Ny regering vil droppe arbejdsmiljøafgift

Den nye beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) vil snarest indkalde arbejdsmarkedets parter til drøftelse af indsatsen i forhold til arbejdsmiljøet blandt andet for at finde en mere hensigtsmæssig måde at fremme et godt arbejdsmiljø end den nye nuværende afgifts- og certificeringsordning. Indsatsen skal være mere effektiv og prioriteres, så der tages fat på de alvorligste problemer først. Ydermere tages den tidligere regerings forslag til arbejdsskadereform op til nærmere eftersyn. Især de lange sagsbehandlingstider generer den nye regering.

Det fremgår af regeringsgrundlaget for den nye VK-regering, der betoner, at der skal sikres et godt arbejdsmiljø ved at inddrage og nyttiggøre al tilgængelig viden, der kan modvirke nedslidning, fysiske og psykiske belastninger.

Regeringen vil gennemgå arbejdsmiljøsystemets regler, central styring og bureaukrati med en tættekam. I stedet skal arbejdsmiljøet forbedres gennem dialog og samarbejde mellem medarbejdere, virksomheder, arbejdsmarkedets parter og regeringen. Nøgleordene skal være gensidig tillid, respekt og retssikkerhed for medarbejdere og ledelse.

Regler for færre virksomheder

Af konkrete planer fremgår det, at kun virksomheder med op til og med ni ansatte fremover skal have en sikkerhedsorganisation og gennemføre skriftlige arbejdspladsvurderinger, hvis arbejdspladserne frembyder en særlig risiko. I dag skal alle virksomheder med mindst fem ansatte have en sikkerhedsorganisation og alle virksomheder skal have en skriftlig arbejdspladsvurdering.

Ifølge regeringsgrundlaget vil den nye regering desuden gå i gang med at kigge den offentlige sektors arbejdsmiljø særligt efter i sømmene. Det gælder specielt for social- og sundhedssektoren, hedder det. Og så vil regeringen noget ukonkret ''støtte forskning i arbejdsmiljø''.

Regeringsgrundlaget stemmer umiddelbart overens med de tre forslag, som regeringspartierne og støttepartierne fremlagde tidligere i dette efterår. I et forslag stillede partierne krav om at ophæve den obligatoriske, skriftlige arbejdspladsvurdering i virksomheder med under fem ansatte, at liberalisere bedriftssundhedstjenesten, at hæve grænsen til ti ansatte for, hvornår virksomhederne skal etablere en sikkerhedsorganisation og at afskaffe mål- og rammestyringen af Arbejdsmiljørådets og branchearbejdsmiljørådenes aktiviteter.

Stækkede vinger i private hjem

Et andet forslag handlede om at forenkle Arbejdstilsynets beføjelser i private hjem. I følge det forslag, skal Arbejdstilsynet ikke længere have beføjelser over for midlertidigt husligt arbejde i private hjem og heller ikke ved arbejde, der udføres af en privatperson i eller på husstandens private bolig, herunder fritidsbolig og fritidsgrund eller på husstandens køretøj, båd m.v. Arbejdstilsynet skal ifølge det forslag desuden ikke kunne gribe ind ved arbejde, der udføres i private hjem for en arbejdsgiver.

Endelig har partierne bag den nye regering haft et forslag om at hjemmearbejde skal være undtaget for arbejdsmiljølovens regler om hviletid og fridøgn.