Nordsjællands affaldsforbrænding står bag årelang forurening med et af verdens mest giftige stoffer

Illustration: I/S Norfors

Den er helt gal med udledningen af det giftige stof dioxin hos det fælleskommunale affaldsselskab I/S Norfors i Hørsholm.

Et nyligt påbud fra Miljøstyrelsen viser, at et forbrændingsanlæg har overskredet grænseværdien for udledning af dioxin i syv målinger siden efteråret 2014, senest to gange i 2018 og så igen i marts i år.

»Dioxiner og furaner er nogle af de giftigste menneskeskabte stoffer, der findes, og som har en irreversibel påvirkning af miljøet og ophobes i fødekæden. Anlægslinje 4 giver med sit høje røggasflow en væsentlig påvirkning af omgivelserne og har i samlet 3 år indenfor de sidste 5 år haft emissioner væsentlig over grænseværdien,« skriver Miljøstyrelsen i sit påbud til I/S Norfors 3. juli.

Det vækker kritik og hovedrysten hos Danmarks Naturfredningsforening, som ikke mindes en lignende sag i Danmark.

»Dioxiner er en af verdens 12 værste miljøgifte, så overskridelser i den her størrelsesorden er slemt for miljøet. Denne type målinger plejer at ligge et godt stykke under grænseværdierne, og det er første gang, jeg ser en overskridelse af dioxin på et dansk forbrændingsanlæg. Så den her sag er meget alvorlig,« siger miljøpolitisk rådgiver Jens Peter Mortensen fra Danmarks Naturfredningsforening.

Senest viste en måling på anlægslinje 4 i marts en markant overskridelse af dioxin-niveauet, og det fik affaldsselskabet til helt at lukke ned for anlægget i maj.

»Emissionen er på henholdsvis 0,27 og 0,32 ng/Nm3 (nanogram per kubikmeter, red.) i prøver udtaget henholdsvis 19. og 20 marts 2019. I mail oplyser Nordforbrænding (Norfors' tidligere navn, red.), at de den 22. maj 2019 har lukket anlægslinjen ned,« skriver Miljøstyrelsen.

Læs også: Rapport: Ufødte og små børn udsat for store mængder bly og hormonforstyrrende stoffer

I Miljøstyrelsens påbud til Norfors kan man se, hvor mange gange Norfors har målt dioxin-niveauet til at gå over de tilladte grænseværdier. Illustration: Miljøstyrelsen

Tre år med overskridelser

Det er langtfra første gang, at det nordsjællandske forbrændingsanlæg har problemer med at overholde grænseværdierne, der er beskrevet i den miljøgodkendelse, som virksomheden fik tilbage i 2004.

»Som det fremgår (...) har der siden 2014 været adskillelige driftsperioder med overskridelser af grænseværdien for dioxiner og furaner på anlægslinje 4. Da præstationskontroller skal være repræsentative for periodens drift, kan det overslagsmæssigt beregnes, at anlægslinje 4 siden efteråret 2014 samlet har driftet i 3 år med overskridelser og 2 år med overholdelse af grænseværdien,« skriver Miljøstyrelsen i sit påbud.

Den reelle udledning af dioxiner kan vise sig at være meget større. For målingerne foretages kun, når anlægget kører gnidningsfrit.

»Målingerne foregår kun under normal drift, og ikke under opstart eller ved unormal drift. Så de faktuelle udledninger af dioxiner kan være meget større. Når målingerne er så høje i normal drift, er det et tegn på, at noget er helt galt,« fremhæver Jens Peter Mortensen fra Danmarks Naturfredningsforening.

Læs også: Nyt dansk filter renser røgen fra brændeovne

Svært at se dioxin-fald i naturen

Tidligere var forbrænding af affald i forbrændingsanlæg den største kilde til forurening med dioxin, men her har indførelsen af krav om bedre forbrænding og rensning af røgen ført til, at udslippene er faldet med 94 pct. – til trods for at mængden af forbrændt affald er mere end fordoblet. Bedre rensning af røgen fra forbrændingsanlæg er udpeget som en væsentlig årsag til, at det danske udslip af dioxin blev reduceret med 68 pct. fra 1990 til 2004.

Dioxin-forureningen af naturen er dog ifølge Miljøstyrelsen ikke faldet tilsvarende. Sådan lyder det bekymret fra Danmarks Naturfredningsforening.

Dioxiner er blandt andet giftige, fordi de bioakkumuleres, hvilket betyder, at levende organismen optager mere, end de udskiller. Dermed bliver koncentrationen af en miljøgift større i en levende organisme end i dens omgivelser.

»Dioxiner bioakkumuleres og kan give kræft hos mennesker og deformationer hos nyfødte, ligesom det har en voldsom påvirkning på dyr og naturen. Vi kan se, at dioxin-niveauet stiger i naturen, blandt andet i laks fra Østersøen, men det er svært at fastslå, hvor det kommer fra,« siger Jens Peter Mortensen.

Ingeniøren har forsøgt at få en kommentar til påbuddet fra Norfors, men her oplyser administrations- og økonomichef Lars Folke, at de ikke har mulighed for at kommentere på sagen før til august. Ingeniøren har også forsøgt at få en kommentar fra bestyrelsesformand Morten Slotved, der er borgmester i Hørsholm Kommune. Det har heller ikke været muligt.

Læs også: 40 kommuner skal genanvende plast på nyt fælles anlæg

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Miljøstyrelsens egne målinger i 2017 af dioxin fra nyere brændovne viste i snit 27 ng/kg afbrændt træ (dog meget stor spredning). Effektiv forbrænding og lokalt træ gav højeste værdier (træet måske pga. højere salt-indhold). Antager man, at folk typisk brænder 1-2 kg træ af i timen og hvert kg træ giver ca. 8 m3 røggas, fås 3,4-6,7 ng dioxin/m3. Hvor udledningen for Nordfors var ca. 0,3 ng/m3.

https://mst.dk/service/publikationer/publi...

Brændeovnene udleder dioxinen i 5-10 meters højde i boligområderne, hvor Nordfors affaldsforbrændings emission vel sker i industriskorstens-højde?

Hvorfor giver MST påbud til Nordfors, men ikke til brændeovnene? Miljøstyrelsen mener, at Nordfors' udledning er "et alvorligt problem", mens det af styrelsens Miljøprojekt fremgår: "Selvom der er forhøjet dioxinkoncentration i luften omkring lokale kilder som brændeovne, medfører det ifølge Dio-xinmåleprogram Statusrapport april 2005 /14/ ikke nogen væsentlig sundhedsmæssig påvirkning af beboerne, fordi den mængde dioxin, man kan indånde og optage fra luften, er forsvindende lille i forhold til både den optagelse af dioxin, der er fra indtagelse af fødevarer og den tolerable daglige dosis (TDI), som er fastsat af WHO".

Hvordan hænger dette sammen? Enten må de ved Nordfors målte dioxin-niveauer i virkeligheden være sundhedsmæssigt totalt ligegyldige eller også hersker der en "lex Brændeovn", som får myndigheder og politikere til ikke at kunne eller turde begrænse udbredelsen af disse anlæg? Kunne Ingeniøren ikke spørge lidt ind til dette?

 • 19
 • 18

Nu er jeg selv brændovnsejer og en af “synderne” men tænker ikke mængden af røg vi årligt udleder kan sammenlignes med den mængde røg Nordfors udleder årligt. Så selvom vores røg skulle indeholde 10 gange så meget kan denne forurening vel ikke sammenlignes. Nuvel jeg er ikke ene om og “synde” så selvfølgelig skal antallet af brændeovnsejere tages med i betragtningen. Det kunne være interessant og se denne sammenligning idet det må give en mere reelt sammenligning end blot at “vores” røg forurener 10 gange mere.

 • 16
 • 6

Kom nu ikke alt for godt igang. Brændeovne,bio- og affaldsforbrænding giver ca 40PJ CO2 fri og billig varme årligt At det så er 100 gange så skadeligt som hvis den samme varme kom fra KK inklusiv Tjernobyl er en biting.

 • 12
 • 16

Please Niels Abildgaard, lad os nu holde os til emnet og ikke inddrage KK debatten i dette her. Affaldsforbrændingsanlæggene har jo nok at slås med ift Dioxin (og deres image med at producere CO2 fri energi.) - LOL - (let sarkasme kan være tilsat)

 • 12
 • 5

Nu er jeg selv brændovnsejer....tænker ikke mængden af røg vi årligt udleder kan sammenlignes med den mængde røg Nordfors udleder årligt. Så selvom vores røg skulle indeholde 10 gange så meget kan denne forurening vel ikke sammenlignes.

Det må jo være den endelige koncentration af dioxin i boligområderne, der er afgørende for menneskers påvirkning. Emissionen på 0,2 ng/m3 fra en høj skorsten må være en max-koncentration, og dennes bidrag til lokalkoncentrationen vil normalt blive væsentligt lavere pga. fortynding. På Norfors hjemmeside ses fine fotos af deres anlæg. Anlægget ligger i et industrikvarter (relativt langt til boliger) og skorstenen er nok mindst 30-50 m høj? Derfor må man forvente en pæn fortynding af de 0,2 ng.

Brændeovne udleder i snit 10 gange højere niveauer i indåndingshøjde i boligområderne, somme tider er skorstenens top 5-10 m fra naboens vindue. Ikke sjældent udmunder skorstenene lavere end boligerne omkring. Således hyppigt meget begrænset fortynding. Så selv om forbrændingsanlæggene måtte udlede flere m3 røg end brændeovnene tilsammen, må slutpåvirkningen være væsentligt lavere. Dette gælder for såvel dioxin som for en stribe andre kendte forbrændingsstoffer af sundhedsmæssig betydning.

Miljøstyrelsens dioxinmålinger fra brændeovne i 2017 er lidt højere end målingerne fra 2005 i den brændeovnsrige landsby, Gundsømagle, hvor man målte 2,86 ng dioxin-ækvivalenter/m3 røgluft.

Myndighederne har i årevis stillet relativt skrappe krav til de store anlæg og slappe eller ingen krav til de små. Forureningerne er flyttet derefter - forunderligt nok.

 • 10
 • 9

og skorstenen er nok mindst 30-50 m høj?

Lone - 100 mtr

"OML-beregninger viser, at Nordforbrændings eksisterende skorsten på 100 m er høj nok til at sikre, at immissionsgrænseværdierne ikke overskrides, selv under samtidig fuld udnyttelse af ovnlinje 4 og 5 og fuld kondensering på ovnlinje 5. Miljøstyrelsen vurderer, at den nye ovnlinje ikke medfører signifikant øget forurening med hensyn til luftforurening"

 • 9
 • 0

"Vi kan se, at dioxin-niveauet stiger i naturen, blandt andet i laks fra Østersøen, men det er svært at fastslå, hvor det kommer fra,« siger Jens Peter Mortensen"! Ja, det var jo håbet, at dioxinrensning på affaldsforbrændingsanlæggene (som har kostet meget strøm = ekstra CO2 til atmosfæren) ville nedbringe dioxinindholdet i Østersølaksene! Men, det sker ikke? Jeg har ladet mig fortælle, at det måske skyldes dioxin i ophobet spildmasse fra papirfabrikkerne rundt Østersøen? Nogen der ved mere om dét?

 • 7
 • 0

Så du mener altså det er godt nok at fortynde sig ud af problemet, bare det ikke falder ned i Nordfors kundeområde ???

Nej. Men jeg påpeger en uoverensstemmelse, og undrer mig nu på snart 20'ende år over, at luftforurening tages relativt set mere seriøst, når det kommer fra de store forbrændingsanlæg, men overordentligt afslappet, når rigtigt mange anlæg (vel 600.000-800.000 stks) udleder langt højere koncentrationer i boligområderne af dioxin og en stribe andre stoffer.

Miljøministeriet/Miljøstyrelsen burde selv forlængst have sat meget tydeligere ord på dette modsætningsforhold, og om ikke andet oplyst os og politikerne, hvad der hindrer indgribning over for brændeovnene (EU?). I stedet har Miljøstyrelsen i vid udstrækning curlet brændeovnsindustrien i en længere årrække. Det samme har de ministerier og styrelser (Energi- /Finans- /Skat-?), der har friholdt brændeovnene fra miljøafgifter ala de, som fx fjernvarmebrugere betaler.

Men selv om der slet ingen grænseværdier er for dioxin fra brændeovne, skal Norfos selvfølgelig ikke overskride deres egne grænseværdier herfor. Pga. akkumulationsrisikoen burde dioxin strengt taget slet ikke udledes, grænseværdi = 0.

 • 13
 • 5

Nu er jeg selv brændovnsejer og en af “synderne” men tænker ikke mængden af røg vi årligt udleder kan sammenlignes med den mængde røg Nordfors udleder årligt. Så selvom vores røg skulle indeholde 10 gange så meget kan denne forurening vel ikke sammenlignes

Joda, den kan den da sagtens.

Du skal blot sætte forureningen i forhold til den producerede varme.

Hvor meget dioxin producerer din brændeovn pr. kWh varme, den tilfører dit hus?

Hvor meget dioxin producerer Norfors pr. kWh varme, de leverer hos forbrugerne?

Hvis tallet for brændeovnen er højest, ville du kunne reducere dioxinudledningen ved i stedet at lade det forurenende Norfors producere din varme.

 • 13
 • 1

@Lone, stop nu din indebrændte hetz brændeovne.

Brug dine kræfter på at få fjernet alle el-afgifter (inkl moms) på strøm.

Jeg tænker der ikke vil være ret mange brændeovnsejere der gider fyre op i brændeovnen, hvis strømmen til en varmepumpe koster 60-70 øre/kwh (20-25 øre/kwh for at holde varmen)

Ligeledes vil rigtigt mange med gas/oliefyr sikkert også konvertere til strøm.

Alle bliver glade fordi prisen på strøm falder, ingen bliver sure fordi noget forbrydes, og luften bliver renere.

WIN-WIN!

Hvad vil du vælge du at bruge dine kræfter på? At gøre folk sure og fremstå som en bitter gammel kone? Eller gøre folk glade og fremstå som en positiv ældre dame med visioner for renere luft?

 • 9
 • 8

For mange år siden kom der et EU-direktiv der krævede at røggas fra affaldsforbrænding skulle opnå en temperatur på 900 grader for at destruere evt. dioxin. Nogen fortolkede det således at kunne processen ikke selv opnå den temperatur så skulle der indbygges gasfyr over forbrændingskammeret så temperaturen kunne opnås. Det har jeg været med til et par gange.

Jeg kender ikke noget til Nordfors og deres installationer, men for 25 år siden var jeg en tur i Sverige hvor jeg besøgte et anlæg der havde bedt om tilbud på eftermontering af sådan et fyr, jeg medbragte et fordelagtigt tilbud, langt billigere end de havde ventet, og så opstod dilemmaet, for man havde bedt om et meget dyrt tilbud for at kunne sige at det ikke var økonomisk muligt, så det blev et meget tåget afslag jeg modtog senere, hvad de i øvrigt gjorde med deres evt. dioxinudledning ved jeg ikke.

Men selv om man har disse gasfyr installeret er det jo stadig muligt at spare på gassen ved at indstille automatikken så de kun starter sjældent, og en del røg med for lav temperatur slipper forbi?

 • 6
 • 0

Vi danskere har en tendens til at sige det rigtige og gå mindre op i om vi også gør det! Nu er alting meget længe siden for mit vedkommende, jeg husker et besøg i Tyskland hvor det kom som et chok for nogle af deltagerne fra den kommunale varmeforsyning at man der ikke blot havde regler for udledning, men også havde streng kontrol og bødestraffe hvis de ikke blev overholdt! Men det er vi formentlig også blevet bedre til herhjemme i de forløbne 25 år?

 • 3
 • 0

"Ja, men de andre kører også for stærkt, hr. betjent".

Nu kan ældre damer være svære at argumentere med: For mange år siden inførte man 50 km fargrænse i byerne. En betjent stopper kort efter sådan en ældre dame på det lige stræk af Søllerødvej, og siger: De kørte 70 her hvor de kun må køre 50, hvortil hun svarer: Det kan ikke passe jeg var jo slet ikke kommet op i fart endnu :-)

 • 0
 • 0

Men selv om man har disse gasfyr installeret er det jo stadig muligt at spare på gassen ved at indstille automatikken så de kun starter sjældent, og en del røg med for lav temperatur slipper forbi?

Der er normalt ikke problemer med at få dioxinen brændt af i et affaldsforbrændingsanlæg. Som allerede nævnt kan du trygt stole på, at Norfors har støttebrændere på deres kedel, og at disse bliver brugt. Det kan myndighederne sagtens finde ud af at holde øje med.

Jeg kender ikke den konkrete kedel, men problemet med dioxin ved affaldsforbrænding opstår normalt i den kolde ende af en kedel, ikke i den varme ende. Når røggassen er kølet ned til nogle få hundrede °C, passerer den gennem et temperaturvindue, hvor dioxin kan dannes ud fra almindeligt forekommende stoffer i røggassen. Det er derfor vigtigt at få røgen kølet hurtigst muligt ned gennem dette temperaturområde, så dioxindannelsen ikke kan nå at finde sted.

Hurtig afkøling er normalt ret let at opnå med en almindelig economisersektion, hvor man har en forfærdelig masse konvektionshedeflade samlet på lille plads, så røgen bliver kølet ned på få sekunder. Men der kan være layoutforhold, der nødvendiggør en lang transportstrækning for røggassen, mens den befinder sig i temperaturområdet for dioxindannelse, og så bliver det mere problematisk.

 • 10
 • 0

Nu da debattråden alligevel ikke vil dø (og hende her tilsyneladende heller ikke):

I en tidligere, forgæves jagt på Norfos' skorstenshøjde (tak for oplysningen om de 100 m), faldt jeg over en nylig miljøgodkendelse af 14-06-2019 til afbrænding af imprægneret træ på virksomheden. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&e...

Tænkte at der kunne stå bare en lille smule om dioxin i den 77 sider lange godkendelse, der også indeholder det, man vist kalder en miljøscreening, men tilsyneladende ikke (medmindre jeg i den diagonale skimning overså noget). Dog er der et link til Mst's hjemmeside og via nogle underlinks kommer man omsider frem til en stribe rapporter om imprægneret træ, hvor der står både det ene og andet om dioxin og essensen er vel, at metallerne fra imprægneringen kan øge dioxin-indholdet væsentligt https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsf....

Jeg forstår ikke helt, hvorfor man ikke tager eksisterende dioxin-overskridelser op i en sådan godkendelse?

 • 2
 • 0

Vil man undgå at indtage dioxin og beskytte spædbørn og børn mod alvorlige sundhedsskader skal man undgå de økologiske fødevarer. Fødevarestyrelsens tal af det samlede indhold af dioxin og dioxinlignende PCBs viser at indholdet af dioxin og dioxinlignende PCBs som regel er foruroligende meget højere end i konventionelle fødevarer. Se kolonne "Sum dioxin og PCB" fra overvågningen i 2018 her : https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteColl... F.eks. er æg en af de fødevarer der har det højeste indhold af dioxin og dioxinlignende PCBs og her er indholdet i de økologiske æg 2-3 gange højere end i de konventionelle æg. Man skal altså undgå de økologiske produkter hvis man vil undgå dioxin og dioxinlignende PCBs. Gad nok vide hvorfor Danmarks Naturfredningsforening og Fødevarestyrelsen ikke går ud og advarer specielt gravide og familier med børn mod at spise økologiske fødevarer? Måske har vi brug for nogle nye kontrolinsstanser, der ikke fra politisk-øko-religiøs side er blevet pålagt at promovere økologiske fødevarer med særligt højt indhold af verdens allerværste og ekstremt sundehedsskadelige stoffer. I hvert fald er der her tale om at forbrugere der har spist mange økologiske produkter vil risikere at skulle trækkes med alvorlige sundhedsskadelige effekter i flere generationer (som anført i artiklen overføres dioxin fra mor til foster og spædbarn). Kvinder/forældre der har indtaget/købt særligt mange økologiske produkter har et godt grundlag for at sagsøge Staten og Fødevarestyrelsen, hvis deres børn rammes af dioxin- og PCB-skader, for Fødevarestyrelsen og mange andre statslige instanser har jo anbefalet forældre at bruge økologiske fødevarer - og i mange børnehaver serverer man udelukkende den dioxinholdige økologiske mad. At dioxinen i de økologiske produkter formodentlig bl.a. stammer fra brug af industrifiskeprodukter i de økologiske landbrug, dvs. den økologiske produktion er baseret rovfiskeri på de vilde fiskebestande, gør kun problemet endnu mere grotesk. Økologi skulle være naturligt, men hvornår har nogen set en høne eller ko spise fisk i naturen? Og er der noget som helst positivt i at fange truede vilde fiskebestande (med højt dioxinindhold) for at bruge dem som foder i økologiske industrilandbrug, som bruger vilde fisk som foder fordi de ikke kan producere økologisk proteinfoder til trods for at de økologiske landbrug modtager meget store mængder af kvælstofforsyningen (som er grundlaget for proteinfoderproduktionen) fra gylle fra konventionelle jordbrug. Er det ikke netop de de vilde fiskebestande og den vilde natur vi skal passe på ...

 • 1
 • 7

Lone var for 2 dage siden inde på følgende modsætning: Myndighederne har i årevis stillet relativt skrappe krav til de store anlæg og slappe eller ingen krav til de små.

Yes, her skal det huskes, at kravene til de store anlæg er kommet gennem et EU-direktiv fra for over 20 år siden; det var ikke noget de danske myndigheder ville. Og det er netop samme modvilje mod at sætte grænser for brændeovns-udledninger til luft, der gælder den dag i dag.

Tværtimod: Efter at Danmark var blevet foregangsland i dioxinforskning på små fyringanlæg, standsede Miljøministeriet i 2006 (1.indberetning til Stockholm-konventionen) forskernes idé om, at udfase brændeovne, hvis ikke de kunne rense udledningerne for dioxin. Pseudo-argument: vi vil hellere bruge træfyr til at nedbringe CO2! I dag er modargumentet: Det er så lille en andel af folks totale dioxin-indtag, der kommer via indånding. Altså er de danske myndigheder stadigvæk på højkant med kravene til de store anlæg. Og de tager fejl netop ved brændeovnene, som WHO Europe har konstateret i 2000: Er man udsat for punktkilder i nærheden, kan optaget via indånding blive livgeså høj som optaget via føden. Det giver tilsammen en fordobling! Endelig kommer indåndet dioxin let via næsen op til hjernen. Men det er den danske sundhedsstyrelse, der udbreder myten om, at indåndet dioxin ikke er noget problem (de har endda indsat sætningen om det i teknikernes dioxin-målerapport fra 2018, som Lone har omtalt). Fusk og forbrydelse!

 • 4
 • 0

Jeg undrede mig lidt over FO's angreb på økologiske produkter i en artikel om dioxin, men en en lille søgning gav svaret. FO er en varm fortaler for bæredygtigt landbrug.

/Bjørn

 • 7
 • 0

Finn O:

F.eks. er æg en af de fødevarer der har det højeste indhold af dioxin og dioxinlignende PCBs ....dioxinen i de økologiske produkter formodentlig bl.a. stammer fra brug af industrifiskeprodukter

Rolf D:

Er man udsat for punktkilder i nærheden, kan optaget via indånding blive ligeså høj som optaget via føden.

Der ses ganske rigtigt højere dioxin og PCB fx i økologiske æg med fiskemel som en stor kilde (bruges pga. essentielle aminosyrer), og man kan sætte spørgsmålstegn ved, om det mest naturlige også altid er det mest økologiske. Det har økologerne da også tænkt over et stykke tid: "Er fiskemel et økologisk fodermiddel?" https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&e.... Der arbejdes vist en del med nye kilder til disse aminosyrer, forhåbentlig dukker alternativer op inden for overskuelig tid.

Men også høns' ophold på udearealer, især i små hønsehold, kan give mere dioxin i æggene. I "DIOXIN OG PCB I ÆG FRA UDEGÅENDE HØNS KONTROLRESULTATER 2012-2013" viser fig. 2 op til en halvering af dioxin-indholdet i æggene efter nogle ugers indespærring af hønsene (omend stor spredning i resultaterne).

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteColl...

Forklaringen jf. fødevarestyrelsen: "...tyder på, at forureningen af jorden stammer fra atmosfærisk nedfald f.eks. fra brændeovne, halmfyr samt langtransport fra andre lande". Forklaringen dér kan ikke være fiskemel. I de små hønsehold får hønsene ekstra tid og plads til at finde føde særlig tæt ved huset med brændeovn og evt. udspredt aske mv.

Man anbefaler da også i "Vejledning til producenter om forebyggelse og håndtering af dioxin/PCB i æg, 2013" at man skal benytte brændeovne korrekt, undgå affaldsafbrænding og spredning af aske...

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&e...

Dog holder vejledningens første råd næppe: korrekt afbrænding jf. 'fyr fornuftig' reglerne. Netop korrekt fyring giver langt højere dioxin-dannelse end dårlig fyring som fx nattefyring (med særlig lav ilt-tilførsel, der giver stor partikeldannelse, højt kulilte-indhold og en stribe andre ubehagelige stoffer). Essensen er vel, at fiskemel og brændeovne helt skal undgås, hvis både hønseæg og mennesker skal være dioxinfri.

Hvor meget det store, diffuse dioxin-bidrag fra fortidens mere urensede affaldsforbrænding er til planters og jordens aktuelle dioxin på hønsearealerne, fremgår ikke af disse kilder. Jeg tænker, at ældre underlag med dioxin er blevet gradvist begravet /udskiftet, ikke mindst lige omkring gårdbygninger, så det er relativt nyere dioxinforurening, der er mest tilgængelig for hønsene(?)

 • 4
 • 0

Som beboer i området omkring Norfors' anlæg kan jeg se at artiklen i Ingeniøren har medført en del debat i lokalområdet. Hvor lidt fakta ville være rigtig fint, og havde håbet at finde noget her. Sammenligner jeg diskussionen på den lokale FB gruppe med diskussionen ovenfor, så finder jeg desværre mere konkret information og lødig diskussion på FB. Kunne vi eventuelt stramme lidt op her, og tage fokus på de konkrete problemer på værket, der ligger på grænsen mellem Hørsholm og Kokkedal.

Jeg er e-ingeniør, så jeg ved ikke meget om forbrændingsteknik, men har dog forsøgt at researche lidt selv, og har fundet ud af: * Området er reguleret ved EU norm EN-1948 * Der er flere metoder til kontinuert måling af dioxin/furanudslip, men da der kun foreligger halvårlige/kvartalsmæssige data, tyder det ikke på at værket benytter disse. Er her nogen, der ved noget mere konkret om dette? * Forskningen jeg har fundet tyder på, at dioxinen både kan opstå udfra forstadier i affaldsmaterialet og ved syntese fra bunden, og det er muligt at begge dele er tilfældet. Måske er her nogen, der ved lidt mere? * Der er enighed om at dioxinen opstår i de senere trin i processen, hvor røggassen køles ned og renses for andre stoffer. Dette passer meget godt med, hvad jeg har kunnet finde ud af om den problematiske linje 4 på Norfors' værk - at det vistnok netop er her rensningen foregår. Men det ville være godt med flere fakta - helst fra Norfors selv. * I det hele taget ville flere detaljer om processen og hvad Norfors allerede gør kunne hjælpe på en mere lødig diskussion, så der ikke bare er folk på FB, der kalder Norfors for "svin", og så mener de at det forklarer alting. * Grafen fra Miljøstyrelsen over udledning af Dioxin/Furaner viser meget store udsving. Der er perioder med meget lav udledning, og så pludselig en hel masse. Kunne man spørge Norfors om de kan se nogen sammenhæng mellem udsvingene og eventuelle fejl eller ændringer i processen på værket? * Miljøstyrelsens påbud noterer, at der i Norfors' rapport er tekst, der refererer til overskridelser i askeudslippet, som ikke fremgår af de indrapporterede tal. De tilskriver dette en "skrivefejl", men bare det at det pointeres viser, at det rejser et advarselsflag, for den slags uoverensstemmelser kan jo også være symptom på, at der er "fiflet" med tallene, mens teksten, som var uden tal, ikke er tilsvarende tilrettet. Men det kan jo også være en skrivefejl. Der bør vel bores i dette - det må være i alles, også Norfors', interesse at få opklaret/afkræftet den slags antydninger.

Hvordan kan der blive fulgt op på dette? Kan Ingeniøren evt. bidrage med journalistisk research her?

 • 4
 • 0

Vi er i den lykkelige situation at privilgerede velfærdere yder en masse affald som brændes af profitmaksimerende teknokrater, der sælger billig fjernvarme til de først nævnte snotforkælede møgdyr. Derved undgås det at tage KK alvorligt og det er så væmmeligt. Hvis der er KK strøm/varme nok er det måske muligt at behandle affald som et problem og ikke en billig varmekilde. Det er vildt ulækkert at diskutere tilladelige grænseværdier for dioxin fra CO2 fri fjernvarme.

 • 1
 • 4

Dårligt er blækket tørt, hvor vi svarer på hvad der skal til for at vores kommune kan blive en grønnere kommune.

Så er denne nyhed ude om at det fælleskommunale affalds- og forsyningsselskab Norfors lukker for meget gift ud og at anlægget i Hørsholm siden efteråret 2014 syv gange har overskredet grænseværdierne for udslip af giftstoffet dioxin og furan.

Klar tilståelsessag. Klare lovbrud, et affalds- og forsyningsselskab og en bestyrelse som intet har gjort for at udbedre forholdene. Løsningen var måske at der var brugerrepræsentanter i bestyrelsen for Norfors ... Vi ser frem til at høre nærmere om hvordan og hvorledes forholdene bliver bragt i orden ...

 • 0
 • 0

Der er flere metoder til kontinuert måling af dioxin/furanudslip, men da der kun foreligger halvårlige/kvartalsmæssige data, tyder det ikke på at værket benytter disse. Er her nogen, der ved noget mere konkret om dette?

Peter Michael - der tager du fejl. Værket skal udføre permanent kontrol med en AMS/ Automatisk målestation, der skal kvalitetschekes af f.eks. Force. Værket er i deres miljøtilladelse påbudt at indsende månedlige/ kvartalsvise rapporter hvor alle overskridelser indrapporteres

https://mst.dk/media/mst/Attachments/Tillg... https://mst.dk/media/94673/12-01-2016-norf...

At Dioxinen svinger så meget, er åbenbart deres problematiske Ovn 4 - det kan have noget revision af ovn 5 at gøre

 • 0
 • 0

Der er flere metoder til kontinuert måling af dioxin/furanudslip, men da der kun foreligger halvårlige/kvartalsmæssige data, tyder det ikke på at værket benytter disse. Er her nogen, der ved noget mere konkret om dette?

Peter Michael - der tager du fejl. Værket skal udføre permanent kontrol med en AMS/ Automatisk målestation,

Karsten: Af tillægget til miljøgodkendelse som du linker til, fremgår dioxin vist ikke af listen af stoffer, der måles for kontinuert.

Iøvrigt ses af det andet dokument, tilsynsrapporten fra 2015, at de har svært ved at holde sig over 850 grader C, hvorover dioxin forsvinder. Noget med ustabil teknik. Kan det være selve forbrændingen, der er problemet - så summen af primær dioxin sammen med de novo dioxin under afkølingen overskrides anlæggets rensningskapacitet? Eller er temperatur-problemerne fortid nu?

 • 0
 • 0

EN-1948 er kun den tekniske norm for langtids-overvågning. Hvis du med 'område' mener, hvilken lovgivning/bekendtgørelser, der spiller ind, er det relevant f.eks. at se på Danmarks 3.indberetning til Stockholm-konventionen om nedbringelse af POP-stofferne (Persistant Organic Pollutants), som Miljøministeriet har leveret sidste december. Hertil hører også dioxin, som Danmark har forpligtet sig til at nedbringe så langt som muligt. http://chm.pops.int/Portals/0/download.asp.... Kritik fra min side: http://braenderoeg.dk/news.php?id=115 (se især punkt 3 om Sundhedsstyrelsen som tavshedens mur). At dioxinmængderne i Danmarks luft er steget igen (efter 2004), er der ingen tvivl om. For det første er antallet af brændeovne og dermed afbrændt træ (uden røgrensing) blevet tredoblet siden omkring år 2000. Det der blev reduceret gennem den strenge EU-lovgivning angående affaldsforbrændingsanlæg, er sat til igen. Dels altså gennem brændeovnsbegejstringen (på trods af dioxin-forskernes advarsel), dels gennem vores ikke så smarte erstatning af kulafbrænding gennem træ-afbrænding. Der er bare slet ingen, der har slået til lyd for at måle dioxin på de ombyggede tidligere kulkraftværker (og varmeværker). - Har Miljøstyrelsen i den verserende sag om Hørsholm kun opgivet tal indtil 2004 for at dække over de senere års stigning?

 • 2
 • 1

Jeg husker at have læst en fagmands kommentar til dioxin: kun få typer dioxiner er skadelige, resten ville han med største fornøjelse spise som ymerdrys på morgenmaden.

Hvilke typer dioxiner er der mon målt på, og hvordan kvantificerer man skadeligheden med målinger, når dioxiner kan være så mange ting? Er der et enkelt tal som opsummerer det hele?

 • 0
 • 3

Dere har gennem tiden været forskellige systemer til at veje de forskellige dioxiner og furaner sammen alt efter deres giftighed. Der anvendes i dag mest I-TEQ, som står for internationale toksiske aekvivalenter. De enkelte komponters giftighed bliver udtrykt i forhold til 2,3,7,8-TCDD, som også kaldes 'Seveso-dioxin'. Tingene kan googles på.

 • 2
 • 0

Jeg har ikke set papirerne, men de bruger nok et mindre sæt af farlige dioxin-komponenter (jeg tror det er 17), som målingerne specificerer.

Desværre har der været så megen tavshed omkring dioxin som luftforurening, at vi opererer i mørket. F.eks. kender ingen de udledninger, som vores 'grønt' omstillede kraftværker frembringer, der fyrer med træpiller. I 2007 vidste man fra en undersøgelse af decentrale kraftvarmeværkers dioxinudledning fra forskellige brændsler, at træ udeldte mange gange større mængder af dioxin end de fleste andre brændsler (den farlige Seveso-dioxin pur). Men man gjorde kun det forkerte, nemlig udvide træfyringen både i store og små værker samt i mange hjem. Se hertil Solveig Czeskleba-Dupont (2008): Brænderøg og helbred. Fra kilde til krop (Forlaget CNAS).

 • 1
 • 0

Hej Rolf - ikke at jeg er enig; men tak for svaret.

Jeg kan se at når det blot er ren biomasse, er værkerne fritaget for Dioxin målinger. Er der mistanke om rene biomasse til fjernvarmevand udleder for meget dioxin?

 • 0
 • 0

Ja, der er fundet dioxin-udledninger fra decentrale værker med følgende overordnede resultat (dioxiner=PCDD/F) i % af den totale udledning fra disse værker: PCDD/-F 5 54 22 17 for hhv. naturgasfyring (5), affaldsfyring (54), halmfyring (22) og træfyring. Værdierne gælder første halvdel af 00erne. Kilde: Appendix 13 i NERI Technical Report no. 786 fra 2010 (Emissions from decentralised CHP plants 2007 - Energinet.dk Environmental project no. 07/1882; Project report 5 – Emission factors and emission inventory for decentralised CHP production). Om det er for meget, er uvist og i sidste ende et politisk spørgsmål. Værsgo rolf

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten