Ritts billigboliger skal beskyttes mod eksplosioner på benzinøen

Københavns Kommune vil straks gå i gang med at opføre brand- og eksplosions-sikkerhedsforanstaltninger af hensyn til nuværende og fremtidige boligområder tæt ved kemikaliedepoterne ved Prøvestenen.

Foranstaltningerne kommer til at koste mellem 6.6 og 11,5 millioner kroner og skal bestå i nedgravede rørledninger, påkørselsbomme til at beskytte rørledninger med opløsningsmidler og anlæg af jordvold.

Tiltagene kommer efter, at en risikovurdering, som netop er udført af ingeniørfirmaet COWI, fastslår, at de værst tænkelige brand- og eksplosionsulykker kan afbødes med installationer på og omkring industriområdet.

Ritt Bjerregaard vil nu sikkerhedsbeskytte boliger på Kløvermarken for seks millioner kroner efter Cowi-rapport. (Foto: Wikipedia) Illustration: EPO/Wikicommons

Riskovurderingen er blevet udført, fordi kommunens planlagte boligbyggerier ved Kløvermarken skal ligge tæt på Prøvestenens kemikaliedepoter. (se link neden for)

Imidlertid har der længe eksisteret en kolonihavebeboelse inden for samme risikoområde, og derfor har overborgmester Ritt Bjerregaard i dag anbefalet Økonomiudvalget, at der straks sættes penge af til de sikkerhedsfunktioner, rapporten nævner.

Kun en halv risikovurdering

Risikovurderingen tager imidlertid slet ikke stilling til sandsynligheden for de alvorlige ulykker, som rapporten omtaler. Det fremgår af rapportens ikke-tekniske resumé, som Ingeniøren har fået indsigt i.

Rapporten vurderer udelukkende, hvilke katastrofescenarier, der kan tænkes, og hvilke alvorlige konsekvenser, sådanne ulykker i givet fald vil få for beboere i forskellige afstande til Prøvestenen.

Dermed afviger rapporten væsentligt fra andre risikovurderinger, såsom vurderinger af atomkraftværker. Sådanne risikovurderinger beregner normalt grundigt totalrisikoen som en akkumulering af produkterne af uheldskonsekvenser og deres tilknyttede sandsynligheder.

COWI kommer derimod kun perifert i nærheden af en sandsynlighedsvurdering i konklusionen i det ikke-tekniske resumé, som oplyser:

"Det vurderes, at sandsynligheden for, at de uheld, der kan forårsage uønskede konsekvenser i byudviklingsområdet, er meget lav."

Så hvor der er taget omfattende erfaringer og analyseværktøjer i brug for at vurdere ulykkeskonsekvenserne, er det uklart om det samme gør sig gældende med risikosandsynlighederne. Den ifølge rapporten "meget lave" uheldssandsynlighed er ikke konkretiseret.

Men rapporten henviser til, at Prøvestenens virksomheder skal overholde Risikobekendtgørelsens forskrifter.

Dominoeffekter er ligegyldige

Men rapporten koncentrerer sig alligevel mest om de skønsmæssigt højst sandsynlige uheld, nemlig brand eller eksplosion i benzinanlæggene i den nordlige del, og udslip af sundhedsskadelige dampe.

Rapporten nævner dog ikke muligheden for udslip af giftige saltsyredampe. Men da der ikke er fundet modeller for, hvordan sådanne dampe spredes, tages der alligevel ikke stilling til konsekvenserne af den type uheld.

Det samme gælder for tilfældet af flystyrt ned i tankanlægget, som ifølge rapporten slet ikke er med den stillede opgave. Ordet terrorist er end ikke nævnt i rapporten.

Derimod omtaler rapporten de såkaldte dominoeffekter, altså at det ene uheld sætter gang i det næste.

Men her vurderes sandsynligheden for en dominoeffekt til at være ligegyldig, selv om rapporten nævner, at 90 procent af Prøvestenens tankanlæg er fyldt med tung fuelolie. I rapporten står der om dominoeffekter, at de "er sjældne, og hvis de forekommer, kan det skyldes, at tankene er påvirkede af en brand eller eksplosion i nærheden".

Altså en dominoeffekt, som kunne eskalere med stor voldsomhed. Konsekvensen er bare ikke taget med i det samlede billede.

Eksplosion i en sky af benzindampe i luften over Prøvestenen er et af de overvejede scenarier, som kunne forekomme, hvis et skibs besætning er uopmærksom og overfylder en af anlæggets tanke. Et lignende uheld skete sidste år, og store mængder olie flød over til den svenske kyst.

Men selv om sådan en "gasskyeksplosion" kan blive yderst voldsom, som det blev i den engelske by Buncefield, så er den samlede vurdering altså stadig, at sandsynligheden for den slags er meget lav, selv om sandsynligheder slet ikke beregnes i rapporten.

Buncefield-ulykken var for voldsom til, at man kan lære af den

Det engelske tilfælde nævnes, men der tages samtidig afstand til de mulige erfaringer fra Buncefield. Den ulykke er simpelthen for voldsom til, at den bør påvirke vurderingen af danske sikkerhedsafstande, mener rapporten:

"For eksplosioner giver ulykken i Buncefield anledning til vurderinger af sikkerheds- og skadesafstande, som måske er alt for store. Det skyldes, at ulykkens hændelsesforløb endnu ikke er opklaret, og skaderne man så efter ulykken vidner om uforklarligt høje overtryk i en betydelig afstand fra antændelsesstedet."

Men selv om COWI skønner, at sandsynligheden for de værste uheld er meget lav, så angiver firmaet dog, at der for øjeblikket eksisterer en sikkerhedsafstand, som rækker ud over Raffinaderivej - inden for hvilken man kan komme til skade, hvis et af de store uheld sker.

Denne sikkerhedsafstand kan dog reduceres så meget, at det planlagte byggeri ved Kløvermarken kommer uden for fare. Der skal blot opsættes nogle sikkerhedsforanstaltninger.

Og det er her, Ritt Bjerregaards 6,6-11,5 millioner kommer ind i billedet.

Opdatering:
Ingeniørens artikel oven for kaldte Cowi's rapport en "halv risikoanalyse", fordi den ikke tog stilling til sandsynligheder for de ulykker, der er analyseret. Kun til ulykkernes konsekvenser.

Cowi lægger vægt på, at den stillede opgave netop ikke gik ud på at vurdere sandsynligheder. Og Cowi pointerer, at resultatet derved bliver mere sikkerhedsorienteret, end hvis sandsynlighederne var med i analysen.

Det skal forstås på den måde, at alle ulykker er medtaget i analysen, som om de ville ske - selv om flere af ulykkesscenarierne måske ville have en så lav sandsynlighed, hvis de var blevet beregnet, at de ikke blev taget med i vurderingen.

Dominoeffekterne

Et andet punkt i analysen, som Ingeniørens artikel satte kritisk spørgsmålstegn ved, var omtalen af dominoeffekter, som var nævnt med ord i analysen, men tilsyneladende alligevel ikke havde nogen fysisk virkning.

Og det på trods af to oplysninger: Dels at hovedparten af det brændbare materiale på Prøvestenen er tung fuelolie, som dårligt kan antændes - bortset fra af en eksplosion i nærheden. Og dels, at den alvorligste ulykke netop var en eksplosion i de letantændelige depoter, ikke langt fra fuelolien.

Sektionsleder Eva Kragh, Cowi, forklarer det således:

»Fuelolien kan ikke brænde i sig selv, men dampene kan, hvis olien bliver varmet op. Dermed skal der først gå hul på tanke eller rør - som følge af en eksplosion eller en brand - før olien kan sive ud i tankgården og fordampe. Og selv hvis sådan en eksplosion på den måde satte fueloliedepoterne i brand, så ville den resulterende sikkerhedsafstand ikke blive større af den grund - for den største sikkerhedsafstand ville stadig være den, der skyldtes den indledende eksplosion.«

Hun forklarer også, at der var hårde grænser for, hvor meget Cowi kunne medtage i den offentliggjorte del af analysen, det såkaldte ikke-tekniske resumé. For af hensyn til landets sikkerhed har Politiets Efterretningstjeneste ønsket at holde mange af analysens information under låg.

En konkret fejl har Ingeniøren gjort sig skyldig i - den nævnte jordvold, som er nævnt i artiklen, var aldrig en del af de anbefalinger, der kom ud af Cowi's analyse. Og den var heller ikke medregnet i omkostningsberegningerne.

Jordvolden kunne alene beskytte mod giftige gasser, der kan drive med vinden. Men planen om volden eksisterede, inden Cowi blev involveret.

Emner : Rådgivere
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Som nævnt ligger der kolonihaver i området, men det er ikke det eneste. I den sydlige ende af øen Prøvestenen er der ved at blive anlagt en lystbådehavn, der skal have plads til 1400 både. Dem skal der også tages hensyn til. se: http://www.proevestenen.dk/

Lige ved broen til Prøvestenen ligger Sundby gasværk med den karakteristiske bygasbeholder. Den kunne også udgøre en risiko indtil den bliver fjernet. (pga overgang til Bygas2) Ved Kløvermarken ligger også AGA gas med lager og produktion.

Så det er ikke blot Prøvestenen som udgøre et muligt problem.

 • 0
 • 0

Hvad med alle de andre bygninger, primært industri, der ligger tættere på prøvestenen end de kommende boliger?

Hvorfor skal de ikke beskyttes? Og hvorfor er de ikke blevet det før i tiden?

 • 0
 • 0

Hvad med at man anlægger en ny ø - det kunne blive startskuddet for en ekspantion af København, som dengang man anlagde Holmen.

Det er iøvrigt en uundgåelig udvikling - så det kunne være stort, hvis en stor politiker (som Ritt er i det politiske landskab) startede på dether.

Når jeg en dag bliver hovedrig, vil jeg meget gerne hjælpe ;)

 • 0
 • 0

Det har også undret mig at undersøgelsen af sikkerheden er sat i gang netop nu, der ligger jo netop kontorer, industri og kolonihaver ret tæt på Prøvestenen. Interessen skyldes nok det fokus der er kommet i forbindelse med det mulige kommende boligbyggeri, Hvis man beslutter det er for farligt, så er der blokeret for at bygge i nærheden og det vil nogen se som en sejr. Jeg bor med udsigt over Kløvermarken til Prøvestenen og har derfor fulgt debatten om Kløvermarken med stor interesse. Der er utroligt mange interessenter, mange lokale, men også nogen som synes blot at argumentere imod pga. Ritt enten fordi hun er socialdemokrat eller fordi hun ikke er en ’rigtig’ socialdemokrat. :-) Jo, det vil være en god ide at bygge på en ny ø, planen er dog at starte med en af de øer der allerede er – nemlig Refshaleøen – for at gøre det skal man lige have lagt en stor vej rundt om og på tværs af kløvermarkskvarteret, og det er en del af problemet. Jo, måske er der nok lejligheder i København, men måske er mange af dem for store og dyre. Hvad synes jeg selv – Man skulle bygge nogle nye omklædnings og klubfaciliteter oven på den nedlagte jernbane på sydsiden af Kløvermarken tættere på de kvarterer hvor folk bor, (uden at fjerne kolonihaverne langs banen.) De nuværende bygninger er flygtningebarakker fra krigens tid.

 • 0
 • 0

Folk bor ikke permanent i deres kontorer, kolonihaver eller lystbåde - eller de har i hvert fald et andet sted at flytte hen, hvis der sker en ulykke. Ved en ulykke er der en del mennesker, der skal evakueres og genhuses. Jo færre, jo bedre. At der allerede er noget, der er for tæt på er et temmelig dårligt argument for at bygge endnu mere, der er for tæt på.

 • 0
 • 0

Artikel om COWI's sikkerhedsvurdering vedrørende Prøvestenen: "Ritts billigboliger skal beskyttes mod eksplosioner på benzinøen"

Denne artikel er meget misvisende, idet den indeholder en række fejlagtige oplysninger og deraf følgende fejlslutninger. Det ønsker COWI at imødegå, således at misforståelser ryddes af vejen. Som rapportens titel angiver, er det en Sikkerhedsvurdering, der er udført af COWI, baseret på en konsekvensanalyse, det er ikke en egentlig risikovurdering. Vurderingen tager efter aftale med Københavns Kommune ikke stilling til sandsynligheden for de alvorlige ulykker, som rapporten omtaler. Sikkerhedsafstanden er vurderet alene på baggrund af konsekvensanalysen af de værst tænkelige ulykker. Personer eller bygninger uden for denne afstand påføres ikke alvorlig skade (dødsfald eller varig skade f.eks. på øjnene). Hvis sandsynligheden for uheldene tages med i betragtning vil sikkerhedsafstanden typisk blive mindre, aldrig større, da nogle af uheldene pga. deres lave sandsynlighed - og dermed risiko - vil kunne accepteres. Den valgte fremgangsmåde er derfor på den sikre side med hensyn til sikkerheds-afstand.

Denne fremgangsmåde er udtryk for Københavns Kommunes normale politik på området, og er tillige hvad COWI anbefaler. Sandsynlighedsvurderinger er svære at forstå, og er desuden behæftet med stor usikkerhed. Ved planlægningsopgaver ønsker man typisk at der kun bygges nyt uden for en sikkerheds-zone, således at de værst tænkelige ulykker slet ikke påvirker det nyudviklede område.

Ved bedømmelse af eksisterende risikovirksomheders effekt på eksisterende arealudnyttelse anvendes derimod ofte mere eller mindre kvantificerede risikoanalyser, for at afgøre om risikoen er tolerabel, eller om flere sikkerhedsforanstaltninger skal etableres. Dette arbejde foregår i kraft af Risikobekendtgørel-sen.

Når dette er sagt, så er der en del fejl i artiklen, der også bør nævnes her: 1. I underoverskriften nævnes at en jordvold bl.a. indgår i de 6,6-11,5 mio. kr. til sikkerheds-foranstaltninger. Det er ikke korrekt, idet en sådan jordvold kun er en effektiv foranstaltning mod gasspredning. De tiltag der foreslås mod gaseksplosioner beskytter også mod at gasskyer bliver så store at gasspredning er farlig i byudviklingsområdet. En sådan jordvold er desuden dyrere at etablere end de foreslåede foranstaltninger. 2. I afsnittet under titlen Dominoeffekter står der fejlagtigt at udslip af saltsyredampe ikke nævnes. Saltsyre er en af de sundhedsskadelige dampe, der omfattes af konsekvensanalysen; giftige dampe er en del af de sundhedsskadelige. Selv om der ikke kan regnes på et saltsyreudslip er der som nævnt i rapporten foretaget en vurdering på den sikre side af sikkerhedsafstanden. 3. Konsekvensen af flystyrt er specifikt med i den stillede opgave, og er også vurderet. 4. Mulighederne for terrorangreb indgår i vurderingerne, men i overensstemmelse med politiets normale politik fremgår det ikke af rapporterne, hverken det Ikke-tekniske resumé, eller den fortrolige Hovedrapport. Fortroligheden er netop besluttet ud fra dette hensyn. 5. Dominoeffekter er konkret vurderet i analysen, men sikkerhedsafstanden er ikke større end for de allerede vurderede ulykker. Tung fuelolie, dieselolie og jetbrændstof kan hverken antændes eller eksplodere ved normal opbevaringstemperatur (udetemperatur). 6. Sikkerheden mod overfyldning af en tank afhænger ikke af skibets besætning, men af tankanlæggets overfyldningssikringer og af personalets manuelle styring og overvågning. 7. Afsnittet om Buncefield ulykken er fuldstændigt misvisende. Det er netop erfaringen derfra der har været afgørende for de sikkerhedsafstande, der på den sikre side er vurderet. COWI kan på det nuværende grundlag ikke afvise at konsekvenserne ved en gasskyeksplosion kan blive ligeså voldsomme som i Buncefield. Vurderingerne som er afspejlet i rapporten vil derfor måske vise sig at være alt for store, når/hvis man en dag har klarlagt årsagerne til de uventet høje eksplosionstryk i Buncefield ulykken.

COWI's medarbejdere, der har arbejdet med denne opgave og lavet kvalitetskontrol på beregninger og vurderinger, er alle meget erfarne på risikoanalyseområdet og sikkerhedsgodkendt af PET. Arbejdet er fulgt tæt af en arbejdsgruppe i Kommunen, der omfatter bl.a. Brandvæsenet og Center for Miljø, som begge har stor faglig indsigt fra behandlingen af sikkerhedsrapporterne fra virksomhederne på Prøve-stenen. De tiltag, der er foreslået for at kunne nedbringe sikkerhedsafstanden, vil blive bearbejdet i samarbejde med virksomhederne for at optimere løsningerne. COWI håber med dette indlæg at bidrage til at undgå misforståelser og til at finde brugbare løsninger ved planlægningen af nybyggeri i nærheden af Prøvestenen.

Eva Kragh Forretningschef COWI Risk Management

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten