Opinion: Afbureaukratisering og kvalitetsreform lover godt

Midt under statsminister Anders Fogh Rasmussens forhandlingerne efter folketingsvalget leverede Akademikernes Centralorganisation den 21. november et forslag i 12 punkter til et nyt regeringsgrundlag. Forslaget druknede i mediernes politiske kandestøberier, og her følger et resumé til sammenligning med dét, der faktisk blev resultatet:

Afhjælpning af arbejdskraftmangel

"I 2006 var det fjerde år i træk, at personaleomsætningen i staten satte nye rekorder. Særligt for akademikere er omsætningen høj - højere end for øvrige faggrupper. Den offentlige sektor skal igen være lige så attraktiv som den private. Regeringen vil derfor iværksætte en ledelses- og talentreform i den offentlige sektor med initiativer, som skal sikre bedre ledelse, bedre innovationsmiljøer, bedre talentpleje og bedre lønvilkår.

I forhold til det generelle udbud af arbejdskraft skal den nye skattekommission gennemføre omfattende analyser af sammenhængen mellem det marginale personbeskatningsniveau og villigheden til at arbejde for danske virksomheder eller offentlige institutioner."

Afbureaukratisering af den offentlige sektor

"I aftalen fra forhandlingerne af kvalitetsreformen blev der aftalt, at der er behov for en forenklingsindsats vedrørende regler, dokumentationskrav og forbedring af arbejdsgange, og at medarbejderne vil blive inddraget i dette arbejde. Regeringen vil ud fra denne aftale prioritere, og stå i spidsen for en omfattende afbureaukratisering af hele den offentlige sektor...

Ved at måle administrationsbyrden systematisk vil kommuner og regioner få betaling for administrative meromkostninger via bloktilskuddet fra staten...Der er behov for at frigøre værdifulde ressourcer til centrale velfærdsopgaver, og det kan ske via en systematisk regelforenkling."

Bedre ledelse i den offentlige sektor

"I trepartsdrøftelserne er der indgået aftale om en samlet indsats for at forbedre den offentlige ledelse... En styrket indsats på ledelsesområdet i den offentlige sektor er en forudsætning for at løse de offentlige opgaver på den mest smidige og ressourceeffektive måde, samtidig med, at god ledelse vil være en forudsætning for, at den offentlige sektor fortsat kan rekruttere og udvikle gode medarbejdere."

Omlægning af dagpengesystemet og rådighedskontrollen

"Regeringen vil analysere det nuværende dagpengesystem og rådighedskontrollen med henblik på at forberede reformdrøftelser med arbejdsmarkedets parter om en samlet dagpengereform fra 2010. Målet er gradvist at erstatte den meget bureaukratiske og ressourcekrævende rådighedskontrol, som finder sted i a-kasser og jobcentre, med nye økonomiske incitamenter... Dagspengesystemet skal i langt højere grad understøtte målet om at bringe de ledige hurtigt i ordinær beskæftigelse."

Flere højtuddannede i de danske virksomheder

"En lang række virksomheder står med et akut behov for højtuddannet arbejdskraft med mange forskellige specifikke kvalifikationer. Regeringen vil iværksætte en pakke af nye initiativer, som dels gør det lettere for virksomhederne at få de tilbageværende ledige højtuddannede bragt i spil til de ledige jobs og dels gør det lettere at få rekrutteret højtuddannet udenlandsk arbejdskraft med de relevante kvalifikationer. I en række særligt udvalgte lande vil der blive etableret rekrutteringsagenturer for det danske arbejds- og uddannelsesmarked i tilknytning til de officielle danske repræsentationer."

Flere unge skal gennemføre en videregående uddannelse

"I dag gennemfører 43 pct. af en ungdomsårgang en videregående uddannelse. Regeringens mål er, at mindst 50 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse i 2015... For at realisere 50-pct.-målet vil regeringen igangsætte et særligt udredningsarbejde med repræsentanter fra de forskellige uddannelsesområder, som inden udgangen af 2008 skal komme med forslag til initiativer, der kan mindske frafald og øge de unges generelle uddannelsesfrekvens.

Herunder er der behov for i særlig grad at belyse en række spørgsmål: Hvor godt er matchet i dag mellem uddannelsesvalg og den studerende? Har de studerende de rette forudsætninger? Tiltrækker de tre videregående uddannelsestyper de rigtige studerende?"

En aktiv sygefraværspolitik

"Sygefraværet i særligt den offentlige sektor er for højt, og det er et betydeligt samfundsmæssigt problem... Nedslidning af de offentligt ansatte, arbejdspres og stress kan medføre meget store problemer for de berørte og for de enkelte arbejdspladser. Regeringen vil derfor målrettet nedbringe sygefraværet i den offentlige sektor.

Dette skal bl.a. ske ved at få skabt større synlighed om sygefraværets omfang på den lokale arbejdsplads. Endvidere skal der være en klar belønning af offentlige chefer, der får skabt et bedre arbejdsmiljø og får reduceret sygefraværet."

Bæredygtig udvikling som ny målsætning for erhvervspolitikken.

"Den danske erhvervspolitik skal medvirke til at fremme en bæredygtig udvikling såvel miljømæssigt, socialt og økonomisk. Målet er, at Danmark skal være nummer ét i verden for så vidt angår kontrolleret brug af råvarer og arbejdskraft.

Regeringen vil derfor gå forrest i at definere miljømæssige krav til de processer og produkter, der gælder for det danske marked... Også danske serviceydelser skal brandes, så man i verden ved, at hvis man hyrer en dansk virksomhed til at levere service, så får man ydelser af højest mulig kvalitet."

Vidensoverførsel til mindre virksomheder

"Regeringen vil arbejde for, at de mindre og ikke så vidensintensive virksomheder i højere grad kan tiltrække højtuddannede og udvikle et systematisk og målrettet samarbejde med universiteter eller andre vidensinstitutioner. Regeringen vil foreslå konkrete initiativer, der bl.a. gennem økonomiske incitamenter kan understøtte de mindre virksomheders arbejde med at analysere deres udviklingspotentiale og tilskynde dem til køb af viden fra vidensleverandører.

"Proof of Concept"-ordningen skal videreudvikles så de bedste forretningsideer blandt forskere og ph.d.ere får en realistisk mulighed for kommerciel videreudvikling.«

Tiltrækning af udenlandske forskere

"Regeringen vil gøre en særlig indsats for at tiltrække og fastholde udenlandske forskere på alle niveauer. Regeringen vil derfor gennemføre en handlingsplan, som styrker kompetencerne til at kontakte, rekruttere, vejlede og støtte udenlandske forskere - både i de danske repræsentationer i udlandet og hos de myndigheder og institutioner, som tager imod forskerne i Danmark."

Ny kapital til grundforsknings- fonden

"Grundforskningsfonden har i en årrække etableret forskningscentre af en høj international klasse i Danmark og har dermed bidraget til resultaterne inden for den forskning, der tager udgangspunkt i forskernes egen nysgerrighed, har et langsigtet perspektiv og ofte foregår på tværs af kendte fagområder. Regeringen vil i forbindelse med den aftalte lovændring 2007/2008 sikre, at Grundforskningsfonden tilføres ny kapital, så den kan fortsætte sit virke.«

Flere vidensiværksættere

"De højtuddannede udgør en alt for lille andel blandt iværksættere. Jo mere uddannelse jo mere attraktiv synes tilværelsen som lønmodtager at være. Herved risikerer Danmark ikke i tilstrækkelig grad at kunne udnytte det vækstpotentiale og kilde til fornyelse som vidensiværksættere udgør. Dimittender fra universiteter og andre videregående uddannelsesinstitutioner skal derfor have mulighed for at modtage SU i et år, hvis de har en god idé til opstart af egen virksomhed."

Akademikernes Centralorganisations kommentar til regeringsgrundlaget

I en kommentar til det nye regeringsgrundlag, som blev udsendt den 22. november, skrev AC bl.a., at det er bemærkelsesværdigt, at kvalitetsreformen nu fået mere formel og endnu stærkere bindende status.

"Men inden for uddannelsesområdet er der ikke mange egentlige nyheder... Det er imidlertid glædeligt og bemærkelsesværdigt, at universitetsuddannelsernes pædagogiske niveau er blevet sat i centrum. Det kan forhåbentlig bruges som løftestang for bedre vilkår for undervisere og studerende på universiteter og andre højere læreanstalter."

"Der er ingen nyheder på forskningsområdet - der er blot nævnt de vigtigste initiativer fra Globaliseringsstrategien, herunder det allerede aftalte løft i forskningsbevillingerne og ph.d.-optaget og den nye model for kvalitetsbaseret fordeling af universiteternes basismidler, som pt. er udsat til 2009...

"Evnen til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft er tilsyneladende også en af grundpillerne bag regeringens forslag om, at der nedsættes en Skattekommission... "

"Med hensyn til hele den omfattende initiativpakke, som udløber af trepartsaftalerne og Kvalitetsreformen, er regeringsgrundlaget meget udførligt og tilsyneladende nogenlunde præcist med en omtale af de aftalte og tidligere varslede initiativer. Aftalen om afbureaukratisering har fået et selvstændigt afsnit og benævnes nu som "Afbureaukratiseringsreformen".

Denne opprioritering kan være et godt første skridt i forhold til AC-fællesskabets forventninger på området, skriver AC.