Sæbe i stedet for gift i københavnernes vand

Af Claus Djørup

Hollandsk laboratorium vaskede prøveflasker i Ampa-holdigt rensemiddel. Roundup er frikendt. Den københavnske kemikaliealarm er afblæst. En brøler på det hollandske laboratorium Kiwa i Nieuwegein nær Utrecht udløste de falske meldinger om fund af Ampa i hovedstadens drikkevand. - Der måtte slet ikke være tale om forurenede flasker. Det er en rimelig forventning, at flaskerne er fuldstændig rene. Det er en grov fejl, som ikke bør kunne ske, hvis man har en ordentlig kvalitetskontrol på sit laboratorium, siger kontorchef Aase Lynæs, Miljøstyrelsen.

Hun vil dog ikke drage en videre konklusion, om Kiwa kan benyttes i fremtiden. Kontorchef Jens Andersen, Københavns Vandforsyning, konstaterer, at Kiwa har et megaproblem, da laboratoriets procedurer er brugt andre steder. Det var Kiwa, som krævede, at man brugte Kiwas egne flasker. Kiwas fejl har påført Københavns Vandforsyning og Miljøstyrelsen mange udgifter, som endnu ikke er gjort op. Der kommer et modkrav på et tidspunkt, formentlig på flere hundrede tusinde kroner.
KIWA BENÆGTER

Kiwa benægtede først på det kraftigste, at kunne være fejlkilden. Laboratoriet har siden meddelt, at deres flasker kan være forurenet med Ampa som følge af brug af et citronsyreholdigt rensemiddel, der indeholdt Ampa trods leverandørens garanti om det modsatte. Indrømmelsen kom, efter at der i identiske prøver blev fundet Ampa i laboratoriets egne flasker, men ikke i danske flasker. Ampa (aminomethylfosforsyre) er et omdannelsesprodukt fra glyphosat, der igen er aktivstoffet i det lavgiftige og meget anvendte sprøjtemiddel Roundup. Miljøstyrelsen konkluderer ovenpå dette, at "der ikke foreligger nogen uacceptabel risiko for nedvaskning af glyphosat og Ampa til grundvandet". Der er ikke fundet Ampa i drikkevand, hverken over eller under grænseværdien på 0,1 mikrogram pr. liter. Derimod er der fundet glyphosat og Ampa i fynske og sjællandske vandløb, hvilket kan skyldes vinddrift eller overfladeudstrømning. Niveauerne er så lave, at de ifølge Miljøstyrelsen ikke udgør en risiko for vandlevende organismer. Målt på alger, krebsdyr og fisk skal de fundne koncentrationer i danske vandløb af glyphosat og Ampa ganges med mellem 40 og 12.000 for at komme i nærheden af sikkerhedsgrænsen for giftighed.
SVÆRT AT MÅLE AMPA

Det er meget vanskeligt at analysere for Ampa. Forløbet omkring Kiwas måling af det københavnske vand afslørede, at to andre laboratorier - Hedeselskabets Laboratorium (som er nyt på feltet) og det tyske Fresenius Institut - som regel fandt for lille et indhold i forhold til de tilsatte mængder. Miljøstyrelsens referencelaboratorium på DMU (Danmarks Miljøundersøgelser) er i gang med et udviklings- og afprøvningsarbejde, som skal føre til troværdige målemetoder. Glyphosat og Ampa inddrages fra nytår i vandmiljøplanens udvidede grundvandsovervågning. Det overvejes også at måle for de to stoffer i overfladevand, spildevand og slam.