Rapport: Sådan hjælper vi de truede insektarter

20. august 2020 kl. 15:384
Rapport: Sådan hjælper vi de truede insektarter
Illustration: Wikipedia.
Insekterne i den danske natur er presset, men insekter er forskellige. Derfor bliver de påvirket forskelligt af menneskelig indgriben i naturen.
Artiklen er ældre end 30 dage

Der er måske hjælp at hente for sølvjordbien, perlemorsommerfuglen, og de andre insektarter, som er rødlistede fordi de er i fare for at forsvinde fra Danmark.

Det skal der til for at stoppe tilbagegangen blandt insekterne

• Sikre store og sammenhængende arealer, herunder kontinuerlig lysåben- og skovnatur, og beskyttelse at eksisterende levesteder.

• Sikre så store grønne arealer som muligt i byområder med en varieret vegetation og samtidig reducere lysforureningen mest muligt, fx ved vælge den type pærer i gadebelysningen, som tiltrækker færre insekter.

• Undlade at fælde veterantræer og skabe mere urørt skov og i denne proces sikre, at eksisterende ved ikke fjernes fra skoven

• Etablere græsning på større arealer og tilpasse græsningsintensiteten til arealets produktivitet/naturtype.

• Reducere landbrugets påvirkning med kvælstof og herbicider (ukrudtsmiddel) i overgangszoner mellem landbrug og naturarealer.

• Udvide randzoner omkring vandløbshabitater og midlertidige vandhuller således at tilførslen af kvælstof og sprøjtemidler bliver reduceret.

  • Optimere små oversete naturområder mellem marker og i byer, så de bliver større og får flere slags planter.

En ny rapport, som er udarbejdet af forskere fra Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum Aarhus, kommer i hvert fald med et bud på, hvad der skal til for at forbedre levevilkårene for de rødlistede arter. Forskerne er nået frem til syv tiltag (se boks), som de mener vil gavne danske insekter.

Grundlæggende peger forskerne på, at insekterne skal have mere plads og skærmes fra forurening og menneskers indgreb i naturen. Samtidig skal byer og infrastruktur tilpasses til bedre at understøtte insekternes levevilkår.

Sommerfuglene og bierne er presset

Flere undersøgelser i vores nabolande har tidligere peget på, at der er en generel tilbagegang i både biomasse (antallet af insekter) og biodiversitet (antallet af arter). Sommerfugle, bier og løbebiller er særlig hårdt ramt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I diskussionen om tilbagegangen blandt insekter er det imidlertid vigtigt at have fokus på, hvorvidt man taler om insekter generelt eller insektarter. Sagt på en anden måde: er insekterne ved at forsvinde eller er der “bare” færre forskellige arter af insekter.

De fleste er enige om, at artsrigdommen svinder ind, men som en tidligere artikel i Ingeniøren har beskrevet, mener nogle forskere at tilbagegangen ikke gælder det samlede globale antal af insekter.

I rapporten analyserer forskerne de rødlistede danske arter og konkluderer, at de samme tendenser gør sig gældende i Danmark. Normalt er det de arter, der har specialiseret sig til bestemte livsvilkår eller er dårlige til at bevæge sig over store afstande, som er mest sårbare. Forskerne advarer dog om, at flere arter, som hverken er specialiseret eller har lav spredningsevne er rødlistede.

Menneskelig aktivitet

I et afsnit opridser de, hvilke forhold der påvirker insekternes forekomst. Her bliver det klart, at insekterne bliver påvirket forskelligt af de forandringer i naturen, som menneskelig aktivitet skaber.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kvælstofudledning kan give bedre livsbetingelser for visse insekter, der lever af de planter som får næring af kvælstoffet. På den måde kan kvælstofudledning fra f.eks. landbrug ændre biodiversiteten blandt insekterne.

På samme måde er det primært de insekter, der finder føde om natten, som bliver påvirket af lysforurening, og insekter med en lav spredningsevne er mere sårbare når veje eller anden infrastruktur splitter landskabet op.

Klimaforandringerne medfører ændringer i biodiversiteten blandt planter, og dermed også blandt insekter. Et varmere klima kan nemlig også udbrede nogle insekter. Faktisk henviser rapporten til et andet studie fra 2015, som viste, at der siden år 2000 er kommet 97 nye arter til landet som følge af et varmere klima.

Den enes brød, den andens død

Insekternes forskelligartethed er en udfordring, når man skal igangsætte tiltag, der kan redde dem.

»I tilfælde, hvor der bliver igangsat tiltag for at forbedre vilkårene for en konkret art, er der altid en risiko for at påvirke andre arter i området negativt, fordi mange insektarters niche generelt er meget specifikke,« skriver forskerne i rapporten.

Det gælder særligt for de arter, som er specialiseret til at overleve under bestemte livsvilkår. Samtidig er det som tidligere nævnt også netop de arter, som oftest ender på rødlisten.

Derfor mener forskerne at det er vigtigt at skabe levesteder, der kan understøtte insekternes forskellige behov. Det betyder at levestederne skal tilbyde mange forskellige planter, varierende landskab, naturlige vejrforhold. Samtidig skal områderne ikke være for forurenet af næringsstoffer, de skal have en vis størrelse, og der må ikke være for langt til det næste lignende område.

4 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
1
20. august 2020 kl. 16:52

Når disse fine undersøgelser så skal munde ud i konkrete forslag, rækker fantasien ikke længere end til at alle de gamle kulturskove skal hegnes ind og der så skal sætte kvæg ud, således at der med tiden opstår en form for overdrev med gamle træer. Det ville være betydeligt mere fremsynet hvis man indrog de mange nye skovarealer staten og kommunerne har etableret eller vil etablere. Man får helt klart det indtryk at det bedste vil være at nedlægge alt landbrug og skovdrift. Så må vi jo bare købe vores mad og træ udenlands