Spildvarme fra industrien kan dække forbruget i 128.000 huse

Illustration: Jens Lindhe

Hvert år forsvinder 12,5 PJ varme fra kraftværker og virksomheder op i atmosfæren. Den varme kunne være genanvendt til opvarmning af 128.000 danske parcelhuse med fjernvarme. Samtidig ville det gavne Danmarks klimaregnskab, skriver Dansk Industri i en ny analyse, hvor interesseorganisationen kritiserer afgiftssystemet for at bremse for genanvendelsen af varme.

Illustration: Dansk Industri

Læs også: OVERBLIK: Op og ned i afgifter på spildvarme

Dansk Industri har regnet videre på tal fra en analyse af Skatteministeriet fra marts 2017, hvor de 12,5 PJ dækker over den samlede potentielle overskudsvarme i 2017. For at sætte det i perspektiv, svarer det til over 11 procent af det samlede fjernvarmeforbrug i 2016.

»Overskudsvarme, der ikke udnyttes, er både dyrt for forbrugerne og for klimaet. De danske forbrugere betaler omkring 1,6 mia. kr. for den mængde fjernvarme, som alternativt kunne produceres ved overskudsvarme,« skriver Dansk Industri i analysen.

600.000 ton CO2

For klimaets vedkommende forventer Dansk Industri, at man ved at udnytte spildvarmen kan fortrænge næsten 600.000 ton CO2-ækvivalenter årligt. Det bygger på et middelscenarie, hvor overskudsvarmen alene fortrænger varmeproduktion fra fossile brændsler (48 kg CO2/GJ).

Læs også: Brancheforening: Skrækscenariet om elvarme holder ikke

Dette scenarie er mest sandsynligt, skriver Dansk Industri, og nævner blandt andet Aalborg Portland som et eksempel. De fortrænger nemlig typisk kul, når de sender overskudsvarme ind i fjernvarmenettet.

Illustration: Dansk Industri

I de to ekstreme scenarier sparer man henholdvis det halve eller det dobbelte. Hvis alle brændsler udover geotermi og solenergi fortrænges jævnt kan man spare næsten 300.000 CO2-ækvivilanter (24 kg CO2/GJ), og hvis overskudsvarmen derimod udelukkende erstatter kul, er det muligt at spare 1.180.000 ton CO2-ækvivilanter (94 kg CO2/GJ).

Illustration: Dansk Industri

Afgifter står i vejen

Organisationen retter ikke pegefingren mod industrien selv, men i stedet de rammer, der er lagt af staten. Her nævner de flere forskellige årsager til det store varmespild, hvoraf den væsentligste er afgiften på udnyttelse af overskudsvarme.

Læs også: Skatteministeriet: Drop afgifter på el og varme, og læg ens afgift på fossile brændsler

Momsbelagte virksomheder bliver fritaget for samme høje elafgift som forbrugere betaler, så længe elektriciteten bruges i produktionen. Den varme, som produktionen genererer kan virksomhederne derimod ikke gratis benytte til at opvarme rum eller brugsvand.

Her bliver de pålagt overskudsvarmeafgiften, der enten ligger på 10 kroner per opvarmet kvadratmeter eller 51 kroner per genanvendt GJ. Samme afgift gælder, hvis virksomheden vil sælge overskudsvarmen til et fjernvarmeværk.

Læs også: Dansk Fjernvarme: Afgifter bremser mulighederne for at at udnytte spildvarme

En anden synder er ifølge Dansk Industri elvarmeafgiften, der gør det ekstra dyrt for virksomheder at benytte varmepumper for at udnytte overskudsvarme, som ikke har den rette temperatur. Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har allerede foreslået at sænke denne fra første maj.

I starten af 2017 lavede forskere fra DTU en kortlægning, hvor de fandt frem til, at 5,2 procent af landets fjernvarmebehov, kunne dækkes af spildvarme fra 2.500 danske virksomheder. Hele industrien var dog ikke inkluderet i den undersøgelse. Dengang vurderede organisationen Dansk Fjernvarme, at kun omkring 2,9 procent af fjernvarmeforbruget blev dækket af overskudsvarme.

Emner : Fjernvarme