Replik: Unuanceret angreb på innovativ teknologi

Har Ingeniøren erklæret hellig krig mod en teknologi, der kan være med til at løse store udfordringer i håndteringen af affald? En teknologi, der potentielt kan forny den danske og internationale affaldssektor og reducere mængden af affald, der sendes til forbrænding. Det skulle man tro, når man læser Ingeniørens artikler om arbejdet med REnescience i København.

Anledningen til Ingeniørens kritiske artikler er en rapport, som er udarbejdet af COWI i forbindelse med afrapportering af en række forsøg og undersøgelser. Rapporten indgik som en del af beslutningsgrundlaget, da REnescience var på Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 18. januar. Udvalget besluttede, at forvaltningen udarbejder en udbudsstrategi for et udviklingssamarbejde for op til 50.000 ton dagrenovation årligt. Formålet er, at der fra 2018 etableres et udviklingsbaseret affaldsbehandlingsanlæg.

Jeg er glad for, at kommunen således fortsat ser potentiale i REnescience-teknologien som fremtidig genanvendelsesteknologi, og DONG Energy glæder sig til at afgive bud.
Der er ingen tvivl om, at der er udfordringer i REnescience-teknologien. Alt andet ville være højst overraskende for en teknologi, som er i sin vorden og først lige nu er ved at blive gjort klar til implementering i fuld skala. I afrapporteringen nævnes, at restprodukter fra biogasproduktionen i nogle tilfælde overskrider grænseværdier for blødgørere og tungmetaller. Derfor kan restproduktet ikke som udgangspunkt udbringes på landbrugsjord, som lovgivningen stiller krav om, hvis biogassen skal tælle som genanvendelse. Men det betyder ikke, at REnescience-teknologien ikke virker. Tværtimod fremgår det af rapporten over de gennemførte test, at der er et stort biogaspotentiale, og at REnescience-processen har kørt stabilt.

Vores mål er at finde gode og miljørigtige måder at genanvende restprodukterne på. Pointen er netop, at REnescience som teknologi er under konstant udvikling. I kraft af sine processer kan teknologien tilpasses markedsforholdene og de rammer, som passer bedst til det enkelte lands eller den enkelte kommunes præferencer. Eksempelvis har vi på baggrund af de lugtudfordringer, der var ved plast-restproduktet under testen i København, som Ingeniøren beskriver som ”fæl stank”, arbejdet videre med efterbehandlingen. I dag får vi et produkt, der af eksterne parter i UK og Holland vurderes som renere og bedre end tilsvarende plast-restprodukter fra sortering.

Ingeniøren har ikke undersøgt sagen og deler desværre ikke disse relevante oplysninger med sine læsere. Ydermere er der faktuelle fejl i Ingeniørens omtale. Det påstås således, at ”Langt hovedparten af affaldet ender alligevel i en forbrændingsovn.” Det er groft misvisende. Hovedparten går til biogasproduktion, og her adskiller REnescience sig fra andre løsninger. Teknologien gør det således muligt at omdanne langt mere organisk affald til biogas, som f.eks. vil kunne bruges som grønt brændstof til bybusserne i København. Netop det høje biogasudbytte og genanvendelsespotentialet er hovedargumenterne for et kommende samarbejde i København, som vi glæder os til at bidrage til. For hvis EU og Danmark vil op på genanvendelsesmål på 60% i 2025 og 65% i 2030 skal der nye innovative løsninger til. Følg vores arbejde med genanvendelse af affald på renescience.com.

Anders Christian Nordstrøm
Senior Director
DONG Energy Thermal Power

Læs også: Fiasko for Dongs affaldssuppe: Den er for beskidt til at genanvende

Læs også: Københavns miljømål drukner i problemer med affaldsanlæg

Læs også: GRAFIK: Sådan virker affaldssuppen Dong Renescience