Replik: Kloakker kan ikke håndtere fremtidens skybrud alene

Illustration: Privatfoto

Christian Vesterager er afdelingsleder i Alectia

Vi husker alle sammen billederne fra forrige sommers skybrud, der lammede trafikken og oversvømmede utallige kældre i store dele af landet. Udgifterne efter skybruddet blev af flere forsikringsselskaber vurderet til at løbe op i hele 5 mia. kroner, og selv om de præcise omkostninger ikke er entydige, kan vi være sikre på en ting: Fremtiden byder på flere skybrud og mere ekstremregn.

Klimaforandringerne har betydet, at der bliver højere og højere regnintensitet, og det man tidligere kaldte 100-årsregn, der statistisk set forekommer hvert 100. år, kommer nu med meget hyppigere mellemrum.

Derfor er der også bred politisk opbakning til og enighed om, at der skal gøres mere både lokalt og nationalt for at sikre vores boliger og bygninger mod fremtidige skybrud. Regeringens forslag om at alle kommuner skal udarbejde oversvømmelseskort er et af disse initiativer.

I Ingeniøren den 9. november 2012 blev en ny undersøgelse fra DTU omtalt. DTU undersøgte to byområder, hvor de eksisterende kloaksystemer ifølge DTU var små. I begge tilfælde er bl.a. udbygning ved hjælp af henholdsvis større kloakker og lokale faskiner ved hver enkelt bolig analyseret. DTU konkluderede at større kloakker var billigere end lokale faskiner hvis man ønskede at mindske oversvømmelserne.

Selv om det nævnes i artiklen, at der kan være tilfælde, hvor resultaterne er anderledes, er hovedkonklusionen, at større kloakker er den bedste og billigste løsning på forebyggelse af oversvømmelser i Danmark. Netop her mener vi, at der er behov for en mere nuanceret debat. I tætbebyggede områder er en udbygning af kloakkerne en vigtig del af løsningen, men i mindre tæt bebyggelse - typisk omkring vores bycentre - er der mange steder et potentiale for at undgå dyre kloakudvidelser og gode argumenter for at tænke mere fleksibelt og helhedsorienteret.

Lokal Afledning af Regnvand (LAR) er et alternativ eller supplement til at udvide kloaknettet. LAR-løsninger står for Lokal Afledning af Regnvand, og kan indeholde grønne løsninger i form af nedsivning, fordampning, supplement til vandforsyning, forsinkelse i grøfter og damme m.m.

Fremtidens klima vil sandsynligvis også medføre en udbredt forhøjet grundvandsstand om vinteren, og her er det vigtigt at disse bliver afdrænet, så boligejerne og større private og offentlige ejere af bygninger undgår fugtskader på bygningsfundamenter og kældre.

Der er mange argumenter for at supplere dyre kloakudvidelser med lokale grønne LAR-løsninger. LAR bidrager til at gøre vores byer rekreative og grønne og kan imødegå andre fremtidige udfordringer, såsom overophedning, vandressourceknaphed og øgede krav til biodiversitet. Alle sådanne værdier skal medtages i vores prioriteringer omkring løsninger til klimatilpasning

Kommuner og myndigheder bør inden disse vigtige og dyre beslutninger anvende modelværktøj, der simulerer vandkredsløbet i byområder, og viser konsekvenserne og mulighederne for at benytte forskellige strategier for kloakudvidelse og lokal håndtering af regnvand.

Vi mener at den mest intelligente løsning til håndtering af skybrud er at tænke i mange og alternative løsninger, og ikke på forhånd udelukke eller afskærer sig fra bestemte typer af løsninger. Hvis vi tænker helhedsorienteret vil man i Danmark effektivt kunne håndtere flere af fremtidens klimaudfordringer, samtidig med at vi kan bidrage til skabelsen af rekreative, grønne områder.

**Læs også: **Modeller skal vælge imellem kloakker og faskiner