Så galt gik det under den seneste storm

‘Et lavtryk trækker ind over Danmark fra Nordsøen og vil give stormvejr og vindstød af orkanstyrke.’ Sådan lød DMI's forudsigelser 27. november 2011 - som de gør i dag. Da stormen havde passeret, efterlod den sig bygningsskader for over 450 mio. kroner.

De typiske stormskader er tagplader og tagsten, der bliver suget af, murede gavle, der bliver trykket ind og carporte, skure og andre lette bygninger, der bliver skadet af vinden. Men den sidste store gennemgang af vindrelaterede skader - lavet efter orkanen i 1999 - viste, at stort set alle bygninger, der blev ramt, ikke levede op til det daværende bygningsreglement.

Læs også: Storm-pause øger risikoen for store skader

»Der er imidlertid ikke sket skader på konstruktioner, som har været udført i overensstemmelse med de hidtil gældende normer,« konkluderede forskere fra Statens Byggeforskningsintitut (SBi) i den undersøgelsesrapport, som blev udsendt året efter.

Undersøgelsen fandt flest skader på bygninger opført af træ og tegl, men der ikke blev registreret skader på bygninger af beton og stål - med undtagelse af bygninger af tyndpladekonstruktioner.

Læs også: Tusinder af hustage vil styrte ned ved næste orkan

Forskerne konkluderede, at både de projekterende og de udførende havde noget at lære om stormsikring, og oplistede syv typiske skadesårsager:

  1. Tagstens fastgørelse til lægter: Dårlig fastgørelse af såvel tagsten som tagplader gav mange skader, hvor taget eller dele af det blev suget af en bygning.

  2. Lægters fastgørelse til spær: Nogle steder kunne forskerne se, at lægterne var fastgjort med blanke søm i stedet for ringede søm. Især på de yderste spær er det utilstrækkeligt på grund af vindpåvirkningen af tagets udhæng.

  3. Murede gavltrekanters forankringer: Gavltrekanten i muret byggeri mangler ofte fastholdelse til tagkonstruktionen. Der ses en del skader på ældre huse, der har fået nyt tag, men hvor de nye taglægter ikke er indmuret i gavltrekanten.

  4. Avlsbygningers stabiliserende system: Ligesom ved de senere års snetryksskader blev der fundet mange mangler i landbrugsbygninger. Flere forsikringsselskaber har i de senere år arbejdet hårdt på at få forbedret forholdene.

  5. Korroderede trådbindere: Tæt på vestkysten blev formuren simpelthen suget af flere huse. Årsagen var, at trådbinderne mellem for- og bagmuren var gennemtærrede. Efter stormen i 2005 konkluderede forskerne, at det især var toetagers murede ydervægge opført før 1984 og murede ydervægge højere end to etager opført før 1969, der kan udgøre et problem. Skaden rammer dog ikke nyere huse, hvor der udelukkende bruges korrosionsfaste bindere.

  6. Stolkonstruktioners forankring: Tage med stolkonstruktion etableres typisk oven på flade betontage. Men orkanen afslørede alvorlige problemer med fastgørelsen af tagtypen flere steder.

  7. Tyndpladekonstruktioner med Z-åse: Gennemgangen viste, at man før 1999 ikke havde taget hensyn til tværkræfter på de såkaldte Z-åse. Siden er tyndpladenormen imidlertid blevet ændret, så der tages hensyn til tværkræfterne.

Læs også: Gamle skalmure er livsfarlige i stormvejr

Hvor galt det vil gå i dag, kommer i høj grad til at afgøres af, hvilken retning vindstødene kommer fra. Tidligere storme fra samme vindretning har nemlig så at sige ‘ryddet ud’ i de dårlige konstruktioner, der var sårbare fra den vindretning. Men rammer vindstødende bare en smule anderledes end ved tidligere storme, kan andre bygninger vise sig sårbare.