Ned med NOx-udslip fra biler og kraftværker

-

Det er nødvendigt at reducere udslippet af kvælstofilte fra biler og kraftværker så meget, som det er teknisk muligt og samfundsøkonomisk forsvarligt.

Det siger cand. scient. Eyvind Nygaard fra Skov- og Naturstyrelsen.

Baggrunden er et nyligt afviklet seminar, hvor 50 forskere så på og diskuterede de problemer, der er opstået med rødfarvning af rødgraner og omorika-graner i Vestjylland. Omkring ti procent af granerne i de berørte skovdistrikter er døde - eller vil dø. Der er over en faktor ti af 'den normale' dødsrate.

Kvælstofiltene spiller vigtig rolle i forbindelsen med rødfarvningen af granerne. Selv om Danmark internationalt har forpligtet sig til at reducere udslippet af kvælstofilte (NOx) fra biler og kraftværker, så måler forskerne fortsat højere og højere NOx-koncentrationer over det danske land. NOx-begrænsninger på kraftværkerne og katalysatorer på biler har endnu ikke samlet set båret målelig frugt.

FLERE SKURKE Kvælstofilte er imidlertig ikke den eneste 'skurk'. Forskerne nåede på seminaret frem til en række faktorer, der kan spille en rolle i dramaet om skovdøden. Tre disponerende faktorer indgår i den værste kategori. Kvælstofilte er imidlertig ikke den eneste 'skurk'. Forskerne nåede på seminaret frem til en række faktorer, der kan spille en rolle i dramaet om skovdøden. Tre disponerende faktorer indgår i den værste kategori.

Næringsstoffer: Den fremadskridende næringsstof-ubalance i skovene - som følge af afsætning af kvælstofilte - medfører caliummangel.

Klima: Fire milde vintre har betydet ændrede levevilkår for træerne.

Genetik: Importerede graner fra bl.a. Rumænien har ikke vist sig specielt egnede til danske forhold.

Tre udløsende faktorer gør sig gældende i den næstværste kategori: Ammoniak: Fordampning fra landbruget betyder overgødskning med kvælstof.

Ozon: Iltforbindelsen hører hjemme i 25 kilometers højde, men fungerer som en plantegift tæt ved jordoverfladen. Ozon dannes af kulbrinter, kvælstofilte og sollys.

Salt: Vestenvinden blæser salt ind fra Nordsøen.

Endelig peger forskerne på en enkelt medvirkende faktor.

Rødder/svampe: Træernes rødder og svampe drager gensidig fordel af hinanden i en såkaldt mykorrhiza-effekt. På grund af kvælstofiltene er balancen blevet forrykket til ugunst for begge parter.

FOR RINGE KONTAKT - Forskerne hælder mest til, at rødfarvningen skyldes en kombination af de milde vintre og ozonforgiftningen, men det er vanskeligt at kvantificere de enkelte faktorer. Det skyldes blandt andet, at der er for ringe kontakt Forskerne hælder mest til, at rødfarvningen skyldes en kombination af de milde vintre og ozonforgiftningen, men det er vanskeligt at kvantificere de enkelte faktorer. Det skyldes blandt andet, at der er for ringe kontakt mellem biologer og den fysisk/kemiske forskning. Vi ved for lidt om, hvordan planter reagerer på ydre faktorer, siger Eyvind Nygaard.

Forskerseminaet fik diskuteret sig frem til en række anbefalinger. Det vil være en god ide med en styret tilførsel af næringsstofferne som for eksempel calium. Der skal plantes en mere varieret skov med især flere løvtræer. Skovbruget skal være meget kritisk i forhold til at bruge østeuropæiske rødgraner. Og der skal plantes træer med en varieret genetisk sammensætning.

Sidst - men ikke mindst - skal der gøres noget ved luftforureningen, påpeger forskerne. Kvælstofiltene er her de mest oplagte: De forsurer (er med til at danne salpetersyre), de overgødsker (kvælstof er i sig selv et næringsstof) og - som nævnt - medvirker kvælstofiltene i dannelsen af ozon.