Sådan skal Danmark undgå kæmperegning for klimaforandring

Grønne områder, asfalt, som vand kan trænge igennem, regnvandssøer og kanaler er en del af miljøminister Ida Aukens (SF) nye klima-handlingsplan, som ni ministerier har bidraget til.

Planen, der netop i dag er blevet præsenteret, består af 60 initiativer - lige fra udformning af et strategisk vejnet, hvor trafikken ikke må bryde sammen til revision af banenormer. Omdrejningspunktet er kommunernes planer for klimatilpasning.

For at sikre sig, at kommunernes plangrundlag er rigtigt, har Miljøministeriet stillet lovforslag om forsyningsselskabers kortlægning af risikoen for oversvømmelser på grund af manglende kapacitet i spildevandsanlæg. Spildevandsselskaberne skal benytte IPCC' s middelscenario, det såkaldte A1B-klimascenario.

Samtidig har Miljøministeriet ændret loven, så forsyningsselskaber, via spildevandstaksten, kan medfinansiere projekter. Det kan være i forbindelse med veje, vandløb og rekreative arealer, som gennemføres af kommuner eller private og som aflaster spildevandsselskabernes indsats med at håndtere regnvand i forbindelse med klimatilpasning.

Det er en del af regeringens og Kommunernes Landsforenings aftale om at investere 2,5 milliarder kroner i klimatilpasning i 2013.

Til at hjælpe sig får forsyningsselskaberne desuden mulighed for afvikle lån over en 15 år længere periode - en øgning fra 25 til 40 år.

»Der har længe været et ønske fra spildevandsforsyningerne om at kunne lave mere forebyggende arbejde, frem for at gøre kloakkerne større og større for at de kan rumme regnvandet,« siger miljøminister Ida Auken.

»Nu får de muligheden for at finansiere nogle af de nye grønne initiativer, som kommunerne kan sætte i gang, og som vil gøre vores byer sikrere og spare penge på regningen til kæmpemæssige kloakker,« tilføjer hun.

Med lovforslaget vil spildevandsforsyninger også få mulighed for at finansiere, at der lægges porøs asfalt i stedet for konventionel asfalt, så vandet bedre kan sive ned i undergrunden.

Kortlægger bygningers sårbarhed

I forslaget til 'Fingerplan 2013' tager Miljøministeriet initiativ til, at hovedstadsområdets grønne kiler kan anvendes til klimatilpasning. Konkret vil det bl.a. betyde rekreative regnvandssøer og kanaler.

Bygningsreglementet vil løbende blive tilpasset, så nybyggeri kan modstå klimapresset. Bygningsstyrelsen lover også at medtænke klimatilpasningshensyn ved projektering af nye byggesager.

Ministeriet for By, Bolig- og Landdistrikter udvikler et webværktøj, der gør det muligt for ejendomsejere og kommuner at kortlægge forskellige lokalområders og bygningers klimasårbarhed.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet vil overvåge ændringer i vindforhold, og hvorvidt de nuværende dimensioneringsregler for bygninger bør ændres.

GIS-screener risici på veje og baner

Hele statens vej- og jernbanenet gennemgår en GIS-screening for at finde de steder, hvor der er risiko for oversvømmelser.

Eftersom også banenettet løbende skal tilpasse sig klimaændringerne, vil Transportministeriet tage fat på en nødvendig revision af banenormer.

Transportministeriet udvikler et screeningsværktøj for erosion af kysterne, som vil blive offentliggjort i 2013. Og både Kystdirektoratet, Vejdirektoratet og Banedanmark skal udarbejde handleplaner, der specificerer, hvordan de vil klimatilpasse såvel anlæg som vedligeholdelse af infrastrukturen.

Samtidig udpeger myndighederne et strategisk vejnet, som skal sikre, at trafikanterne kan komme frem. Det strategiske vejnet består af de veje i landet med den største samfundsøkonomiske betydning. Hvis trafikken bryder sammen på disse veje, bliver det dyrt for samfundet. Derfor bliver der udpeget faste omkørselsruter ad eksisterende veje, og som ved oversvømmelser kan bruges til at omdirigere trafikken.

Og for at sikre, at redningsberedskabets viden er totalt opdateret, kommer Forsvarsministeriet, i tæt dialog med de kommunale redningsberedskaber, til at tilpasse sine systemer for dataregistrering og indberetning om beredskabernes indsats ved oversvømmelser.

