Rapport: Energistyrelsens CO2-beregninger er uden hold i virkeligheden

Regeringens planlagte ekstra elforbrug på 4,3 TWh i 2020 i forlængelse af 2025-udspillet giver utvivlsomt en øget CO2-udledning. Det er både Energistyrelsen og Klimarådet tidligere nået frem til.

Nu viser en ny rapport, som konsulentfirmaet EA Energianalyse har udarbejdet for Ingeniørforeningen, IDA, at de beregninger, der ligger bag Energistyrelsens vurdering af fremtidige CO2-udledninger, ikke har hold i virkeligheden.

Læs også: Tal fra Klimarådet: Regeringen sætter CO2-udledning for lavt

Ingeniøren har tidligere beskrevet, hvordan Klimarådet og Energistyrelsen er uenige om måden, hvorpå man beregner stigningen i CO2-udledningerne som følge af et øget elforbrug. Stridighederne handler blandt andet om måden, hvormed man 'oversætter', hvad CO2-udledningen er fra strøm importeret fra eller eksporteret til et andet EU-land. Her har Energistyrelsen valgt at 'oversætte' CO2-udledningen, så det svarer til strømmen produceret på et dansk elværk med en fastlagt elvirkningsgrad og brændselssammensætning. Således bliver importeret eller eksporteret strøm korrigeret i forhold til et dansk refenceværk.

Den nye rapport slår fast, at den slags korrektioner, som Energistyrelsen benytter, ikke er ‘velegnede’ til fremskrivninger af CO2-udledningerne, da en forøgelse af dansk elforbrug ikke vil kunne dækkes udelukkende af el produceret i Danmark.

Intet kvoteloft

Ea Energianalyse konkluderer, at det ikke kan lade sig gøre at inkludere denne slags korrektioner uden at tage højde for udviklingen i et fremtidigt energimarked. Eftersom det vil være nødvendigt at importere el fra andre EU-lande for at nå det øgede elforbrug i Danmark, er det nødvendigt at se på elmarkedet i et samlet EU-perspektiv. Rapporten peger på, at samme vil gøre sig gældende, uanset hvilket EU-land der er tale om grundet EU-landenes indbyrdes afhængighed på elmarkedet.

Man skal ifølge rapporten blandt andet tage højde for en fremtidig udvikling ved at se på fremskrivningerne af EU’s samlede CO2-udledning som følge af de CO2-kvoter, virksomheder i alle EU-lande er pålagt. Grundet mismatch mellem kvoteberegningerne og det faktiske forbrug har EU opbygget et overskud af CO2-kvoter. Eftersom kvoterne kan gemmes, peger rapporten på, at der ikke er udsigt til, at CO2-kvoterne vil få en reel indflydelse på elforbruget i EU før om mange år.

Tidligere har Klimarådet rettet kritik mod Energistyrelsen og klimaministeren, da deres fremskrivninger af CO2-udledningen netop hviler på CO2-kvoternes virkning.

Læs også: Danmark færdig som klimaduks: 2025-plan stopper 25 års CO2-nedgang

Ea Energianalyse konkluderer desuden, at det er nødvendigt at inkludere den forventede udvikling i EU’s elmarked set i et langsigtet perspektiv og estimeret på baggrund af de nuværende klimamålsætninger.

Fortsat usikkerhed om beregninger

Rapporten fra Ea Energianalyse når frem til, at et realistisk bud på den samlede konsekvens af et øget elforbrug i Danmark vil være, at der udledes yderligere 425 g CO2/kWh i 2020. Med 2025-planens sigte om et ekstra elforbrug på 4,3 TWh i 2020 svarer det til, at Danmarks CO2-udledning stiger med 1,4 mio. ton i 2020 i forhold til, hvis ikke elforbruget øges.

Selve tallet for den årlige merudledning i 2020 - de 1,4 millioner ton - er det samme, som Energistyrelsen når frem til, selv om regnemetoden altså er helt forskellig. Klimarådet har anslået, at de øgede elforbrug i regeringens vækstplan fører til, at Danmark vil udlede 3,1 millioner ton CO2 ekstra i 2020, men det får altså ikke opbakning af den nye analyse.

Læs også: IDA sætter fokus på fup og fakta om dansk CO2-udledning

Rapportens indhold og beregningsmodeller til at fremskrive CO2-udledningen bliver offentliggjort ved at debatarrangement på Christiansborg mandag eftermiddag arrangeret af Ingeniørforeningen og partiet Alternativet. Der er ikke tale om den endelige udgave, da Ea Energianalyse forbeholder sig ret til ændringer i forhold til de kommentarer, som det første udkast afføder.