Skrappere krav til gasfyrede kraftvarmeværker

Eksisterende motorer og katalysatorer har svært ved at klare de fremtidige emissionskrav mbo@ing.dk Årlige kontrolmålinger og skærpede grænseværdier skal fremover sænke forureningen med uforbrændt gas fra motorerne i 250 decentale kraftvarmeværker.
Det slår Miljø- og Energiministeriet fast i en ny bekendtgørelse. Men der er endnu ikke udviklet tekniske løsninger, så alle anlæg kan klare de kommende krav om begrænsning af uforbrændt gas.

Hvert år slipper 24.000 ton gas uforbrændt gennem skorstenene på de kraftvarmeværker, der drives af gasmotorer. Det svarer til et spild på 3,5 pct. af den indfyrede gas. Ifølge de nye regler, der blev indført i sidste måned må højest 3 pct. af
gassen, det såkaldte UHC, slippe uforbrændt igennem et anlæg.
- På nogle af værkerne med gasmotorer er op til 8 pct. af gassen uforbrændt, og det er et uacceptabelt spild, siger kraftvarmekoordinator Jan de Wit fra Dansk Gasteknisk Center, som har foretaget de undersøgelser, der ligger til grund for de skærpede
græn seværdier for udslip. Op til 90 pct., af den uforbrændte gas er metan, der i lighed med CO2 bidrager til drivhuseffekten.
Eksisterende anlæg med gasmotorer over 120 kW indfyret effekt skal opfylde kravene fra år 2006, mens nye anlæg allerede nu skal overholde dem. Udslip skal fremover dokumenteres med årlige målinger i modsætning til tidligere, hvor der kun blev målt på
værkerne, når de blev taget i drift.
Mange eksisterende gasmotoranlæg vil få svært ved at klare de fremtidige UHC-krav, mens et mindre antal anlæg baseret på gasturbiner ikke har problemer på dette område.
- De fleste nye motorer kan opfylde kravene, men ikke alle.
Desuden er der nogle i eksisterende anlæg, som har et problem med emission, og der er ingen teknologi til at bringe det ned endnu, fordi der ikke har været fokuseret på det tidligere, siger Jan de Wit.
Ifølge Miljøstyrelsen kommer godt en tredjedel af den gasbaserede energi i dag fra værker, som vil få svært ved overholde de skærpede krav uden ombygning.
Alt tyder på, at der vil være teknik klar om 7-8 år, også til de gamle værker, som desuden står for en renovering til den tid.
Derfor tør vi godt gå ud med et krav, som det strengt taget ikke kan lade sig gøre at overholde i dag, siger kontorchef Frank Bill, Miljøstyrelsens Industrikontor.
Hidtil er 9 typer katalysatorer til reduktion af UHC blevet testet uden tilfredsstillende resultat. Kravene til forurening med CO og NOx er også blevet skærpet, og 6 ud af de 10 store gasmotorleverandører ventes af få problemer på dette område.
En ombygning af eksisterende værker kan blive så dyr, at det bedre kan betale sig at skifte dem ud med nye, som forurener mindre.
- En større renovering koster omkring 1 mill. kroner. Et nyt anlæg koster det dobbelte, men har til gengæld en højere virkningsgrad.
Det betyder, at mer investeringen kan tjene sig hjem i løbet af få år, siger sekretariatsleder i Foreningen Af Danske Kraftvarmeværker, Erik N. Hansen.
Siden slutningen af firserne er der investeret 5 mia. kroner i gasfyrede kraftvarmeværker her hjemme. Ifølge Energistyrelsens tal reducerer de CO2-forureningen med godt 1,4 mill. ton om året og er samtidig mere effektive end de tidligere anlæg, samtidig
med, at de er mere effektive. n