Dokumentation

Læs mere her:

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Ja, det lyder jo fint. Alle projekterne er imidlertid klimatilpasning, altså foranstaltninger, som bør modvirke de skadelige virkninger i Danmark. af den globale opvarmning Men, men… der er noget galt. Hvis vi skal tro på klimaprofeterne, skal vi jo bare bygge en masse vindmøller, solfangere og bølgeskvulpmaskiner samt udskifte alle elpærer og stoppe køernes prutten, så har vi fuldt styr på klimaet og så stiger temperaturen ikke – og så er al klimatilpasning jo overflødig, ikke sandt?. Men heldet er med os, for meteorologiske målinger viser jo heldigvis (www.climate4you.com) at den globale middeltemperatur er faldet i mere end 10 år. Så den globale opvarmning forekommer ikke, som vi får fortalt. Der er varslet snestorm og i nat var der kulderekord i Jylland. Er vi i gang med den største fejlinvestering nogen sinde? Regeringen taler om en investering på 2,5 mia. kr. i 2013 til klimatilpasning. Det lyder jo ikke så galt. Men læg mærke til, at det alene er investeringer i 2013. Ser vi på de totale omkostninger får vi et helt andet billede Ud fra finansministeriets tal i 2001 for de samfundsøkonomiske omkostninger ved den samlede miljøpolitik, kan man vurdere, at vor klimapolitik koster mere end 20 milliarder kroner om året. Siden dette klimahalløj startede for mere ned tyve år siden, har vore politikere altså brugt mange hundrede milliarder kroner på dette, som altså er helt spildt. Er jeg den eneste som føler, at vi bliver snydt og bedraget?

 • 1
 • 0

Er jeg den eneste som føler, at vi bliver snydt og bedraget?

Øjensynligt ikke:

http://www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netn...

http://www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netn...

Men det skal nok være de der ikke har bebygget vand- og vådområder, der skal betale. Nu ser vi hvad det har kostet, at være for rundhåndet med udstykninger alle umulige steder. Alt imens skal vandløb ikke længere aflede vandet fra højereliggende arealer.

 • 0
 • 0

Er jeg den eneste som føler, at vi bliver snydt og bedraget?

Nej, du er ikke den eneste der lever i en parallelverden, hvor tydelig risiko forsøges fornægtet indtil det uundgåelige.

Selv hvis man er havnet i den tredje grad af fornægtelse (1: Model Lomborg, at det billigere at betale skaderne end at bekæmpe den menneskabte klimaforandring. 2: Model solplet: Klimaforandringer findes men er ikke menneskeskabt. 3: Model luk øjnene: Klimaforandringer, herunder øget nedbør, finder ikke sted), så vil undværgeforanstaltninger være en god forsikringspræmie at betale for at sikre at “det helt almindelige vejr” vi oplever nu og i fremtiden håndteres og ikke medfører overraskende store udgifter og nedbrud af infrastruktur.

 • 0
 • 0

Er vi i gang med den største fejlinvestering nogen sinde?

Ja - vi skulle have undladt tålmodigt at lytte til sådan noget sludder som du gravede op fra Climate4you og folk, der ikke kan kende forskel på "vejr" og "klima" for 24 år siden, da det her blev slået fast, ville være konsekvensen og gjort noget ved det dengang, så vi ikke stod i den kedelige situation at have pådraget os selv tilpasningsomkostninger langt højere end hvad det vil koste at forebygge - hvis overhovedet noget vi kan tilpasse os til.

 • 0
 • 0

.......Danmark i to dele

En del hvortil Klimatilhængerne blev flyttet til og en anden del til Klimafornægterne.

Så kunne vi hver især indrette os som vi fandt bedst......og tilmed være fri for at høre modpartens ævl !

 • 0
 • 0

Bjarke, det ville jo ikke løse noget da de ignorante antageligt ville fortsætte miljøsvineriet. Det ville jo kun cementere deres ignorans.

Jeg tror til tider vi må forsøge at slå dem ned men ellers tror jeg blot vi skal være modne nok til at løse det tekniske problem og ikke spilde tid på dem. Jeg tror ikke de er så mange i virkeligheden.

Det ville også hjælpe gevaldigt hvis diverse ledere stod frem og gav en opsang til de ignorante så situationen er klart kridtet op. ligeledes kunne universiteterne melde ud. der er så vattet en holdning at nogle foranledes til at tro at der stadig er tvivl om emnet selvom det i virkeligheden har været soleklart i mange årtier. Obama sagde for nyligt at det er virkeligt men det var meget vattet. Politikere har generelt ikke hæderlighed nok til at fortælle befolkningen at de opfører sig tåbeligt selvom der ofte er behov. specielt i USA men desværre også her.

er der egentligt nogle dk politikere på højrefløjen der er klimanægtere? enten erklæret eller i praksis. det håber jeg ikke. de har været ringe nok til at starte krige på baggrund af løgne ligesom i usa men jeg synes ikke jeg har hørt om klimaignorans også i dk. ikke at jeg følger med i dk politik.

 • 0
 • 0

Rigtig god ide, så kunne klimafornægterne bo i de områder der måske ville blive oversvømmet, jeg tror faktisk allerede at der er en masse exclusive strandvillaer billigt til salg.

 • 0
 • 0

En del hvortil Klimatilhængerne blev flyttet til og en anden del til Klimafornægterne.

Giv atmosfæren til dem, der kan finde ud af at passe på den.

 • 0
 • 0

Klima-profeterne kan overtage kirkerne, som alligevel affolkes. Der kan de tordne mod 'klima-benægterne', vor tids hedninge. De kan prædike om Dommens Dag, hvor enorme bølger oversvømmer Manhattan og Jylland og resten af Jorden og de som ikke troede, kommer i et +25 helvede, dem som havde solfanger på taget kommer i en kølig +2 himmel.

Alle kineserne og inderne og alle de andre, som rent faktisk stadig har industri, kommer allesammen i helvede. En lille elite af danske venstreorienterede dommedagsprofeter med propeller på hatten får eneret på himlen. Himlen bliver financieret UDELUKKENDE gennem PSO; ingen syndige penge fra produktion eller eksport eler den slags smuds.

 • 0
 • 0

venstreorienterede

... ahh... det er der hunden ligger begravet. Du har et ideologisk betinget problem.

Der er noget jeg ikke forstår: Hvis du virkelig er overbevist om at din ideologi er den rigtige, så må det jo også være fordi du mener den kan levere løsninger på alle de problemer menneskeheden måtte komme til at stå overfor. Men der er åbenbart nogle steder hvor din ideologiske forestillingsevne kommer til kort og du konkludere at hvis videnskaben påpeger et alvorligt problem, som du ikke kan passe en løsning på ind i din ideologi, så må det være problemet der er noget galt med - faktisk eksisterer det slet ikke.

 • 0
 • 0

Jeg synes, at det er trist, at vi ikke kan drøfte dette det største og dyreste ”miljø projekt” nogensinde uden at man forfalder til nedladende ytringer og direkte trusler om at slå mig og andre skeptikere ned. Teorierne om den globale opvarmning minder mig om skærsilden. Den katolske kirke hævdede som bekendt i Middelalderen, at alle vi syndere vil komme i skærsilden, hvor vi vil blive ristet i en brændende svovlpøl. Men der var en udvej. Hvis du betalte en betydelig del af din årsløn til Kirken, ville de gå i forbøn for dig og du ville undgå pinslerne. Folk stolede på den katolske kirke og betalte enorme summer, som så finansierede byggeriet af kirkerne. Det fine ved ordningen var jo, at den ikke kunne verificeres. Ingen kom jo tilbage og fortalte om skærsilden fandtes og vi ved jo stadig ikke om dogmet om skærsilden er rigtig, vel? Paralleliteten med den globale opvarmning er slående. Teorien den menneskeskabte globale opvarmning er fremsat af dagens præsteskab og er baseret på edb-modeller, men vi ved ikke, om det er rigtigt. Der har i årevis været udlovet en mindre formue på nettet for et bevis, ingen har fremlagt et sådant. Bemærk lige, at svovlpølene i skærsilden er ca. 445 grader varme. I dagens debat om den globale opvarmning frygter vi en opvarmning på 2-4 grader Det er da en god ide, at søge andre energikilder. Det bør primært ske ved at gøre de såkaldt vedvarende energikilder billigere og bygge nogle kernekraftværker. Det haster imidlertid ikke så meget, for vi har jo olie, kul og naturgas til flere hundrede år. Professor i meteorologi Ole Humlum sammenfatter i http://www.climate4you.com/Text/Climate4yo... data fra de internationalt anerkendte målestationer HadCRUT4, GISS og NCDC, se side 21-24. Han viser, at den globale middeltemperatur er faldet siden 2002 og at koncentrationen af CO2 er vokset i hele perioden. Der er således ikke nogen kausal sammenhæng! Man har indvendt, at 10 – 12 år er for kort en periode til at vise dette., hvortil Ole Humlum anfører, at IPCC netop har benyttet en periode på 10 år til at begrunde teorien om en sammenhæng og dermed teorien om den menneskeskabte globale opvarmning. Al Gore har i øvrigt bygget sig en kæmpevilla i strandkanten., med opvarmet svømmepøl. Han stoler måske ikke så meget på sine egne profetier, men han skovler penge ind på handel med CO2 kreditter. Det Internationale Energiagentur IEA har beregnet, at en global gennemførelse af Kyoto protokollen vil koste uhyrlige 45.000 milliarder dollars (blandt ingeniører: 45*1012 US$). Vore politikere har jo besluttet, at Danmark skal gå foran alle andre. Men som Claes Kastholm har sagt, hører klimasagen ikke hjemme i fornuftens rige. Der er tale om en vækkelsesbevægelse og for den vakte er ingen pris for høj, slet ikke, når det efter alt at dømme er andre der kommer til at betale den. Er det kun mig, der føler sig snydt og bedraget?

 • 0
 • 0

Professor i meteorologi Ole Humlum sammenfatter i http://www.climate4you.com/Tex....pdf data fra de internationalt anerkendte målestationer HadCRUT4, GISS og NCDC, se side 21-24

 • han er nu professor i 'fysisk geografi', hvis vi skal være helt præcise:

http://www.unis.no/35_staff/staff_webpages...

Her er iøvrigt en snart 12 år gammel kronik fra 'Politiken'

http://www.hansogoline.dk/Humlum.htm

, som stadig er særdeles læseværdig! :)

 • 0
 • 0

@Poul Ancher Larsen

Jeg synes, at det er trist, at vi ikke kan drøfte dette det største og dyreste ”miljø projekt” nogensinde uden at man forfalder til nedladende ytringer og direkte trusler om at slå mig og andre skeptikere ned.

Hmm... lad os se.

Første nedladende bemærkning: "klimaprofeterne" i linie 4 i første indlæg. Forfatter: Poul Ancher Larsen

Første forslag om udemokratiske metoder: Dele Danmark i to dele. 4. indlæg. Forfatter; Bjarke Mønnike.

Vil du genoverveje din beskyldning?

og PS: Man er ikke "skeptiker", blot fordi man betvivler noget. Folk, der betvivler evolutionsteorien er heller ikke skeptikere. Generelt er man ikke skeptiker, hvis man også er dogmatiker.

 • 0
 • 0

Ja, ja, fint nok med en debat, om end lidt skuffende. Lad mig citere: Mogensen: ”sådan noget sludder” Mønnke: ”modpartens ævl” Frederiksen: ”vi må forsøge at slå dem ned…” ”Klimaprofeter”. Mine kandidater: Al Gore, Michael Mann, Stephen Schneider, IPCC’s formand Pachauri, Connie Hedegaard, Martin Lidegaard…. IPCC er dybt kompromitteret. Som skeptiker ønsker jeg, at vurdere en påstand kritisk før jeg accepterer den. Vi bør vel alle være skeptiske? Også Ingeniørens læsere? Klimaet varierer naturligt og kaotisk. Det er sket en vis opvarmning siden den lille istid i 16- 1800 tallet, men de bedste meteorologiske målinger støtter ikke en kausal sammenhæng mellem dette og CO2 niveauet. Vi mennesket kan ikke styre klimaet. Hvad er det, der gør, at vi mennesker elsker at vride hænderne og nyde udsigten til katastrofer og undergang (bibelsk eller klimatisk). Måske er vi alligevel ikke helt så vigtige i Universet, som vi gerne vil tro. Ingen kommenterer min fine sammenligning med skærsilden. Vi danske var så heldige at Martin Luther fik stoppet afladshandelen. Vi er ikke så heldige – eller også er vi dummere. Men debatten er udsigtsløs. Jeg tror ikke vi nogensinde vil få et bevis. Og hvis nogen ville fremlægge et bevis / modbevis ville det ikke flytte debatten, jfr. Claes Kastholms observation. Politikerne tør ikke spørge os, men meningsmålinger fra Gallup viser, at der er flertal i befolkningen mod klimapolitikken.

 • 0
 • 0

Som skeptiker ønsker jeg, at vurdere en påstand kritisk før jeg accepterer den. Vi bør vel alle være skeptiske? Også Ingeniørens læsere?

Hvorfor starter du så ikke med at vurdere dine egne påstande kritisk?

Klimaet varierer naturligt og kaotisk.

Og? Klimaet har været overordenligt stabilt i hele Holocene sammenlignet med hele den geologiske tidsregning. En stabilitet, der netop har været grundlag for udviklingen af den menneskelige civilisation. De klimaændringer der har været tidligere der vil svare til hvad vi kan risikere nu er ikke nogen mennesket overhovedet har oplevet. Homo Sapiens har kun eksisteret i ca. 200.000 år. Vores CO2 udledning er på vej til at skubbe klimaet ud af et regime, der har hersket i 800.000 år. Ja - klimaet har været varmere i geologisk tid og ja, CO2-niveauet har været højere. Ingen af de klimatiske situationer er nogen du ville ønske at leve i og flere af dem har medført masse-udryddelser. Hvis man skal vurdere dit argument bare nogenlunde kritisk, så er det meget svært at se hvordan det kan være et argument for at spolere et klima, der har ladet os trives MED VILJE!???

de bedste meteorologiske målinger støtter ikke en kausal sammenhæng mellem dette og CO2 niveauet. Vi mennesket kan ikke styre klimaet.

Meterologi handler om vejr. Vi har et helt forskningsområde, der handler om klima (klimatologi). Vi har også et forskningsområde, der handler om klima fra geologisk tid og erfaringer derfra. (paleoklimatologi). Og det er meget klart fra paleoklimatologi at CO2 [b]ER[/b] en af de absolut vigtigste faktorer i at styre klimaet - navnlig temperaturen. Richard Alley har et glimrende foredrag med en lyn-intro til CO2s rolle i kliamet set med paleoklimatologiske øjne: http://www.agu.org/meetings/fm09/lectures/...

Og jo - vi har fundet en måde kan [b]påvirke[/b] klimaet på. Vi kan udlede store mængder CO2, så drivhuseffekten forstærkes kritisk. Du har ret i at vi ikke kan "styre" det - vi har ikke nogen "undo" knap.

Husk: En skeptiker vurderer påstande kritisk - også dem han selv fremsætter. Og man er ikke "skeptiker", hvis man også er dogmatiker.

Jeg tror ikke vi nogensinde vil få et bevis.

En lille smule indsigt i den videnskabelige metode ville også umiddelbart fortælle dig at man ikke "beviser" ting i naturvidenskab. Man underbygger forklaringer med evidens. Evolutionsteorien er heller ikke "bevist" - og det bliver konstant bragt op som argument af dem, der gerne vil benægte den.

 • 0
 • 0

a - klimaet har været varmere i geologisk tid og ja, CO2-niveauet har været højere. Ingen af de klimatiske situationer er nogen du ville ønske at leve i og flere af dem har medført masse-udryddelser. Hvis man skal vurdere dit argument bare nogenlunde kritisk, så er det meget svært at se hvordan det kan være et argument for at spolere et klima, der har ladet os trives MED VILJE!???

Grunden til at det lige er Homo Sapiens der har kunnet trives, er jo netop klimaforandringer og masseudrydelser. Men dit argument er stadig korrekt, der er ingen grund til at gøre det mere besværligt for os selv.. tilsigtet eller ej.

 • 0
 • 0

Grunden til at det lige er Homo Sapiens der har kunnet trives, er jo netop klimaforandringer og masseudrydelser.

Det er en triviel betragtning. Med mindre livet decideret ophører ved et extinction-event, så vil der altid være arter, der fylder hullerne ud på den anden side, når verden kommer til sig selv igen. Det betyder ikke at der er nogen grund til at tro at det er Homo Sapiens næste gang. Og det vil under alle omstændigheder være i en helt anden verden end vi kender nu. Hele argumentationsrækken, der udspringer fra "klimaet har altid ændret" sig ender under alle omstændigheder i absurditeter, hvis det vi faktisk ønsker at bevare er vores civilisation og vores velfærd.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten