Rømersatellitten kan få del i UMTS-millionerne

Med andre ord henvises småsatellitprogrammet til at søge om del i de frie 150 forskningsmillioner i UMTS-puljen.

Helge Sander er ellers opmærksom på rumfartsforskningen, om end det skinner igennem i svarene på de ledende spørgsmål, at den industrielle afsmitning kunne være større.

"Jeg er opmærksom på, at det samarbejde, der blev etableret i 1992 omkring bygningen af Ørsted satellitten, har været en nyskabelse inden for privat/offentligt samspil, og at dette samarbejde har resulteret i visse spin-off gevinster for de deltagende erhvervsvirksomheder," hedder det i et af svarene på Torben Hansens seks spørgsmål.

"Jeg er opmærksom på, at igangsættelsen af projektet med Ørstedsatellitten har haft positiv betydning for den rumrelaterede undervisning på DTU, Ingeniørhøjskolen Københavns Teknikum og Ålborg Universitet, og at man disse steder har gennemført kurser inden for de relevante ingeniørmæssige fagdiscipliner," hedder det i et andet svar.

Videre er Helge Sander ikke uenig i, at "den internationale succes med Ørstedsatellitten er en flot demonstration af dansk rumfarts formåen ud fra et forskningsmæssigt synspunkt, ligesom der har været et vist industrimæssigt engagement."

"Jeg er opmærksom på, at programmet har bidraget til udviklingen af nye metoder og nye produkter bl.a. i form af elektronik til styring af batterier og solceller, i form af software til databehandling både om bord på satellitterne og på jorden, og i form af totale satellitsystemkoncepter til miljø- og klimaovervågning, og at Ørsted har givet anledning af særlige stjernekameraer som et kommercielt produkt," hedder det i et tredje svar.

"Jeg er opmærksom på, at videreudviklingen af samarbejdet i småsatellitprojektet med Rømer satellitten rummer muligheder for en dansk markering inden for et forskningsområde, hvor dansk rumforskning er internationalt anerkendt og hvor de indsamlede data vil have betydning for analyser af livscyklus for sollignende stjerner. Derfor indgår Rømer på lige fod med andre områder i den fortsatte afvejning af forskningsmidler på området. Prioriteringen er dog ikke afsluttet endnu," fortsætter Helge Sander i et fjerde svar.

Rækken af svar slutter med en generel erklæring om, at der skal være bedre sammenhæng mellem forskning, uddannelse og innovation. Helge Sander undlader at tage direkte stilling til Torben Hansens opfordring om at inddrage bl.a. erhvervsministeriet for at sikre de nødvendige midler til en fortsættelse af småsatellitprogrammet efter 1. januar 2003.