Otte procent af verdens marker er tilsået med gensplejsede afgrøder

Antallet af marker, der er tilsået med gensplejsede afgrøder, er steget voldsomt de seneste år. Alene fra 2007 til 2008 er stigningen på 10 procent, og GMO afgrøder dækker i dag et landbrugsareal på 125 millioner hektar eller otte procent af verdens samlede landbrugsareal.

Det viser en ny rapport fra Fødevareministeriet, som peger på, at udviklingen foregår langt fra Danmark og resten af Europa.

Alligevel er Danmark langt fra GMO-fri. Masser af de GM-afgrøder, der dyrkes i først og fremmest USA, Argentina og Brasilien, havner i danske grise- og komaver i form af sojakager og sojaskrå.

Fødevareministeriet fremhæver i rapporten, at GMO kan være med til at reducere udslippet af drivhusgasser, ligesom gensplejsning er en lovende teknik til at fremstille planter, der er mere modstandsdygtige overfor ændrede klimaforhold.

Rapporten peger på livscyklusanalyser af sukkerroer og majs, som sammenligner GM-afgrøder med ikke-GM-afgrøder. For begge har GM-afgrøden umiddelbart en positiv virkning med en 10 til 35 procent reduktion af udslip af drivhusgasser og 10 til 60 procent reduktion i udledninger, der nedbryder ozonlaget.

Derudover viser danske forsøg, at landmændene med GM-afgrøder har mulighed for at opnå det samme høstudbytte med lavere pesticidforbrug.

Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) er bekymret for, at danskerne mangler viden om genteknologiens muligheder.

»Det vil være uklogt at fravælge genteknologien på et uoplyst grundlag, når den potentielt kan bidrage til at løse de udfordringer vi står overfor nu og i fremtiden, for eksempel klima, miljø og fødevareforsyning,« siger hun i en pressemeddelelse.

Brancheorganisationen Landbrug & Fødevareerhverv hilser ministerens udmelding velkommen og påpeger, at EU i dag skal godkende hver enkelt GMO, som dyrkes i andre lande, inden danske landmænd kan få lov til at købe den på det internationale marked.

» Det er derfor helt afgørende, at EU tager stilling til nye GMO'er i samme tempo, som de dyrkes i andre lande. Det sker ikke i øjeblikket. Den spildtid, der er i behandlingen af markedsføringsansøgninger i EU betyder, at al import af soja og majs umuliggøres,« siger Bruno Sander Nielsen chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer.

Rapporten viser dog også, at der er behov for forskning i muligheder og risici ved GMO. Fødevareministeriet har derfor afsat 65 millioner til forskning i brug af bioteknologi inden for landbrug og fødevarer.

Dokumentation

Fødevareministeriet: GMO-afgrøder kan hjælpe klima og miljø

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg vil lige fremhæve at denne rapport faktisk er en vidensyntese på over 200 sider med bidrag fra ~30 erfarne forskere på området.

Jeg har ikke nået at læse det hele endnu, men umiddelbart ser den ud til at være både forståligt skrevet, saglig og balanceret.

Vidensyntesen kan hentes via det eksterne link.

 • 0
 • 0

........ at overvære økologernes stillingtagen til GMO produkter der kan omsætte både CO2 og kvælstof fra atmosfæren der ogsa er resitente over for svampe og andre sygdomme.

 • 0
 • 0

Jeg er bekymret for fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) mangler viden generelt.

Vi har IKKE brug for GMO og da SLET ikke fra Monsanto. Om det så kan hive CO2 ud og andre mirakler, så har vi ikke brug for endnu en lappeløsning på et stort problem. Hvis vi har for meget CO2, så find problemet der og gør noget ved det. Men ikke lade fortsætte i samme tempo og så bare sige "vi gør x for at fortsætte vores selvdeskruktive livsstil".

Det er meningen fra naturens side, at x antal marker slår fejl hvert år, det er meningen at udbyttet ikke bliver lige stort hvert år. Det er meningen, at vi ikke skal spise tomater om vinteren. Det er meningen vi ikke skal spise så meget kød. Det er meningen, at folk dør og vi ikke lever evigt. Det BURDE være meningen, at firmaer som Mosanto ikke har indvirkning på politisk process og betaler sig fra det hele med korruption og løgne.

ØV!

 • 0
 • 0

Det tankevækkende/morsomme/tragikomiske i denne forbindelse er at f.eks. biodynamisk jordbrug, som er en del af det statsautoriserede økologiske jordbrug, jo bygger på filosoffen Rudolf Steiners tanker og foredrag om hvordan man driver højproduktivt og moderne landbrug - disse tanker var fagligt velfunderede og ikke mindst revolutionerende på det tidspunkt de blev fremsat - for 100 år siden.

På det tidspunkt var mekanisk ukrudtbekæmpelse med "maskiner"/redskaber højteknologisk landbrug og de jordbrugsprincipper Rudolf Steiner agiterede for de mest avancerede og moderne - ligesom GM-afgrøderne er i dag.

Rudolf Steiner gik altså ind for højteknologisk jordbrug og havde fornemmelse for hvordan visse dele af samspillet i naturen fungerer. Når man tilførte jorden hestepærer og komøg blev jorden ikke udpint, men bevarede sin frugtbarhed - dvs. man kunne år efter år høste et stort udbytte når man fulgte Rudolf Steiners principper. Han var således med til at skabe grundlaget for det der var datidens højproduktive jordbrug.

Nogle synes stadigvæk at disse tanker er så revolutionerende at de tager dem ganske bogstaveligt, og fortsat mener at man skal gøre præcist som Rudolf Steiner foreskriver uden at inddrage nye fagligt funderede jordbrugsmetoder: jorden må kun behandles med plov og harve og man skal kun bruge hestepærer, grise- og komøg som gødningsstoffer. Og ikke noget andet ...

Disse folk betegner deres jordbrug "økologisk jordbrug" og følger de de fastlagte regler slavisk, kan de betegne sig som "statsautoriserede" og modtager oveni alle de øvrige tilskud fra EU, stat og kommuner ekstraordinære stats-øko-tilskud til deres landbrug mv.

Siden Rudolf Steiners tid har man opdaget/opfundet en række nye måder som forøger afgrødernes frugtbarhed/udbytte. F.eks. 1) de skånsomme ukrudtsmidler, der er uskadelige for højere dyr og mennesker men bekæmper bestemte ukrudtsarter der ødelægger afgrøden, 2) "kunstgødning", som jo er et granuleret koncentrat af de stoffer i hestepærer og komæg som Rudolf Steiner vidste man kunne tilføre livskraft til jorden og planterne med og 3) GM-afgrøder, som f.eks. er afgrøder med styrket forsvarskraft mod skadedyr og andre ting.

Af en aller anden mystisk grund kalder man det landbrug som er i udvikling og hele tiden inddrager bedre og bedre metoder til at skabe frugtbare landbrugsafgrøder for "konventionelt jordbrug" - det er landbrug i udvikling ligesom det landbrug Rudolf Steiner var med til at indføre (for 100 år siden) .

I det konventionelle landbrug forfiner man hele tiden metoderne, ældre pesticider forbydes og afløses af nye forfinede og meget mere miljøvenlige stoffer. I mange tilfælde er mænden af aktivt stof reduceret til 1% af den mængde man brugte før og også med hensyn til energi og udnyttelse plantenæringsstofferne og reduktion i udvaskningen af næringsstofferne sker der dramatiske forbedringer. På mange miljøområder er det konventionelle landbrug langt foran det økologiske jordbrug. Ukrudtsbekæmpelse i det økologiske jordbrug giver meget alvorlige skader på fuglelivet og andet dyreliv, f.eks. sker der en "reduktion"/udrydelse af 100% af de fuglereder/fugleunger der er i marken når man pløjer og harver og laver man en enkelt ukrudtsstrigling udryddes 50% af f.eks. vibeungerne - viben er en fredet og truet fugleart De ukrudtsmidler man sprøjter med har ingen giftvirkning for viber. Bruger man ukrudtsstriglen flere gange reduceres antallet af vibeunger med 70% ( se http://ing.dk/artikel/82504-kologisk-landb... og http://www.forskningsbase.life.ku.dk/fbspr... (s 70-75)

I stedet for at sprøjte afgrøderne mod f.eks. bestemte skadelige insekter hvorved man samtidigt rammer rovinsekter og gavnlige/ønskede insekter tilfører man forsvarskraft til selve planterne ved brug af GM-teknologi - man øger afgrødernes egen modstandskraft og derved rammer man så stort set kun de insekter som angriber afgrøden, mens rovinsekterne mv. ikke udsættes for sprøjtemidler. Derved skåner man med GM-afgrøderne de insekter mv. som spiller en vigtig rolle i de dyrkede markers økologiske system - og i naturen. I GM-afgrøderne vil der således kunne være flere rovinsekter som kan tage sig af de skadegørere som afgrøden ikke har modstandskraft imod.

Alle disse ting betyder at det konventionelle jordbrugs marker og afgrøder er væsentligt mere frugtbare end f.eks. det statsautoriserede økologiske jordbrug. Med de konventionelle afgrøder og GM-afgrøderne kan man producere større mængder landbrugsprodukter på mindre arealer og samtidigt frigøre landbrugsarealer som bliver til vild natur med meget stor biologisk mangfoldighed. I 1930erne dyrkede man jorden efter noget der svarer til de principper man benytter indenfor det statsautoriserede økologiske jordbrug vi kender i dag, og sidenhen indførte man så de principper man bruger indenfor det konventionelle jordbrug.

I 1930erne var Danmarks landbrugsareal på 3,2 mio hektar og nu er det nede på 2,6 mio hektar.

Man kan altså sige at det højproduktive konventionelle jordbrug har muliggjort at arealerne med vild natur i Danmark er blevet udvidet og har kompenseret for de landbrugsjorde/naturområder der er ødelagt ved anlæggelse af veje og byområder. Således er produktionen af landbrugsprodukter i de konventionelle jordbrug i dag større end nogensinde.

På den måde lever det konventionelle landbrug og GM-afgrøderne fint op til de principper om at være højproduktive/frugtbare og moderne ligesom de landbrugsprincipper som Rudolf Steiner var talsmand for for 100 år siden.

I perioden med konventionelt landbrug er der de sidste 20 år ifølge Den Store Danske Encyclopædi sket følgende:

"De sidste 20 års vækst i landbrugsproduktionen har kunnet foregå samtidig med en betydelig reduktion i produktionens miljøbelastning. Beregninger på udviklingen siden 1985 viser:

• at kvælstofoverskuddet fra mark er faldet med 47%

• at fosforoverskuddet fra mark er faldet med 61%

• at udledning af ammoniak er faldet med 42%, og

• at forbruget af bekæmpelsesmidler målt i aktivt stof er mere end halveret.

En væsentlig del af Danmarks naturarealer forvaltes også af landmændene, og disse arealer vokser. En spørgeundersøgelse foretaget i 2005 viser, at hver anden landmand har etableret småbevoksninger, levende hegn, vandhuller, randzoner langs søer og vandløb eller lignende i 2005, og en lige så stor andel er planlagt etableret i 2006. Udviklingen dokumenterer, at moderne landbrugsproduktion kan gå hånd i hånd med befolkningens øgede interesse for dyrevelfærd samt miljø- og naturhensyn".

Jeg forventer nye store fremskridt på disse områder når GM-afgrøderne bliver almindelige i Danmark.

Dem der i dag går foran og påviser hvordan GM-afgrøder, pløjefrit jordbrug og skånsomme/selektive forfinede højteknologiske ukrudtssprøjtemidler kan føre til en godt, bæredygtigt og miljøvenligt landbrug, spiller samme rolle som Rudolf Steiner gjorde for 100 år siden.

 • 0
 • 0

Finn! Du misbruger groft ordet "højproduktiv" til at sammenkæde/-ligne to helt forskellige filosofier.

Du kan ikke bruge, at Rudolf Steiners metoder var en forbedring i fortiden, til at "bevise" det samme om moderne, "konventionelt" landbrug, der har langt, langt større (negativ) indvirkning på miljø og omgivelser.

Desuden! F.eks.:

forbruget af bekæmpelsesmidler målt i aktivt stof er mere end halveret.

er jo i direkts modstrid med: http://ing.dk/artikel/88174-landmaendenes-...

 • 0
 • 0

Det er meningen fra naturens side, at x antal marker slår fejl hvert år, det er meningen at udbyttet ikke bliver lige stort hvert år. Det er meningen, at vi ikke skal spise tomater om vinteren. Det er meningen vi ikke skal spise så meget kød. Det er meningen, at folk dør og vi ikke lever evigt. Det BURDE være meningen, at firmaer som Mosanto ikke har indvirkning på politisk process og betaler sig fra det hele med korruption og løgne.

Sjovt nok har dyrkning aldrig været naturligt eller meningen med naturen om det foregår med GMO eller økologi eller på andre måder. Det bryder det naturlige kredsløb med nærigsstoffer og økologi er absolut ikke løsningen fordi den slutter ikke kredsløbet, man fjerner stadigvæk nærigstoffer fra marken i form af føde som ikke kommer ud på marken igen, medmindre man tager dem et andet sted fra.

 • 0
 • 0

Sjovt nok har dyrkning aldrig været naturligt eller meningen med naturen om det foregår med GMO eller økologi eller på andre måder.

I det hele taget er det fjollet at begynde og tillægge naturen en "mening".

Det bliver morsomt at overvære økologernes stillingtagen til GMO produkter der kan omsætte både CO2 og kvælstof fra atmosfæren der ogsa er resitente over for svampe og andre sygdomme.

Der er jo et segment som er helt imputresistente og vil blive ved med at fremture mod GMO uanset hvilke fakta og argumenter man møder dem med. Dem gør jeg mig ingen illusioner om at vidensyntesen kan rokke ved.

Men jeg håber at journalister og almindelige interesserede borgere vil bruge den til at tilegne sig et godt sagligt overblik over området.

 • 0
 • 0

Du misbruger groft ordet "højproduktiv" til at sammenkæde/-ligne to helt forskellige filosofier. .

Jeg synes nu det er tankevækkende/komisk at man bruger en af de mest progressive fortalere for højproduktivt landbrug som grundlag for en landbrugsform, der ikke er højproduktivt og ikke inddrager almindelig viden om hvordan økosystemerne fungerer (i naturen forsvarer planterne sig i høj grad ved brug af naturlige pesticider/kemiske stoffer). Det kalder du misbrug ...

I de tilfælde hvor man har indført noget nyt i det økologiske jordbrug har det i flere tilfælde ført til meget alvorlige skader på dyrelivet i markerne fordi man dogmatisk følger et regelsæt som f.eks. kun tillader mekanisk ukrudtbekæmpelse (fordi det var det eneste der fandtes for 100 år siden). Hvorfor ikke basere regelsættet på de metoder der er mest skånsomme overfor miljøet og naturen? Hvorfor fastlåse det hele på et grundlag der var progressivt og forbilledligt for 100 år siden, men slet ikke giver de udbytter, miljø- og naturgevinster som de progressive og nye landbrugsmetoder som f.eks. GM-afgrøderne giver i dag?

I det økologiske jordbrug er noget af det nye at man f.eks. har indført ukrudtsstrigler der bekæmper ukrudt i den fremvoksede afgrøde. Derved kan man meget effektivt bekæmpe ukrudtet, men samtidigt reducerer man antallet af overlevende vibeunger med 50%-70% (viben er en truet og fredet fugleart) og man har indført ukrudtsbrændere.

Prøv at gå bagefter en af de store ukrudtbrændere og se hvad der er sket med gavnlige dyr som edderkopper og biller samt fredede og truede dyrearter som frøer og tudser. De er fyldt med forbrændinger, ligger og vrider sig af smerte til de dør. Udviklingen indenfor det økologiske jordbrug går altså i den helt forkerte retning - nogle vil sige det der foregår er fuldstændigt usmageligt og grotesk.

Helt andre ukrudtsbekæmpelsesmetoder bruges som regel i de konventionelle og GM-afgrøderne, hvor ukrudtsbekæmpelsen er baseret på ukrudtsmidler, som ikke er giftige for viber, biller, frø og tudser.

Ukrudtsbekæmpelsesmidlerne i det konventionelle jordbrug er altså meget mere skånsomme overfor alle disse gavnlige, truede og fredede dyr i marken end dem man anvender i det statsautoriserede økologiske jordbrug.

For mig er klart at det højteknologiske og højproduktive landbrug er langt det mest miljøvenlige. De statsautoriserede økologer anfører jo selv at deres metoder ikke giver de mest frugtbare jorde og afgrøder (dvs. højt udbytte). De anslår selv at udbyttet er ca. 30% lavere end i konventionelle og GM-afgrøder.

Skal man producere en vis mængde brød kræver det altså betydeligt mindre jordareal at producere melet fra korn der er dyrket "konventionelt" end hvis man har dyrket kornet "økologisk". For hver 10 hektar med økologiske kornmarker kan man nøjes med 7 hektar konventionelle kornmarker hvis man skal producere det samme antal brød.

For hver 7 hektar kan vi altså have 3 hektar mere med vild natur når vi dyrker jorden konventionelt end hvis vi dyrker jorden økologisk. Uden at udbyttet bliver mindre kunne vi have vild natur på et areal på størrelse med Falster, hvis vi omlagde de økologiske jordbrug til konventionelle jordbrug. Vi ville uden omkostninger (baseret på udbyttetab) kunne få noget der svarer til kæmpestore naturreservatet med vild natur hvis vi begynder at dyrke al jorden konventionelt eller med GM-afgrøder.

De fleste er enige om at den vilde natur har meget større værdi end end f.eks. naturværdien af en landbrugsmark med kvikgræs og tidsler. De plantearter der forekommer som ukrudt er nogle vi har for mange af - de ville normalt ikke vokse på de pågældende arealer, hvis jorden ikke blev dyrket.

Det er altså det højproduktive jordbrug som er baseret på f.eks. GM-afgrøder, der muliggør at vi kan have størst arealer med vild natur.

 • 0
 • 0

Desuden! F.eks.: forbruget af bekæmpelsesmidler målt i aktivt stof er mere end halveret. er jo i direkts modstrid med: http://ing.dk/artikel/88174-la...jret

Det kan da godt være at en journaliust på ing.dk gerne vil give dig indtryk af at forbruget af bekæmpelsesmidler ikke er halveret i perioden siden 1985 Hvorfor mon egentlig det - han burde vel ikke have nogen interesse i at vildlede læsere som ikke er inde i området?

Miljøstyrelsen kommer i hvert fald frem til at i perioden 1981-85 var forbruget 6972 t, mens det i 2007 var 3316 t.

Der er tale om stoffer, der ofte er betydeligt mindre giftige end alm. salt (som bruges i maden) og som vejsalt, hvoraf forbruget i 1995 var mere end 10 000 % højere - dvs. på 449 000 tons ( http://ing.dk/artikel/15890-kraftig-stigni... ). Vejsalt forurener vandmiljøet massivt, er skadeligt for planter og dyr langs vejene og i vandløbene - og løber ud gennem rensningsanlæg mv.

I "Tal om landbruget 2008" ( http://www.landbrugsraadet.dk/getMedia.asp... ) kan man læse om og se tabeller og kurver over mange af de ting der bliver diskuteret når det handler om landbruget her på ing.dk . Det fremgår klart at det er dramatiske forbedringer der er sket på miljøområdet når det gælder dansk landbrug. Dansk landbrug er på miljøområdet langt foran landbruget i stort set alle andre lande. Så reducerer vi landbrugsaktiviteterne/-produktionen i Danmark i Danmark og flytter den til andre lande kan det kun forringe miljøet og naturen hvis man vil se på kloden som en økologisk helhed.

Derfor er det naturligvis vigtigt at man også i Danmark kan dyrke de højproduktive og miljøvenlige GM-afgrøder.

 • 0
 • 0

Tak til Finn Okkels for hans altid saglige og ikke religøse indgangsvinkel til landbrug.

Det er meningen vi ikke skal spise så meget kød.

Jeg kan tilføje, at der arbejdes på at genmodificere afgrøder, så de indeholder flere af de nødvendige aminosyrer, så vi kan spise meget mindre kød, og stadig få vores proteinbehov dækket (= beslaglægge endnu mindre naturarealer), og at vi fra naturen side er oprindelige jæger-samlere, og vi dengang fik en meget varieret kost. Fedtsammensætningen i planter vil man også ændre, så de indeholder flere Omega 3 fedtsyrer (og vist nok også Omega 6) med større folkesundhed til følge. Finn nævner heller ikke at økologerne får gylle fra ikke økologiske landbrug, og importerer f. eks. økologisk soya fra f. eks. Kina, hvorved man så udpiner jorden i eksportlandene. Uden dette tiskud af næringsstoffer, vil økologerne snarere dyrke 50% mindre, og ikke de 30% som Finn nævner. At økoflipperne hævder, at økologi er bæredygtig er det rene nonsens. Al landbrug er IKKE bæredygtig, da det beslaglægger naturområder, og økologisk landbrug er ca. dobbelt så slem som moderne landbrug.

 • 0
 • 0

Der bliver ved med at komme indlæg om at GMO er fremtiden, da vi så kan fortsætte med at fodre vores evigt voksne civilisation. Men resten af vores verden vokser altså ikke. Selvom det bliver mere "rig afgrøde" og koncentreret, så løser det ikke problemet med overbefolkning. Det er som om der ikke er noget forkert i at ændre på naturen, men en "naturlig" udvikling. Det har tidligere civilisationer fundet ud af var forkert på den hårde måde.

Monsanto er et firma der står på spring for at indtroducere GMO'er af én årsag - penge. De er da fuldstændigt ligeglade med jeres heldbred, bare så længe der er penge i kassen. De vil forgive jer med en ting og sælge en ny afgrøde der kan heldbredde - i teorien. For mig ligner det djævlen selv i dårlig forklædning. Jeg spiser selv økologisk af en enkelt årsag, at jeg ikke får unaturlige stoffer i mig der kan påvirke mig på kort eller langt sigt. Hvad I andre spiser er helt op til jer - vi dør jo alle, spørgsmålet er bare hvem der dør først.

Læse selv mere om det fantastiske Monsanto: http://en.wikipedia.org/wiki/Monsanto

 • 0
 • 0

Jeg spiser selv økologisk af en enkelt årsag, at jeg ikke får unaturlige stoffer i mig der kan påvirke mig på kort eller langt sigt. Hvad I andre spiser er helt op til jer - vi dør jo alle, spørgsmålet er bare hvem der dør først.

Er du klar over at i det stasautoriserede økologiske jordbrug er det tilladt at udsætte levende bakterier der blandt meget andet producerer BT-toxin (se http://www.netpublikationer.dk/FVM/8774/ht... ). De pågældende bakteriestammer har ikke været igennem særlige godkendelsessystemer og bakterierne angriber og dræber en meget bred vifte af insekter (herunder mange gavnlige og også f.eks. mange sommerfuglearter).

Hvis de pågældende bakterier udsættes som levende bakterier breder de sig selvfølgelig i markerne og i naturen og dræber helt ukontrolleret massevis af insekter, som er gavnlige og ikke skader vore afgrøder. Bruges de pågældende bakterier i de økologiske afgrøder eller breder bakterierne sig til de afgrøder vi spiser udsættes vi altså for dette BT-toxin (og en masse andre af bakteriernes indholdsstoffer) ... især hvis vi spiser Ø-mærkede grøntsager o.lign.

Der er ingen der har undersøgt hvilke konsekvenser denne anvendelse indenfor det økologiske jordbrug har/vil have for sundheden og miljøet. Det er dog indlysende at miljøet/naturen vil være påvirket for evigt af at man udsætter en ny insektbekæmpende bakteriestamme i miljøet. Problemerne kan blive meget værre end med bjørneklo - den kan man i det mindste se hvor er..

Mener du at det er naturligt og sundt og godt bare fordi det er tilladt at bruge sådnne metoder af økologiske landmænd - og tænk hvis bakteriestammerne bliver fremstillet af firmaer, der f.eks. har været med til at fremstille kemikalier til Hitlers & Co under anden verdenskrig eller har solgt medicin der har smittet blødere med HIV, hvorefter mange er døde af AIDS?

Man har brugt et enkelt af denne bakteriearts tusindvis af gener til at gøre GM-majsplanter modstandsdygtige overfor et bestemt insekt som borer huller i majsstænglerne, hvilket fører til at majsplanterne brækker sammen. Insekterne er kun fremme så de kan rammes af sprøjtevædske i meget kort tid så man skal sprøjte meget ofte hvis man vil bekæmpe det pågældende insekt. Derved dræber man i givet fald en masse gavnlige og ikke-skadelige insekter mv.

Det behøver man så ikke når man har GM-majsen. Det protein der findes i GM-majsen påvirker stort set kun de skadelige insekter som angriber majsen, mens gavnlige insekter og dyr i marken ikke påvirkes.

Det i en række undersøgelser påvist at den pågældende GM-majs indeholder meget lavere mængder af såkaldte mykotoksiner der er særdeles sundhedsskadelige stoffer som virker hormonforstyrrende, er kræftfremkaldende og forårsager barnløshed mv. Se f.eks. http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf0108258 og referencer deri. Økologiske fødevarer indeholder ofte meget høje koncentrationer af mykotoksiner.

I Europa, hvor man hidtil ikke har haft de pågældende GM-majs i nævneværdige mængder har man hævet grænseværdien for de pågældende mykotoksiner - for med de almindelige majsafgrøder kunne ikke overholde den gamle grænseværdi (som lå foruroligende tæt på de koncentrationer af stofferne som giver alvorlige skader). Se noget om det her : http://ing.dk/artikel/79965-danmark-vil-ti...

Vi står i dette tilfælde overfor en GM-afgrøde der er gennemafprøvet i enorme forsøg, forsøgsdata er gennemgået af kæmpestore offentlige godkendelseskomiteer i USA og Europa mv. og konklusionen er at den pågældende GM-majs på ingen måde påvirker sundheden hos mennesker og højere dyr.

Hundreder af millioner af amerikaner m.fl. har spist majs fra de pågældende GM-afgrøder og ingen er blevet syge. Den eneste reelle bivirkning af således at de pågældende amerikanere er blevet udsat for langt mindre mængder af mykotoksiner og derfor har lavere risiko for at udvikle kræft, få misdannede børn og faktisk er bedre i stand til overhovedet at få børn. Nogle mykotoksiners hormonbvirkning er så kraftig at de virker som P-piller.

Jeg er glad for at du ikke hører til dem der ønsker at os der gerne vil leve sundt ikke skal have lov at dyrke og spise disse fødevarer. Dem er der eller masser af.

Det værste der er sket i den sammenhæng er jo det hærværk og de aktioner som nogle såkaldte miljø-aktivister har lavet og derved har bragt deres egne og andres liv i fare.

Nogle af disse hærværksaktioner og de dermed forbundne trusler har været så voldsomme at universiteter presses til at indstille den frie videnskabelige forskning indenfor dette område af sikkerhedsmæssige årsager.

Indenfor dette felt er der således muligt at gennemtvinge sine holdninger og synspunkter ved at udføre hærværk og fremsætte trusler:

"»På det seneste er situationen kommet ud af kontrol. Der var e-mail-angreb, hærværk, intimidering og personlige trusler ..." Se http://ing.dk/artikel/88181-aktivister-faa...

Det er tankevækkende at man indenfor visse kredse der er imod GM-afgrøder vil bekæmpe videnskabelig forskning/hindre viden.

Jeg synes der er noget fascismeagtigt "krystalnat" og "bogbrænding" over af denne modstand mod GM-afgrøder, når den udarter sig på den måde

Det er således ikke kun religiøse fanatikere og fundamentalister, der vil definere den rette tro/denne rette vej eller ønsker at hindre fri forskning, frie valg- og udfoldelsesmuligheder.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten