Statsrevisorer kritiserer Miljøstyrelsens håndtering af pesticider: »Stærkt foruroligende«

Illustration: Arkivfoto

Selv om Statsrevisorerne allerede for otte år siden kritiserede Miljø- og Fødevareministeriets indsats for at sikre grundvandet, er indsatsen stadig ikke god nok.

Det skriver Statsrevisorerne i en kommentar til Rigsrevisionens undersøgelse af Miljø- og Fødevareministeriet overvågning af pesticider i det danske drikkevand, og ministeriets forvaltning af dispensationer til pesticider. Begge dele er blevet offentliggjort i dag.

Læs også: Minister giver roe-avlere ét år mere: Så er det slut med dispensation til bidræber-pesticid

»Statsrevisorerne finder det stærkt foruroligende, at Miljø- og Fødevareministeriet i en række tilfælde ikke har reageret på konkrete advarsler om, at pesticider findes i grundvandet. I to tilfælde har ministeriet først reageret mere end 10 år efter, at ministeriet modtog advarsler om pesticider i grundvandet. Efterfølgende er de to pesticider fundet i ca. 26 % og 31 % af de undersøgte vandboringer,« skriver Statsrevisorerne således.

Huller i pesticidovervågning

Miljø- og Fødevareministeriet har det overordnede ansvar for overvågning og beskyttelse af grundvandet i Danmark og skal sikre overholdelsen af de i lovgivningen fastsatte krav. Kommunerne og vandværkerne har ansvaret for at overvåge mængden af pesticider i drikkevandet.

Kravene fremgår bl.a. af grundvandsdirektivet og drikkevandsdirektivet samt af de danske implementeringer af de to direktiver. Miljø- og Fødevareministeriet bestemmer også, hvilke pesticider kommunerne og vandværkerne skal teste for i drikkevandet.

Den såkaldte pesticidliste bliver opdateret én gang om året på baggrund af resultaterne fra ministeriets overvågning af grundvandet og andre datakilder, herunder data fra vandværkernes boringskontrol.

Læs også: Danske sukkerroefrø bliver bejdset med bidræber-pesticid: I Sverige sagde domstol nej

Men ifølge Statsrevisorerne kan Miljø- og Fødevareministeriet ikke dokumentere det faglige grundlag for, hvorfor pesticider, der opfylder kravene til at komme med på pesticidlisten, alligevel ikke er med på den.

Læs også: Danmark blev nedstemt, men kan alligevel fortsætte med pesticider

På grund af manglerne har ministeriet ikke levet op til sin opgave med at sikre, at det samlede pesticidindholdet i grundvandet ikke overskrider grænseværdierne.

Tillod pesticid trods kendt risiko

Ministeriet har også ansvar for ansøgninger om dispensationer til brug af pesticidmidler. Men heller ikke denne opgave har ministeriet ifølge Statsrevisorerne håndteret ordentligt.

Læs også: Toprådgiver siger god for at bruge bidræber-pesticid trods forbud

Eksempelvis tillod ministeriet, at man brugte et pesticidmiddel, selv om man allerede i 2004 blev klar over, at midlet »udgjorde en uacceptabel risiko for grundvandet«.

Desuden kunne det ikke godkendes efter de danske regler, der skal beskytte dem, der udfører sprøjtningen, mod kræft.

I 18 tilfælde blev der givet dispensation, selv om det ikke var dokumenteret, at de pågældende pesticider ikke kunne true grundvandet. Og i 13 ud af 18 tilfælde blev ministeriets egne faglige retningslinjer for vurdering af risikoen for grundvandet ikke fulgt.

Læs også: Analyse: Med Roundup-forbuddet har folket kørt eksperterne ud på miljøpolitikkens sidelinje

I et enkelt tilfælde godkendte man desuden brugen af et pesticidmiddel, som ellers var blevet forbudt to år tidligere - blandt andet fordi det var lang tid om at blive nedbrudt. Selv om dispensationerne som udgangspunkt ikke må vare længere end 120 dage, fik landmændene dispensation til at bruge det mellem 2013 og 2018.

Særdeles mangelfuldt

På grund af de mange fravigelser og fejl karakteriserer Statsrevisorerne ministeriets overvågning af grundvandets sundhedstilstand som »særdeles mangelfuld«:

»Statsrevisorerne kritiserer, at Miljø- og Fødevareministeriets overvågning af grundvandet og forvaltning af dispensationer til pesticidmidler har været særdeles mangelfuld. Det er således usikkert, om ministeriets overvågning sikrer, at der gribes ind, hvis niveauet af pesticider nærmer sig grænseværdien for summen af pesticider i grundvandet. Ministeriet har endvidere givet dispensationer til pesticidmidler uden at vise sikker anvendelse i forhold til grundvandet. Dette udgør en risiko for forurening af miljø og grundvand og kan have konsekvenser for borgernes sundhed.«

Læs også: EU-lande forbyder sundhedsskadeligt insekticid

Miljø- og Fødevareminister Lea Wermelin (S) har nu to måneder til at svare på kritikken.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Citat fra side 14 i rapporten https://www.ft.dk/~/media/sites/statsrevis...

" Miljøstyrelsen skal godkende alle pesticidmidler, der sælges og anvendes i Danmark, og kan give dispensation til, at pesticidmidler må anvendes i en begræn-set periode. "

Jammen hvad laver de i Miljøstyrelsen ...

jeg troede Miljøstyrelsen kæmpede for vores miljø --- og nu viser det sig at Miljøstyrelsen gør det modsatte, via alle deres dispensationer ... jammen

 • 12
 • 5

Det er jo helt absurt ! Hvornår mon den nye regering vågner op og får rydet op efter fortides tåbeligheder ? Hvis miløstørelsen ikke overholder de retingslinjer der er på området er det måske på tide at finde en leder for Miljøstyrelsen ellers må der jo placeres et politisk ansvar .

 • 3
 • 2

Statsrevisorerne ved tydeligvis ikke ret meget om det de kritiserer. Dybt pinligt. Ifølge Frank Åen/Statsrevisorerne er et af de allerværste eksempler på stoffer som Miljøstyrelsen har givet dispensation til at bruge stoffet rimsulfuron, som bruges i kartofler verden over. Man bruger 7,5 gram pr hektar om året. Med det sædsskifte og den arealudnyttelse der er i kartoffelproduktionsområderne vil det være totalt umuligt at dette stof overskrider grænseværdien på 0,1 g /liter i grundvand og drikkevand (selv hvis stoffet overhovedet ikke nedbrydes, men det gør det). Stoffet er tilmed fuldstændigt ugigtigt. Man kan altså bruge dette forfærdelige stof i millioner af år uden at få problemer med grundvandet eller drikkevandet. Jeg tror tiden er kommet til at i hvert fald stasrevisor Frank Åen hellere må gå på pension eller må finde en anden beskæftigelse - han er tydeligvis god som klovn ...

 • 2
 • 8

grænseværdien på 0,1 g /liter i grundvand

Det var godtnok en meget høj grænseværdi!

Hvis man kun bruger 7,5 g/hektar, kan man umuligt komme til at overskride grænseværdien. Der må du have ret - for en gangs skyld.

En anden ting, der undrer mig, er at man har givet dispensation. Det må vel betyde at midlet har været forbudt inden, ellers er en dispensation jo meningsløs. Hvorfor mon det har været forbudt?

 • 6
 • 0

[Søren Rosendal Jensen] Beklager skrivefejlen med grænseværdien på 0,1 g/l- det skulle selvfølgelig være 0,1 ug/liter, som er den der ikke overskrides ved brug af 7,5 g rimsulfuron pr hektar. Så vidt jeg kan se er rimsulfuron ikke blevet decideret forbudt på grund af uønskede egenskaber. Markedsføringstilladelsen er blot ikke blevet fornyet - og er der ikke nogen markedsføringstilladelse må stoffet ikke bruges - andet end i kort tid (landmænd kan altså ikke købe stort ind til lager kort før en markedsføringstilladelse udløber). Udover at stoffet ikke kan overskride grænseværdien i det nedsivende regnvand (som bliver til grundvand) sker der jo også en kraftig fortynding når stoffet kommer ned til grundvandet. Er der f.eks. 100 gange så meget grundvand som der kommer fra hvert års nedbør kommer man meget meget langt fra grænseværdien med et stof som rimsulfuron (koncentrationen bliver så under 0,001 ug/l). Det er formodentlig sådanne ting Miljøstyrelsen har set på når Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af rimsuluron (og de sammenholder jo også med hvad der er af forurening forbundet med mekanisk ukrudtsbekæmpelse, ukrudtsbrændere og brug af andre pesticider). Set i det lys har jeg meget svært ved at se at dette eksempel, som skulle være et af dem statsrevisorer peger på som noget af det værste med hensyn til de givne dispensationer, er udtryk for noget som helst problematisk. Mange tror tydeligvis (jvf. debatten her og en række politikere) at Miljøstyrelsen ligger under for erhvervsinteresser når de giver dispensation til et stof som rimsulfuron, men det er faktisk modsat. De store internationale pesticidkoncerner tjerner de allerfleste af deres penge på patenterede sprøjtemidler. Når et pesticid som f.eks. rimsulfuron ikke længere er patenteret falder prisen dramatisk og de store pesticidproducenter har så et nyt dyrt patenteret pesticid klar til markedet. De store producenter har kun økonomisk interesse i at de billige ikke-patenterede midler forsvinder fra markedet når patenterne udløber og derfor søger de ikke om fornyet markedsføringsgodkendelse af de ældre midler (med tiden kommer små-producenter på markedet med sådanne stoffer) - i et lille land som Danmark kan det næppe betale sig at få markedsføringstilladelse til et niche-produkt til kartofler hvor fortjenesten måske er faldet med 90%. Når Miljøstyrelsen giver dispensation varetager de netop ikke de store internationale kemikaliekoncernes interesser. De små kemikalieproducenter (der med lav fortjeneste sælger ikke-patenterede pesticider) har muligvis fordel ved at Miljøstyrelsen giver dispensationer til ældre niche-midler, idet de så kan komme på markedet og konkurrere med de store kemikaliekoncerners produkter uden alt for store omkostninger. Jo flere forskellige midler med forskellige virkningsmekanismer der er på markedet jo mindre risiko for problemer med grundvandet og jo mindre risiko for resistensudvikling - og jo bedre konkurrence og jo mindre problemer med prisfastsættelsen. Min imaginære hat af for at Miljøstyrelsen ikke lader sig kue, men har faglig og toksikologisk pondus og tør give dispensationerne !

 • 4
 • 4

Det er interessant hvorledes en artikel om styrelsens manglende eve til at overholde dansk lov skal spinnes til en diskussion om lovens rimelighed.

Jeg tror altså ikke du har forstået sagen. Lovgivningen siger at der maksimalt må være 0,1 ug/l af et pesticid eller en pesticidrest i drikkevandet. Der er jo ingen risiko for at man når op på det niveau, hvis det end IKKE teoretisk set (selv under antagelse af at f.eks. rimsulfuron ikke nedbrydes (hvilket det bliver), det antages at ALT rimsulfuron siver direkte ned i grundvandet og ikke fortyndes når det når frem til grundvandet (hvilket det gør) kan nå op på et niveau på 0,1 ug/l. Det kan slet ikke lade sig gøre at overtræde loven. Der er vist ingen tvivl om at det er statsrevisorerne der er totalt inkompetente i sagen jeg beskriver (og den sag anføres som en af de to allerværste "dispensionssager"). Hvad skal vi med statsrevisorer der plaprer løs om ting de ikke forstår - de oprtræder som klovne i et cirkus. Faktisk viser sagen jeg beskriver jo at Miljøstyrelsen har styr på tingene i denne sammenhæng, men vi har ikke de rette folk som statsrevisorer. Selve Statsrevisions-institutionens troværdighed bliver ødelagt af sager som denne. Er der mon nogen der kan nævne en eneste af de nuværende statsrevisorer der har bare en lille bitte smule faglig viden om det område de kritiserer, f.eks. indenfor denne ene af "de to værste sager" med hensyn til rimsulfuron? De burde kunne regne, men statsrevisorerne har tilsyneladende ikke brugt de evner. Hvorfor ikke ?

 • 3
 • 7

Vedr. Niels Peter Jensen. Jeg tror altså ikke du har forstået sagen.

Selvfølgelig har jeg det. Det handler om at overholde landets love, hvilket du forsøger at tale uden om.

Problemet med dine påstande er jo bare, at der ikke en lov der er ikke er overholdt. Dem der ser "fare" prøver jo blot at gætte på hvad koncentrationen kan blive i grundvandet (ud fra resultater i overvågningsboringerne - overvågningsboringer er ikke drikkevandsboringer) og kommer frem til et åbenlyst forkert resultat for det er ikke muligt at overskride grænseværdien ved landbrugsmæssig anvendelse af rimsulfuron. Mit indtryk er at man jubler og opnår anerkendes hvis man i overvågningsprogrammet kan påvise "problemer" selv med et helt ugiftigt og uproblematisk pesticid og under sådanne forhold kan man sådan set godt forstå at nogle mister realitetssansen i deres higen efter at få anerkendelse og komme i medierne. Det er sikkert også grunden til at der ofte er fejlmålinger (til den høje side) og at man sjældent bruger eller anfører usikkerhederne og andre statistiske oplysninger på måletallene. I selve grundvandsanalyserne er bl.a. blevet afsløret at man ikke bruger tallet nul når man ikke påviser et pesticid i en prøve, men indsætter et tal der faktisk ligger forbavsende tæt på måle-grænseværdien, når man regner gennemsnit for pesticidindholdet i drikkevandet ud. Selv efter afsløringen og medieomtale fortsætter den praksis vist. Det skal jo gerne se ud af noget - folk tror disse målinger er objektive kendsgerninger, men meget af det er rene gætterier og i mange tilfælde indgår stoffer som aldrig har været været pesticider i tallene. Der er absolut grund til at være meget kritisk før man udleder noget seriøst under de forhold. Det ser det ikke ud til at statsrevisorerne har været opmærksomme på. Det er mærkeligt at statsrevisorerne som har ry for at være gode til at regne mv. ikke tager fat i den slags, som jo netop ligger indenfor deres faglige kompetenceområde. I Miljøstyrelsen har man sikkert ikke jubel-tilgangen til disse ting, men skal udvise større ansvarlighed (det handler om mere end at få opmærksomhed i medierne for Miljøstyrelsen) og i Miljøstyrelsen kan man jo nok se at der ikke er de store problemer i at give dispensation til brug af et helt ugiftigt stof i en brugsmængde hvor det på ingen måde kan give problemer i drikkevandet - end ikke hvis det bruges i millioner af år ... Hvis man i overvågningsprogrammet tilsyneladende fejlfortolker de måleresultater man kommer frem til, er det vist ikke foreneligt med almindelige retsstatsprincipper, at påstå at dem der IKKE laver fejlfortolkninger er lovovertrædere. Det er altså ikke komplicerede udregninger der er brug for, men noget man må forvente at en folkeskoleelev kan regne ud. Det er jo nok ikke pesticider og toksikologi der er statsrevisorernes spidskompetencer, men udregninger på det niveau må vi forvente de kan håndtere. Måleresultaterne fra overvågningboringer/-prøver giver ikke de værdier man finder i grundvandet, og er ikke udtryk for hvilken koncentration man får i grundvandet - de tal man får fra overvågningsaktiviteterne er som regel meget høje, så man skal virkelig passe på hvordan man gætter/ekstrapolerer til hvad man kan forvente at finde i grundvandet en del år senere. Rimsulfuron er ikke giftigt for mennesker, fugle og dafnier mv. Vejsalt er langt mere giftigt. Da man kunne anvende rimsulfuron blev der på hele Danmarks 2,5 miilion hektar landbrugsareal brugt et par hundrede kg om året. Vejsaltforbruget er langt over en million gange højere og dermed mindst en million gang mere skadeligt for miljøet end rimsulfuron, som ikke bruges længere, men vejsalt bruger man stadig (helt uden kritik fra statsrevisorerne) - og modsat rimsulfuron ender det endda i den vilde natur hvor det dræber alle ferskvanddyr mv. i det vandmiljø hvor vejsaltet løber ud i. Det er altså ikke de ting der påvirker vores sundhed, naturen og miljøet, som statsrevisorerne bruger deres tid på. Hvorfor ikke? Har du iøvrigt bemærket at i Rigsrevisionens rapport (med statsrevisorernes bemærkninger) kan man finde en tabel,hvor de opsummerer hvilke dispensationer Miljøstyrelsen har givet. I tabellen medregnes f.eks. dispensationstilladelser til brug af rapsolie og plantekestrakter som pesticider. Også her får man fornemmelsen at tingene blæses kunstigt op til noget andet end det folk i almindelighed tror en dispensation til brug af pesticider handler om - mit indtryk er at folk tror det handler om tilladelse til brug af farlige gifte og f.eks. ikke rapsolie og plantekekstrakter. Det er sikkert heldigt for Rigsrevisionen og statsrevisorerne at det er de færreste der læser en rapport på 72 sider. De fleste nøjes nok med at tage Fran Åens fremlæggelse/forklaringer for gode varer, men det er nu nok kun hvis man ikke har læst Frank Åens Wikipedia-profil, hvoraf det fremgår at han er dømt for at have medvirket til at lave falske breve, han ville med vold omstyrte det danske demokrati (og så skulle han sikkert have været diktator), han har haft særdeles ubehagelige tiotalitære regimer som sit forbillede og har arbejdet på at omdanne Danmark til samme "forbilledlige" type totalitære "mønsterstat" ... Det er rystende afsløringer vi er vidne til i den rapport ...

 • 2
 • 5

Hej Finn Okkels

Det handler om at overholde landets love, hvilket du forsøger at tale uden om.

Problemet med dine påstande er jo bare, at der ikke en lov der er ikke er overholdt.

Du forsøger at tale uden om. Der er fund af pesticider i grundvandet og dermed love der ikke er overholdt. Ref rapporten

I 2 tilfælde har ministeriet først reageret mere end 10 år efter, at ministeriet modtog advarsler om pesticider i grundvandet. Efterfølgende er de 2 pesticider fundet i ca. 26 % og 31 % af de undersøgte vandboringer.

Der er såmænd rigeligt med andre eksempler, som du forsøger at tale uden om. Nedenstående betragtning er et andet eksempel på spin.

ud fra resultater i overvågningsboringerne - overvågningsboringer er ikke drikkevandsboringer

Pesticider er ikke OK hvadenten de er fundet i drikkevandsboringer, overvågningsboringer eller slet ikke fundet. Problemet er manglende evne og lyst til at overholde landets love.

 • 5
 • 2

Pesticider er ikke OK hvadenten de er fundet i drikkevandsboringer, overvågningsboringer eller slet ikke fundet.

Hvor overfladiske er overvågningsboringer? Pløjelaget?

Der er givetvis ikke hos politikerne, studenterhuen trykker. Rapporter skal læses i helheder, og svage formuleringer skal der bores i. Kan vi forvente noget præcist og opklarende fra politisk valgte, uden faglige kompetencer? Hvorfor skjules måledata og disses forudsætninger, siden eklatante misforståelser blot kolporteres. Dispensationer gives kun til nicheproduktioner, hvis nogen forstår det ord. Uden baggrundsviden og data er der blot en samling propaganda, nemlig helt uden værdi. Tales der ikke samme sprog er dialog ikke mulig.

 • 1
 • 4

Niels Peter Jensen : Der er fund af pesticider i grundvandet og dermed love der ikke er overholdt.

Du har skrevet flere indlæg hvor du påstår der er love der ikke er overholdt, men indtil videre har du ikke nævnt en eneste lov der ikke er overholdt. Hvis du fandt en ulovlighed synes jeg du skal politianmelde lovovertrædelsen. At man kan finde et stof i en drikkevandsboring betyder ikke at der er et problem, men det kan bl.a. skyldes at man bruger nogle meget avancerede og følsomme analysemetoder - hvis man blot laver det avanceret nok kan man i dag påvise hvad som helst i grundvandet og ikke mindst i overvågningsboringer - det handler ikke om lovovertrædelse men blot om utilgiveligt frådseri med de offentlige ressourcer indenfor miljøområdet. Ofte stammer forureningen slet ikke fra pesticider eller landbrugsmæssig brug af pesticider, men det kan tage årtier at erkende det. F.eks. troede man længe (påstod?) at AMPA kun stammer fra nedbrydning af glyphosat, men senerehen har man fundet ud af AMPA også kommer fra brug af almindeligt miljøvenligt vaskepulver, industrielle kemikalier, medicin og dannes i naturen, men stadigvæk figurerer AMPA som pesticidforurening i opgørelserne. Det er faktisk utilgiveligt, idet der findes forholdsvis simple metoder til at afgøre hvilke kilder et stof kan stamme fra, men problemet er jo nok at hvis den slags forskningsresultater kommer frem kommer der ikke jubelscener, men det kan let betyde at de pågældende forskere ikke kan få flere midler til deres forskning, da manges job er afhængige af at de meningsløse pesticidanalyser kan fortsætte. Dvs der er stor risiko for at den objektive og grundvidenskabelige forskning har meget dårlige vilkår indenfor dette område i Danmark.

Jeg vil antage der for længst var sket poltianmeldelse fra politikere, statsrevisorer (Frank Åen?) eller f.eks. miljøorganisationer hvis der var foregået nogen form for ulovligheder. Den journalistiske udlægning af sagen her på ing.dk skal jo blot få dig til at tro at der er foregået ulovligheder (mange får den opfattelse), så du er sådan set undskyldt, men for mig er det gådefuldt hvorfor ing.dk vil give det indtryk.

Den meget omtalte forurening ved Høfde 42 som Århus Universitet via af deres bestemmende aktieport i Cheminova var/er fedtet ind i handler heller ikke om lovovertrædelser. Tværtimod var deponeringen godkendt. Tankevækkende nok finansierede aktieposten og senere salget af aktieposten i Cheminova en masse fri forskning på Århus Universitet. Århus Universitet ville gerne have bidraget til at betale for forureningen, da de solgte aktieposten i Cheminova for få år siden, men det blev ikke til noget da DET ville have været ulovligt.

Er du egentlig klar over at der har været lovgivet om at rester af pesticider og pesticidemballage blot skulle nedgraves i jorden? Store mængder pesticider skulle køres til lossepladser og tildækkes. Disse kilder bidrager nu til massiv forurening af grundvandet - på grund af lovgivningen. Jeg kender masser af landmænd der ikke kunne få sig til at gøre det (landmænd lever af jorden), men på sin vis overtrådte de lovgivningen ved ikke at nedgrave pesticidrester osv.

Der er lovgivning omkring saltning af veje og fortove osv. At saltvandet ødelægger den vilde natur og f.eks. løber ud og dræber alle ferskvanddyr/-organismer er en konsekvens af sådanne love. De 200 000 tons vejsalt der årligt bruges er langt mere skadeligt for vores sundhed og muiljøet end de moderne pesticider der bruges i dag, men denne enorme forurening af natur, vandmiljø og grundvand som især Staten og kommunerne står bag er helt lovlig

Der er lovgivning om at rotter og mus skal bekæmpes i og omkring beboelse, fødevarevirksomheder, landbrug og mange andre virksomheder. 99% af alle vores rovdyr der spiser gnavere er forgiftede med eller indeholder de ekstremt giftige stoffer der bruges (mange er dødbringende for mennesker), se https://ing.dk/artikel/rottegift-fundet-i-... . Nogle fuglearter er i Danmark stort set udryddet som ynglefugle af disse stoffer. Det er langt langt langt den værste pesticid-/biocid-relaterede miljø- og naturødelæggelse vi har i dag (det foregår lige udenfor vore vinduer i byer, i fabriksområder og ved landejendomme. Også økologiske jordbrug deltager i det - man siger ellers at man ikke bruger syntetiske skadedyrsbekæmpelsesmidler i forbindelse med økologien, men det gør man i høj grad - endda de allerværste. Der findes ellers glimrende mekaniske, automatiske og biologiske metoder til bekæmpelse af rotter og mus, men når kommunerne udfører f.eks. den rottebekæmpelse de er lovgivningsmæssigt er forpligtet til vælger kommunerne tydeligvis de mest miljø- og sundhedsskadelige løsninger. Lovgivning (ikke overtrædelse) er i høj grad stadig med til at skabe de værste forureningskatastrofer vi oplever i Danmark.

Til gengæld vil det være ulovligt hvis du f.eks. bruger vejsalt til ukrudtsbekæmpelse eller et ekstrakt af ingefær eller olivenolie som pesticid. Den slags lovovertrædelser foregår der faktisk en del af. Mange økologisk interesserede med private køkkenhaver ved ikke at mang'e af de ting de bruger faktisk er ulovlige eller kræver dispensation. Mange af de stoffer som Miljøstyrelsen har givet dispensation til at bruge som pesticider er bl.a. den slags, f.eks. rapsolie og planteekstrakter - specielt handler det om at pesticider der bruges i økologisk jordbrug er blevet godkendt til brug via Miljøstyrelsens dispensationssystem.

Det er altså ikke manglende overholdelse af love der er problemet, men at der overhovedet ikke er sammenhæng mellem hvad man lovgiver om og hvad der skader vores miljø og sundhed. Vi bruger milliarder på at lave raffinerede analyser og overvågning af pesticider i grundvand, som ingen bliver syge eller dør af, men bruger stort set intet på de stoffer mv som tusindvis af danskere bliver syge og dør af. Det er nærmest krimminelt i mine øjne og det undrer mig at det ikke er det som Rigsrevisonen, statsrevisorerne. Miljøstyrelsen, Sundhedstyrelsen, Fødevarestyrelsen og ikke mindst politikerne beskæftiger sig med at kritisere og løse ...

 • 1
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten