Spørg Scientariet: Bør man undlade at salte mod sne?

Jens Chr. Olesen skriver: Jeg holder af miljøhensyn tilbage med at bruge salt på fortovet, når det er glat, selv om jeg godt ved, det er meget lidt i forhold til de store mængder, der anvendes på vejene. Men er der noget belæg for det?

**Thomas Hauerberg Larsen, **udviklingsleder, civilingeniør, Orbicon, Forurenet Jord & Grundvand (Roskilde), svarer:

Vejsalt består helt overvejende af natriumklorid. Vi bruger ca. 300.000-500.000 ton salt i Danmark om året til vejsaltning. I forhold til effekter på recipienter, jord og grundvand er det primært klorid og natrium, der udgør en risiko, særligt kloridionen.

Vejsalt bliver normalt opløst i smeltevandet og løber enten ud i jorden via rabat/bede eller i kloakken. Hvis vandet løber ud i bede med planter, påvirkes disse som det første. Salt påvirker både jordens struktur ved, at jorden pakker tættere og bliver dårligere for planterne at leve i, og ved, at de osmotiske forhold ændres på grund af saltet i vandet. Dette bevirker, at væske drives fra planterne ud i jorden og derved påvirker plantevæksten. Både klorid og natrium kan også i høje koncentrationer være decideret giftige for visse planter. Langs en del af vores veje kan det ses, at der trives mere salttolerante arter, som ellers typisk træffes ved kysten, hvorimod andre almindeligt forekommende arter mangler pga. saltpåvirkningen. Kloriden i saltet bliver stort set ikke tilbageholdt i jorden og fortsætter derfor videre ned mod grundvandet.

Ved den nuværende kloakeringspraksis kan der forventes en påvirkning på mellem100 og 200 mg klorid/l i byområderne på langt sigt fra saltning, hvortil der skal lægges de 20-50 mg/l, der forekommer naturligt i grundvandet. Dette skal sammenholdes med drikkevandskravet på 250 mg/l, der i Danmark primært er sat på baggrund af krav til smagen. I Sverige er grænseværdien 100 mg/l, da klorid ud over smagspåvirkningen virker korrosivt og dermed kan ødelægge metalrør, pumper etc. og mobilisere metaller til drikkevandet.

Vand, der ender i recipienter via overfladeafstrømning, kloak eller det helt øvre grundvand, kan have højt saltindhold. Under afsmeltning måles kloridkoncentrationer i saltpåvirkede vandløb på mere end 1.000 mg/l og indhold i mindre søer påvirket af vejvand i samme størrelse. Der foreligger kun begrænset viden om effekterne af dette, men en del fisk og hvirvelløse dyr påvirkes givetvis af indholdet. j >> Svaret er forkortet. Læs det hele på ing.dk/scientariet

Spørg fagfolket

Du kan spørge om alt inden for teknologi og naturvidenskab. Redaktionen udvælger indsendte spørgsmål og finder den bedste ekspert til at svare – eller sender spørgsmålet videre til vores kloge læsere. Klik her for at stille dit spørgsmål til fagfolket.