Opinion: Naturlov til afstemning

Det er blevet et politisk flertalsdogme, at velfærdssamfundets behov for at afbrænde fossilt kulstof til den nødvendige energiproduktion er skyld i et forøget CO2-indhold i atmosfæren, og at dette forårsager stigende temperatur. Men der er noget der halter i det naturvidenskabelige regnestykke.

Før det danske velfærdssamfund kom op i omdrejninger, blev CO2-indholdet i den globale atmosfære målt til rundt 0,030 volumenprocent, og nu opgives der typisk en værdi på 0,033 pct. Så vidt så godt, men for luftarter gælder Avogadros Lov: "Lige store rumfang af forskellige luftarter indeholder ved samme tryk og temperatur lige mange molekyler."

Det medfører, at såfremt afbrændingen af fossilt kulstof er årsag til stigningen i CO2-indholdet i atmosfæren, må der nødvendigvis være et tilsvarende fald i atmosfærens iltindholdet, idet ilten (O2) er medgået til dannelsen af dette CO2. Men dette er ikke tilfældet.

Iltindholdet er nu som før 21 volumenprocent, idet det dog er lykkedes professor Ralph F. Keeling at måle sig frem til et fald på et par milliontedele, der dog er så lidt, at det intet forklarer.

På diverse miljøhjemmesider forsøges med alle mulige forklaringer på fænomenet, idet nogle åbenbart ønsker, at velfærdssamfundet abso-lut skal have skylden for en temperaturstigning og den spåede globale katastrofe. En af de mest brugte forklaringsmodeller er en forøget iltproduktion i plantevæksterne på grund af stigningen i CO2. Men forklaringen holder ikke, for i så fald ville samme planter have optaget tilsvarende CO2-mængder, og der ville så ikke være nogen CO2-stigning.

Men når der åbenbart over det sidste halvt hundrede år er sket en CO2-stigning, uden tilsvarende fald i iltindholdet i atmosfæren, må dette ekstra CO2 være kommet fra en anden kilde end fra fossilt kulstofs reaktion med luftens ilt i velfærdssamfundets tjeneste.

Måske er forklaringen, at solaktivitetens dokumenterede indflydelse på Jordens klima har øget temperaturen, og at det er denne temperaturstigning, der har medført frigivelse af tidligere bunden CO2, f.eks. fra permafrostområde? Måske er det slet ikke vores velfærdssamfund, der er årsag til nogle af de registrerede ændringer i atmosfære og klima?

Faktisk er det hele formentligt ganske naturligt og sker efter naturlovene og derfor helt uden for politisk kontrol. Det er derfor ikke noget, der kan stemmes om i politik eller ændres på af hverken FN eller et dansk Folketing.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Tak Bertel

Naturligvis skal naturlovene være opfyldt også af jordens klimamodeller. Det gælder både massebalance og energibalance.

Desværre har jeg ikke fundet målinger og beregninger, som kan vise, hvordan det ligger til under den pågående klimaudvikling.

Er der nogen, som kan hjælpe os, spørger Tyge?

 • 0
 • 0

Hej Bertel,

Dit indlæg rejser en del spørgsmål:

Mens stigningen i CO2 indhold er steget med ca 100 ppm under industrialiseringen udgør iltindholdet i atmosfæren ca 210.000 ppm. Er du virkelig sikker på at den smule ilt som afbrændingen af fossile brændstoffer har forbrugt ikke mangler i regnskabet. Hvor nøjagtigt (med hvor mange sikre decimaler) kender man iltindholdet i atmosfæren i den præ-industrielle tid?

Hvor har du fundet diskussioner på nettet om dette ejendommelige problem (kan du give links?) og og hvor forestiller du dig at CO2 produceret fra de fossile brændsler er blevet af hvis ikke de er endt i atmosfæren?

Endelig - hvorfor synes du det er et "dogme" at afbrænding af fossile brændstoffer har øget CO2 indholdet i atmosfæren. Er det ikke bare fysik?

Mvh Søren

 • 3
 • 0

Problemet er netop, at der ikke findes hverken målinger eller beregninger der viser den samlede fysik i sammenhængen imellem afbrænding af fossile stoffer og atmosfære og klima, herunder atmosfærens forskellige gassers naturlige udveksling med klodens faste biologi. Hele teorien bag "CO2-politikker" er uden videnskabeligt fundament.

Det gælder også målingerne af iltindholdet tilbage i tiden. Men da CO2-indholdet i atmosfæren rent faktisk er steget i nyere tid hvor det har været muligt at måle på disse koncentrationer, har det også i samme tidsrum været muligt at måle de tilsvarende iltkoncentrationer. Og disse har jvf. Ralph Keeling ikke ændret sig som de burde såfremt det hele var så enkelt som CO2-politikerne påstår.

Hvis man spørger til problemet hos DMI svarer de, at der burde være denne sammenhæng, men at man ikke kender årsagen til at den ikke er der. Og så henviser de i øvrigt til biologer og geologer der måske kan forkalre sagen.

Og her har vi vel noget af sagens kærne: FN´s klimapanel består af 2611 personer der er politisk udvalgt med særlig hensyn til repræsentation fra de underudviklede lande. Og dem er der langt flest af i FN.

Så klimapanelet er bestemt ikke noget fagligt troværdigt panel, og de udvælger da ogse selv frit hvilke videnskabelige målinger og afhandlinger de ønsker at lægge ind i deres vurderinger, og hvilke de forbigår.

Så mit æriende var blot at påpege, at samfundet er i færd med at anvende milliarderne på et højest mangelfuldt grundlag der mest bygger på en oppisket stemning og en helt misvisende troværdighed til FN som organisation.

 • 0
 • 1

FN´s klimapanel består af 2611 personer der er politisk udvalgt med særlig hensyn til repræsentation fra de underudviklede lande

 • det er vist ikke en helt præcis beskrivelse af forholdene(?): Som jeg opfatter det, har IPCC (herunder de s.k. Working Groups) langt færre 'medlemmer' ('delegerede'), jf.: http://ing.dk/artikel/76817 'Medlemmerne' udvælger de videnskabelige bidrag (artikler, afhandlinger mv.), hvorpå IPCCs (WGs) rapporter skal baseres (idet IPCC ikke 'driver egen forskning') - det er antallet af forfattere til 'råmaterialet', der udgør ~2500; men det er altså kun ganske få (af disse), der 'tegner' mere end deres eget bidrag!
 • 1
 • 0

Pardon, jeg har kun min beskrivelse af hvem i alverden ICPP er på anden hånd, men vægtningen på deltagelse fra U-landene har jeg dog fra DMI´s hjemmeside. Men den omstændighed, at så store beslutninger som klimapolitikken besluttes på grundlag af en i bredere kredse ganske ukendt personkreds hvis baggrund og kompetencer vi ikke kender, gør vel kun hele sagen endnu mere betænkelig.

 • 0
 • 1

Hans Henrik har på kort form givet en helt korrekt beskrivelse af situationen som jeg ser det. Hvis du er interesseret i det her - hvad du bør være - skulle du også sætte dig ind i tingene. De politiske beslutninger vedrørende klimasituationen tages ikke af forskere, men af politikere, altså ikke en ukendt personkreds. Kan du foreslå en bedre metode er du velkommen, men det er en meget åben proces med fuld offentliggørelse af såvel IPCC' anbefalinger såvel som det videnskabelige baggrundsmateriale. .

Politikerne har nedsat IPCC for at blive rådgivet bedst muligt om hvad der er ved at ske som resultat af vor fossile teknologi og der er gode fysyske grunde tilk at tro at en ændring af atmosfærens sammensætning vil give sig udslag i ændring af klimaet.

Forskerne er udvalgt på grundlag af deres professionelle meritter. Man kan altid diskutere hvordan det burde gøres, men det er opløftende at man fra politisk hold har søgt at få systematisk og faglig velfunderet rådgivning baseret på den bedste forskning der findes således at de politiske beslutninger hviler på et fagligt sundt grundlag.

Det ændrer ikke at der altid vil være modstand og teorien om den menneskeskabte opvarmning er naturligvis ikke bevist, blot sandsynligjort. Heri afviger den ikke fra enhver anden teori idet teorier per definition ikke kan bevises - kun modbevises. Der er gjort mange forsøg på at modvise teorien, indtil videre uden held - efter min mening.

Under alle omstændigheder er valget om vi skal handle eller ikke handle dvs udfase eller ikke udfase brugen af fossile brændstoffer (såvel som andre teknologier som skaber væsentlige mængder af drivhusgasser. Hvis vi ikke handler og teorien er rigtig står vi i værste fald overfor katastrofale forringelser i vores livsgrundlag, hvis vi derimod handler og teorien viser sig at være forkert lider vi kun ringe skade. Faktisk vil udfasning af fossilt brændsel under alle omstændigheder have en masse fordele - selvom olieselskaberne ikke ser sådan på det.

Derfor bør vi handle.

Mvh Søren

 • 1
 • 0

Hans Suess gjorde gjorde for mange år siden opmærksom på, at gammelt kulstof (C) i kul, olie og naturgas m.m. manglede kulstof-14 (som var henfaldet ved beta-henfald), mens "nyere" kulstof bundet i planter og dyr indeholder C-14, der hele tiden nydannes i den øverste del af atmosfæren. Derfor kan man måle, når der tilsættes gammelt kulstof til et reservoir som fx atmosfæren.

Med C-12 og C-13 kan man også få oplysninger om kulstoffets oprindelse (fx vulkansk frigivelse eller afbrænding af fossilt brændsel). Derfor har man mulighed for at følge de forskellige kulstofstrømme på jorden.

Der er mange år siden, jeg interesserede mig for dissse teknikker, men på internettet kan man sikkert finde ajourførte oplysninger herom; led efter Suess effect

De atmosfæriske kernevåbensprængninger omkring 1960 fremkaldte ekstra C-14 i atmosfæren. Det generede i nogle år målinger og beregninger. Men effekten herfra er nået til (næsten) ligevægt og der kan igen måles og regnes.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten