Biomasse på kulværkerne og vindkraft i stikkontakterne betyder, at 57 procent af kraftværkernes forbrug af kul falder væk inden 2020.

Forbruget af kul i den danske el- og varmesektor mere end halveres frem mod 2020, mens den vedvarende energi vil dække en stadig større del af energiforbruget. Det fremgår af Energistyrelsens Basisfremskrivning 2014, som nu er tilgængelig på styrelsens hjemmeside.

Læs også: For første gang falder bilernes CO2-udslip

Ifølge fremskrivningen vil det totale forbrug af fossile brændsler falde med cirka 20 pct. frem mod 2020, afhængigt af prisen på CO2-kvoter. Heraf sker den største reduktion i kulforbruget, der reduceres med omkring 57 pct.

Udbygningen med vindkraft og omlægning af kraftvarmeværker til biomasse betyder, at vedvarende energikilder vil dække ca. 71 pct. af vores elforbrug i 2020, hvor andelen i 2012 var 43 pct. Andelen af fossile brændsler i elforbruget vil i 2020 falde til 29 pct.

Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (R) glæder sig over, at de politiske målsætninger har haft deres effekt, men understreger samtidig, at der stadig er et stykke vej til fuld uafhængighed af fossile brændsler i 2050.

»Tallene understreger, at politiske klimamålsætninger rent faktisk virker. Derfor ærgrer det mig, at Venstre og flere andre partier har valgt ikke at støtte op om klimalovens målsætning om at reducere CO2-udledningerne med 40 pct. i 2020. De nye tal bekræfter, at målet er inden for rækkevidde, og at Danmark er godt på vej mod et fossilfrit energisystem,« siger han.

De største bidrag til stigningen i anvendelse af vedvarende energi i elforsyningen kommer fra udbygning med vindkraft (32 PJ), bl.a. havvindmølleparkerne ved Kriegers Flak og Horns Rev. De kommer dels fra en forøget anvendelse af fast biomasse i de centrale kraftvarmeværker (13-28 PJ), dels fra en øget anvendelse af flydende biobrændstoffer til transport (6 PJ) og endelig fra en øget produktion og anvendelse af biogas (6 PJ).

I den 2020-fremskrivning, som Energistyrelsen udsendte i 2012, regnede man med en reduktion i brugen af kul og naturgas på henholdsvis 53 pct. og 28 pct.

Job fra Jobfinder