Professorer: Esben Lunde talte usandt på samråd om analysefejl
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Professorer: Esben Lunde talte usandt på samråd om analysefejl

Illustration: Pressefoto

Den afgåede miljøminister Esben Lunde Larsen (V) talte usandt, da han på et samråd 10. april oplyste, at 50 af de 119 danske vandområder havde kurs mod at opfylde kravet om god økologisk tilstand i EU's vandrammedirektiv. Det fastslår flere af de forskere, som holder øje med det danske vandmiljø.

Esben Lunde var kaldt i samråd for at tale om analyseskandalen, hvor Miljøstyrelsen i et årti missede, at indholdet af kvælstof og fosfor i vandmiljøet blev analyseret med en uegnet metode. Den var med til at tegne et skønmaleri af tilstanden i vandmiljøet.

Den daværende miljøminister erkendte på samrådet, at Danmark ville få mere iltsvind end ellers beregnet, fordi der er mere kvælstof i fjorde og indre farvande, end målingerne viser. Han sagde blandt andet:

»Vi så ud til at komme op på de godt 50 kystnære vandområder, der kunne komme i god opfyldelse. Det er jo en succes, at man kan have et aktivt landbrug i Danmark på så stort et areal, som vi har, samtidig med at man kan køre en klar miljøpolitik, der viser, at man kan få sit vandmiljø i bedring. Det har glædet mig meget at se. Nu er glæden svundet med et par procent, men glæden kan jo komme tilbage, når vi får nye indsatser gjort.«

Læs også: Esben Lunde: Analyseskandalen betyder mere iltsvind i danske farvande

Ingen af de forskere, som Ingeniøren har talt med, kan dog genkende, at 50 vandområder var på vej til at komme i god økologisk tilstand, heller ikke før analysefejlene blev opdaget.

»Jeg ved ikke, hvor han har det fra, men der er ikke belæg i data for at sige, at 50 områder er på vej mod god økologisk tilstand. Der er stadig et langt stykke vej for de fleste vandområder, selv om der kan være enkelte, som har opnået god tilstand,« siger professor Jacob Carstensen, Aarhus Universitet. Han er hovedforfatter på den officielle miljørapport, Novana, om marine områder.

95 pct. lever ikke op til målsætningen

Professorkollegaen Stiig Markager, ligeledes Aarhus Universitet, er ansvarlig for de beregninger, som fastslår, at udvaskningen af kvælstof fra markerne skal falde med en fjerdedel for at opnå god økologisk tilstand i Danmarks 119 vandområder.

»Kun ca. fem vandområder var ved at komme i god tilstand, og det var før vedtagelsen landbrugspakken,« fastslår han og nævner områder i Roskilde Fjord og Køge Bugt.

»Hvis han mente i 2027, så nærmer vi os måske noget, som var realistisk før vedtagelsen af Landbrugspakken, men 50 områder i denne planperiode (som slutter i 2021, red.) er helt urealitisk. Jeg tror faktisk ikke engang på det i 2027,« siger Stiig Markager.

Lektor og forskningsleder Mogens Flindt, Syddansk Universitet, påpeger, at kun to af de 119 vandområder i dag opfylder betingelserne for god økologisk tilstand, og lektor Jens Borum fra Københavns Universitet erklærer sig med egne ord også »voldsomt skeptisk« over for Esben Lundes udsagn.

»95 procent eller mere af vandområder lever ikke op til målsætningen om god økologisk tilstand,« siger han.

Esben Lunde Larsen trådte tilbage som minister for tre uger siden og blev afløst Jakob Ellemann-Jensen (V). Den nye minister har ikke ønsket at kommentere Ingeniørens artikler.

Og hvad er sanktionsmulighederne over for ham egentlig nu?

§ 5. En minister straffes, hvis han forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler ham efter grundloven eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder anvendelse, såfremt en minister giver folketinget urigtige eller vildledende oplysninger eller under folketingets behandling af en sag fortier oplysninger, der er af væsentlig betydning for tingets bedømmelse af sagen.

§ 6. Straffen efter § 5 er bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.
Stk. 2. Er forholdet begået af uagtsomhed, er straffen bøde eller hæfte.
Stk. 3. Bødestraf fastsættes efter borgerlig straffelovs regler om dagbøder.

§ 8. Ministres strafansvar forældes efter borgerlig straffelovs §§ 93-95. Forældelsesfristen er dog i intet tilfælde mindre end 5 år.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710...

  • 24
  • 2

Kun hvis vennerne på tinge ikke dækker over ministeren som vi jo har set de gør selv om en minister direkte fra talerstolen siger at han har løget så de § er ikke det pa
pir værd de er skrevet på så længe politikerne på tinge ikke tager loven alvorlig.

  • 21
  • 2