Ny screening: Her kan kystnære havmølleparker placeres

De danske kyster rummer plads til fire gange så mange kystmølleparker, som politikerne har vedtaget i første omgang. Det viser en spritny screening af de danske kyster foretaget af et ministerielt havmølleudvalg.

Udvalget er gået efter steder, hvor der er rigeligt med vind, og hvor møllerne ikke generer andre anvendelser af arealerne. Også vindmøllernes påvirkning af miljøet, sejladssikkerheden og det visuelle indtryk er inddraget. Udvalget fremhæver dog, at screeningen ikke udelukker, at kystnære havmøller kan placeres uden for de udpegede områder.

Nu sendes screeningen i høring de næste to måneder, hvorefter partierne bag forårets energiforlig skal mødes og finde ud af, hvordan udbygningen med kystmøller konkret skal ske.

Politikerne skal for eksempel diskutere, om kystmølleparkerne skal i udbud, eller om man vil give et fast tilskud til strøm fra kystmøller. Lokalt medejerskab af de kystnære havmøller vil også være til diskussion.

Placeringer langs åbne kyster

De 16 fundne placeringer udmærker sig ved at ligge langs de åbne kyster og ikke inde i fjorde og bælter. Tilsammen vil disse 16 steder kunne rumme 2.400 MW vindkraft, når man regner med, at parkerne højst er på 200 MW og ligger mindst 2 og højst 20 km fra kysten. Samtidig forudsætter man, at 20 pct. af arealerne til opstilling af møller udnyttes.

Dermed vil man altså i første omgang kunne nøjes med at anvende tre-fire af de udpegede områder for at nå målet om 500 MW kystmøller før 2020.

Rapporten antager, at de kystnære møller frem til 2020 nogenlunde vil svare til de møller, der kendes i dag, dvs. møller på en 3-5 MW effekt og med totalhøjder under 150-180 m. Det forudsættes også, at hver mølle nogenlunde vil kunne producere 3,5-4,5 mio. kWh pr. installeret MW ud fra vindforholdene på de udvalgte steder.

Omkring de visuelle forhold har udvalget taget udgangspunkt i nogle mindsteafstande fra møllerne og ind til kysten for møller op til 150 meter i totalhøjden:

Rummer kysten byer og sommerhuse, er det 3 km. Drejer det sig om fredede områder, er afstanden 4 km, og ved åbent land er det 2 km. Hvis møllerne er højere end 150 m, vil afstanden skulle øges forholdsmæssigt. F.eks. vil mindsteafstanden fra kysten til en 200 m høj mølle være 4 km ud for byer og sommerhusområder.

Væk fra sejlruter og naturreservater

Screeningen har på forhånd udelukket områder, hvor der allerede er givet tilladelse til en konkurrerende aktivitet, f.eks. råstofindvinding, store sejlruter eller stærkt besejlede områder (en bufferzone på 3,5 km er lagt omkring disse).

Alle Natura 2000-områder og områder med store fugletrækruter af international betydning er også undtaget, ligesom man er gået uden om fareområder og forsvarets skydeområder.

Endelig er eksisterende havmølleparker og andre infrastukturanlæg (f.eks. broer, rørledninger) inklusive deres eventuelle reservationszoner holdt ude. Også de inderste 2 kilometer fra land er friholdt overalt.

Med screeningen følger en række visualiseringer af de kommende kystmølleparker.

Dokumentation

Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten
Visualisering af kystnære møller

Emner : Vindmøller
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvor er så køen af dem som vil opføre alle møllerne som næsten kan lave el til konkurrencedygtig pris. Hidtil har de jo nærmest skulle trækkes til truget.

 • 0
 • 0

Lad os da droppe al det såkaldt vedvarende ressoucespild og bygge nogle nye kulkraftværker i stedet, det er der både fremtid og eksportkroner i (eller noget..)

 • 0
 • 0

Der er bl.a Havvind Århus Bugt A/S : http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=29490 Havmøller tættere på land kan bruges til at genskabe rev og fiskebestande. Alt hvad man putter i havet bliver en del af havet, og de lodrette flader tæt på overfladen samt den grove stenbund er glimrende steder for fisk, tang og krabber at leve og yngle.

Hvis man yderligere udvider fundamenterne med billige strukturer, mangedobles levestederne : http://www.navisen.dk/node/732 "Vi kunne godt tænke os, at man i fremtiden prøvede at designe fundamenterne for havmøller, så de i højere grad var tilpasset fiskene. Så man sagde – hvordan kan man få mest muligt kunstigt reveffekt ud af det?"

Jeg tror også at Harboøre-møllernes lokale ejere vil overveje kystmøller i deres område - de møller har omtrent verdensrekord i produktion.

 • 0
 • 0

Når jeg kigger på kortet, så ser det ud som om, at flere lokaliteter er placeret så tæt på hinanden, så der opstår skyggeeffekter, som bringer vindmølleparker ind i læbælter af af andre parker.

 • 0
 • 0

Lad os da droppe al det såkaldt vedvarende ressoucespild og bygge nogle nye kulkraftværker i stedet

Peter Herløv: kulkraften kommer af sig selv, jo mere vindkraft vi bygger. Netop fordi vindkraft er spild af penge, er man nødt til at finde en stabil energikilde.

 • 0
 • 0

Skulle vi ikke holde dialogen inden for rammerne for hvad det brede flertal i Folketinget står for, uanset om det Venstre eller Socialdemokratiet. der sidder på statsministerposten, nemlig kul ud og vedvarende energi ind. Vi kan så diskutere balancen i vores energisystem mellem forskellige teknologier. Vi bor trods alt ikke i Polen, som gør alt for holde fast i kul.

 • 0
 • 0

Hvis meningen er at vindmøller en gang for alle skal lægges for had, er det jo et glimrende forslag, som det ministerielle havmølleudvalg har fremlagt. Tanken om kystnære møller er nemlig så absurd, at det er vanskelig at begribe, for siden 1937 hvor bl.a. de danske kyster jo heldigvis blev fredet, har vi jo netop værnet om dette fælles arvesølv.

Men lad mig lige notere følgende for at sætte det absurde i perspektiv:

1) Da Nysted og Horns Rev I Havvindparker blev anlagt, blev dette fulgt af et miljø overvågningsprogram, ikke kun mht. flora og fauna, men også mht. mennesker. Og skønt Nysted Havpark blev anlagt cirka 10 km fra den Lollandske kyst, var borgerne på de kanter villige til at betale 1000 kr. om året for, at denne park var blevet flyttet længere ud.

2)Og hvad nytter lige 2400 MW vindkraft mht. eksempelvis CO2? Tja, sagt på en anden måde, så skal der altså dobbelt så mange MW til, bare for at holde trit med den udledning af den CO2, som flytrafikken der benytter sig af Kastrup Lufthavn udleder.

3) Og endelig, vi har jo masser af plads til at anlægge deciderede havvindparker, og nej, det behøver ikke at blive dyrere end kystnære, eller for den sags skyld landmøller. Hvis det altså gribes rigtig an! Hvorfor myten om at havvind er rasende dyr har fået lov at leve så længe, og i øvrigt stadig lever, bør undre, for dykkes der ned i tallene, så viser det sig, at elprisen stort set er den samme som de landmøller leverer til.

I øvrigt, føler man sig at være i et for godt humør og gerne vil have dæmpet det en anelse, jamen, så kig på visualiseringerne vedr. kystnære møller, der som sædvanlig når det drejer sig om at fremelske vindmøller, er så misvisende, at det grænser til manipulation.

En gang for alle: skal vi vindkraft, og lad os da antage den præmis, skønt bidraget fra møllerne er yderst beskedent set i forhold til vort samlede energiregnskab, så skal de etableres på det åbne hav.

 • 0
 • 0

ifølge vragguiden.dk ligger der mange vrag og en sejlrende, der hvor de vil placere det område i nærhed af sydlangeland. plus at de vil blive meget uvenner med de lokale fiskere, da det er et meget attraktivt fiskeri område for erhvervs fiskere.

 • 0
 • 0

Jeg synes der er grund til at rose udvalget for at tænke mest muligt ind i udgangspunktet. Lad os nu afvente høringen.

Men hvorfor sætte en begrænsning. Generne for naboerne på land er dog langt større.

 • 0
 • 0

.. uvenner med de lokale fiskere, da det er et meget attraktivt fiskeri område for erhvervs fiskere.

De kunstige rev møllefundamenterne bidrager med vil sikkert opveje generne af at få en "mølle" i trawlet. :-)

 • 0
 • 0

de kunstige rev er der jo i forvejen i form af gamle skibs vrag og lign.

for det andet ligger der lille by, lige ud for det udpegede område. Den lever næsten udenlukkende af indtægter fra lystsejlere. jeg tror ikke der er ret mange der har lyst til, at sejle igennem en forhindrings bane for at sejle ind til Bagenkop. for det andet er vores ø i forvejen spækket med vindmøller på land.

 • 0
 • 0

@Jan Williams:

2)Og hvad nytter lige 2400 MW vindkraft mht. eksempelvis CO2? Tja, sagt på en anden måde, så skal der altså dobbelt så mange MW til, bare for at holde trit med den udledning af den CO2, som flytrafikken der benytter sig af Kastrup Lufthavn udleder.

Nu er vindkraft jo ikke beregnet til at fortrænge CO2-udledning fra fly, da fly som bekendt ikke er eldrevne.

Vindmøller fortrænger CO2 og anden udledning fra fortrinsvis kulkraft.

Alligevel ser jeg nu gerne du beviser at der udledes CO2 fra Københavns Lufthavn, af et energiforbrug svarende til det dobbelte af 2400 MW havmøllers elproduktion.

Kontroversielle påstande skal ifølge debatreglerne følges op med stærk dokumentation, så jeg håber du har styr på dokumentationen for den påstand.

Og hvorfor ikke tage din påstand i pkt 1 med i samme ombæring:

skønt Nysted Havpark blev anlagt cirka 10 km fra den Lollandske kyst, var borgerne på de kanter villige til at betale 1000 kr. om året for, at denne park var blevet flyttet længere ud.

 • Denne brillerer ligeledes i komplet mangel på dokumentation, og husk; her lever en spontan udtalelse fra enkelt borger eller to ikke op til kravet om 'stærk dokumentation'!

Jeg er enig i at vindmøller både fungere bedst, er nemmest at integrere i elsystemet, og undgår at være til unødvendig gene for omgivelserne, når de placeres som rigtige havmølleparker.

Det behøver ikke opbakning af udokumenterede påstande.

 • 0
 • 0

ifølge vragguiden.dk ligger der mange vrag og en sejlrende, der hvor de vil placere det område i nærhed af sydlangeland.

Hvorfor skulle det være et problem at der er mange vrag i området??? Og jeg tror også at de er kloge nok til ikke at placere vindmøllerne i sejlrenden!

plus at de vil blive meget uvenner med de lokale fiskere, da det er et meget attraktivt fiskeri område for erhvervs fiskere.

Vindmøller - og hvad der eller smides i havet af ikke giftige sager - vil altid berige havmiljøet ved deres funktion som kunstige rev. Synd at man tidligere har tilladt stenfiskere at opfiske de danske stenrev.

 • 0
 • 0

Til Søren Lund

Din tone er mildest talt kedelig og det må du naturligvis selv om, thi jeg agter ikke at belære andre i, hvordan man vil gebærde sig, men fint du tilspørger:

1) I gennemsnit ekspedere Kastrup Lufthavn hverdag 62.000 flyrejsende og da de ligeledes i gennemsnit udleder omkring 225 kg CO2, bliver det totale månedlige udslip på mere end 400.000 tons CO2.

Og da de 20 stk. 2 MW møller på Middelgrunden jo nu har stået og snurret i ti år, og den sammenlagte produktion i de ti år svarer til en besparelse på cirka 400.000 tons CO2. Det vil altså sige, at der skal 2400 stk. 2 MW møller til bare for at holde trit med den CO2 udledning som flytrafiken via Kastrup Lufthavn, altså det dobbelte af de 2400 MW kystnære møller..

2) Bl.a. fra Havparker og miljø - Erfaringer fra Horns Rev og Nysted udgivet af Energistyrelsen, side 36-38, hvor nedennævnt ord er hentet fra.

"Når det kom til spørgsmålet om etablering af fremtidige mølleparker i flere små grupper eller færre men større grupper, tilkendegav mere end 70 % af de lokale og nationale respondenter, at de ville foretrække større og færre havmølleparker.

Selvom et flertal af respondenterne fandt, at de eksisterende havmølleparker havde en neutral eller positiv effekt på landskabet viste undersøgelsen en betydelig villighed til at betale for en placering af fremtidige vindmølleparker i en afstand af mere end 8 km fra kysten.

Blandt de nationale respondenter var der en betydelig vilje til at betale for placering af havmølleparkerne på afstande hvor den visuelle forstyrrelse er ret lille, dvs. op til 18 km fra kysten.

I undersøgelsen ved Horns Rev var respondenterne villige til at betale 261 kr. pr. husstand om året for at få udviddet afstanden fra 8 til 12 km fra kysten og 643 kr. pr. husstand om året for at få udviddet afstanden fra 12 til 18 km fra kysten.

I Nystedområdet var respondenterne villige til at betale næsten dobbelt så meget som i Horns Rev undersøgelsen."

 • 0
 • 0

@Jan Williams:

1) I gennemsnit ekspedere Kastrup Lufthavn hverdag 62.000 flyrejsende og da de ligeledes i gennemsnit udleder omkring 225 kg CO2, bliver det totale månedlige udslip på mere end 400.000 tons CO2.

Ad 1: Ifølge Energistyrelsens energistatistik for 2010, side 25, brugte Danmark 76 TJ i flybrændstof. I 2005 var de 107 TJ.

http://www.ens.dk/Documents/Netboghandel%2...

76-107 TJ = 21.000-30.000 MWh.

2400 MW kystnære havvindmøller, med en kapacitetsfaktor på 45% (selvfølgelig ikke placeret i læ af København), vil producere 9.500.000 MWh/år.

Blot til sammenligning!

Ad 2: Tak for din henvisning til "Havparker og miljø", som jeg ikke kendte til.

Mener du ikke selv - i lyset af din udtalelse - at ordene "Selvom [b]et flertal[/b] af respondenterne fandt, at de eksisterende havmølleparker havde en neutral eller positiv effekt på landskabet..." er værd at hæfte sig ved?

Kære Jan Williams,

Hvis min tone er kedelig, er det muligvis medfødt, hvilket jeg kun kan beklage ;-)

Jeg mener nu ikke at mit dokumentationskrav var formuleret i nogen specielt "kedelig" tone - hvilket heller ikke var hensigten.

Ovenstående viser jo med al tydeligt hvilken forskel dokumentation gør. Ofte forskellen fra tom retorik til fakta, som vi alle kan blive klogere af.

Det er såmænd kun derfor jeg - med debatreglerne i hånden - forlanger dokumentation.

 • 0
 • 0

Kære Søren

Men ikke desto mindre peger jo 70% af respondenterne på, at de foretrækker færre, men større havparker, netop på grund af det visuelle ... og sådan kan vi jo blive ved!

Og mht. til flybrændstof, vil jeg da mene, at du har fået kigget det forkerte sted i Energistatestik-2010, for kast et blik på side 20, hvor der står at luftfarten herhjemme står for et forbrug på 35 795 TJ. Og ligeledes, men ikke mindst, er al flytrafik til og fra Kastrup kun indenrigs?

Nå, jeg er bange for at vi ikke kommer videre, for det som i al sin enkelhed var mit mål, det var et påpege det absurde i at en alt for stor del af samfundets utvivlsomt flinke og medgørlige borgere desværre tuller rundt og bilder hinanden ind, at bare vi sætter møller op, så går det nok.

Ja for netop i Energistatestik 2010, klarlægges det jo i al sin tydelighed at det er og bliver en parentes: Danmarks totale energiforbrug var på 805 PJ og heraf dækkede vindmøller de 28,1 PJ ... altså mindre end hvad flytrafikken brugte!

Altså kort og godt, det er at betragte som en religion, og ikke en løsning på den enorme opgave der venter foran mht. til overgang til vedvarende energier til erstatning for de fossile brændsler. Et beskedent, og i øvrigt ustyrligt tilskud, jo da og fint nok, men heller ikke mere bliver det til. Og den erkendelse ville det være rart at vi som samfund nåede frem til.

Venlige hilsner Jan

 • 0
 • 0

Danmarks totale energiforbrug var på 805 PJ og heraf dækkede vindmøller de 28,1 PJ ... altså mindre end hvad flytrafikken brugte!

Det er stadig irrelevant hvad fly bruger, for de kan ikke flyve på strøm og kommer ikke til det de næste mange år pga. batteriers energitæthed.

Alene bil-industrien suger enorme mængder flydende brændstof som det vil tage årtier at erstatte med batterier, og alene dét bliver en stor opgave for vindmøller at forsyne - men de passer jo godt sammen.

 • 0
 • 0

Og skønt Nysted Havpark blev anlagt cirka 10 km fra den Lollandske kyst, var borgerne på de kanter villige til at betale 1000 kr. om året for, at denne park var blevet flyttet længere ud.

Og mod idioter kæmper selv guderne forgæves.

Mvh. en af de andre lollændere, som ikke er en af de 12 indavlede, forandringsangste tosser der mener vindmøller skæmmer mere end forladte huse, der falder sammen.

 • 0
 • 0

Jeg er helt enig med Jan Williams. Mølleplanerne er et utilgiveligt overgreb på vores flotte kyster. En stor mangel ved de manipulerende visualiseringer er i øvrigt at man ikke beskriver og vurderer møllernes uroskabende effekt i landskabet. Man kunne passende lægge nogle videoer ud på nettet, der viser denne virkning, samt inddrage borgerne i en vurdering af denne effekt.

Og så har vi heldigvis stadig Liberal Alliance, der som det eneste parti ikke støtter de vanvittige vindmølleplaner. Jeg håber de får et godt kommunevalg til næste år.

 • 0
 • 0

Findes dette firma ikke i form af Rigsrevisionen og mangler de ikke bare en liste med måske 25 - 50 kritiske forhold som de kan udspørge Energistyrelsen om. Her kunne vi (med mails) måske hjælpe Rigsrevisionen?

f.eks. Visualiseringen side 25

 1. (V25) hvorfor vises kun 8 møller når 99% af befolkningen der står på den strand vil se 24 møller ? Der ses igennem et "nøglehul" og møllerne til siden er dermed ikke med. Kan i forklare hvorfor i har valgt en så visning.
 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten