Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Slut med stråforkortning: Nu jagter landmænd lange og tykke stængler

PLUS.
Hvert et strå tæller i en fremtid, hvor der bliver kamp om bioressourcerne. Illustration: Maabjer Energy concept

Vi kommer hurtigt til at mangle halm til den grønne omstilling, hvis landbruget skal hjælpe med at skære 70 procent af udledningerne inden 2030.

Derfor lægger Det Nationale Bioøkonomipanel med en række anbefalinger op til, at der bliver sat gang i udviklingen af nye kornsorter med et større halmudbytte.

Med andre ord. Slut med stråforkortning. Nu skal det gå den anden vej.

Men faktisk er det arbejde allerede gået i gang hos Sejet Planteforældning, der efter 75 års fokus på at gøre kornene større, nu vil gøre stænglerne større.

»Det er jo et helt nyt fokus for os, men vi forventer, at der bliver en fremtidig meget stor efterspørgsel på biomasse til biogas, pyrolyse. Så ud fra en rent købmandsmæssig vurdering, tror vi det bliver en god forretning,« siger Birger Eriksen, der er direktør i Sejet Planteforældning.

Ifølge Birger Eriksen viser de foreløbige undersøgelser, at der allerede er 20 procent variation i størrelsen på stænglerne inden for de nuværende sorter.

På en af deres forældningsmarker ved Horsens bruger de droner til at spotte sorter med størst halm-masse.

De større stængler kommer uden mindre korn.

Smart trick fik halmen ind i biogasanlæggene

Det Nationale Bioøkonomipanel er nedsat af regeringen til at rådgive i bedst brug af bioressourcerne i Danmark, og de bygger blandt andet deres sæt af anbefalinger på en baggrundsrapport udarbejdet af DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.

I anbefalingerne peger forskere og erhvervsliv også på halm som en af de afgrøder med det største uudnyttede potentiale.

Halm kan bruges til alt fra biokemikalier til biomaterialer, kul og brændstoffer på grund af sit høje indhold af sukkerstoffer og lignin.

Helt centralt er brugen til biogas.

Sådan har det langtfra altid været. Halm er gået fra at være hadet til elsket af ejerne af biogasanlæg.

»For 12 år siden var både halm og dybstrøelse (underlag i stalde, typisk af halm: red) noget biogasanlæggene var meget nervøse for at bruge af frygt for et stort flydelag, der stoppede anlæggene til. I dag er det helt omvendt,« siger biogasspecialist Søren Tafdrup, der har arbejdet 36 år for Energistyrelsen.

Holdningen til halm ændrede sig, efter landmænd for omkring syv år siden begyndte at smide halm ind i ensilagestakke af energiafgrøder for at opsuge saften.

Den ensilerings-praksis fik blødgjort halmen og gjorde det pludselig meget bedre at bruge i biogasanlæg.

På fem år steg brugen af halm i biogasanlæg fra 20.000 ton om året til næsten 200.000 ton i dag, så udviklingen går stærkt. Men der ligger stadig et uudnyttet potentiale på 1,5 mio. ton, som står tilbage på marken eller nedmuldes, skriver Det Nationale Bioøkonomipanel i deres rapport.

Det svarer - ifølge beregninger fra Biogas Danmark - til 19 PJ biogas, der vil kunne opvarme 289.000 boliger i stedet for naturgas.

Går man ud og kigger på en høstet mark, så ser man tydeligt en del af det uudnyttede potentiale, forklarer Søren Tafdrup.

»Den nederste del af stråene står jo tilbage, og det er netop dem med mest biomasse. Så hvis landmanden blot sænker sit skærebor en anelse, så er der store gevinster at hente,« siger Søren Tafdrup.

Der bliver kamp om markerne

Formanden for Det Nationale Bioøkonomipanel, Asbjørn Børsting, minder dog om, at en del af halmen i dag nedmuldes for at forbedre jorden.

I Bioøkonomipanelets egen rapport peger forfatterne dog på, at halmen så og sige kan vende tilbage til jorden igen som biokul efter at have været brugt i et biogasanlæg og gennemgået pyrolyse.

»Men det er også vigtigt at sige, at vi mangler mere forskning i, hvad der sker, når man nedmulder store mængder kulstof,« siger han.

Uanset hvad, så kigger vi ind i en fremtid, hvor der bliver voldsom kamp om al natur og landbrugsområder i fremtiden. Derfor skal vi skaffe mere fra et mindre areal.

Panelets seneste rapport peger dog på, at vi har nok bioressourcer i Danmark til 'at opfylde alle de behov, som udfasning af fossile ressourcer, samt ønsket om negative drivhusgasemissioner efterlader'.

Ifølge rapporten er det muligt at øge udnyttelsen af bioressourcer fra danske arealer med op imod 10 mio. tons tørstof, 'samtidig med at miljø- natur- og klimabelastningen fra arealerne i produktion er reduceret, og der er frigjort arealer til natur og biodiversitet,' fremgår det.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Forfatteren til den påstand har vist aldrig kørt en moderne mejetærsker... Det var måske nemt nok førhen, med et 10' skærebord, men de moderne med over 30' kræver noget mere jævn jord før det er "blot" - selv med aktiv styring...

 • 22
 • 3

Det tænkte jeg også på - måske lidt risikofyldt. Der skal godt nok samles sten ind på marken hvis den der øvelse skal udføres, for det kan koste pænt mange penge at skifte et skær efter man har ramt en lidt større sten.

Men måske vi kan få udviklet en ny radar der spotter sten i god tid og giver chaufføren besked om placering eller eventuelt foretager en katastrofeopbremsning..... hmmm.... :-)

 • 17
 • 0

Men måske vi kan få udviklet en ny radar der spotter sten i god tid og giver chaufføren besked om placering eller eventuelt foretager en katastrofeopbremsning..... hmmm.... :-)

Hvis vi alligevel har lavet en terrænfølgende radar, vil det så ikke være mere effektivt at sætte den til automatisk at hæve og sænke skærebordet? Så får vi det hele med uden stop. Det næste må være at få lavet leddelte skæreborde så vi kan nøjes med at hæve/sænke en enkelt sektion eller to for at undgå høje punkter. Samtidig bliver markens planhed også mindre betydende, hvis skærebordet ikke altid skal være lige fra ende til anden.

 • 8
 • 0

Jeg mener fortsat, at halmen vil være både mest samfundsøkonomisk og mest energi- og klimaeffektivt anvendt til værdifuldt backup-ydende centrale biokraftvarmeværker baseret på (pyrolysebaseret) lavtemperaturforgasning, der kan ”forkobles” både eksisterende og nye kv-blokke i allerede etableret infrastruktur til både el og restvarme. Set i forhold til anvendelse af opgraderet biogas på halm til spidslastgasturbiner, vil el-udbyttet pr kg halm formentlig være i omegnen af det dobbelte, idet der yderligere både vil kunne leveres ca. ligeså meget restvarme til de store fjernvarmenet og recirkuleres næringsstofrig aske med regulerbart indhold af biokoks.

Det er ikke simpelt at beregne, hvad der er det mest samfundsøkonomiske (/mindst støttekrævende) og mest CO2e-reducerende, fordi biokraftvarmeværker behøver væsentlig større årlig driftstid end spidslastgasturbiner, ligesom nyttiggørelsen af restvarme vil reducere behovet for el-baseret varmetilførsel i de store fjernvarmenet, hvorfor hele energisystemet vil skulle genberegnes, med et reduceret omfang af (især marginalt set!) dårligt kapacitetsudnyttet vind og sol og dertil (så ikke) ekstra fornøden lagring/PtX, spidslastkapacitet, infrastruktur og udlandsforbindelser.

Hvis f.eks. halvdelen af den danske bio-brændselsressource således udnyttes til exergetisk effektivt levering af backup til vind og sol, rækker det til mindst 3 GW el og ca. ligeså meget restvarme. Dette forudsat et driftsomfang svarende til fuld last i halvdelen af årets timer og en el-virkningsgrad på moderate 0,4, der både "efterlader" mulighed for effektiv produktion af restvarme og en væsentlig mængde biokoks. Hvis der - især i år/perioder med f.eks. manglende vind, halm og/eller vand i de nordiske magasiner - suppleres med importeret biomasse i et omfang svarende til yderligere 1 - 2 GW el og restvarme, snakker vi 4 -5 GW el og restvarme og så med mulighed for kortvarig produktion af 5 - knap 6 GW el i kondensdrift og overlast. Hvis der tillægges noget tidsmæssigt endnu snævrere spidslast på (dyrt frembragt) biometan, kan det (når meget sjældent fornødent) dække tæt på hele det maksimale danske elforbrug i mørke og vindstille.

