Regeringens nye ressourcestrategi trækker affald ud af forbrændingsovnene

I mandags kom regeringens ressourcestrategi med det kække navn ‘Danmark uden affald’ endelig på gaden og blev fyldigt præsenteret og omtalt i medierne.

Strategien har spøgt i kulissen og været ‘lige om hjørnet’ i snart halvandet år, og det har ikke været en hemmelighed for nogen, der interesserer sig for affaldsområdet, at fokus ville ligge på vigtigheden af at tænke ‘affald som en ressource’ og nødvendigheden af øget genanvendelse af materialer. Men hvad fik vi så præsenteret i mandags?

Vi fik et mål for, hvor meget af husholdningernes affald der skal genanvendes i 2022. Målet er 50 pct., hvilket er en fordobling i forhold til nu, hvor 22 pct. genanvendes. Også servicesektoren skal øge genanvendelsen.

Vi fik derudover en målsætning om, at madaffald ikke mere skal brændes, men hører hjemme i biogasanlæg.

En følgeeffekt af disse to målsætninger er, at alle husholdninger skal sortere deres affald (bedre) og begynde at udsortere det organiske affald. At få dette til at fungere og sørge for, at vi når målet i 2022, lægger ministeren ud til kommunerne, som i forvejen har ansvar for håndtering af borgernes affald.

Hertil kommer en række mål for bedre fosfor-udnyttelse i spildevandsslam samt mere og bedre genanvendelse af materialer i elektronik, gamle biler og cykler samt affald fra bygge- og anlægsbranchen.

Fattig på tal

Strategien er ikke særlig rig på tal, der begrunder den nye kurs. Hverken når det gælder samfundsøkonomi, jobskabelse eller miljøgevinst. Ifølge ministeren findes alle disse tal dog – i form af en hel række rapporter udarbejdet for Miljøstyrelsen over de seneste par år, hvoraf vi har omtalt et par stykker her i Ingeniøren.

Så for at svare på spørgsmålet om, hvad vi egentlig fik i mandags, så fik vi først og fremmest en klar udmelding om et kursskifte væk fra forbrænding samt et fast mål for, hvor langt vi skal nå med sortering og genanvendelse af affald i 2022. Samt markeringen af, at det organiske madaffald skal frasorteres hjemme hos dig og mig.

Samtidig er der et meget konkret vink til forbrændingssektoren om, at den nu skal indstille sig på, at der bliver mindre og mindre blus på ovnene fremover. Ifølge strategien forsvinder omkring en fjerdedel af det affald, der i dag afbrændes fra både husholdninger, servicefag og virksomheder.

Er det så ambitiøse mål? Ja, siger de fleste – også flere grønne organisationer. Man skal dog lige være opmærksom på, at EU’s affaldsdirektiv allerede i dag stiller krav om 50 procents genanvendelse inden 2020 på husholdningsaffaldets pap, papir, plast og metal.

Når vi målet?

Kritikken af planen har samlet sig om det faktum, at der er meget få konkrete anvisninger til kommunerne om, hvordan sorteringen skal foregå, og ingen krav til mængder og kvalitet af de udsorterede fraktioner.

Kritikerne, som både kommer fra branchen og fra grønne organisationer, frygter, at de ambitiøse mål ikke vil blive nået, fordi krav og virkemidler er for ukonkrete. Og at man risikerer, at forskellige løsninger ude i alle 98 kommuner vil føre til, at de udsorterede affaldsmængder bliver for små og for forskellige i kvalitet til at kunne genanvendes for alvor eller skabe grobund for nye genanvendelsesvirksomheder.

Ifølge ministeren er det helt overlagt, at kommunerne får metodefrihed til at løse opgaven, som hun på pressemødet ved lanceringen kaldte ‘hverken lille eller let’. Og hos kommunernes organisation, KL, er man da også ubetinget begejstret for metodefriheden og for, at der ikke bliver lagt stramme krav ned over, hvilke materialer man skal udsortere i hvilke mængder.

Den første evaluering af kommunernes indsats skal ske i 2016, og så vil det vise sig, om kritikerne fik ret, og indsatsen halter.

Et element, som har spøgt i kulissen, men som kun er nævnt sporadisk i strategien, er den fremtidige organisering af affaldsforbrændingssektoren. Det kan godt kan gå hen og blive en varm kartoffel for ministeren – med meget lidt metodefrihed til kommunerne, der jo både ejer forbrændingsanlæggene og nyder godt af den billige fjernvarme, som de leverer.