Ny kritik af Ida Auken efter 'slapt' svar om udsivning fra lossepladser

Flere miljøordførere har stillet kritiske spørgsmål til miljøminister Ida Auken (SF) om udsivning fra gamle lossepladser til nærliggende åer og vandløb efter Ingeniørens afdækning af, at gamle lossepladser er en bombe under miljøet.

Miljøministeren svarer nu blandt andre Per Clausen (E) og Benedikte Kiær (K), at hun 'finder det på tide, at hensynet til overfladevandet får en mere fremtrædende plads i jordforureningsloven'.

Ida Auken forklarer i sit svar, at indsatsen over for forurenet jord - herunder lossepladser - blev prioriteret efter, om det udgjorde en risiko for grundvand og human sundhed, da jordforureningsloven blev vedtaget i 1999, fordi det 'stod klart', at den offentlige opgave var meget 'stor og langvarig'.

Læs også: Hjælp ing.dk med at finde Danmarks farligste lossepladser

'Hensynet til overfladevandet fik en mindre fremtrædende plads i den offentlige indsats,' slår ministeren fast.

Mellem to stole

I årevis har gamle lossepladser, som nu er nedlagt og overdækket med jord, været et overset problem.

Myndighederne har haft fokus på grundvandet og ikke på, om udsivning fra lossepladserne forhindres af membraner, dræn eller andet - og om eventuel udsivning kan have en skadelig påvirkning af for eksempel vandløb, som ofte ligger i nærheden.

Men som Ingeniøren tidligere har beskrevet, har DTU Miljø nu påvist, at giftige stoffer som ammonium kan sive direkte ud i vandløb, søer og åer - også kaldet overfladevand.

Udsivning til overfladevand fra gamle lossepladser rammer ned imellem to stole rent lovgivningsmæssigt, fordi kommunen har ansvaret for vandløbene og regionerne har ansvaret for lossepladserne.

Det fik blandt andet tidligere fødevareminister Henrik Høegh (V) til at bede miljøminister Ida Auken svare på, om det er rigtigt, at der er et hul i loven.

Miljøministeren har nu svaret, at regionerne i dag har mulighed for at foretage en indsats over for jordforurening, der alene påvirker overfladevand (også et kommunalt vandløb), hvis 'tungtvejende hensyn til menneskers sundhed eller miljøet taler herfor'.

'Loven lægger dog ikke op til en systematisk indsats over for disse forureninger, og derfor arbejder Miljøministeriet lige nu på et lovforslag, der skal give mulighed for systematisk at løse problemer med gamle jordforureninger i forhold til overfladevand,' skriver ministeren videre i sit svar.

Regioner mangler pengene

Juraprofessor i miljøret på Københavns Universitet Peter Pagh kalder svaret et opkog af en ti år gammel diskussion.

»Med de bevillingsmæssige rammer til oprydning af gamle forureninger må det nærmest anses som udelukket, at regionerne foretager sig noget,« siger han og minder om, at det er flere år siden, tidligere miljøminister Karen Ellemann (V) annoncerede et lovforslag, der skulle ændre jordforureningsloven, så den medtager beskyttelse af overfladevand.

»Når det ikke er sket, er det af den simple grund, at man ikke kan overskue de bevillingsmæssige konsekvenser,« mener han.

'Nødvendige foranstaltninger'

Henrik Høegh og Benedikte Kiær har endvidere spurgt om ministerens holdning til, at Danmark ikke overholder EU's vandrammedirektiv, når vi lader giftige stoffer ramme vandløb og søer.

Direktivet bliver implementeret gennem 23 vandplaner, som trådte i kraft i december sidste år.

Vandrammedirektivet lægger op til, at overfladevand skal have opnået 'god tilstand' med udgangen af 2015, men ifølge flere eksperter, Ingeniøren tidligere har talt med, er sammenhængen mellem overfladevand og grundvand skrevet ud af vandplanerne.

Miljøminister Ida Auken svarer, at 'i det omfang, at en hidtil ukendt jordforurening, f.eks. i form af udsivning fra gamle, nedlagte lossepladser, eventuelt udgør en væsentlig miljøbelastning af et vandområde, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå dette.'

Peter Pagh giver ikke meget for det svar.

»På jævnt dansk betyder ministerens svar, at staten har pligt til at gribe ind mod udsivende forurening fra gamle lossepladser, hvis det betyder, at vandmålene ikke kan overholdes. Men der er ikke taget stilling til de bevillingsmæssige konsekvenser, så det fremstår ganske uklart, om staten så agter at opfylde den forpligtelse, som staten har påført sig selv med vandplanerne,« siger han.

Miljøordfører fra Venstre Henrik Høegh mener, at svaret fra ministeren er 'for slapt'.

»Havde det været fund af pesticider, var en handlingsplan hurtigt sat i gang. Jeg vil bede om en redegørelse for, hvordan sagen skal håndteres,« siger han.

Ingeniøren online ville gerne have præciseret, hvad ministeren mener med 'nødvendige foranstaltninger', men det har ikke været muligt at få svar på det inden offentliggørelse af denne artikel.