Der bør også regnes med f.eks. kun 3 - 4 tusinde årlige driftstimer, ligesom der bør regnes på muligheden for at tilføje procesudstyr til alternativ anvendelse af forgassernes produktgas til (så i stedet el-forbrugende men stadig restvarmeproducerende) fremstilling af f.eks. metanol i driftstimer, hvor dampkredsen blot varmholdes med henblik på hurtigt genoptaget levering af backup.

PS: Nævnte regulerbarhed for så vidt angår biokoks er vigtig, fordi landmændene ikke kan forventes at ville betale for biokoks til de arealer, der ikke kan forbedres ved sådan tilførsel og herunder ikke til arealer, der allerede måtte være tilført tilstrækkeligt, hvilket formentlig kan nøjes med at være én gang pr f.eks. 50 - 100 år, hvorefter marken kun behøver en mere overfladisk tilførsel af koksfattig aske og/eller anden gødning i alle de mange mellemliggende år. (Den med biokoksen tabte brændværdi betyder, at der - alt andet lige - vil skulle indkøbes mere halm, som nogen vil skulle betale, ligesom der bør være et mindre bidrag til forrentning og afskrivning af det biokoksproducerende energianlæg).

 • 3
 • 1

Halm nedmuldes. Der er vist ikke rigtig nogen her der ved noget om energibalance etc. Halm gør bedst nytte ved finsnitning og nedmuldning. Ca. af byg/hvede er kærne, resten halm. hvis man fjerner halmen fra jorden, skal der anvendes dobbelt så meget (kunst-) gødning med det energiforbrug der følger. Bioforgasning af halmen kan måske næsten give et udbytte der matcher energiforbruget til at fremstille kunstgødning, men et energitab vil forkomme i denne balance. For det økologiske landbrug vil det være helt katastrofalt at fjerne halmen, når der bliver mindre naturgødning. Der er desværre ikke tale om et quickfix, bare lige at forgasse halmen.

 • 14
 • 2

@ knud Overgaard Nielsen

Bioforgasning af halmen kan måske næsten give et udbytte der matcher energiforbruget til at fremstille kunstgødning, men et energitab vil forkomme i denne balance.

Også dette bør du dokumentere, og dette uden at glemme muligheden for langt mere energieffektiv bio-kraftvarme baseret på termisk forgasning, eller bare bio-kraftvarme baseret på direkte forbrænding med passende reduceret el-virkningsgrad (så overhederne ikke utidigt korroderes). Jeg mener, at kunne finde dokumentation for, at energibehovet til fremstilling af N-gødning (NH3/ammoniumnitrat?) er en beskeden brøkdel af halmens brændværdi, men nu var det jo dig, der kom med påstanden, så det bør være dig, der higer og søger.

For resten bør det ikke glemmes dels, at både stubben, rodnettet og lidt avner og kærnespild i begge tilfælde efterlades på/i dyrkningslaget og dels, at også den i evt. nedmuldet halm organisk bundne kvælstof langsomt frigives året rundt og bl.a. derfor i høj grad udvaskes eller afgasses fra marken, medens - af planterne mere effektivt optagelig - ammonium-kvælstof kan tilføres, når afgrøden er i vækst. Både derved og ved jordforbedring baseret på addering af biokoks fra termsik forgasning på energieffektive kv-værker, er det muligt, at dyrkningslaget tilføres mere organisk materiale, selvom halmen fjernes.

Og medens den fint snittede halm spredes ovenpå marken, finder planternes - potentielt kraftigere - kulstofholdige rodnet dybt ned i dyrkningslaget helt af sig selv.

Det, der lyder grønnest og rigtigst, er det langt fra altid, hvorfor dokumentation er vigtig.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten