Status

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Renseanlæg udleder mere end dobbelt så meget lattergas som tidligere antaget

PLUS.
Et lattergasmolekyle består af to kvælstofatomer og et iltatom, og gassen bliver dannet når spildevandet bliver renset for kvælstof. Illustration: Ole Hartmann Schmidt

Renseanlæg fylder mere i det nationale klimaregnskab, end man tidligere antog. Anlæggenes udledning af den potente drivhusgas dinitrogenoxid - bedre kendt som lattergas - er nemlig mere end dobbelt så stor, som man førhen regnede med.

Det viser en ny rapport, som EnviDan har udarbejdet til Miljøministeriet.

Spildevandssektoren står for cirka 0,4 procent af Danmarks klimabelastning. Størstedelen af belastningen kommer fra udledningen af lattergas, som dannes under de biologiske processer, der skal rense vandet for næringsstoffer.

Lattergas er en særdeles kraftig klimagas med en drivhuseffekt, der er 298 gange højere end Co2, og som samtidig også bidrager til nedbrydning af Ozonlaget. Alligevel er det første gang, udledningen fra danske anlæg er blevet målt.

»Det har ikke været et opmærksomhedspunkt, før klimadagsordenen blev påtrængende. Man vidste godt, at der blev dannet lattergas, men måske ikke hvor meget. Samtidig bliver spildevandsanlæggene hele tiden mere optimeret, og lattergas bliver dannet, når man har en meget effektiv kvælstoffjernelse,« fortæller Charlotte Scheutz, som er professor ved DTU ved DTU Institut for Vand og Miljøteknologi.

Professoren peger desuden på, at det er svært at måle den diffuse lattergasudledning fra spildevandstankene. Derfor har det krævet, at man udviklede særlige målesensorer og modeller, der kan måle og beregne udledningen til atmosfæren.

Tidligere støttede man sig op af IPCC´s emissionsfaktor fra 2006, når myndighederne skulle beregne spildevandsektorens udledninger. Her gik man ud fra, at 0,32 procent af den lattergas, der blev dannet under den biologiske vandrensning, blev udledt til atmosfæren. De nye målinger viser, at udledningen i virkeligheden er på 0,84 procent, altså omkring 2,5 gange mere end IPCC´s tal.

Ingen krav om begrænsning

Lattergas er ikke den eneste potente drivhusgas, der bliver udledt fra spildevandssektoren. Under biogasproduktionen på renseanlæg eller i landbruget udledes der nemlig også et spild af metangas.

Og selvom problemet har været kendt længe, kunne Ingeniøren tidligere på ugen fortælle, at der ikke blev stillet krav til biogas-producenterne om at begrænse spildet.

På samme måde er der heller ingen krav eller grænseværdier, der tvinger renseanlæggene til at lægge en dæmper på udledningen af lattergas. Ifølge Charlotte Scheutz vil det kræve mere viden, hvis lattergasudledningen skal reguleres, og dermed er målingerne første skridt i retning af at få reduceret renseanlæggenes udledning.

»Det er svært for myndighederne at stille krav, når man ikke kender de nuværende udledninger og ikke ved, hvor meget det teknisk er muligt at reducere udledningen. Man kan ikke sætte en grænseværdi, som ikke er teknologisk og økonomisk mulig at overholde,« siger Charlotte Scheutz

Større andel i klimaregnskabet

Med de nye målinger, vejer renseanlæggene tungere på samfundets klimavægt. I fremtiden vil renseanlæggene altså fylde mere i det nationale klimaregnskab.

Klimapartnerskabet for affaldssektoren, hvor renseanlæg hører under, sigter dog mod at spildevandssektoren bliver klimaneutral i 2030.

Det skal blandt andet ske gennem en reduktion af sektorens energiforbrug og en øget biogasproduktion fra slammet på renseanlæg.

De nye tal for lattergasudledningen og et større bidrag fra grønne energikilder til elproduktionen giver ifølge rapporten anledning til en diskussion af den strategi.

»Den stærke drivhusgaseffekt af lattergas og det lille CO2 aftryk fra el-forbrug vil betyde, at det højst sandsynligt vil kunne svare sig at slække på energibesparelsen og/eller energiproduktionen for at reducere lattergasemissionen, hvis det overordnede mål er at sænke det samlede CO2-aftryk frem for at opnå energineutralitet,« står der i et afsluttende afsnit i rapporten.

Ifølge Lars Schrøder, næstformanden for regeringens klimapartnerskab for Affald, Vand og Cirkulær Økonomi, er det imidlertid for tidligt at konkluderer at lattergasudledning bør prioriteres over energibesparelser. Over for Ingeniørens pro-medie watertech, understreger han at det er en god undersøgelse, men at der stadig er mange usikkerheder, som mangler at blive belyst.

»Jeg ser fremtidens anlæg som både klima- og energineutralt. Som et sted hvor der både er styr på vandstrømme og på luftstrømme, f.eks. med overdækning, ikke kun for at begrænse lattergas, men også for at begrænse lugtgener til naboer« siger han.

Artiklen er blevet opdateret 15:20 med kommentaren fra Lars Schøder

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Renseanlæggene kører efter en forældet tankegang. Sådan har det været i årtier. Nu er der så med lattergassen kommet endnu et tungtvejende argument for at ruske op i den forstenede tænkning. Jeg uddyber:

Organisk bundet kvælstof (proteiner m.m.) nedbrydes i biogasprocessen, og kvælstoffet frigøres som ammonium, som er opløst i vandfasen. Derved forøger det forureningen af spildevandet, når et renseanlæg bruger slam til biogasproduktion. Hvis det afgassede slam fra renseanlæggets rådnetank blev kørt ud som gødning på markerne ligesom afgasset gylle, ville ammonium m.m. have samme positive gødningsværdi som i afgasset gylle. Så ville det være fint. Men det sker ikke. Renseanlæggene afvander slammet (sekundært slam) fra rådnetankene efter udrådningen. Måske køres slammet her fra på landbrugsjord (hvis det overholder grænseværdierne for tungmetaller). Men væsken køres over rensning, inden den udledes som renset spildevand. Ved denne rensning fjernes ammonium via omdannelse til frit kvælstof (via kombination af nitrifikation og denitrifikation). Denne kvælstoffjernelse er energiforbrugende. Derfor bruges en del af det organiske stof i spildevandet – som eller kunne have været brugt til biogasproduktion – til kvælstoffjernelse. Samtidig tabes kvælstofressourcen, som ellers kunne have været brugt som gødning, hvorved en ekstra mængde kvælstof-kunstgødning skal bruges.

Dette er baggrunden for, at en stor del af renseanlæggenes primære slam (måske over halvdelen) logisk burde køres ud til gyllebiogasanlæggene og først udrådnes her. Så kunne den frigjorte ammonium udnyttes som gødningsressource. Der frigøres ½-1 kg ammonium ved udrådning af et tons primært slam.

Jeg fandt for år tilbage en omkostning på 40-50 kr. pr. kg for at fjerne et kg ammonium på et renseanlæg. En anden kilde landede på den halve omkostning, 24 kr./kg, link: http://www.ft.dk/samling/20061/almdel/mpu/...

Energimæssigt udgøres tabet af den energiressource i form af organisk stof, der forbruges på renseprocessen, hvortil skal lægges det energiforbrug på omkring 30 MJ (~ næsten 1 m3 metan), som det koster at erstatte det tabte kg ammoniak med kunstgødning.

Det er endvidere grundlæggende betydeligt billigere at udrådne ét tons biomasse i gyllebiogasanlæggene, end det er at udrådne et tons på renseanlæggene.

Og endelig viser det sig nu, at renseanlæggene udleder lattergas fra kvælstofrensningen af spildevandet. Den lattergasmængde må kunne reduceres, hvis så meget som muligt af slammet udrådnes på gyllebiogasanlæg - eller hvis det afgassede slam fra rådnetankene anvendes direkte som gødning uden først at blive afvandet.

 • 7
 • 0

Det er ikke særlig tungtvejende når gassen kun bidrager med 0,4% til vores klimagasudledning.

Nu skal man jo ikke undlade at gøre noget fornuftigt, blot fordi der også er noget andet fornuftigt, man (eller nogle andre) skal gøre. Hvis der samfundsøkonomisk kunne spares både penge og drivhusgasudledning, ved at renseanlæggene begyndte at levere en del af deres primære slam 'ud af huset' til gyllebiogasanlæggene i stedet for selv at udrådne den, hvorfor skulle man dog så vente med at gøre det?

 • 2
 • 3

Spildevand kan desværre indeholde mange mærkelige ting, så det er ikke uproblematisk at lade biogasanlæg behandle det eller slammet derfra.

Et stor del af spildevandsslammet - over halvdelen, mig bekendt - udbringes i dag på landbrugsjord, idet det først er tjekket for at indholdet af tungmetaller m.m. er under grænseværdierne. Det betyder for gødningsstoffernes vedkommende, at der kommer færre tungmetaller ud på jorden, når slammet bruges som gødning, fremfor når kunstgødning bruges som gødning. For denne del af slammet vil en tur gennem gyllebiogasanlægget blot være en station på vejen ud på landbrugsjorden.

 • 1
 • 0

Men er der ikke rensningsanlæg som selv afgasser slammen i biogasanlæg? Jeg mener at have læst om + energi renseanlæg.

Jo, men pointen er, at proteinerne i slammet mineraliseres til ammonium under nedbrydningen i biogasreaktoren. Kvælstoffet går fra at være partikelbundet til at være opløst i vandfasen. Når det sekundære slam efter biogasprocessen herefter skilles fra vandfasen, befinder ammonium'et sig i vandfasen, hvor det så herefter skal renses fra via nitrifikation/denitrifikation, hvorefter det omdannes til frit kvælstof (som i luften) - og bliver miljømæssigt neutralt. Men kvælstof-gødningsværdien går tabt, rensningen koster energi, den kunstgødning, som i stedet skal bruges, koster energi at producere - og nitrifikations/denitrifikations-rensningen har lattergas som biprodukt i et vist omfang. Derfor er det smart, hvis/når nitrifikations/denitrifikations-rensningen begrænses til et minimum.

 • 5
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten