Nørreport fryses ned de næste 30 måneder

Den 18. marts går det interna- tionale arbejdsfællesskab - Co- penhagen Metro Constructione Group - Comet i gang med at omdanne jorden under Nør report Station i København til en kæmpestor dybfrossen tun dra, som skal forblive frossen de næste 30
måneder.
Det er første trin i fase 1 af den 30 måneder lange byggeproces, som skal resultere i en passager-tunnel (Transfer Tunnel) med tilhørende trapper mellem Metroen på Frederiksborggade og Nørreports regional- og S-togsperroner.Frysningen er nødvendig for at
sikre, at der ikke sker uhensigtsmæssige sætninger af Nørreport Stations fundamenter under etableringen af tunnelen, som foregår cirka 15 meter under jordoverfladen, men ganske få meter under S-togs- og regionaltogs-skinnerne.

Minus 24 grader

Selve indfrysningen sker ved hjælp af en række lodrette og vandrette fryserør. De lodrette, som der er cirka 70 af, bores ned i dybder mellem 14 og 20 meter, mens de fire sæt vandrette rør - i alt cirka 60 - ligger i fem lag i
dybder mellem 13 og 18 meter. Dermed er Comet i stand til at dybfryse jorden fra 19 meters dybde og op til cirka to meter under jordoverfladen i arbejdsområdet, som dækker et areal på cirka 40 gange 40 meter. Jordtemperaturen lige ved fryserørene
kommer ned på minus 24 grader, og det er to stk. 100 kW frysemaskiner, placeret oppe på jorden, som i de 30 måneder skal sørge for, at vinteren ikke forlader Nørreports undergrund. Fryseprojektet er i øvrigt designet af den engelsk/amerikanske ekspert,
som stod for frysning i Storebæltstunnelen. Her frøs man jorden forud for anlæg af forbindelsestunneller mellem de to hoved-tunnelrør.
Den 30 måneders arbejdstid er delt op i 6 faser, som skal bruges på en blanding af forberedende arbejde og så selve tunnel-graverier.
Under arbejdet er cirka 56 meter af S-togsperronen afspærret helt i 9 måneder, mens man resten af perioden kan færdes på en 1,75 meter bred passage på hver side af det afspærrede arbejdsområde.
For regionaltogs-perronen vil arbejdsområdet strække sig over et cirka 45 meter langt stykke, som vil være totalt lukket i 7 måneder og resten af tiden kun med en afspærring omkring trapperne fra tunnelen svarende til den færdige udformning.
- Vi har stor tiltro til, at tidsplanen holder, men når man har med underjordisk gravearbejde at gøre, kan man aldrig udelukke overraskelser, men også dem skulle der være taget højde for her, siger direktør i én af Comet-parterne NCC Danmark A/S,
civilingeniør Jørgen H. Spliid.

6 faser - 2 1/2 år
l Fase 1 tager 6 måneder. Her lukkes S-togsperronen på det omtalte cirka 56 meter lange stykke, hvor man etablerer arbejdsplads og starter med at grave to arbejdsskakte. For at forhindre skaktene i at falde sammen, er der - inden
udgravningen starter - skudt lodrette fryserør ned omkring skaktene, og de to frysemaskiner er gået i gang med den store nedfrysning. Fra skaktene skal de vandrette fryserør senere skydes ud. Perronen brækkes helt op og solide nye bærende bjælker
etableres som fundament for de nye søjler, der må etableres i stedet for perronens nuværende bærende søjler, som står i vejen for de kommende trapper fra gangtunnelen og op på perronerne.
l Fase 2 tager 4 måneder. Her begynder man at skyde de vandrette fryserør ud i jorden fra de to skakte på tværs af sporerne. Samtidig spærres regionalperronen af på et cirka 45 meter langt stykke, og man skyder lodrette fryserør ned i en række
parallelt med sporene for at af grænse fryseområdet. I disse fire måneder kan hele S-togsperronen bruges ud for arbejdsområdet dog kun i et 1,75 meter bredt bælte.
l Fase 3 er planlagt til 11 måneder. Her starter selve graveriet af tunnelen fra metrostationen på Frederiksborggade. Man graver hver af tunnelens sider så at sige i små ryk - og stiver af med forskalling, hvorefter man fortsætter hen til
S-togsperronen og videre under skinnerne til regionaltogsperronen. Begge perroner kan i denne fase bruges i fuld længde - for både Regionaltogsperronen og S-togsperronen dog stadig kun i et 1,75 meter bredt bælte på hver side af arbejdsområdet.
l Fase 4 varer 3 måneder. Her etableres det endelige tunnel tværsnit hen til under S-togsperronen det vil sige at vægge, loft og bund støbes og graves ud. Anlæg af trapper fra tunnel til perron påbegyndes. S-togsperronen er totalt lukket på
arbejdsstykket i fase 4. Regionaltogsperronen er åben.
l Fase 5 varer 3 måneder. Tunneltværsnittet etableres på det sidste stykke hen til Regionaltogsperronen, som er totalt lukket på arbejdsområdet. Man anlægger trapper op til perronen, som skulle være helt færdig efter denne fase. S-togsområdet er
åbent.
l Fase 6 varer 3 måneder. Her lægges sidste hånd på værket på S-togsperronen, hvilket blandt andet omfatter rulletrapper og det betyder, at det afspærrede perron-afsnit er åbent på de før omtalte 1,75 meter på begge sider af arbejdsområdet. n