspejlet den pris som byderne ville acceptere i afkast, som "fastpris" indtjening imens den løber. Nok 20-25 øre.

Skal vi fortsætte med CfD, så skal vi på disse store projekter øge CfD limits MARKANT, og som minimum gøre dem symmetriske. Andelen af risiko i CfD'en kan så reguleres på dens løbetid - længere løbetid mindre risiko for ejeren.

Alternativt er er at CfD'en ikke er helt konstant, men en skaleret faktor af pris-differencen, f.eks. 50%. Derved deles staten og ejeren om risikoen 50%. Dette kunne absolut også være en mulighed, og ville give mere retvisende priser i Nordpool, da de så ikke knækker helt så skarpt af ved 0.00 kr, som faktisk vises af "Grønnere Elforbrug" igår. Problemet ved det er at tilskuddet stadigvæk øges linært ned mod 0.00kr, og derefter springer diskontinuert til 0kr i tilskud, da vi ikke udbetaler støtte under 0. Så skal Støtten på en "kompliceret vis" aftrappes til 0.00 ved 0kr i timepris. F.eks. stkvis linær funktion. Tænker at folk som regner mia-projekter godt kan arbejde med den slags.

Det er ikke godt for makredet med den slags prissignaler.

7
14. marts kl. 00:36

Stig Libori, goddag mand økseskaft.

Artiklens forfattere argumenterer for, at indfødningstariffen skal ændres, så den også dækker backup-kapacitet.

Jeg forklarer, hvorfor dette forslag ikke giver mening.

Og så giver du dig til at belære mig om, at man ikke betaler backup-kapacitet via indfødningstariffen.

Kontekst!

6
13. marts kl. 22:02

Jeg har svært ved at se logikken i, at backupkapacitet skal betales over indfødningstariffen og ikke over forbrugstariffen.</p>
<p>

Man gør jo begge dele, fordi der er argumenter for begge dele. Indfødningstarifferne er af samme årsag opdelt i forbrugsdominerede og produktionsdominerede områder.

Indfødningstarifferne "straffer" producenternes lyst til at få deres strøm på nettet, i stedet for at bruge den ved produktionsanlægget. Det er ikke backup-kapaciteten man betaler for via indfødningstarifferne, men den nødvendige udbygning af elnettet. Det er grundlæggende sund økonomisk tænkning, som vil trække i retning af den samlet set bedste løsning.

5
13. marts kl. 20:08

Jeg har svært ved at se logikken i, at backupkapacitet skal betales over indfødningstariffen og ikke over forbrugstariffen.

Backupbehovet hænger sammen med forbruget, ikke med produktionskapaciteten. Hvis vores maksimalforbrug stiger, skal vi bruge mere backupkapacitet. Hvis vores maksimalproduktion stiger, skal vi derimod ikke bruge mere backupkapacitet.

Det peger ret meget på, at betaling for backupkapacitet bør gå via forbrugstarifferne, ikke via indfødningstarifferne.

Ellers kan vi komme i den groteske situation, at hver gang en producent udvider sin produktionskapacitet, så vi har større dækning af behovet, skal han straffes med en øget betaling til backup.

4
13. marts kl. 19:00

Otto Brøns-Petersen, analysechef, Cepos, kommer med de sædvanlige Cepos liberale slogans: Gennemsyret af politiske ønsker, stærke interessegrupper, symbolpolitiske manifestationer, skadelig og dyr politisering, politisk detailstyring, statsstøtte etc.

Vi har banko på Cepos bullshit bingopladen og Otto Brøns-Petersen løber en åben dør ind. Udover Niels Abildgaard, Lars Rebien og resten af atomkraftforfægterne, så er der vel ikke nogen der uenige i udbygningen af havvind.

3
13. marts kl. 14:35

En to tre store energiselskaber kan ved at holde fremtidige udbydere væk,sprænge et par ledninger og lignende, virkelig score kasse i lokalområder.

Som ved narko,sex,spil og sprut.

Vindmøllestrøms-betaling bør snarere linke til verdensmarkedspriser for naturgas,olie og kul.

De er sværere at manipulere

2
13. marts kl. 14:00

CfD-betalingen, er jo et forsøg på at beskatte den overnormale profit. Ved Thor foregik det ved en betaling "up-front", hvilket betyder, at opstille bærer risikoen, men også får gevinsten ved eksempelvis andre elpriser end de skønnede.

Jeg synes egentligt, at CfD-betalingen er en god måde at regulere den overnormale profit på. Men det ville nok være en ide, hvis stat og opstiller i højere grad deler risikobetalingen, eksempelvis ved, at CfD-betalingen i stedet bliver som en betaling for højere/lavere elpriser end en "strike"-pris. Teoretisk vil det være en fordel, fordi staten ikke har investerede penge i klemme, så staten vil have en lavere kalkulationsrente end opstiller har.

1
13. marts kl. 12:13

klausuler, der beskytter mod efterfølgende særskatter oveni, således som det også kendes fra Nordsøen.

Disse klausuler for Nordsøolien har sikret olieindustrien mod at skulle betale for deres forurening og forhindret at det danske samfund fik en rimelig gevinst ud af udvindingen. Hvis der er en model som helt sikkert IKKE skal bruges igen til noget som helst, så er det den.