Er mørkt stof og mørk energi blot negativ masse?
more_vert
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
By signing up, you agree to our Terms & Conditions and agree that Teknologiens Mediehus and the IDA Group may occasionally contact you regarding events, analyzes, news, offers, etc. by telephone, SMS and email. Newsletters and emails from Teknologiens Mediehus may contain marketing from marketing partners.

Er mørkt stof og mørk energi blot negativ masse?

En simulation der viser, hvordan storskala-strukturer kan opstå ud fra en fuldstændig uniform fordeling af 25.000 partikler med positiv masse (gul) og 25.000 med negativ masse (lilla). Illustration: J. Farnes, University of Oxfrod

VED EN FEJLTAGELSE blev en ufærdig version af denne artikel offentliggjort tidligere.

Nogle gange skal man tænke vilde tanker med risiko for, at vildskaben kan være helt forkert.

Det gør den britiske astrofysiker Jamie Farnes fra University of Oxford i England i en ny artikel i Astronomy & Astrophysics, hvor han lancerer en model for Universet, hvor både mørkt stof og mørk energi forklares med partikler med negativ masse. Tag den.

Når vi kan tillade os at interessere os for denne spekulation, er det fordi, fysikerne stadig ikke rigtig ved, hvad mørkt stof er, og de nærmest er helt på Herrens Mark, når de skal forklare, hvad mørk energi i. Og så er det underholdende.

Negativ masse lyder umiddelbart besynderligt. Argumentet herfor lyder ultrakort sådant: Når nu både elektrisk og magnetisk ladning forekommer i to modsatte tilstande henholdsvis positiv/negativ og nordpol/sydpol, så kunne man vel også tænke sig, at masse havde to modsatte tilstande.

Allerede kort efter færdiggørelsen af sin mesterværk, den generelle relativitetsteori ,var Albert Einstein inde på den mulighed, da han i 1918 skrev følgende om den kosmologiske konstant:

»..en modifikation af teorien er nødvendig, så det tomme rum antager en rolle som negativ masse, der er fordelt over det interstellare rum«.

Læs også: Hip hip hurra: Den generelle relativitetsteori fylder 100 år

Godt nok omformulerede Einstein senere sine tanker i anden retning, men Jamie Farnes har nu taget den idé op igen.

Det er han ikke den første, der har gjort, men andre forsøg på, at forklare den kosmologiske konstant, som giver en accelererende udvidelse af Universet,med negativ masse har ført til inkonsistente teorier, idet den negative masse vil blive fortyndet med tiden.

Jamie Farnes fjerner dette problem ved simpelthen at tilføre en kontinuert skabelse af stof med negativ masse.

En løbende skabelse af stof er heller ikke en ny tanke.

Før Big Bang teorien blev bredt accepteret - ikke mindst via amerikanske ingeniørers tilfældige opdagelse af den kosmiske baggrundsstråling - var den såkaldte Steady State Model en alternativ beskrivelse af Universet, som mange astronomer foretrak. I denne model blev nyt stof (med positiv masse) konstant skabt, så Universet til trods for sin udvidelse hele tiden så ens på stor skala.

Steady State teorien er ikke korrekt. Der er ikke sket skabelse af stof med positiv masse siden Big Bang. Men det betyder jo ikke nødvendigt, at stof med negativ masse ikke kan skabes kontinuert, mener Jamie Farnes. Og det kan han jo sådan set have ret i.

I sin model viser han, at stof med negativ masse under disse forudsætninger opfører sig præcist lige som den mørke energi eller kosmologiske konstant, som astrofysikerne ellers ved ingenting om.

Endvidere viser simuleringer, at partikler med negativ kan samle sig i strukturer, der svarer til den dark matter halo som omgiver galakserne.

Med et enkelt snuptag får Farnes både styr på mørk energi og mørkt stof.

Om Universet så er så bizart, spørger Jamie Farnes også sig selv om i en populærvidenskabelig artikel i The Conversation.

Han tillader sig at konkludere, at det i det mindste fortjener videnskabelig opmærksomhed.

Løbske bevægelser

Gravitationskraften vil få partikler med positiv masse til at accelerere mod hinanden, den vil få et partikelpar med positiv og negativ masse til at accelerere i samme retning og få to partikler af negativ masse til at accelerere bort fra hinanden. Illustration: J. Farnes, University of Oxfrod

Hvis der findes partikler med negativ masse, har den konsekvens, at man kan kan få et partikelpar bestående med henholdsvis positiv og negativ masse til at løbe løbsk i en såkaldt runaway motion.

Det smager lidt som opskriften på den perfekte raketmotor eller en evighedsmaskine.

Den britiske matematiker og fysiker William Bonner fandt det så frastødende, at han konkluderede, at dette måtte betyde, at inertiel masse ikke kunne findes i to udgaver med forskelligt fortegn.

Den problemstilling tager Farnes også op i sin videnskabelige artikel. Han påpeger, at runaway motion er en konsekvens, men hans simuleringer viser, at det kun vil opstå under meget idealiserede betingelser og kun meget sjældent vil findes i et fluidum med negativ masser.

»Nogle løbske partikler vil nok findes under disse betingelser, men de vil sandsynligvis blive spredt af brownske bevægelser«, skriver han.

En smuk tanke

Som en god forsker redegør Jamie Farnes præcist for, hvordan hans teori kan testes med observationer, som vil blive mulige med eksempelvis Square Kilometer Array (SKA), som er et system af teleskoper der opstilles både i Sydafrika og Australien, og som sammenkobles til et stort teleskoper, og med laboratorieeksperimenter med antistof.

Han slutter sin artikel med bemærkningen om, at et Univers med både positiv og negativ masse, vil være et særligt smuk Univers, idet det vil have en symmetri, hvor alle fysiske systemer, kan have to tilstande - elektrisk ladning kan positiv og negativ, magneter har både nordpoler og sydpoler.

Her må man naturligvis huske på, at ønsket om matematisk skønhed både kan være nyttig og farlig, som vi tidligere har skrevet om.

Emner : Fysik
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

. . . at den hverken kan bevises eller modbevises. Derfor kan den "leve" i mange år uden nødvendigvis at have nogen forbindelse med virkeligheden.

Tillad mig at komme med en anden lige så (u)gyldig og ubeviselig teori om tyngdekraft og mørkt stof/energi:

Enhver partikel med masse kan spontant henfalde til et (stort) antal gravitoner svarende til partiklens masse. Disse udsendes i tilfældige retninger, men altid i modsat rettede par. Når en graviton interagerer med en almindelig partikel, konverteres gravitonen til bevægelsesenergi i den ramte partikel (i den retning, gravitonen kom fra).

Omvendt kan en partikel spontant opstå i vacuum ved udsendelse af antigravitoner, der modsat gravitoner tilfører energi i antigravitonens bevægelsesretning.

Ligesom fotoner, har hverken graviton eller antigraviton masse, og de bevæger sig med lysets hast.

Idet masse samler sig i klumper, dannes de fleste gravitoner fra større klumper af masse, og dermed mærkes tyngdekraft i retning mod disse. Omvendt udsender vacuum antityngdekraft nogenlunde ensartet i alle retninger, hvilket kan forklare den mørke energi.

 • 4
 • 14

Jeg har ved flere lejligheder agiteret for en 100 % ækvivalens mellem den mekaniske og den elektriske verden, idet det er nøjagtig de samme formler og fænomener, der gælder i begge verdener incl. f.eks. Bernoulli kraften og den deltaformede bølgefront ved overlyds- og overlys hastigheder (Cherenkov stråling). Man behøver bare at substituere nogle parametre. F.eks. er lydens hastighed i en idealgas v = √(E/ρ), hvor E er elasticitetsmodulet og ρ er densiteten, og på helt tilsvarende måde er lysets hastighed i et medie c = 1/√(ε × µ), hvor ε er dielektricitetskonstanten og µ er permeabiliteten. Sammenligner man på tilsvarende måde Coulombs lov F = k × q1q2/r2 med Newtons gravitationslov F = G × m1m2/r2, er den yderste konsekvens, at masse også må findes i to versioner, som har nøjagtig samme egenskaber som ladning, dvs. at masse med samme fortegn frastøder hinanden, og masse med modsat fortegn tiltrækker hinanden - altså lige modsat af Jamie Farnes tanker.

Hvis man så antager, at al synlig (baryonic) masse er positiv masse, og derfor i princippet vil frastøde hinanden, og æteren imellem (fortrinsvis) er negativ masse, som neutraliserer frastødningen og skaber en meget lille nettotiltrækning, fremkommer forklaringen på tyngdekraften og mørk energi umiddelbart. Tyngdekraften er en ganske almindelig elektrisk kraft; men da den går mellem + - - + og ikke som normalt mellem + -, + + eller - -, er det en svag differenskraft i et næsten neutralt system, hvilket forklarer, hvorfor den er så lille i forhold til de elektriske kræfter, vi normalt oplever. Den mørke energi er så simpelthen den frastødning, som den negative ætermasse yder på sig selv, og som kan forklares ved simple trykforskelle, og da andelen af positiv masse må være lig med andelen af negativ masse, vil jeg tillade mig at ændre den normale procentsats for mørk energi fra ca. 70 % til præcis 50,0... %. Den mørke masse er reelt set bare negativ masse, der er sat i rotation og dermed skaber et lavtryk i midten, der kan holde sammen på en galakse på nøjagtig samme måde som er atmosfærelavtryk kan holde sammen på en tornado.

Modellen forklarer ganske meget omkring himmellegemernes opførsel.

1) Tyngdekraften, himmellegemernes næsten konstante hastighed rundt i en galakse uanset afstanden fra centrum og ekspansionen skabt af mørk energi forklares umiddelbart, som beskrevet ovenfor.

2) Da positiv og negativ masse tiltrækker hinanden, vi alle himmellegemer (positiv masse) trække noget negativ æter med sig. Derfor kunne Michelson og Morley ikke detektere noget æterflow, og det forklarer den opbremsning, der sker, når galakser støder sammen. Afstanden mellem himmellegemerne er ofte mange lysår, så uden denne mekanisme ville de bare fortsætte forbi hinanden som et pendul, der svinger forbi bundstilingen, eller en komet, der afbøjes omkring et himmellegeme. Man har så foreslået, at det kan være gasser, der bremser op; men hvis de skal overtage størstedelen af den enorme kinetiske energi, vil de blive opvarmet meget kraftigt og dermed lyse op, og det ser man ikke. Man ser heller ingen opbremsende gasser ved en kometpassage, så når de ikke eksisterer relativ tæt på et himmellegeme, hvorfor skulle de så eksistere i mange lysårs afstand? Der er derfor kun én forklaring - en stor del af den kinetiske energi omsættes til potentiel energi i æteren (negativ masse), hvor den er E = p × V, hvor p er trykket og V er volumenet, der er enormt, så trykstigningen faktisk ikke behøver at være særlig stor. Da der både er positiv og negativ masse, behøver de gravitionelle centre for de to ikke at være identiske og vil typisk ikke være det ved opbremsning, hvilket man ser ved visse kuglegalakser dannet af sammenstød. Ved den traditionelle mørk-masse forklaring er det aldeles usandsynligt med to centre, da densiteten i starten skal falde med omkring 1. potens fra centrum, derefter med 2. potens og yderst med omkring 3. potens, og da man ikke har nogen masseholdig æter, kan dette center for densitetsfordelingen ikke være andet end det gravitionelle center.

3) Det kunne forklare en del af skabelsesproblemet. Hvis energibevarelsessætningen skal gælde til evige tider, skal verdensrummets samlede energi være 0, så der må være nøjagtig lige meget positiv og negativ energi, og da negativ kinetisk energi kun kan opstå, hvis massen er negativ, er det også af denne årsag meget sandsynligt, at negativ masse findes, og at enhver skabelse af positiv energi må give anledning til skabelse af præcis samme mængde negativ energi - altså at positiv masse og negativ masse også af den årsag må koble med hinanden.

PS. Og nu venter jeg så spændt på Bjarne Hellemanns psykologiske forklaring på, at jeg er et selvoptaget fjols, når jeg spekuleret på, om negativ masse med ovennævnte egenskaber findes, men det er Jamie Farnes selvfølgelig ikke, da han jo påstår de modsatte egenskaber :-)

 • 9
 • 12

**Nu er kl. 14.41 **og den færdige version af artiklen er klar.

Læsere der fulgte med tidligere på dagen har fået et indblik i tilblivelsesprocessen og den manglende koordinering på redaktionen.

Nu er ballet åbnet for kommentarer. Jeg byder velkommen til begavede kommentarer og læsere, der skal lufte deres sædvanlige kæpheste.

 • 21
 • 0

At kunne forklare de "ulovligt høje energier" vi ser i kosmisk stråling er et stærkt punkt, for der er helt tomt på den hylde og har været det rigtig, rigtig længe

Det er en god pointe og noget, jeg godt ville have skrevet om, hvis ikke det var fordi, jeg følte mig presset til at gøre artiklen hurtigt færdig, da en forkert version var sluppet tidligere på dagen ved en fejl.

Jeg er dog selv lidt skeptisk både for negativ masse og kontinuert skabelse af masse. Men interessant er det alligevel.

 • 10
 • 0

Fra artiklen:

Allerede kort efter færdiggørelsen af sin mesterværk, den generelle relativitetsteori ,var Albert Einstein inde på den mulighed, da han i 1918 skrev følgende om den kosmologiske konstant:

»..en modifikation af teorien er nødvendig, så det tomme rum antager en rolle som negativ masse, der er fordelt over det interstellare rum«.

Det er godt nok noget af en tilsnigelse. Ramskov er undskyldt, for han gengiver Farnes’ påstand, der nærmer sig citatfusk.

Nej, Einstein påpeger, at det er konsekvensen af Schrödingers tese, og han slutter med bemærkningen:

The course taken by Herr Schrödinger does not appear passable to me, because it leads too deeply into the thicket of hypotheses.

Se iøvrigt note 3 i Ramskovs reference.

 • 8
 • 0

Det er en kendt sag, at tunge objekter og deres halo (dark matter) virker som linser, der afbøjer lyset.

I henhold til den ny teori, vil lyset spredes og ikke samles i overensstemmelse med figuren "positive-negative interactions" (lys er positiv energi). Det stemmer ikke med observationerne.

 • 5
 • 4

Det er godt nok en interessant artikel og en indlysende nobelpris hvis han har ret.

Den godt nok ikke haft sagkundskabens interesse.

Første version af artiklen har ligget på ArXiv serveren i et år (siden 18. december 2017) under arbejdstitlen "A Proposal for a Unifying Theory of Dark Energy and Dark Matter" og har i den periode kun høstet 2 referencer, hvoraf den ene er tvivlsom.

Forfatteren kalder selv det hele for en "toy model".

 • 7
 • 0

Der opereres normalt med to slags masser: inertimasse og gravitationsmasse. Nogle ganske få teorier opererer med to slags gravitationsmasse: aktiv gravitationsmasse, som former rumtiden og passiv gravitationsmasse, som følger rumtiden.

Normalt sættes alle tre typer masse lig hinanden, men det giver unægtelig nogle varianter, hvis den ene eller anden type masse også kan være negativ. (Hidtil aldrig observeret).

 • 3
 • 1

(lys er positiv energi)

Hvad vis nu "negative" fotoner kun, eller næsten kun, vekselvirker med "negativ masse" er der ikke noget problem med gravitations-linser og hvad mere interessant er at vi opdager dem aldrig med vores måleinstrumenter, for på grund af den gensidige frastødning kan negativ masse ikke danne stjerner og derfor er der ikke mange "negative fotoner" til at begynde med. Muligvis nogle få fra kinetiske sammenstød ?

 • 0
 • 1

Er der ikke mange problemer med negativ masse?

Negativ masse, kan medføre evighedsmaskiner. Og dermed risikerer universet at eksplodere, og slet ikke eksistere.

Negativ masse, kan medføre større hastighed end lysets.

Negativ masse medfører tidsrejser er muligt.

Negativ masse medfører flere paradokser, og gør universet ustabilt.

 • 0
 • 3

Negativ masse, kan medføre evighedsmaskiner. Og dermed risikerer universet at eksplodere, og slet ikke eksistere.

Ikke ifølge artiklen: "evighedsmaskinen" opstår kun utroligt sjældent, fordi det kræve en meget usandsynlig geometrisk situation og den kan kun bevæge sig i en ret linie, hvorfor den før eller senere støder ind i noget og stopper.

Og det er som sagt den bedste forklaring hidtil på de kosmiske stråler vi observerer med helt uforklarligt store energier.

Læs endelig original artiklen, den er slet ikke så svær at komme igennem og de er læseværdig selv hvis man springer alle formlerne over.

 • 0
 • 2

Er der ikke mange problemer med negativ masse?

Negativ masse, kan medføre evighedsmaskiner.

Hvorfor det, når negativ ladning ikke medfører evighedsmaskiner?

Negativ masse, kan medføre større hastighed end lysets.

Det kommer an på, hvad du mener med hastighed.

Lysets hastighed er c = 1/√(ε × µ); men det er interessant, at lydtransmission gennem positiv masse er longitudinale bølger, medens lystransmission gennem negativ masse (æteren) er transversale bølger, så måske er der en differens, selv om formlerne for udbredelseshastigheden og impedansen er helt ækvivalente?

Hvis du derimod mener universets ekspansionshastighed, kan det godt forekomme, at ekspansionen/inflationen sker med overlyshastighed på grænsen mellem negativ masse og et fuldstændig tomt univers, for lysets hastighed er begrænset af en konstant vekselvirkning (resonans) mellem potentiel energi (opbevaret i ε) og kinetisk energi (opbevaret i µ); men en ekspansion/inflation, som bare bygger på simple trykforskelle, har ikke den begrænsning. Hvis man antager, at den højeste hastighed i universet er lysets hastighed i såkaldt vakuum, har man et problem med at forklare inflationen efter Big Bang med mange gange lysets hastighed; men det problem eksisterer ikke i min ætermodel.

Negativ masse medfører tidsrejser er muligt.

Hvordan det? I min verden opfører negativ masse sig nøjagtigt som negativ ladning, og negativ ladning har mig bekendt endnu ikke giver anledning til tidsrejser.

Negativ masse medfører flere paradokser

Hvilke paradokser?

, og gør universet ustabilt.

Hvad mener du med ustabilitet? At ladning også findes i to varianter har mig bekendt ikke skabt ustabilitet.

Verdensrummet vil ekspandere på den yderste grænse mod "ingenting", hvilket også er det, man observerer; men så længe der stadig er et modtryk, som på vore breddegrader, medfører negativ masse ikke mere ustabilitet end negativ ladning. I sidste ende er det nok to sider af samme sag, hvilket også er årsagen til, at formlerne er helt ækvivalente, og f.eks. magnetisk tiltrækning, frastødning og induktion kan forklares ud fra Bernoullis lov for gasser og væsker.

 • 2
 • 7

Pas nu på med at komme ind på begrebet om "et Univers af partikler både med positiv og negativ masse".
Udtalelsen ligner alt for meget kvaliteterne og polariteten i atomernes elektromagnetiske forhold - og så kan man risikere at astrofysikerne og kosmologerne helt utilsigtet falder over de rigtige forhold i Universet.

Ja :-)

Nikola Tesla satte lighedstegn mellem æter og elektroner, og hvis man fortsætter den hypotetiske tankegang, består et atom af en kerne af positiv masse med en sky af negativ masse uden om, og det, der holder den positive kerne sammen, er én eller anden form for negativ masse i neutronerne. Pga. 2. ordens afhængigheden af afstanden (r) i Coulombs lov, skal der nemlig ikke så meget negativ ladning/masse til for at holde sammen på positiv ladning/masse. Hvis vi f.eks. tænker os, at vi har 2 positroner med en afstand på 2r, vil frastødningskraften ifølge Coulombs lov være F = k/4r^2, hvor k er Coulombkonstanten. Anbringer man så en elektron præcis i midten, vil den formodentlig skabe en tiltrækningskraft på F = -k/r^2 til hver positron og dermed mellem positronerne; men man kan også forestille sig, at elektronens ladning skal deles i det regnestykke, så der opstår en form for serieforbindelse, hvor tiltrækningskraften kun bliver det halve. Om man så skal bruge superpositionsprincippet og trække den frastødende kraft fra for at få nettokraften, er jeg også lidt usikker på; men uanset hvad, man gør, er frastødningen blevet konverteret til en lille tiltrækning, hvilket forklarer tyngdekraften.

 • 2
 • 8

Ikke ifølge artiklen: "evighedsmaskinen" opstår kun utroligt sjældent, fordi det kræve en meget usandsynlig geometrisk situation og den kan kun bevæge sig i en ret linie, hvorfor den før eller senere støder ind i noget og stopper.

Hvis positiv masse får positiv potentiel energi, burde man omvendt kunne sige at negativ masse får negativ potentiel energi. Hvis vi samtidig lader være med at åbne op for at partikler kan overskride lyshastigheden, så er der intet problem med evighedsmaskiner.

Umiddelbart ser jeg ikke det store problem i negativ masse, hvis vi blot husker på at gældende fysik bliver ved med at gælde.

 • 3
 • 1

(Hidtil aldrig observeret).

Det kan du da ikke konkludere. Hvis tyngdekraften fremkommer, som i min hypotese, vil fraværet af negativ masse betyde, at alle masser i stedet vil frastøde hinanden, og det ville man med garanti have observeret - hvis altså verden og vi i det hele taget havde eksisteret!

 • 1
 • 9

Hvad vis nu "negative" fotoner kun, eller næsten kun, vekselvirker med "negativ masse" er der ikke noget problem med gravitations-linser og hvad mere interessant er at vi opdager dem aldrig med vores måleinstrumenter, for på grund af den gensidige frastødning kan negativ masse ikke danne stjerner og derfor er der ikke mange "negative fotoner" til at begynde med. Muligvis nogle få fra kinetiske sammenstød ?

Tak for responsen. Ja i fantasien er alt muligt. Jeg forsøger at forholde mig til den målbare fysik.

Da energien E = h x f = p x c, må de ”negative” fotoner have både negativ energi, negativ frekvens og negativ impuls - dvs. de bevæger sig baglæns, og så har jeg svært ved at forestille mig det videre forløb.

Modsat Kanstrup har Farnes omsat sine tanker til fysiske formler, som leverer forudsigelser, der kan checkes. Det er enhver frit at gøre det samme eller få nogen til at gøre det.

PS. Negativ energi er absolut en mulighed i fysikken, men jeg har svært ved at se det i nærværende sammenhæng.

 • 6
 • 1

Det kan du da ikke konkludere. Hvis tyngdekraften fremkommer, som i min hypotese, vil fraværet af negativ masse betyde, at alle masser i stedet vil frastøde hinanden, og det ville man med garanti have observeret - hvis altså verden og vi i det hele taget havde eksisteret!

Carsten, det er glædeligt, at du ikke er disintegreret (gået i opløsning) på trods af alle de frastødende partikler, der efter dit eget udsagn udgør dit jordiske legeme!

Spøg til side, men dine teorier er "mind-blowing".

I min verden er der himmelvid forskel på gravitation og elektromagnetisme:

graviterende masser tiltrækker deres lige og bliver derved forstærket; elektrisk ladede partikler tiltrækker deres modsætning (negative partikler) og bliver derved svækket.

Forskellen tydeliggøres ved at gravitonen (bæreren af massefeltet, stadig hypotetisk) er en spin-2 partikel, mens fotonen (elektromagnetisme) er en spin-1 partikel.

Og mht. masse og masse, så holder ækvivalensprincippet stadig.

 • 4
 • 2

Jeg forsøger at forholde mig til den målbare fysik.

Her er det meget vigtigt at skelne imellem "målbar" og "noget vi kan måle med vores nuværende udstyr".

Teorien, som formuleret er bestemt målbar og vi har muligvis allerede målt den, hvis hans ide om de kosmiske partikler er rigtig.

Men at vi ikke har tænkt "Hov, negativ masse!" når vi har set noget underligt på vores måleinstrument er bestemt ikke det samme som at negativ masse ikke er "målbar fysik".

Hvis du læser artiklen og det kan jeg kun varmt anbefale, angiver han hen mod slutningen en masse meget konkrete steder hvor man bør kigge grundigt på måleinstrumenterne igen og overveje om de ting man tidligere har (bort-)forklaret måske er tegn på den fysik han opridser.

 • 5
 • 1

Da energien E = h x f = p x c, må de ”negative” fotoner have både negativ energi, negativ frekvens og negativ impuls - dvs. de bevæger sig baglæns, og så har jeg svært ved at forestille mig det videre forløb.

Nu er jeg jo som bekendt ikke den store tilhænger af fotonmodellen for at sige det mildt, så negative fotoner kan vel ikke være så meget mere vrøvl end positive :-) ; men i mine øjne er det en stor fejl at antage, at negativ masse skulle give anledning til noget, der bevæger sig baglæns eller accelererer modsat kraftretningen, som James Farnes skriver og viser på den midterste af de 3 figurer. Jeg opfatter negativ masse nøjagtig som positiv masse og som henholdsvis negativ og positiv ladning, så en evt. acceleration naturligvis altid går i kræfternes retning - uanset om der er tale om tiltrækkende eller frastødende kræfter - nøjagtig som hvis kræfterne var forårsaget af en fjeder med tryk eller træk. Man ser jo heller ikke elektrisk ladning begynde at bevæge sig modsat af forventet ud fra de omgivende kræfter.

I min verden er der himmelvid forskel på gravitation og elektromagnetisme:

Og i min verden skal det nok vise sig, at det er to sider af samme sag.

Forskellen tydeliggøres ved at gravitonen (bæreren af massefeltet, stadig hypotetisk) er en spin-2 partikel, mens fotonen (elektromagnetisme) er en spin-1 partikel.

Ja, begge kraftbærende partikler, som ingen kan gøre rede for. Fotonen skulle være bærer af de elektromagnetiske kræfter og gravitonen så bærer af tyngdekraften, så svar mig lige på, hvor mange fotoner to permanente magneter egentlig udsender pr. sekund, og hvordan fotonerne kan skabe både frastødning og tiltrækning mellem magneterne, og beskriv lige hvor mange gravitoner, der skal til for at skabe en given tyngdekraft. I mine øjne er påstanden om, at kræfter overføres med kraftbærende partikler, det rene vanvid; men da man smed æteren overbord, mistede man jo den eneste logiske mulighed for kraftoverførsel og for at forklare den bølgefunktion, som man ser i mange eksperimenter, og man måtte så opfinde den ene mere fantasifulde røverhistorie efter den anden incl. partikel-bølge dualiteten og påstanden om, at masseløse partikler godt kan have impuls på trods af, at impuls er defineret som masse gange hastighed og derfor måles i kgm/s.

 • 2
 • 8
 • at kosmologien er kørt fast - der har ikke været reele gennembrud med mørkt stof og energi.

Er en ny teori så ikke velkommen ? En teori, som kan bekræftes eller afkræftes ?
Hvor lang tid gik der før de fleste beviser for Einsteins teori blev observeret ?
Så fordi der går 25 eller 50 år med den nye teori, så er det måske ikke for længe ?

Og husk lige, at nok tales om negativ masse, og nok støder det et klassisk øre / øje,
men de andre begreber mørkt stof **og **mørk energi er rendyrket amerikansk termologi, som ikke har nogen som helst forbindelse mellem ordene værdi i almindelig tale og en eventuel bagved liggende fysisk realitet.

På samme måde har quarks fået deres besynderlige navne, uden anden realitet at vi så entydigt kan tale om de seks forskellige, så har vi fået begreberne mørkt stof og mørk energi, hvor ordet "mørkt" alene benyttes fordi vi ikke kan "se" det der "hvad det nu end er" - men nok detekterer en påvirkning vi tror vi forstå. Og amerikansk er i høj grad et billedsprog.

P.S. I wikipedia står om quarks:
*Etymology

For some time, Gell-Mann was undecided on an actual spelling for the term he intended to coin, until he found the word quark in James Joyce's book Finnegans Wake:[49]

– Three quarks for Muster Mark! 
Sure he hasn't got much of a bark 
And sure any he has it's all beside the mark.

The word quark itself is a Slavic borrowing in German and denotes a dairy product,[50] but is also a colloquial term for ″rubbish″.[51][52] Gell-Mann went into further detail regarding the name of the quark in his book The Quark and the Jaguar:*

Læs resten af forklaringen her: https://en.wikipedia.org/wiki/Quark

 • 2
 • 1

Så vidt jeg ved, introduceredes 'mørk masse' og 'mørk energi' fordi der manglede noget 'vægt' til at retfærdiggøre for hurtige rotationer og den slags.
Man mener at der er 'mørkt stof' som ligger og 'vejer', så tiltrækningskraften dermed bliver større, og kan forklare at tingene bliver holdt på plads.
Men hvis dette mørke stof nu skal til at have negativ masse, må det vel tilsvarende få 'modsat tyngdekraft', så det ikke længere opfylder sit oprindelige formål.
Tværtimod!
Hvordan forklarer man det?

 • 2
 • 0

Det er en kendt sag, at tunge objekter og deres halo (dark matter) virker som linser, der afbøjer lyset.

I henhold til den ny teori, vil lyset spredes og ikke samles i overensstemmelse med figuren "positive-negative interactions" (lys er positiv energi). Det stemmer ikke med observationerne.

Det er der en del, der tvivler på.

Så vil jeg anbefale dem f.eks. at læse Gravitational lensing shear by an exotic lens object with negative convergence or negative mass med følgende konklusion:

The present paper considers gravitational lensing shear by the demagnifying lens models and other models such as negative-mass compact objects causing the gravitational repulsion on light rays like a concave lens. It is shown that images by the lens models for the gravitational pull are tangentially elongated, whereas those by the repulsive ones are radially distorted.

Jeg fremskaffer gerne andre uafhængige referencer.

 • 2
 • 0

Hvis du læser artiklen og det kan jeg kun varmt anbefale, angiver han hen mod slutningen en masse meget konkrete steder hvor man bør kigge grundigt på måleinstrumenterne igen og overveje om de ting man tidligere har (bort-)forklaret måske er tegn på den fysik han opridser.

Jeg har læst artiklen. Kan du ikke konkretisere, hvad du egentligt mener?

Der har jo været masser af hypoteser om partikler med negativ energi. En af de første jeg husker er Banesh Hoffmanns: ”Negative mass as a gravitational source of energy in the quasi-stellar radio sources” fra 1964.

Jeg kan også henvise til Jean-Pierre Petit’s Janus teori fra 1977.

Previously known as the twin universe theory, it would explain various observational facts that the standard model cannot answer, the gravitational interaction of positive and negative masses being an alternative candidate for the explanation of dark matter, dark energy, cosmic inflation and the accelerating expansion of the universe. Despite being peer reviewed, this non-standard cosmological model has not triggered much interest in the scientific community throughout the years, except with mathematicians and geometers who seem more interested than cosmologists in its topological subtleties.

 • 3
 • 0

Fotonen skulle være bærer af de elektromagnetiske kræfter og gravitonen så bærer af tyngdekraften, så svar mig lige på, hvor mange fotoner to permanente magneter egentlig udsender pr. sekund

Svar: Ingen, men de udvekslede fotoner dengang de blev bragt i position og dermed opbyggede feltet, og vil gøre det igen, hvis du f.eks. tvinger magneterne fra hinanden.

Carsten, som jeg har opfattet din æter-teori i mange, mange lange tidligere indlæg, var negativ masse overhovedet ikke nævnt.

Har jeg misforstået noget, eller har du modificeret din teori (som ikke er en teori, men et verbalt postulat) i lyset af nærværende blog?

Det betyder jo, at du forkaster alle egne tidligere udsagn om æteren!

 • 6
 • 2

Er en ny teori så ikke velkommen ? En teori, som kan bekræftes eller afkræftes ?
Hvor lang tid gik der før de fleste beviser for Einsteins teori blev observeret ?
Så fordi der går 25 eller 50 år med den nye teori, så er det måske ikke for længe ?

Merkurs perihelbevægelse blev bekræftet med det samme. Lysafbøjningen 4 år senere.

men de andre begreber mørkt stof **og **mørk energi er rendyrket amerikansk termologi, som ikke har nogen som helst forbindelse mellem ordene værdi i almindelig tale og en eventuel bagved liggende fysisk realitet.

Vrøvl. Besynderlig anti-US. Hypotesen om mørkt stof blev først fremsat af en hollænder. Mørkt betyder i den forbindelse noget, som ikke kan detekteres på normal vis.

Og i parentes: sortlegeme stråling blev fremsat af en tysker. Kirchoff i 1860 og senere af Planck.

Man skal selvfølgelig være åben for nye teorier, men i min optik erstattes de gamle hypoteser med en ny umålelig, der tilmed hidtil har været fremsat adskillige gange.

Tidligere simuleringer var i 2-D, den nuværende i 3-D.

 • 6
 • 0

Jeg søgte en ”gammel” kritisk bemærkning til en opdatering på Bierlichs fremragende indlæg om en kommende opdatering af LHC, og stødte på denne fremragengende dagsaktuelle kommentar til Farnes’ artikel.

At artiklen kommenteres betyder, at andre fornemmer den som væsentlig. Her er hele kommentaren:

A lot of people have asked me to comment on a paper by Jamie Farnes, titled
A Unifying Theory of Dark Energy and Dark Matter: Negative Masses and Matter Creation within a Modified ΛCDM FrameworkJ.S. Farnes
Astronomy and Astrophysics 620, A92 (2018)
arXiv:1712.07962 [physics.gen-ph]

Farnes is a postdoc fellow at the Oxford e-Research center and has previously worked on observational astrophysics. A few days ago, Oxford University published a press-release celebrating the publication of Farnes’ paper. This press-release was then picked up by phys.org and spread from there to a few other outlets. I have since gotten various inquiries by readers and journalists asking for comments.

In his paper, Farnes has a go at cosmology with negative gravitational masses. He wants these masses further to also have negative inertial masses, so that the equivalence principle is maintained. It’s a nice idea. I, as I am sure many other people in the field, have toyed with it. Problem is, it works really badly.

General Relativity is a wonderful theory. It tells you how masses move under the pull of gravity. You do not get to choose how they move; it follows from Einstein’s equations. These equations tell you that like masses attract and unlike masses repel. We don’t normally talk about this because for all we know there are no negative gravitational masses, but you can see what happens in the Newtonian limit. It’s the same as for the electromagnetic force, just with electric charges exchanged for masses, and – importantly – with a flipped sign.

The deeper reason for this is that the gravitational interaction is exchanged by a spin-2 field, whereas the electromagnetic force is exchanged by a spin-1 field. Note that for this to be the case, you do not need to speak about the messenger particle that is associated with the force if you quantize it (gravitons or photons). It’s simply a statement about the type of interaction, not about the quantization. Again, you don’t get to choose this behavior. Once you work with General Relativity, you are stuck with the spin-2 field and you conclude: like charges attract and unlike charges repel.

Farnes in his paper instead wants negative gravitational masses to mutually repel each other. But general relativity won’t let you do this. He notices that in section 2.3.3. where he goes on about the “counterintuitive” finding that the negative masses don’t actually seem to mutually repel.

He doesn’t say in his paper how he did the N-body simulation in which the negative mass particles mutually repel (you can tell they do just by looking at the images). Some inquiry by email revealed that he does not actually derive the Newtonian limit from the field equations, he just encodes the repulsive interaction the way he thinks it should be.

Farnes also introduces a creation term for the negative masses so he gets something akin dark energy. A creation term is basically a magic fix by which you can explain everything and anything. Once you have that, you can either go and postulate an equation of motion that is consistent with the constant creation (or whatever else you want), or you don’t, in which case you just violate energy conservation. Either way, it doesn’t explain anything. And if you are okay with introducing fancy fluids with uncommon equations of motion you may as well stick with dark energy and dark matter.

There’s a more general point to be made here. The primary reason that we use dark matter and dark energy to explain cosmological observations is that they are simple. Occam’s razor vetoes any explanation you can come up with that is more complicated than that, and Farnes’ approach certainly is not a simple explanation. Furthermore, while it is okay to introduce negative gravitational masses, it’s highly problematic to introduce negative inertial masses because this means the vacuum becomes unstable. If you do this, you can produce particle pairs from a net energy of zero in infinitely large amounts. This fits badly with our observations.

Now, look. It may be that what I am saying is wrong. Maybe the Newtonian limit is more complicated that it seems. Maybe gravity is not a spin-2 interaction. Maybe you can have mutually repulsive negative masses in general relativity after all. I would totally be in favor of that, as I have written a paper about repulsive gravity myself (it’s quoted in Farnes’ paper). I believe that negative gravitational masses are the only known solution to the (real) cosmological constant problem. But any approach that attempts to work with negative masses needs to explain how it overcomes the above mentioned problems. Farnes’ paper falls short of this.

Jeg hæfter mig især ved den sidste bemærkning:

In summary, the solution proposed by Farnes creates more problems than it solves.

 • 6
 • 0

Er en ny teori så ikke velkommen ? En teori, som kan bekræftes eller afkræftes ?
Hvor lang tid gik der før de fleste beviser for Einsteins teori blev observeret ?
Så fordi der går 25 eller 50 år med den nye teori, så er det måske ikke for længe ?

Hen Pedersen: Merkurs perihelbevægelse blev bekræftet med det samme. Lysafbøjningen 4 år senere.

Fysik er spændende, selv om man ikke er et matematisk geni og dermed kan kaldes "lænestols" amatør på området. Du har uden tvivl styr på "din fysik". Dette har du demonstreret mange gange. Respekt. Har selv brændt mig i forbindelse med relativitetsteori og Merkurs bevægelser, hvor du korrigerede mig, hvilket jeg hilste velkomment. Må jeg spørge om du er arbejdende fysiker eller blot meget velinformeret?

 • 5
 • 0

Carsten, som jeg har opfattet din æter-teori i mange, mange lange tidligere indlæg, var negativ masse overhovedet ikke nævnt.

Nej. Den tilfølelse er kun ca. 1 måned gammel og slet ikke gennemarbejdet endnu. Derfor skrev jeg også:

Hvis man så antager, at al synlig (baryonic) masse er positiv masse, og derfor i princippet vil frastøde hinanden, og æteren imellem (fortrinsvis) er negativ masse

I princippet kunne det også være omvendt, så den synlige masse er negativ masse og æteren så er positiv; men p.t. anser jeg bare det andet for mest sandsynligt, så positiv masse dannes samtidig med positiv ladning (protoner), og negativ masse (æter) dannes samtidig med elektroner.

Min nye hypotese skulle egentlig ikke have være offentliggjort endnu; men når nu Jens Ramskov skrev en artikel om netop negativ masse og mørk energi, ville jeg lige lufte med mit alternativ, som forklarer både tyngdekraften og mørk energi ud fra en strengt logisk konklusion, og uden at negativ masse skal bevæge sig baglæns eller accelerere modsat kraftretningen, som Jamie Farnes vil have det til.

Det betyder jo, at du forkaster alle egne tidligere udsagn om æteren!

Nej, slet ikke. Negativ og positiv masse opfører sig jo fuldstændig ens i min verden, så om æteren består af positiv eller negativ masse, betyder ikke det mindste for f.eks. transmission af lys og radiobølger, og i begge tilfælde har æteren masse og dermed energi. E = mc2 gælder uanset om m er negativ eller positiv.

 • 0
 • 7

Hehe Kanstrup, opportunistisk æterteori med dynamisk virklighedstilpasning - passer til enhver situation.

Sikke noget vrøvl. Jeg synes ærlig talt, at jeg har beskrevet temmelig klart, hvordan negativ og positiv masse vil opføre sig. I modsætning til f.eks. teorien om mørk masse, er der ikke tale om en forfærdelig gang "reverse engineering", hvor man regner sig frem til, hvad man skal bruge af stof for at få et regnestykke til at gå op, og så definerer, at det stof også findes på trods af, at denstitetsfordelingen og stabiliteten er aldeles usynlig, og alle forsøg på at detektere dette stof hidtil har slået fejl.

Kunne du ikke også lige bruge din æterteori til at forklare Casimir effekten?

Små slag. Først skal jeg lige finde præcist ud af, hvordan Casimir effekten opfører sig ved forskellige konstellationer, og det er ikke så let ud fra Wikipedia. For det andet er min nye tilføjelse kun ca. 1 måned gammel, som skrevet ovenfor, og når tusindvis af fysikere inden for traditionel fysik hidtil har kunnet bruge omkring 300 år uden at finde den mindste forklaring på tyngdekraften, har jeg vel lov til at bruge mere end 1 måned på at skabe en sammenhængende teori.

Du er som alle andre meget velkommen til at komme med din forklaring på tyngdekraften og mørk energi!!!

 • 1
 • 8

Fotonen skulle være bærer af de elektromagnetiske kræfter og gravitonen så bærer af tyngdekraften, så svar mig lige på, hvor mange fotoner to permanente magneter egentlig udsender pr. sekund

Svar: Ingen, men de udvekslede fotoner dengang de blev bragt i position og dermed opbyggede feltet, og vil gøre det igen, hvis du f.eks. tvinger magneterne fra hinanden.

Udveksle fotoner? Den må du lige forklare nærmere.
Hvad består det felt rent fysisk af, så det kan skabe en permanent tiltrækning og frastødning lang tid efter, at fotonudsendelsen er ophørt (magneterne i fast position)?
Er feltet et E-felt eller et B-felt eller en kombination?
Hvis der i henhold til Maxwells 3. ligning opbygges et E-felt, når B-feltet reduceres, hvad består det E-felt så rent fysisk af? Mener du f.eks., at en fotonstrøm skaber elektroner og positiv ladning i vakuum, som fastholder deres position og derfor kan opretholde et E-felt?
Hvordan gør du rede for energiregnskabet - både under opbygning og nedbrydning af feltet?
Hvorfor vil udsendelse af fotoner med energi ikke giver anledning til en reduktion af magnetfeltet i de permanente magneter (en reduktion af magnetfeltet kan ikke reverseres pga. hysteresetab)?
Hvilken frekvens og polaritet har fotonerne?
Hvilken fysisk mekanisme får en permanent magnet til at udsende og absorbere fotoner, når den bevæges?
Hvorfor vil absorption af fotoner give anledning til en feltændring og ikke til udvikling af varme, som når lys normalt absorberes af et materiale?
Hvor mange fotoner udsendes for at skabe en given feltstyrke, og hvor hurtigt sker det?
Etc., etc.

Nu skal det blive sjovt at se dig forsvare fotonmodellen mod mine mange dilemmaer, som ingen hidtil har kunnet svare på :-)

 • 1
 • 7

Casimir effekten er normalt, men ikke altid, en tiltrækkende kraft mellem to neutrale plader meget tæt på hinanden. Kraften angives i én link til F = pi x h x c x A / (480 L^4), hvor h er Plancks konstant, c er lysets hastighed, A er arealet og L er afstanden - se http://math.ucr.edu/home/baez/physics/Quan... ; men hvordan man nogensinde kan få en frastødning ud af den formel, er mig en gåde, så lad os antage, at Casimir kraften kun giver tiltrækning, som også er det eneste, jeg nogensinde har hørt om.

Den officielle og i mine øjne temmelig fantasifulde forklaring på Casimir kraften er stående bølger mellem pladerne; men nu har jeg arbejdet med elektriske refleksioner i omkring 20 år, og hvordan en refleksion af energi (impuls) kan give anledning til en tiltrækning, er mig en gåde. Jeg forstår heller ikke, hvor energien til at skabe bølger på alverdens frekvenser kommer fra, og hvorfor de stående bølger ikke lige så godt kunne være N x ½ bølgelængde lange (N > 1).

Ser man så på min nye ætermodeltilføjelse, går tyngdekraften mellem + - - +, som jeg tidligere har skrevet, og den opleves derfor meget svagere end de elektriske kræfter. Gør vi imidlertid afstanden meget lille, kan kraften gå mellem + - +, hvorved den samme negative masse kan trække i begge plader på én gang uden nogen frastødning imellem (mellem - og -), og så ser regnestykket noget anderledes ud - se mit tidligere indlæg. Frastødningskraften mellem + og + (de to plader) er ved en afstand på 2r: F = k / (4 r^2); men tiltrækningskraften er formodentlig (se tidligere indlæg) F = -k / r^2. Bruger man så superpositionsprincippet (som ved et gammeldags elektronrør), burde nettokraften blive F = -0,75 k / r^2. Den kraft er faktisk 3 gange så stor, som den ville være mellem + og - i samme afstand (2r)!

Om min model er rigtig eller ej, kan jeg naturligvis ikke sige; men en helt naturlig konsekvens vil netop være, at kraften stiger voldsomt på meget små afstande, hvilket passer fint med Casimir effekten, og en 4. ordens afhængighed af afstanden L, som i formlen fra linken, tyder også langt mere på en stationær "Newton- eller Coulomb-agtig" kraft end noget, der er skabt af refleksioner af bølger, som ingen kan gøre rede for! At vakuum dvs. absolut ingenting af sig selv konstant og i strid med energibevarelsen skulle stå og generere bølger af uendelig mange frekvenser med en præcis specificeret amplitude (ikke engang termisk støj) er i mine øjne en grotesk tanke.

 • 0
 • 8

Den officielle og i mine øjne temmelig fantasifulde forklaring på Casimir kraften er stående bølger mellem pladerne;

PS. Den officielle forklaring er vist nok, at pladerne virker som et filter, som fjerner frekvenser over den grænse, der svarer til ½ bølgelængde, så den indefra kommende kraft reduceres; men da frekvensspektret er uendelig bredt, burde en halvering af afstanden så højest kunne skære halvdelen af frekvensspektret bort og ikke skabe en kraftnedsættelse svarende til en 4. ordens afhængighed af afstanden.

Det svarer lidt til vakuum og tryk. Den udefra kommende kraft er konstant og kan være adskillige bar; men man kan ikke reducere den indefra kommende kraft til mere end 0, så man ender med en nærmest konstant kraft og ikke én, der afhænger særlig meget af vakuummets dybde (4. ordens afhængighed af L). Reducerer man det indefra kommende tryk til halvdelen af det ydre f.eks. fra 10 bar til 5 bar, får man en vis kraft svarende til 5 bar; men en yderligere reduktion af det indvendige tryk til halvdelen giver nu kun 2,5 bar = 1/4 yderligere kraft etc., og til sidst giver det næsten ingenting, hvor Casimir effekten tvært imod burde stige voldsomt.

 • 0
 • 6

Smukt. Et stort geni og et lidt mindre finder sammen i en tango omkring kogntiv vakuum og kaos. Kanstrupeffekten er endelig brud igennem i disse tråde.

 • 6
 • 2

Den officielle og i mine øjne temmelig fantasifulde forklaring på Casimir kraften er stående bølger mellem pladerne;

Nej det er ikke stående bølger, men dit (jeres) udsagn viser da i det mindste noget om den faglige tyngde (eller mangel på samme) i denne debat.
Grunden til at jeg fremhæver Casimir effekten er, at det er en effekt der er blevet forudset som en konskvens af kvantefeltsteorien - 40 år før målingerne rent faktisk blev fortaget. Da man endelig fik mulighederne for at måle Casimir effekten ramte man indenfor 10% af den teoretisk forudsagte værdi.

Videnskab er; eksperimentelt at teste postulater, der er fremsat på baggrund af observationer - og Casimir effekten er et fremragende eksempel herpå. Casimir effekten er en bekræftelse af at kvantefeltsteorien holder (og at verdenen ikke altid kan forklares med bordtennisbolde). Æterteori kan ikke på nogen måde forklare Casimir effekten, hvorfor æterteorien må være ufuldstændig - længere er den ikke.

 • 8
 • 2

Æterteori kan ikke på nogen måde forklare Casimir effekten

Jo, det er lige netop det, den kan, med mindre du eller andre kan fortælle mig, hvordan ABSOLUT INGENTING kan have egenskaber som vakuumenergi, permeabilitet og dielektricitetskonstant. At den slags egenskaber eksisterer, viser jo netop med al ønskelig tydelighed, at verdensrummet ikke er tomt, som man påstår, og dermed er æteren genindført i én eller anden form.

Ca. 300 år efter Newton har traditionel fysik stadig intet bud på fysikken bag tyngdekraften og inerti, og ca. 200 år efter Ørsted har man heller ikke det mindste bud på fysikken bag hverken det elektriske felt eller det magnetiske felt, som man oven i købet har fået anbragt vinkelret på E-feltet, så energien ikke kan veksle mellem potentiel energi og kinetisk energi, som den skal kunne ifølge resonansformlen c = 1/sqrt(e x u).

Traditionel fysik har en masse matematik, som passer; men man har ikke det mindste bud på hvilken fysik, der skaber de beskrevne egenskaber, og det resulterer så i den ene mere vanvittige forklaring efter den anden, som ingen kan beskrive i detaljer. Hvis Casimir effekten skal forklares ved traditionel fysik, må den skyldes fotoner, da det er den partikel, der hævdes at overfører de elektromagnetiske kræfter, så kan du eller andre ikke lige forklare mig, hvordan den mekanisme foregår!!! Du er også velkommen til i stedet at kalde Casimir effekten for gravitation og så forsøge at forklare den med gravitoner.

 • 1
 • 8

Strålingstryk fra de virtuelle partikler du påstår ikke eksisterer 😁

Så let slipper du ikke. Ifølge trditionel fysik sker alle kraftoverførsler ved kraftbærende partikler, da man jo ikke har nogen æter, og da alle kræfter er potentiel energi, vil jeg gerne se energiregnskabet.

Jeg har aldrig afvist traditionel fysiks matematiske beskrivelser; men de fysiske modeller er i mine øjne ofte det rene vrøvl. Når man kalder partikler for "virtuelle" dvs. tilsyneladende eller ikke-eksisterende, er det jo fordi, man ellers ikke kan gøre rede for energiregnskabet. Når så disse tilsyneladende eller ikke-eksisterende partikler rammer ét eller andet at udveksle kræfter med, skifter de lige pludselig til at være eksisterende og får energi, som er E = hf for fotonen. Særlig slemt er tiltrækning, fordi den ikke kan forklares med impulsbevarelse, men må beskrives som en form for lassoeffekt, som gør forklaringen endnu mere vanvittig.

En matematisk beskrivelse er altså ikke ensbetydende med, at fænomenet er forklaret. F.eks. har vi kendt matematikken for tyngdekraften og inerti i ca. 300 år, men har stadig ingen officiel forklaring på fænomenerne, så fordi Casimir effekten kan beskrives med et kvantefelt eller stråling fra tilsyneladende partikler, er det ikke ensbetydende med, at man forstår fænomenet, hvilket er det, jeg prøver på.

 • 1
 • 9

Da energien E = h x f = p x c, må de ”negative” fotoner have både negativ energi, negativ frekvens og negativ impuls - dvs. de bevæger sig baglæns, og så har jeg svært ved at forestille mig det videre forløb.

Modsat Kanstrup har Farnes omsat sine tanker til fysiske formler, som leverer forudsigelser, der kan checkes. Det er enhver frit at gøre det samme eller få nogen til at gøre det.

PS. Negativ energi er absolut en mulighed i fysikken, men jeg har svært ved at se det i nærværende sammenhæng.

Jeg har meget svært ved at se at negativ masse fungerer med de kendte fysiske love, men måske er muligt at modificere dem, så det er muligt. Fotoner med negativ energi der bevæger sig baglands virker ganske umuligt.

Hvis lys spredes af negativ masse, så skyldes det, at lysets hastighed er højere tæt på den negative masse, end langt fra. Altså, er også muligt, at bevæge sig med større hastighed end lysets, når man er tæt på den negative masse.

 • 0
 • 4

En matematisk beskrivelse er altså ikke ensbetydende med, at fænomenet er forklaret.

Næhhh, enhver matematisk beskrivelse af verdenen falder ultimativ tilbage på uforklarlige aximomer. Det gælder både kvanteformuleringer og hokus-pokus æter, der dybest set ikke er forklaringer men blot uvidenhed på et dybere niveau.

Det det gælder om er at vælge axiomer der er operationelle og afspejler den observerede virkelighed, og her har kvantemekanik vist sig at være fuldkommen suveræn på lille skala og relativitetsteori på stor skala.

 • 9
 • 1

Når man kalder partikler for "virtuelle" dvs. tilsyneladende eller ikke-eksisterende, er det jo fordi, man ellers ikke kan gøre rede for energiregnskabet.

Din udledning er ren nonsens og gætværk. Hele din kritik ser ud til at stamme i, at man bruger makroskopiske termer (partikler fx.) til at beskrive kvantemekanikken. Da kvantemekanikken ikke er makroskopisk eller opfører sig makroskopisk, opstår der nogle sjove termer. Men glem termerne: det er matematikken som gælder, og som er dét der ultimativt beskriver fysikken. Og matematikken holder. Den er ikke blot blevet teoretisk bevist - den er blevet industrialiseret og bruges af hundredvis af virksomheder, og endda i alm. hjem. Fx. harddiske og mikrochips er i dag kvantefysik.

 • 6
 • 2

Det meste af den moderne kosmologi er baseret på matematiske manipulationer der er uden nogen som helst sammenhængende logik og i mange tilfælde direkte modstridende og det er en matematiker der giver en sådan bedømmelse her - https://www.youtube.com/watch?v=ev10ywLFq6...


Matematiker?? Han er en kværulantforrykt fantast lige som dig og "ætergeniet". Du lyder blot endnu mere usammenhængende end Crothers, som dog formår at virke pseudovidenskabelig, til stort applaus fra de uvidende tosser, der kommenterer videoen. Den almindelige respons er efter formatet: "Jeg har altid vidst, at der var noget galt med al den mærkelige videnskab, som jeg intet forstod af. Nu ved jeg hvorfor. Hurrah for Crothers!"

Wiki: Stephen J. Crothers (born 1957) is a handyman/gardener and part-time amateur scientist who claims that black holes do not exist, - - - Crothers and Evans co-authored the book Criticisms of the Einstein Field Equation,[10] which advocates replacing General Relativity with the widely-discredited Einstein-Cartan-Evans (ECE) theory; a pseudoscience theory invented by Myron Evans, - - - Undeterred by his forced dismissal from academics, Crothers would soon go on to receive an honorary doctorate degree from the Maxwell Einstein University;[15][16] a fake, make-believe school created by his colleague and partner in crime, Myron Evans, for the sole purpose of doling out phony diplomas to his cohorts and cronies. In 2008, Crothers and Evans each received a "Gold Medal Award" from the Telesio-Galilei Academy of Science;[17] a lunatic fringe organization that hands out second-rate menial awards to virtually any disreputable crackpot and con artist. Starving for attention, Crothers e-mails his childlike scribblings to prominent scientists for comment, and surprisingly, renowned theoretical physicist and Nobel laureate, Prof. Gerard 't Hooft, has responded - - - with Professor ‘t Hooft asserting that the gardener/handyman's "strange misconceptions" are "nonsense".[19] Similarly, world-famous mathematician Dr. Roy Kerr (best known for discovering the Kerr metric, an exact solution to the Einstein field equations of General Relativity), has aptly described Crothers' shoddy work as "rubbish".[20]

 • 8
 • 1

@ Bjarne: sorry, men det støder mig helt vildt når du begynder at stille diagnoser i det offentlige rum - specielt da du har en professionel fortid som psykolog. Kan vi ikke blive enige om den slags ikke hører hjemme her?

 • 2
 • 4

Kristian Glejbøl:
@ Bjarne: sorry, men det støder mig helt vildt når du begynder at stille diagnoser i det offentlige rum - specielt da du har en professionel fortid som psykolog. Kan vi ikke blive enige om den slags ikke hører hjemme her?

Beklager at du bliver stødt. Men hvis man ofte brokker sig over andre, er trættekær, udskammende og hånlig eller klagende, når andre tager til genmæle; så er man kværulant. Hvis man vedbliver at komme med absurde og tåbelige påstande, så er man forrykt, hvilket ikke er en diagnose, men blot et begreb for, at det man siger eller gør er skørt eller tosset. Slå evt. op i Den Danske Ordbog, hvis du er i tvivl. Kombinerer man de to udtryk for man; kværulantforrykt, hvilket jeg mener en en meget rammende beskrivelse, især kombineret med "fantast", dvs. at der fremsættes forestillinger som ikke har hold i virkeligheden, fx at man er et misforstået geni. Der forekommer også eksempler på løgne og manipulationer, men det findes der andre ord for.

 • 6
 • 2

De her "kosmologiske fantasier" du er så meget imod er bl.a. grundlaget for hvad du gør lige nu: kommer med tossede påstande om emner, du tydeligvis intet ved om, på nettet ved brug af en computer

 • 4
 • 2

Nu har der hersket underlige kosmologiske fantasier i århundreder og selvfølgelig - og heldigvis - er der nogle som til stadighed tør tage til genmæle og vil opponere imod de verdensfjerne og unaturlige kosmologiske fantasier der til stadighed bliver serveret hist og pist.


Nu har der (også) hersket underlige kosmologiske fantasier i århundreder om, at jorden skulle være sfærisk og selvfølgelig - og heldigvis(?) - er der (også) nogle som til stadighed tør tage til genmæle og vil opponere imod de verdensfjerne og unaturlige kosmologiske fantasier der til stadighed bliver serveret hist og pist.

(for den er da flad - ikke?)

 • 4
 • 2

Ivar Ingolf Nielsen: A:
Det meste af den moderne kosmologi er baseret på matematiske manipulationer der er uden nogen som helst sammenhængende logik og i mange tilfælde direkte modstridende og det er en matematiker der giver en sådan bedømmelse her - https://www.youtube.com/watch?v=ev10ywLFq6...
B: Der er vel ingen "der brokker sig over andre her" altså ud over dig selv hr. psykolog. De fleste går jo ikke efter manden men efter sagen og indholdet.


Sætning A er lige dele generel brok, sludder og usandhed. Og dette bliver dermed takket være IIN, "sagen": Nemlig at IIN er usaglig og løgnagtig, ved at angribe den etablerede fysik og logikken i dens matematik, uden nogen konkret indsigelse og ved at påstå, at en matematiker deler hans mening, hvilket er løgn. Han går efter "Videnskaben", de dumme forskere, som Kanstrup gør det og ikke konkrete emner der kan debatteres, hvilket ville kræve et højt vidensniveau. Han går dermed off topic og hvis andre gør opmærksom på dette, så beskylder han dem for din egen brøde. En velkendt troll strategi, som næsten alle læsere her på sitet heldigvis gennemskuer.

 • 5
 • 2

Hele din kritik ser ud til at stamme i, at man bruger makroskopiske termer (partikler fx.) til at beskrive kvantemekanikken.

Nej, min kritik stammer fra almindelig sund fornuft og logisk tænkning, der siger, at parametre og energi ikke opstår af sig selv ud fra absolut ingenting.

Da kvantemekanikken ikke er makroskopisk eller opfører sig makroskopisk, opstår der nogle sjove termer. Men glem termerne: det er matematikken som gælder, og som er dét der ultimativt beskriver fysikken. Og matematikken holder. Den er ikke blot blevet teoretisk bevist - den er blevet industrialiseret og bruges af hundredvis af virksomheder, og endda i alm. hjem. Fx. harddiske og mikrochips er i dag kvantefysik.

Ja, matematikken holder, ligesom Newtons matematiske beskrivelse af tyngdekraft og inerti også holder, og jeg har aldrig påstået andet; men de fysiske forklaringer er i mine øjne ofte det glade vanvid.

 • 0
 • 8

Forpester igen ing.dk - hvem husker ikke sidste gang han hærgede og blev smidt ud - det vil jeg så anmode om at han igen bliver!

Må jeg i stedet anmode om, at den, der skriver en sådan overskrift på et seriøst forum, ryger ud på røv og albuer, og så kan man passende tage psykologen og den selvbestaltede smagsdommer med. Ingen af de typer hører hjemme her, og de bidrager i den grad til at forpeste denne og andre tråde!

 • 0
 • 7

der hvor jeg kommer fra sparker man ikke til folk der ligger ned.

Hvad mener du med, at jeg skulle ligge ned og ikke dig?

Det er dig, der mangler at gøre rede for energiregnskabet i din påstand om, at Casimir effekten skyldes udefrakommende strålingstryk på pladerne:

Strålingstryk fra de virtuelle partikler du påstår ikke eksisterer 😁

Og du har heller ikke fortalt, om kraften skyldes fotoner eller gravitoner, som jo er de eneste to måder at overføre kræfter på i traditionel fysik, hvor al kraftoverførsel sker med kraftbærende partikler.

Hvis den formel, som jeg linkede til, er sand, er Casimir effekten omvendt proportional med afstanden i 4. potens, så når afstanden går mod 0, skulle kraften gå mod uendelig, hvilket så betyder, at strålingstrykket må være uendeligt. Da alle kræfter i dette univers er forårsaget af potentiel energi, som evt. fremkommer ved nedsættelse af kinetisk energi, og den potentielle energi i et volumen er tryk gange volumen, må energien i verdensrummet ifølge din påstand være uendelig gange næsten uendelig (verdensrummets størrelse). Denne fuldstændig ekstreme energimængde skal så oven i købet dukke op helt af sig selv ud fra absolut ingenting og være skabt af virtuelle dvs. tilsyneladende eller ikke-eksisterende partikler som følge af en usikkerhedsrelation, som i sig selv er et brud på energibevarelsen.

Ærlig talt - tror du selv på det sludder, selv om man har fået matematikken til at passe?

Jeg kan selvfølgelig ikke sige, om min model er rigtig; men den giver immervæk et realistisk bud på både tyngdekraften, Casimir effekten og mørk energi, og hvis modellen er sand, vil den samtidig betyde, at traditionel fysik aldrig vil komme til at forstå hverken tyngdekraften eller mørk energi, for når man ikke har nogen æter til at lave en frastødning om til en tiltrækning, er man nødt til at hævde, at gravitation skyldes direkte tiltrækning mellem masser, og så kan man ikke forklare den mørke energi.

Når de sidste 300 år efter Newton og de sidste 200 år efter Ørsted ikke har ført til den mindste forståelse for fysikken bag hverken tyngdekraften, inerti, det elektriske felt eller det magnetiske felt, og man ikke engang kan forklare himmellegemernes bevægelser uden at indføre mørk masse, som er en forfærdelig gang "reverse engineering", og mørk energi, som ingen kan gøre rede for, er der i den grad behov for nytænkning. At fortsætte i samme håbløse skure, som man har gjort de sidste 100 år (efter man smed æteren ud), fører ingen steder hen, og det er naivt at tro, at det nogensinde vil gøre det.

og her har kvantemekanik vist sig at være fuldkommen suveræn på lille skala og relativitetsteori på stor skala.

Ja, men de to er indbyrdes inkompatible, så mindst én af dem må være forkert eller ukomplet. Ellers må du angive mig præcis, hvor grænsen går mellem "lille" og "stor" skala, og samtidig begrunde denne diskontinuitet.

 • 1
 • 10

Carsten jeg tror at det Kristian og mange andre har prøvet at signalere til dig er, at kvantemekanikken ikke nødvendigvis passer særlig godt med den fysiske verden vi som biologiske væsner kan opfatte, men den kan forklare og ikke mindst forudsige (kvantemekaniske) effekter. Deri ligger en enorm værdi for den teknologiske udvikling. Jeg og mange andre hilser din alternative teori velkommen, omend den er kontroversiel - specielt hvis du kunne formå at fremføre den på en sober og seriøs måde uden at tilsvine den etablerede teoretiske fysik . Men din æterteori har først virkelig en værdi for verdenssamfundet når dén kan forudsige observerbare fænomener og effekter hvor andre fysiske teorier må give fortabt. Dette forudsætter i sagens natur at man kan regne på sagerne hvilket nødvendigvis må foregå ved brug af matematik. Sålænge din teori ikke understøttes af en matematisk redegørelse er den værdiløs, for den kan jo så ikke forudsige nogetsomhelst og må kategoriseres som tankespin og løse spekulative ideer. Jeg synes du skal bruge din energi på at få din teori formaliseret istedetfor at høste nedadvendte tommelfingre i ing.dk.

 • 5
 • 2

Jeg synes du skal bruge din energi på at få din teori formaliseret istedetfor at høste nedadvendte tommelfingre i ing.dk.


Dette ville, hvis nogen ville hjælpe ham med dette, i den grad være selvundergravende for CK´s projekt, så det har han nok "ikke tid til". Mange har tidligere foreslået det samme uden held. gentagne gange over mange år. Du hilser hans "alternative teori" velkommen selvom der ikke er tale om en teori, men netop tankespin. Hvorfor det? Føler du, at hvis han føler, at han er ret i, at alle andre er idioter og han har set sandheden, som det misforståede geni han da må være, at hans udgydelser har da fortjent respekt, fordi der er følelser som ikke må krænkes? Eller hvad? Hvis alle mulige skøre individers og skøre mindretals oplevede krænkethed skulle "respekteres", så var det slut med ytringsfriheden. CK og hans nye let vrangvillige væbner er gakke at være vidne til. Derfor de mange negative tomler. Heldigvis.

 • 3
 • 4

Sålænge din teori ikke understøttes af en matematisk redegørelse er den værdiløs

Det sagde I sjovt nok også om æteren som transmissionsmedie for lys - indtil jeg for kort tid siden præsenterede en link til en 1413 sider lang e-bog, der beskriver medie/æter modellen i alle de matematiske detaljer, I kan ønske jer - se http://eceweb1.rutgers.edu/~orfanidi/ewa/e... . Min æterhypotese er stadig den samme (bortset fra min nye udvidelse med negativ masse), naturen har ikke ændret sig det mindste; men nu er den del af kritikken pludselig forstummet og erstattet af et verbalt slagsmål, om forfatterne med "vakuum" nu også mener absolut ingenting, eller blot bruger denne betegnelse for verdensrummet, fordi det er det, man normalt gør.

Traditionel fysik er i den grad kørt fast, visse eksperimenter, som f.eks. dobbeltspalteeksperimentet med tunge enkeltpartikler, hvis resultater ikke passer med "den sande lære", fejes bare ind under gulvtæppet som kvantemekanik, hvor selv den mest rablende vanvittige forklaring er tilladt, og de fleste af deres fysiske modeller strider mod enhver form for sund fornuft og logisk tænkning; men alligevel er enhver nytænkning pr. definition det rene vrøvl, før den totale matematisk beskrivelse foreligger. At I har den holdning, må I selvfølgelig selv om; men med den fremskridtshastighed, som traditionel fysik har haft på forståelsesområdet de sidste 100-300 år, går jeg i graven uden at være blevet det mindste smule klogere på naturens sande opbygning, med mindre jeg selv søger at finde plausible forklaringer, der f.eks. ikke kræver uendelige energimængder skabt af ikke-eksisterende partikler eller kræver, at masseløse partikler måles i kg.

 • 0
 • 9

CK og hans nye væbner Ingolfe slår til igen. Nu også i denne tråd.

Ingolfe har tidligere, ligesom Kanstrup, ydet væsentlige bidrag til fysikken, astronomien og kosmologien:
Ingeniørdebat.dk 2013: "Der er tale om et kredsløb i galaksen i et kvadrupolært magnetisk felt der ”opdeler” galaksens horisontale skive i to halvdele og hvor der ikke er et ”sort hul” men en tunnelåbning på hver side af galakseplanet hvor materie bliver ført ind og formateret i galaksens center via stærke elektromagnetiske kræfter der giver det vinkelrette momentum både vertikalt og horisontalt. Ud fra solsystemets banevinkel i forhold til galaksens, kan man udlede at solsystemet er ført ud fra galaksens rotationsplan via galaksens ene bjælke som består af et ”rør” med cirkulært roterende bevægelser, skabt af det vinkelrette momentum i galaksens centrum."

Han blev da høfligt anmodet om at finde et andet debatforum med et andet mere esoterisk spekulativt publikum.

 • 3
 • 6

CK og hans nye let vrangvillige væbner er gakke at være vidne til. Derfor de mange negative tomler.

Hvad vi to mener om hinanden, er nok nogenlunde det samme, og du ville aldrig vove de gentagende nedladende udtalelser om min person, hvis vi stod over for hinanden, for så fik du bare igen af samme skuffe; men jeg vil ikke nedlade mig til ulovlige personangreb i noget, der kunne være et seriøst forum, hvis det ikke var for folk som dig.

Med hensyn til tommelfingrene har mit oprindelige indlæg p.t. fået 8 tommel op og 12 tommel ned; men min fejlrettelse af en simpel skrivefejl:

PS. Der skulle selvfølgelig have stået: usandsynlig.

har fået 6 tommel ned, hvilket med al ønskelig tydelighed viser, at jeg har mindst 6 "følgere", der mærker samtlige mine indlæg med en tommel ned uanset indhold, og trækker du dem fra, står det faktisk 8 - 6 i mit favør, hvilket vist er rekord for en fysiktråd, så det er helt klart ikke alle, der har samme holdning til nytænkning som dig!

Hvornår fjerner Ingeniøren dog anonymiteten fra de tommelfingre, så vi kan slippe for de værste pattebørn og konfrontere dem med deres holdninger? De samme følgere er nu godt igang med at stemme mine indlæg ned i den nye tråd: https://ing.dk/artikel/held-uheld-fejlslag... , så min 100 % korrekte information nu fremtræder som forkert for læserne; men det er typisk for folk som dig, der ikke magter at argumentere sagligt, at man i stedet vælger at gå efter manden - godt beskyttet bag en computerskærm og helst som anomym.
SUK

 • 2
 • 5

Men din æterteori har først virkelig en værdi for verdenssamfundet når dén kan forudsige observerbare fænomener og effekter hvor andre fysiske teorier må give fortabt.

Det har den såmænd allerede gjort, for ækvivalensen mellem den mekaniske og den elektriske verden forudsage den optiske Bernoulli kraft, som viste sig at holde stik - se https://ing.dk/artikel/forskere-opdager-ny... , og den effekt kan ikke forklares med fotoner. Det samme gælder f.eks. for elektromagnetisk energioverførsel på en ganske almindelig ledning, og når jeg spørger, hvordan den forklares med fotoner, får jeg bare at vide, at "det er ikke særlig velforstået"; men alligevel er det stadig "den sande lære", som i mine øjne er blevet ren religion, hvor selv den mest velbegrundede kritik blankt afvises.

 • 1
 • 6

CK må mene og skrive lige nøjagtigt hvad han vil indenfor lovens grænser uanset hvor skørt du måtte mene det er. Dét er ytringsfrihed!


Det samme må så gælde for mig angående mine meninger om det CK og en enkelt anden debattør skriver. De har lov til at skrive hvad de vil, til gængæld har jeg og andre lov til at skrive hvad vi mener, om det de skriver - og det har du også. Dét er ytringsfrihed!

Du skriver: "Du virker besat af en trang til at udstille CK som en idiot, en psykisk syg mand der ikke fortjener respekt."

Dette virker da lidt som en projektion fra din side, hvis man læser ordlyden af mit indlæg.

 • 3
 • 7

Det samme må så gælde for mig angående mine meninger om det CK og en enkelt anden debattør skriver. De har lov til at skrive hvad de vil, til gængæld har jeg og andre lov til at skrive hvad vi mener, om det de skriver - og det har du også. Dét er ytringsfrihed!


Selvfølgelig må du det - jeg prøver bare at gøre dig opmærksom på at påberåbelse af ytringsfrihed som så efterfølgende kun bruges til at svine andre mennesker til opfattes af de fleste som upassende. Desuden begynder du at påtale mine "følelser" i debatten, hvilket er totalt OT. Som psykolog(?) burde du kunne kende forskel på begreberne følelser og synspunkter.

 • 4
 • 1

CK og hans nye væbner Ingolfe slår til igen. Nu også i denne tråd.

Ingolfe har tidligere, ligesom Kanstrup, ydet væsentlige bidrag til fysikken, astronomien og kosmologien:
Ingeniørdebat.dk 2013: "Der er tale om et kredsløb i galaksen i et kvadrupolært magnetisk felt

Ingolf er ikke min tro væbner og hold mig uden for det efterfølgende citat fra http://ingeniordebat.dk/index.php?topic=27... , som jeg også opfatter som det rene vrøvl! Det er netop alt, alt for spekulative teorier som denne, der nedbryder tilliden til alternativ fysik; men selv Holger Beck Nielsen holder sig nu heller ikke tilbage med vrøvlehistorierne om f.eks. uheld sendt fra fremtiden, der skulle påvirke nutidens målinger: https://www.dr.dk/nyheder/kultur/uheld-sen... :-)

 • 1
 • 8

Traditionel fysik er i den grad kørt fast, visse eksperimenter, som f.eks. dobbeltspalteeksperimentet med tunge enkeltpartikler, hvis resultater ikke passer med "den sande lære", fejes bare ind under gulvtæppet som kvantemekanik, hvor selv den mest rablende vanvittige forklaring er tilladt, og de fleste af deres fysiske modeller strider mod enhver form for sund fornuft og logisk tænkning;


Carsten, jeg tror det er præcis denne retorik som giver en vis modstand fra mange af dine 'følgere'. Du hævder, at alle, der accepterer kvantemekanik som en fysisk eller matematisk model, der trods dens mærkværdigheder alligevel formår at forudsige observerbare fænomener, er udenfor sund fornuft og evne til logisk tænkning. Netop dét forhold at matematikken kan forudsige en verden som vi ikke engang formår at forestille os rent fysisk, er de netop efter min mening noget af det allermest facinerende ved denne disciplin. Hvorfor skal den fysiske verdens 'sande indretning' være dikteret af hvad vi som mennesker kan opfatte? Tænk på komplexe tal. Ikke umiddelbart nogen pendant til den fysiske verden, men glimrende i implementering af fourier transformationer der har endog meget bred anvendelse i den fysiske verden inden for stort set alt fra billedbehandling til design af vindmøllevinger.

 • 5
 • 1

Netop dét forhold at matematikken kan forudsige en verden som vi ikke engang formår at forestille os rent fysisk, er de netop efter min mening noget af det allermest facinerende ved denne disciplin.

Ikke hvis matematikken fører til vanvittige resultater, som netop i tilfældet med f.eks. Casimir effekten, ved singulariteter, som ikke findes i naturen, eller ved Heisenbergs usikkerhedsrelation, som er i strid med energibevarelsen, men opstår fordi matematikken i fourieropløsning bryder sammen, og i den situation tror jeg altså mest på energibevarelsen.

Hvorfor skal den fysiske verdens 'sande indretning' være dikteret af hvad vi som mennesker kan opfatte?

Hvorfor i alverden skulle vi dog ikke kunne opfatte den fysiske verden, hvis vi altså ved præcis, hvordan den er indrettet?

Tænk på komplexe tal. Ikke umiddelbart nogen pendant til den fysiske verden,

Jo, "i" repræsenterer en fasedrejning på 90 grader, som netop i kondensatorer og spoler, og derfor bliver i^2 = -1, hvilket svarer til en fasedrejning på 180 grader. Af den årsag finder komplekse tal i høj grad anvendelse inden for elektronikberegning.

 • 1
 • 9

Newton forklarede hvordan, men som jeg forstår det mangler vi at forstå. Det lyder sikkert lidt åndsvagt, men jeg forstår ikke forskellen!!
Kunne du uddybe forskellen med f.eks at forklare hvorledes Newtons 2nd formel skulle være hvis vi skulle forstå F=mxa

Formlen er naturligvis den samme; men vi skulle forstå hvilken fysisk mekanisme, der forårsager tyngdekraft og inerti, og det gør vi stadig ikke 300 år efter formlens fremkomst.

 • 1
 • 7

Formlen er naturligvis den samme; men vi skulle forstå hvilken fysisk mekanisme, der forårsager tyngdekraft og inerti, og det gør vi stadig ikke 300 år efter formlens fremkomst.

Nu stiller jeg dig et spørgsmål. Jeg er ret spændt på om du forstår spørgsmålets formål. Så det må du meget gerne kommentere på.

Hvad mener du at den fysiske mekanisme er bag, at en æterpartikel har en frastødende kraft på en anden æterpartikel, når de støder sammen?

 • 4
 • 1

Hvad mener du at den fysiske mekanisme er bag, at en æterpartikel har en frastødende kraft på en anden æterpartikel, når de støder sammen?

Simple trykforhold, som i en væske eller gas under tryk. Det er straks langt værre at forklare tiltrækning mellem + og - både når det gælder ladning og masse. Derfor har jeg p.t. også kun en forklaring på magnetisk tiltrækning, frastødning og induktion, hvilket trods alt er mere end traditionel fysik har; men jeg kan stadig ikke forklare det elektriske felt, som umiddelbart synes det letteste at forklare.

 • 1
 • 8

Ikke hvis matematikken fører til vanvittige resultater, som netop i tilfældet med f.eks. Casimir effekten, ved singulariteter, som ikke findes i naturen


hvad der end måtte befinde sig på den anden side af begivenhedshorizonten kan man næppe beskrive det bedre end en sigularitet. Benægter du eksistensen af sorte huller i universet?

Hvorfor i alverden skulle vi dog ikke kunne opfatte den fysiske verden, hvis vi altså ved præcis, hvordan den er indrettet?


Prøv at forklare en blind mand hvordan farven rød ser ud - ikke hvilken del af spektret du opfatter som rød, blot hvordan det ser ud.

Jo, "i" repræsenterer en fasedrejning på 90 grader, som netop i kondensatorer og spoler, og derfor bliver i^2 = -1, hvilket svarer til en fasedrejning på 180 grader. Af den årsag finder komplekse tal i høj grad anvendelse inden for elektronikberegning.


præcis som jeg fremførte: en matematisk størrelse som ikke nødvendigvis antager en fysisk form i vores almindelige opfattelse af rummet, men som finder stor anvendelse i vores praktiske fysiske modeling af verden. Selvfølgelig forstår du brugen af komplexe tal som elektroniker. Jeg valgte helt bevidst at nævne en pendant til noget jeg var sikker på du ville nikke genkendende til. Så hvorfor vil du ikke acceptere fotonen som en tilsvarende model for 'noget' der kan finde enorm praktisk anvendelse, men hvor vores begrænsede makroskopiske fatteevne ikke rækker til at forklare 'fysikken' sådan som du gerne vil? Er fotonen vanvittig nonsens bare fordi vi ikke kan 'se' masseløse elementarpartikler i den makroskopiske verden? I så fald er den ikke mere vanvittig end din æter, som jo heller ikke kan ses, ikke kan måles og sandelig heller ikke kan redegøres for matematisk.

 • 6
 • 0

Hvad mener du at den fysiske mekanisme er bag, at en æterpartikel har en frastødende kraft på en anden æterpartikel, når de støder sammen?

Simple trykforhold, som i en væske eller gas under tryk.

Se det jo ikke en besvarelse af mit spørgsmål.
Mit spørgsmål var, hvad den fysiske mekanisme er bag, at en æterpartikel har en frastødende kraft på en anden æterpartikel, når de støder sammen?
Og du svarede bare, at molekyler i gas og væske også frastøder hinanden, når de støder sammen. Det er jo på ingen måde et svar på mit spørgsmål. Det er ikke engang et forsøg på at give et svar.

Så en gang til.
Hvad mener du at den fysiske mekanisme er bag, at en æterpartikel har en frastødende kraft på en anden æterpartikel, når de støder sammen?

Interessant nok gjorde du dig slet ingen overvejelser over, hvorfor jeg stiller dette spørgsmål. Sådanne overvejelser fra din side er jeg meget interesseret i at høre.

Hvis du vil score lidt ekstra bonus, så kan du jo også redgøre for den fysiske mekanisme bag, at molekyler i gas og væske også frastøder hinanden, når de støder sammen?

 • 5
 • 1

Mit spørgsmål var, hvad den fysiske mekanisme er bag, at en æterpartikel har en frastødende kraft på en anden æterpartikel, når de støder sammen?
Og du svarede bare, at molekyler i gas og væske også frastøder hinanden, når de støder sammen. Det er jo på ingen måde et svar på mit spørgsmål. Det er ikke engang et forsøg på at give et svar.


Jeg forstår godt hvis Kanstrup ikke har tid til at svare på noget så banalt. Svaret er såre enkelt, hvis man blot formår at bevare den klassisk mekaniske newtoniske sunde fornuft og ikke forfalder til vanvittige spekulative såkaldt "kvantemekaniske" raplerier om fotoner som kraftbærende partikler og deslige, samt andre teoretiske misfostre, som ikke har bragt fysikken videre i de sdste hundrede år. Som alle ved bevares impulsmomentet ved elastiske sammenstød og dette gælder selvfølgelig også for æterpartikler. Inde i hver æterpartikel er der en mængde små elastiske partikler, som ved et sammenstød bliver trykket sammen (potentiel energi) og derefter retter sig ud, så de to æterpartikler også retter sig ud og derved frastøder hinanden (tilbage til kinetisk energi). Her har du en fysisk forklaring som selv et skolebarn kan forstå. /s: )

 • 5
 • 1

hvad der end måtte befinde sig på den anden side af begivenhedshorizonten kan man næppe beskrive det bedre end en sigularitet. Benægter du eksistensen af sorte huller i universet?

Jeg tvivler ialtfald af flere årsager:

1) De enkelte himmellegemer i en galakse bevæger sig i elipsebaner, hvis vinkel er lidt drejet i forhold til hinanden, hvorved der fremkommer områder med større himmellegemedensitet end andre, hvilket vi ser som galaksearmene (det er ikke altid de samme himmellegemer, der er i en arm). I en bjælkegalakse som Mælkevejen, skulle elipsebanerne i bjælken efter sigende være meget langstrakte, så det nærmest svarer til en pendulsvingning fra den ene side af bjælken til den anden (ikke engang Sara har villet svare på dette i sin egen blog om emnet). Hvis nu der var et sort hul i midten, som man hævder, ville himmellegemerne blive afbøjet og slynget ud i andre baner af den såkaldte slingshot effekt (se f.eks. http://www.physics.usyd.edu.au/teach_res/m... ), når de i midten af galaksen passerer meget tæt forbi det sorte hul; men det sker jo helt klart ikke, så man kan blankt afvise tanken om et sort hul i midten af en bjælkegalakse, så endnu engang passer fysikerne modeller ikke med himmellegemernes faktiske opførsel!

2) Himmellegemernes næsten konstante hastighed rundt i en galakse uanset afstanden fra centrum kan ikke forklares med et sort hul, og forklaringen med mørk masse holder iøvrigt heller ikke, så længe ingen kan gøre rede for, hvordan denne mørke masse bærer sig ad med at bevarer den særdeles specielle densitetsfordeling, der er nødvendig for at få regnestykket til at gå op. Derimod forklares det fint ud fra æterlavtryksmodellen, og selv om jeg ikke kan opstille formlerne, betyder ækvivalensen mellem den mekaniske og elektriske verden, at man bare kan sammenligne med forholdene i en tornado, som godt nok også er svære at regne på; men så kan man jo bare måle og sammenligne et billede af en galakse set fra siden med et stormlavtryk set fra oven og kan så konstatere, at de stort set er ens.

3) Forestillingen om sorte huller er yderst spekulativ med bl.a. netop termer som "begivenhedshorizont", som jeg ikke er synderlig fan af. Hvis lys i alle andre tilfælde ikke påvirkes af gravitation bortset fra en retningsændrig, men ikke en hastighedsændring (i traditionel fysik), er det utrolig søgt at hævde, at lys ikke kan undslippe et sort hul - specielt når stråling i andre frekvensområder sagtens kan. I mine øjne er det en "feberredning" for at forklare, hvorfor der ikke kommer synlig lys fra en galakses centrum; men også her giver æterlavtryksmodellen et noget mere logisk svar. Der kommer intet synlig lys af den simple årsag, at der ganske simpelt ikke er nogen himmellegemer til at generere det. De er nemlig for længt slynget ud i ydre baner, som det også sker for vanddampen i en tornado, så der opstår et "øje" i midten med klart vejr.

4) Når alle andre himmellegemer slynges væk fra centrum, hvad skulle så bevare et sort hul lige netop der?

Så længe ingen ved med sikkerhed, hvad der forårsager gravitation og inerti, forbliver tanken om sorte huller en gang spekulativ gætteri, som jeg ikke vil gå ind i! Jeg er skeptisk, men vil og kan alligevel ikke afvise tanken helt.

Så hvorfor vil du ikke acceptere fotonen som en tilsvarende model for 'noget' der kan finde enorm praktisk anvendelse, men hvor vores begrænsede makroskopiske fatteevne ikke rækker til at forklare 'fysikken' sådan som du gerne vil? Er fotonen vanvittig nonsens bare fordi vi ikke kan 'se' masseløse elementarpartikler i den makroskopiske verden?

Nej, den er vanvittig af mange andre årsager, som mine mange fotondilemmaer tydelig viser:

1) Der er aldrig overensstemmelse mellem tidsdomænet og frekvensdomænet, som der altid er i den fysiske verden. Ellers ville f.eks. digital TV ikke virke. f = E/h er et uendelig smalspektret signal; men et sådant kan aldrig nogensinde genereres af en spontan hændelse, så Bohrs emissionsmodel er noget vrøvl, og selv den mindste amplitudeændrig ved opbyggelse og ændrig af et signal giver anledning til generereing af sidebånd, som breder spektret ud. Det ved enhver radioamatør; men denne helt basale elektrotekniske viden er åbenbart endnu ikke gået op for fysikerne. Hvis man så hævder, at fotonen på én eller anden måde alligevel er bredspektret, så man kan forklare dette dilemma, kan man til gengæld ikke forklare minimumsfrekvensen i den fotoelektriske effekt, da der jo ikke er nogen minimumsfrekvens i et meget bredspektret signal.

2) Hvis lyset fra solen skulle genereres ud fra Bohrs emmisionsmodel, ville det kun bestå at nogle få frekvenser svarende til spektrallinjerne for primært brint og helium; men det er jo lige modsat - disse linjer mangler i spektret, fordi de reflekteres af kerneresonanser, som ændrer impedansen. Desuden indgår termisk støj (B × T = Boltzmanns konstant gange den absolutte temperatur), som netop kan forklare det brede frekvensspekter, ikke i modellen.

3) Ingen kan forklare, hvordan fotonen bærer sig ad med at overføre egenskaberne "frekvens" og "polaritet", og alle de former for repetitive bevægelser, som vi kender, og som kunne redegøre for dette, giver anledning til en energi, der afhænger af frekvensen i 2. potens og ikke i 1. potens (E = hf).

4) Da man ikke har nogen æter, kan man ikke forklare den bølgefunktion, som man konstaterer i talrige eksperimenter som f.eks. dobbeltspalteeksperimentet, så man er nødt til at hævde, at én enkelt partikel som f.eks. en foton kan generere en bølge; men ikke én eneste fysiker i hele verden forstår partikel-bølge dualiteten og bølgefunktionskollapset endsige kan forklare dem, og på grund af impulsbevarelsen kan én enkelt partikel aldrig nogensinde generere en bølge, som netop er kendetegnet ved, at energien veksler mellem potentiel energi og kinetisk energi. At lysudbredelse netop sker ved en sådan vekselvirkning ses klart af resonansformlen c = 1/√(ε × µ), hvor energien skiftevis er opbevaret som potentiel energi i dielektrikummet (ε) og som kinetisk energi i selvinduktionen (µ).

5) Fotonmoddellen kan ikke forklare den optiske Bernoulli kraft, det elektriske felt, det magnetiske felt eller enhver elektromagnetisk udbredelse på en ledning herunder induktion, og det burde den kunne, hvis man som traditionel fysik hævder, at fotonen er bærer af alle elektromagnetiske kræfter.

6) Fotonen er nødt til at have massen 0, for ellers kan den ikke bevæge sig med lysets hastighed; men hvis den skal have impulsen p = hf/c, som man hævder, og den bevæger sig med lysets hastighed c, må den samtidig have massen m = hf/c^2, da impulsen er defineret som masse gange hastighed, og den skal altså være skizofren. Samtidig hævder man, at masseløse partikler godt kan have impuls på trods af impulsdefinitionen, og ud fra en enhedsbetragtning af formlen E2 = p2c2 + m2c4, hvor m er hvilemassen, fremgår det også klart, at impulsen måles i kgm/s, så man hævder altså, at masseløse objekter skal måles i kg!

7) Ingen kan gøre rede for, hvorfor fotonen lige netop og altid bevæger sig med hastigheden c uanset hvilket inertialsystem, den betragtes fra, og hvis man hævder, at c fremkommer ud fra ε og µ, som angivet ovenfor, kan man ikke gøre rede for, hvad der skaber disse parametre, da man jo ikke har nogen æter, og de to parametre derfor skal opstå helt af sig selv ud fra absolut ingenting (vakuum).

Mon ikke ovenstående er begrundelse nok for, at jeg absolut ikke tror på fotonmodellen og betragter den som noget nær fysikkens hidtil største fejltagelse, selv om forestillingen om kraftoverførsel med kraftbærende, virtuelle partikler også er en værdig kandidat til vrøvleprisen?

 • 0
 • 10

Hvad mener du at den fysiske mekanisme er bag, at en æterpartikel har en frastødende kraft på en anden æterpartikel, når de støder sammen?

Svar selv på disse spørgsmål, for den fysiske forklaring er næsten med garanti nøjagtig den samme som at forklare, hvorfor ladning med samme fortegn frastøder hinanden og ladning med modsat fortegn tiltrækker hinanden!!!!

Det er jo vanvid at forlange, at jeg efter at have brugt nogle få timer på en model skal kunne svare på nøjagtig de samme spørgsmål, som tusindvis af professionelle fysikere ikke har kunnet besvare de sidste 200 år!

Ætermodellen giver en langt bedre beskrivelse af de fysiske forhold i naturen end de traditionelle modeller, som e-bogen og mine mange fotondilemmaer, som ingen nogensinde har været i stand til at svare på, klart viser, og derfor arbejder jeg ud fra den; men jeg har aldrig hævdet, at min ætermodel er komplet, og jeg skriver jo netop også, at jeg p.t. ikke kan forklare det elektriske felt.

Hvis du er så pokkers klog, så kom dog med din forklaring på FYSIKKEN bag det elektriske felt, det magnetiske felt, induktion, elektromagnetisk udbredelse på en ledning og i en transformator med adskildt primær og sekundær vikling, tyngdekraften, inerti, mørk energi, Casimir effekten, himmellegemernes bevægelser i en galakse og opbremsningen ved galaksesammenstød, og Bjarne Hellemann og andre er også MEGET velkomne til at forsøge; men jeg kommer vist til at vente MEGET længe på svaret!!!

 • 0
 • 9

Eller hvorfor elektroner ikke falder ind den positive atomkerne og neutraliserer hinanden, eller hvorfor der er spektrallinier, eller, eller, eller.......

Nemlig. Reelt set er langt størsteparten af forklaringsproblemerne nøjagtig de samme for mig og for traditionel fysik. Forskellen er bare, at jeg i det mindste efter bedste evne prøver at finde en plausibel forklaring, hvor traditionel fysik bare opfinder en røverhistorie, som de så kalder kvantemekanik, og så må enhver kritik forstumme, for man hævder jo samtidig, at mennesker ikke kan forstå kvantemekanikken. Hvorfor mon jeg ofte sammenligner dette med religion :-)

Når jeg f.eks. sammenligner IBM's billede af stående bølger i en ring af enkeltatomer - se: https://www.nanoscience.com/techniques/sca... med stående bølger i en 24" metaltallerken med vand - se: https://www.vice.com/en_us/article/vvygzm/... , er det det nøjagtigt de samme fænomener, jeg ser incl. spidsen i midten, så når man tilsyneladende ikke engang behøver kvantemekanik for at forklare naturens opførsel i den viste nanoskala, hvad skal vi så med den i det hele taget? Ofte opfatter jeg kvantemekanikken som en syltekrukke for det, man reelt set ikke forstår en pind af, eller hvor forklaringen er så søgt, at den må beskyttes over for kritiske angreb, som netop i tilfældet med Casimir effekten, hvor det forventes, at man bare skal acceptere, at en uendelig stor energi kan skabes af ikke-eksisterende partikler i strid med energibevarelsen.

 • 0
 • 9

bølger i en ring af enkeltatomer - se: https://www.nanoscience.com/techniques/sca... med ståe


Fra dit eget link: "These spatial oscillations are quantum-mechanical interference patterns caused by scattering of the two-dimensional electron gas off the Fe atoms and point defects."

Interferens imellem bølgefunktioner - giver anledning til lokale elektron densitetsmaksima.
En smuk, smuk bekræftelse af bølge/ partikel dualisme (der ikke findes i dit parallelunivers) .
Tak for linket - var det er en ironisk kommentar til dig selv, eller forstod du i bund og grund ikke hvad du selv linkede til?

 • 8
 • 1

Interferens imellem bølgefunktioner - giver anledning til lokale (elektron) densitetsmaksima.

Ja, netop; men det vidste vi jo i forvejen ud fra vand, som i den vibrerende tallerken, jeg også viste et billede af.

En smuk, smuk bekræftelse af bølge/ partikel dualisme (der ikke findes i dit parallelunivers) .

Nej, endnu en kvantemekanisk forklaring baseret på noget, som absolut ingen i hele verden forstår - nemlig partikel-bølge dualiteten. Så længe ingen kan forklare den, er det vrøvl at bruge den som grundlag for yderligere forklaringer. Fundamentet skal altså være i orden, før man bygger noget oven på!

Tak for linket - var det er en ironisk kommentar til dig selv, eller forstod du i bund og grund ikke hvad du selv linkede til?

Jo, jeg forstod udmærket bølger og refleksioner, som jeg har beskæftiget mig med i ca. 20 år; men jeg forstod til gengæld ikke, hvorfor interferensen pludselig skulle være kvantemekanisk, når ganske almindelig interferens i et medie kan gøre det, og jeg forstår specielt ikke partikel-bølge dualiteten, og det gør du heller ikke! Hvad jer derimod kunne var at sammenligne to billeder og så konkludere, at det formodentlig er nøjagtig de samme forhold, der gør sig gældende, og vi altså formodentlig ikke behøver speciel fysik og matematik for at forklare naturen selv på så lille en nanoskala.

 • 0
 • 5

Hvis du er så pokkers klog, så kom dog med din forklaring på FYSIKKEN bag det elektriske felt, det magnetiske felt, induktion, elektromagnetisk udbredelse på en ledning og i en transformator med adskildt primær og sekundær vikling, tyngdekraften, inerti, mørk energi, Casimir effekten, himmellegemernes bevægelser i en galakse og opbremsningen ved galaksesammenstød, og Bjarne Hellemann og andre er også MEGET velkomne til at forsøge; men jeg kommer vist til at vente MEGET længe på svaret!!!


Tålmodighed. Selv om vi er flere end du aner, så kan det da tage lidt tid. Arbejder i øjeblikket på hvordan jeg kan ekstrapolere min forklaring på FYSIKKEN bag æterpartiklers elastiske egenskaber: >>Inde i hver æterpartikel er der en mængde små elastiske partikler, som ved et sammenstød bliver trykket sammen (potentiel energi) og derefter retter sig ud, så de to æterpartikler også retter sig ud og derved frastøder hinanden (tilbage til kinetisk energi).<< Måske er FYSIKKEN bag enerti, at mindre legemer inden i større legemer udøver enerti, ved at de støder sammen med æterpartikler, jævnfør forklaringen ovenfor, når det større legeme påvirkes af en kraft. Altså, enerti er dybest set en form for frastødning fra æterens side, når vi skubber /s : )

 • 4
 • 4

Nej, den er vanvittig af mange andre årsager, som mine mange fotondilemmaer tydelig viser


Carsten måske er det bare mig der tillægger din retorik for meget betydning, for du har jo åbenlyst ret i mange af de spørgsmål du stiller ved den etablerede fysik, spørgsmål som er vanskelige, måske endda umulige at svare på selv for højt respekterede fysikere. At du stiller disse spørgsmål og også til en vis grad selv forsøger at svare med dine egne terorier har jeg faktisk stor respekt for. Der er bare en ting du glemmer eller sjældent forholder dig til: kvantemekanikken (matematikken) kan forudsige retså konkrete fysiske målbare fænomener lidt på samme måde som atommodellen kunne forudsige eksistensen af grundstoffer i det periodiske system, som dengang var uopdagede. Din model forudsiger ingenting og af helt åbenlyse årsager. Dermed er den svær at skelne fra spekulative og forkerte teorier og din mission bliver i realiteten håbløs. Jeg ønsker dig held og lykke med at få din teori formaliseret så dine påstande om verdens rette sammenhæng kan efterprøves på videnskabelig vis. Det ville oprigtigt glæde mig hvis det lykkes for dig.

 • 4
 • 2

Til B.Hellermann: Alle dine indlæg er baseret på tro. Dybest set aner du ikke, om C.K. har fat i nogle sande grundlæggende synspunkter eller ej, for du har ikke forudsætninger for at vide det, - heller ikke selvom det en dag skulle lykkes dig at at fange C.K. i en eller anden tvivlsom detalje eller to.
I Kanstrups universopfattelse, som jeg også er temmelig skeptisk overfor, men som stæber efter at give os et FORSTÅELIGT verdensbillede, hvilket er al ære værd, er der ført mange argumenter på banen, og der er vel få, der beredvilligt har forsøgt at svare på SÅ mange spørgsmål af enhver art.
Du har en klippefast antagelse om noget, du ikke kan vide, nemlig at CK er en fantast med skrupforkerte synspunkter, der bør bekæmpes med alle midler i videnskabens sande navn.
Tro er irrationel og respekt for det, men det er ikke rimeligt at spilde folks tid med dine evindelige og undertiden alenlange trosforestillinger.
Hvis du SELV har nogle argumenter, så lad os høre dig argumentere for dem, - helt uden ironi, sarkasme eller nedladenhed (du skal ikke være bange for at prøve noget nyt). Det kunne gøre dine indlæg interessante og ikke det modsatte som hidtil.
Lyt dog til Nicolaj Rosings kloge råd - og tag ved lære. Steen

 • 2
 • 5

1) Hvis nu der var et sort hul i midten, som man hævder, ville himmellegemerne blive afbøjet og slynget ud i andre baner af den såkaldte slingshot effekt (se f.eks. http://www.physics.usyd.edu.au/teach_res/m... ), når de i midten af galaksen passerer meget tæt forbi det sorte hul; men det sker jo helt klart ikke, så man kan blankt afvise tanken om et sort hul i midten af en bjælkegalakse, så endnu engang passer fysikerne modeller ikke med himmellegemernes faktiske opførsel!


Slingshot effekten omkring det sorte hul er direkte observeret fra de ting der passerer tæt nok på at det gør en forskel. Eks. en gassky man har fulgt i detalje over flere år, samt nogle hypervelocity stjerner der er på vej ud af mælkevejen. Og der er rigeligt med modeller af mælkevejs-lignende galakser med et sort hul i centrum, der passer godt med hvad der er observeret.

3) Forestillingen om sorte huller er yderst spekulativ med bl.a. netop termer som "begivenhedshorizont", som jeg ikke er synderlig fan af. Hvis lys i alle andre tilfælde ikke påvirkes af gravitation bortset fra en retningsændrig, men ikke en hastighedsændring (i traditionel fysik), er det utrolig søgt at hævde, at lys ikke kan undslippe et sort hul - specielt når stråling i andre frekvensområder sagtens kan.

Det er der heller ingen der påstår, så det er dig der laver et søgt argument her. Jeg vil gerne se dig finde en videnskabelig artikel der beskriver at elektromagnetisk stråling kan undslippe fra et område indenfor begivenhedhorisonten. Hvad der sker på ydersiden af begivenhedshorisonten er en anden sag.

3) I mine øjne er det en "feberredning" for at forklare, hvorfor der ikke kommer synlig lys fra en galakses centrum; men også her giver æterlavtryksmodellen et noget mere logisk svar. Der kommer intet synlig lys af den simple årsag, at der ganske simpelt ikke er nogen himmellegemer til at generere det. De er nemlig for længt slynget ud i ydre baner, som det også sker for vanddampen i en tornado, så der opstår et "øje" i midten med klart vejr.

Hvad genererer så den elektromagnetiske stråling i resten af frekvensspektret i din model? Giver et æterlavtryk i sig selv anledning til elektromagnetisk stråling (undtagen for synligt lys)? For der er jo ingen himmellegemer i området omkring centrum, men der kommer stadig stråling fra det område. Hvordan bliver det genereret?

 • 5
 • 1

Hvad genererer så den elektromagnetiske stråling i resten af frekvensspektret i din model? Giver et æterlavtryk i sig selv anledning til elektromagnetisk stråling (undtagen for synligt lys)? For der er jo ingen himmellegemer i området omkring centrum, men der kommer stadig stråling fra det område. Hvordan bliver det genereret?

Jeg kunne forestille mig en form for "bremsstrahlung" som følge af partikelafbøjning i den meget hurtige hvirvelstrøm nær centrum og i det aksiale indadgående æterflow (indsugning); men det er kun spekulationer, som hele teorien om sorte huller også er. Som jeg skrev, afviser jeg ikke sorte huller helt; men jeg er skeptisk over for alt, hvad der forekommer lige lovlig spekulativt.

Hvad mener du, der genererer stråling fra et sort hul, og hvorfor kan nogle frekvenser undslippe, men ikke andre?

 • 1
 • 5

Jeg kunne forestille mig en form for "bremsstrahlung" som følge af partikelafbøjning i den meget hurtige hvirvelstrøm nær centrum og i det aksiale indadgående æterflow (indsugning)

Hvor bliver dine æter partikler suget hen?
For at der skal være et æterlavtryk, så skal de jo fjernes derfra.
Hvis alle galakser suger alle æter partikler til sig, så må hele universet efterhånden tømmes for æter. Hvor bliver det af ?
Siden æteren gradvist forsvinder må der dannes et undertryk af æter generelt i universet.
Det må jo logisk set betyde, at universet vil trække sig sammen. Ligesom en ballon, der lukkes luft ud af.
Hvorfor observerer vi så, at universet expanderer ?

men det er kun spekulationer, som hele teorien om sorte huller også er.

Nej, der er faktisk sat matematik på, og det passer rigtig godt med vores observationer/målinger.
Der var engang sorte huller var spekulation, men så udfærdigede dygtige fysikere testbare teorier, hvis forudsigelser efterfølgende er påvist ved astronomiske observationer.
Du ved indenfor de sidste 300 år, hvor du mener at fysik-videnskaben har stået stille.

Alt dette og meget andet har du fået fortalt utallige gange igennem årene.
Æteren er en kæmpe vildfarelse.

 • 5
 • 3

CK:
Jeg kunne forestille mig en form for "bremsstrahlung" som følge af partikelafbøjning i den meget hurtige hvirvelstrøm nær centrum og i det aksiale indadgående æterflow (indsugning)

Lars Malmgren: Hvor bliver dine æter partikler suget hen?
For at der skal være et æterlavtryk, så skal de jo fjernes derfra.


Irriterende spørgsmål. Men her kan Ivar Ingolf Nielsen der, ligesom Kanstrup, gennem årene har ydet væsentlige bidrag til fysikken, astronomien og kosmologien, måske komme Kanstrup til hjælp:
Ingeniørdebat.dk 2013: "Der er tale om et kredsløb i galaksen i et kvadrupolært magnetisk felt der ”opdeler” galaksens horisontale skive i to halvdele og hvor der ikke er et ”sort hul” men en tunnelåbning på hver side af galakseplanet hvor materie bliver ført ind og formateret i galaksens center via stærke elektromagnetiske kræfter der giver det vinkelrette momentum både vertikalt og horisontalt. Ud fra solsystemets banevinkel i forhold til galaksens, kan man udlede at solsystemet er ført ud fra galaksens rotationsplan via galaksens ene bjælke som består af et ”rør” med cirkulært roterende bevægelser, skabt af det vinkelrette momentum i galaksens centrum."

Sådan! Lidt ligesom et roterende heksehyl. Uden et sort hul! /s : )

 • 3
 • 5

Til Bjarne H.: Tro er i min optik en fast personlig formening eller overbevisning om noget, man ikke kan kan kende den endelige sandhedsværdi af (skrev jeg ikke det?). Du har sikkert en bedre definition. Man gør sin tro til sin "personlige viden", og hvis det er vigtigt for én at overbevise andre, kan man forsøge at gøre det ved argumentets kraft.
Det kan handle om alt muligt og også om fysik og videnskab. C.K. har også denne faste overbevisning, jeg vil karakterisere som tro, indtil hans grundantagelser er endeligt bevist, og han forsynder sig mod de etablerede teorier ved at forsyne dem med ord som bavl, nonsens og den slags, og det er ikke klædeligt al den stund, der ikke er konsensus om hans synspunkter. Desuden har han et hidsigt temperament, hvilket man bør tøjle, når man diskuterer skriftligt (, hvor der er tid til det). Disse uheldige forhold har jeg påpeget i den sidste diskussion.
Når man, som du, ser sig kaldet til at behandle C.K. med ironi og sarkasme og andet nederladenskab, må det betyde, at man ser sig i stand til at have en viden om sandhedsværdien af Kanstrups grundantagelser. Det har du ikke forudsætninger for at have, så du er her ude i irrationelle trosanliggender, der er personlige og uinteressante for andre. Med dine trollepåstande viser du også, at du tror, du kender sandheden om C.K.s motiver, hvilket igen er en personlig og irrationel tro og uvedkommende for debatten.
Men lad os høre dine egne videnskabelige argumenter uden ironi og fri for alt det personlige.
Det vil være velgørende og vil blive godt modtaget. Steen

 • 2
 • 6

Hej Kanstrup

Kunne du uddybe forskellen med f.eks at forklare hvorledes Newtons 2nd formel skulle være hvis vi skulle forstå F=mxa

Formlen er naturligvis den samme; men vi skulle forstå hvilken fysisk mekanisme, der forårsager tyngdekraft og inerti, og det gør vi stadig ikke 300 år efter formlens fremkomst.


Tak for svaret.
Desværre er det mig ikke indlysende hvad det for forståelse vi skal have for at Newtons 2nd lov er valid.
Kan du komme med et eksempel på hvorledes en forståelse kunne se ud og gerne uddybe hvorledes det vil gøre Newtons 2nd lov mere brugbar?

 • 4
 • 1

Desværre er det mig ikke indlysende hvad det for forståelse vi skal have for at Newtons 2nd lov er valid.
Kan du komme med et eksempel på hvorledes en forståelse kunne se ud og gerne uddybe hvorledes det vil gøre Newtons 2nd lov mere brugbar?

Du misforstår totalt. Alle Newtons love er fuldt gyldige og fuldt brugbare - ialtfald så længe hastigheden er væsentlig mindre end lysets. F.eks. er F = G x m1 x m2 / r^2 og F = m x a. Problemet kommer, hvis vi vil forstå hvorfor det er sådan, dvs. hvorfor tiltrækker to masser (med modsat fortegn efter min nye hypotese) egentlig hinanden, og hvad forårsager inerti?

På tilsvarende måde er det let at opstille en lov for, hvordan to elektriske ladninger påvirker hinanden F = k x q1 x q2 / r^2 (Coulombs lov); men det er straks meget sværere at forstå, hvorfor det er sådan. Hvordan kan to ladninger, der ikke støder op til hinanden, skabe en gensidig kraftpåvirkning, og hvordan virker specielt tiltrækning, som jo ikke kan forklares med et simpelt overtryk, men måske oven i købet skal forklares med et negativt tryk skabt af negativ masse, og i så fald, hvordan skal et negativt tryk egentlig opfattes? Tryk kan jo ikke blive mindre end 0, eller kan det?

Ét er at konstatere, hvordan naturen opfører sig, og så beskrive det matematisk. Noget helt andet er at forstå hvorfor naturen opfører sig på den registrerede måde, og det er det, jeg prøver på. Jeg vil med andre ord ned under "motorhjelmen" på naturen og se, hvad der reelt set sker.

 • 0
 • 5

CK: "Ét er at konstatere, hvordan naturen opfører sig, og så beskrive det matematisk. Noget helt andet er at forstå hvorfor naturen opfører sig på den registrerede måde, og det er det, jeg prøver på. Jeg vil med andre ord ned under "motorhjelmen" på naturen og se, hvad der reelt set sker." (min kursivering)

CK´s semantiske skelnen mellem “hvordan” og “hvorfor” i videnskabelig sammenhæng er erkendelsesteoretisk uholdbar, men kan give indtryk af, at et ”hvorfor spørgsmål” på en eller anden måde er ”dybere” end et” hvordan spørgsmål”. Denne misopfattelse stammer fra dels, at de to ord kan bruges synonymt i daglig tale, dels fra at i menneskelige anliggender refererer ”hvorfor” til en persons motivation; formålet med en bestemt handling, det teleologiske aspekt i oplevelsen som meningsskabende. Vi oplever derfor at få yderlige information, når vi forstår en persons formål med en handling udover den blotte beskrivelse af hvad der skete. Den menneskelige psyke er i denne forstand teleologisk forudindtaget.

Spørger man ”hvorfor?” i videnskabelig sammenhæng, så er man i bedste fald sjusket, i værste fald bevæger man sig ud i en uendelig regres af nye ”hvorfor spørgsmål”, som vi kender det på charmerende (undertiden irriterende) vis fra børn, idet den teleologiske forudintagethed, bevidst eller ubevidst gør sig gældende. Nogle voksne mennesker bilder sig ind, at de er i gang med at frembringe dybe erkendelser ved, i en slags kosmisk teleologisk vildfarelse, at blive ved med at spørge; ja, men hvorfor er det sådan? I sidste ende; ”hvorfor” eksisterer jeg og universet?

Vrangforestillingen om Guds vilje (eksistens) er en konsekvens af dette. Behovet for at opleve mening med og i den ikke-intentionelle verden som især fysikken beskriver, gør at det teleologiske aspekt som er validt i den mellemmenneskelige verden optræder invalidt i form af teologiske vildfarelser angående den fysiske verden med Guds vilje som svar på ”hvorfor?” Gud optræder her som ”første årsag”til eller ”sidste forklaring” på alt. Hos naturfolk optræder den besjælede natur som intentionel og Aristoteles forklarede at ting faldt ned fordi at det er deres ”natur” at søge med jorden (her har CK måske svaret på hvad tyngdekraft ”egentligt” er : )).

Videnskabelige svar består af beskrivelser af hvordan noget fungerer ud fra objektive kriterier som der er intersubjektiv enighed om at benytte dvs. opstilling af hypoteser ud fra observerede data, empiri, gentagne forsøg og hypotesedannelse og anvisninger på, hvordan en hypotese kan afvises. Er det sidste ikke tilfældet (fx påstanden om Guds eksistens eller CK´s æter), så er der ikke tale om en teori, men blot om en forestilling. Bliver denne forestilling brugt til at ”forklare” fænomener i verden, så er der tale om tomme spekulationer eller direkte vrangforestillinger, når disse går på tværs af valideret (gentagne gange søgt modbevist) viden.

 • 8
 • 5

Steen Ørsted:
Til Bjarne H.: Tro er i min optik en fast personlig formening eller overbevisning om noget, man ikke kan kan kende den endelige sandhedsværdi af (skrev jeg ikke det?). Du har sikkert en bedre definition. Man gør sin tro til sin "personlige viden", og hvis det er vigtigt for én at overbevise andre, kan man forsøge at gøre det ved argumentets kraft.


Du blander tro som (religiøs) forvisning, at man kan tro noget uden at være helt sikker (i daglig tale) og videndenskabelig evidens (grad af vished) sammen og resultatet er det rene vrøvl. Den samme slags vrøvl, som når CK roder hvordan og hvorfor sammen. Se ovenfor og læs evt. en smule erkendelses- og videnskabsteori hvis du vil bidrage me noget på dette område. Ellers vil "din optik" forblive irrelevant. Mvh Bjarne

 • 5
 • 3

Og hvor kommer den stråling, som man konstaterer, så fra? Der er masser af stråling fra området omkring et (påstået) sort hul - bare ikke i det synlige frekvensområde.

Den kommer såmænd fra den skive af stof som roterer omkring det sorte hul. Da tyngdekraften stiger voldsomt ind mod hullet, så er rotationshastigheden større jo nærmere stoffet er. Den gnidning varmer stoffet op til millioner af grader. Derfor udsendes termisk stråling med tilsvarende bølgelængder, dvs. røntgen og gamma.

https://en.wikipedia.org/wiki/Accretion_disk

 • 7
 • 0

Den kommer såmænd fra den skive af stof som roterer omkring det sorte hul. Da tyngdekraften stiger voldsomt ind mod hullet, så er rotationshastigheden større jo nærmere stoffet er. Den gnidning varmer stoffet op til millioner af grader. Derfor udsendes termisk stråling med tilsvarende bølgelængder, dvs. røntgen og gamma.

Og præcis det samme mener du ikke kan foregå, hvis der i stedet er et æterlavtryk i midten, som holder sammen på det hele - evt. med hjælp fra et sort hul eller en sol?

Iøvrigt er billedet af NGC4261 i din link jo optaget af Hubble Space Telescope, som kun er følsomt over for lys fra infrarødt til ultraviolet - altså i og lige omkring det synlige område, og billedet har også en lille lysende prik i midten, som mere ligner en sol end et usynligt sort hul. Hvordan forklares det, hvis synlig lys ikke kan undslippe fra midten, og strålingen burde forekomme i et frekvensområde (røntgen og gamma), som Hubble teleskopet ikke kan registrere?

Når jeg betragter billedet, ser jeg noget, der ligner øjet i midten af en tornado, men med en sol i midten som supplement - ikke et sort hul som påstået i teksten under billedet.

 • 2
 • 9

CK´s semantiske skelnen mellem “hvordan” og “hvorfor” i videnskabelig sammenhæng er erkendelsesteoretisk uholdbar,

Vrøvl, den kan åbenbart bare ikke forstås af en psykolog!


Virkelig godt argument! Så er der jo ikke mere at diskutere.

CK: "Det er da helt utroligt hvor meget sludder, du kan diske op med igen og igen i dit sygelige forsøg på at nedvurdere mig. Tænk at en psykolog ikke fatter, at den slags angreb siger langt mere om dig end om mig!"

Synes nu at mit indlæg var meget sagligt, grænsende til det omstændelige, i et forsøg på at komme frem med de væsentlige pointer. CK taler om sygelige angreb. Der var en humoristisk reference til Aristoteles naturopfattelse i forbindelse med CK´s spørgsmål om hvad tyngdekraft i virkeligheden er og en afvisning af hans æterteori som er spekulativ og kan føre til feljagtige forestilinger om alle mulige fænomener, især kombineret med hans uvidenhed om fx sorte huller.
Hvis CK bliver ved med at fremture med pseudovidenskab, så må han finde sig i at blive modsagt en gang imellem. Også når han som nedenfor forsøger at trække lidt i land ved at tillade, at der evt. til nød kunne være et (lillebitte) sort hul i galksens midte, hvis blot hans unødvendige æter anerkendes. CK svar til Peter Larsen: "Og præcis det samme mener du ikke kan foregå, hvis der i stedet er et æterlavtryk i midten, som holder sammen på det hele - evt. med hjælp fra et sort hul eller en sol?" Alle indlæg der går imod CK´s fantasier bliver mødt med: *Vrøvl, du har ikke forstået det, kan du så lige forklare hvorfor, jeg har ikke pligt til at forklare noget som helst, så læs dog hvad jeg har skrevet, personangreb! *- i forskellige varanter, i og med at han selv skider højt og flot på den etablerede fysik og dem der henholder sig til denne i disse tråde. Men som CK forklarer: "Når de sidste 300 år efter Newton og de sidste 200 år efter Ørsted ikke har ført til den mindste forståelse for fysikken bag hverken tyngdekraften, inerti, det elektriske felt eller det magnetiske felt, og man ikke engang kan forklare himmellegemernes bevægelser - - - er der i den grad behov for nytænkning." og hvilken intellektuel kæmpe skal og kan mon levere den? Hvis jeg nu siger at det virker en anelse arrogant, selvhævdende grænsende til det grandiøse, er dette så et personangreb eller noget der er selvindlysende når man læser den fremhævede tekst?

 • 7
 • 4

Hvad mener du at den fysiske mekanisme er bag, at en æterpartikel har en frastødende kraft på en anden æterpartikel, når de støder sammen?

Svar selv på disse spørgsmål,
.........
Det er jo vanvid at forlange, at jeg efter at have brugt nogle få timer på en model skal kunne svare på nøjagtig de samme spørgsmål, som tusindvis af professionelle fysikere ikke har kunnet besvare de sidste 200 år

Nu er der jo ingen andre end dig, der har forsøgt at bevare spørgsmål vedr. dine æterpartikler, da det kun er dig der har beskæftiget dig med din æterteori. Så derfor er det naturligvis dig jeg spørger.

Men jeg kan altså så forstå, at det er sådan, at mht. til hvorfor dine æterpartikler har en frastødende kraft på en anden æterpartikel, når de støder sammen, så har du ikke en fysisk model, der forklarer hvorfor de har denne egenskab, men blot en matematisk beskrivelse af frastødningen. Er det korrekt forstået?

Jeg har iøvrigt ingen præferencer mht. til fysiske modeller. Giver din model med en enklere beskrivelse kvantitative forudsigelser, der mere nøjagtige stemmer med det observerede, så er det jo dejligt.

 • 5
 • 1

Hej Kanstrup

Du misforstår totalt. Alle Newtons love er fuldt gyldige og fuldt brugbare - ialtfald så længe hastigheden er væsentlig mindre end lysets. F.eks. er F = G x m1 x m2 / r^2 og F = m x a. Problemet kommer, hvis vi vil forstå hvorfor det er sådan, dvs. hvorfor tiltrækker to masser (med modsat fortegn efter min nye hypotese) egentlig hinanden, og hvad forårsager inerti?


Jeg ved om jeg misforstår, men jeg har problemer med at forstå.
Den almindelige naturvidenskabelige metode,er en 3 trins raket, hvor observationer giver basis for en forklaringsmodel, hvis forudsigelser kan verificeres ved nye observationer. Det er metoden for traditionel fysik og hvad jeg og andre "traditionalister" betragter som at "forstå".
Du fremfører en rimelig krads kritik om at traditionel fysik ikke "forstår".
Jeg har problemer med at se hvorledes dette "forstå" ser ud og tænke at du måske kunne give et omrids om den manglende forståelse ifb Newtons 2nd lov? (Jeg tænker at vi kan bruge Newtons 2nd lov er "ur-loven" og du selv utallige gange har nævnt 300 år efter Newton).
Endvidere er jeg usikker på at du på ene side anerkender matematikken, men ønsker en form for forståelse. Har du mulighed for at uddybe hvorledes disse kan afkobles fra hverandre?

 • 4
 • 2

Nu er der jo ingen andre end dig, der har forsøgt at bevare spørgsmål vedr. dine æterpartikler, da det kun er dig der har beskæftiget dig med din æterteori.

Der er nu mange, der har beskæftiget sig med ætermodeller incl. Maxwell og Tesla. Om Jamie Farnes har overvejet den fysiske årsag til, at hans positive og negative masse også tiltrækker og frastøder hinanden, som han beskriver det, ved jeg selvfølgelig ikke; men han kender næppe svaret. Alligevel forlanger du, at jeg skal kende det; men jeg har jo netop skrevet, at jeg har problemer med specielt forklarelsen af tiltrækning - ligesom du og traditionel fysik heller ikke kan forklare, hvorfor ladning tiltrækker og frastøder hinanden, men jeg prøver i det mindste at finde svaret.

 • 0
 • 6

Har du mulighed for at uddybe hvorledes disse kan afkobles fra hverandre?

Hvis du stadig ikke forstår forskellen mellem at kunne beskrive naturen matematisk og så at forstå, hvorfor den opfører sig, som den gør, opgiver jeg at forklare yderligere.

I mine øje er det indlysende, at f.eks. Coulombs lov nok beskriver tiltrækning og frastødning mellem ladning rent matematisk, men ikke besvarer hvorfor negativ og positiv ladning rent fysisk kan tiltrække og frastøde hinanden.

 • 1
 • 4

Der er nu mange, der har beskæftiget sig med ætermodeller incl. Maxwell og Tesla.

Jo, men de har jo ikke beskæftiget sig med din ætermodel.

Alligevel forlanger du, at jeg skal kende det; men jeg har jo netop skrevet, at jeg har problemer med specielt forklarelsen af tiltrækning

Det var nu ikke tiltrækning jeg spurgte til, men frastødning mellem æterpartiklerne. Og jeg forlanger slet ikke, at du skal give et svar på hvordan eller hvorfor. Det eneste jeg har er et spørgsmål, der kan besvares med et simpelt ja eller nej.
Altså er det sådan, at mht. til hvorfor dine æterpartikler har en frastødende kraft på en anden æterpartikel, når de støder sammen, så har du ikke en fysisk model, der forklarer hvorfor de har denne egenskab, men blot en matematisk beskrivelse af frastødningen. Er det korrekt forstået?

 • 3
 • 1

Hej Kanstrup

Hvis du stadig ikke forstår forskellen mellem at kunne beskrive naturen matematisk og så at forstå, hvorfor den opfører sig, som den gør, opgiver jeg at forklare yderligere.


Jeg forstår forskellen mellem at kunne beskrive naturen matematisk og så at forstå, hvorfor den opfører sig, som den gør. Men jeg forstår ikke hvordan du forstår det.
Jeg kan kun beklage at du ikke finde det relevant at forklare, da din revurdering af den videnskabelige metode er det mest interessante af dine anskuelser.

 • 5
 • 1

Altså er det sådan, at mht. til hvorfor dine æterpartikler har en frastødende kraft på en anden æterpartikel, når de støder sammen, så har du ikke en fysisk model, der forklarer hvorfor de har denne egenskab, men blot en matematisk beskrivelse af frastødningen. Er det korrekt forstået?

Både ja og nej. Magnetisk tiltrækning, frastødning og induktion kan fysisk beskrives ud fra Bernoullis lov dvs. ud fra rene trykforhold i en gas- eller væskelignende æter, og da man skal kunne konvertere frem og tilbage mellem potentiel energi og kinetisk energi, bør det elektriske felt også have noget med trykforhold at gøre, og man ækvivalerer også tit spænding med tryk, så det er ingen nyhed. Frastødning kan let forklares som en gas eller væske under tryk; men problemet er, at der er 100 % symmetri mellem elektrisk frastødning og tiltrækning, så til et positivt tryk svarende til f.eks. 10 bar i en gas må der findes et tilsvarende negativt (tiltrækkende) tryk svarende til -10 bar gastryk. Negative tryk er også en naturlig konsekvens af negativ masse, da trykmåleenheden Pascal = N/m2 = kg/(m s2), hvor kg-angivelsen bliver negativ; men det er pokkers svært at forestille sig tryk mindre end 0. Nogle mener, at når negativ ladning tiltrækker positiv ladning, skyldes det, at ladningen neutraliseres, så naturen kommer i en lavere energitilstand med mindre ladning, og frastødning skyldes tilsvarende mere ladning og dermed en højere energitilstand; men om det er rigtigt og evt. kan bruges her, ved jeg p.t. ikke; men det er sandsynligt.

 • 2
 • 4

Både ja og nej. Magnetisk tiltrækning, frastødning og induktion kan fysisk beskrives ud fra Bernoullis lov dvs. ud fra rene trykforhold i en gas- eller væskelignende æter, og da man skal kunne konvertere frem og tilbage mellem potentiel energi og kinetisk energi,
osv. osv.

Jeg forstår slet ikke hvorfor du skriver alt dette? Det er jo slet ikke på nogen som helst måde noget, der bare kunne ligne et svar på hvad jeg spurgte dig om.
Jeg spurgte dig helt konkret til mekanismen der gør, at to æterpartikler frastøder hinanden, og dermed kan skubbe til hinanden.

Altså er det sådan, at mht. til hvorfor dine æterpartikler har en frastødende kraft på en anden æterpartikel, når de støder sammen, så har du ikke en fysisk model, der forklarer hvorfor de har denne egenskab, men blot en matematisk beskrivelse af frastødningen. Er det korrekt forstået?

 • 3
 • 1

Nej Bjarne. Dét, du skriver er altså helt forkert. Jeg blander på ingen måde religiøs tro, og videnskabelig evidens sammen. Det jeg skrev handlede slet ikke om disse timg. Hvad tænker du på?
Jeg prøver igen: Når du systematisk nedgør din yndlingsaversion i indlæg efter indlæg, må du have en fast formening om, at han har uret i sine antagelser om æteruniverset. Du har ikke tilstrækkelig forudsætning for at kende sanhedsværdien af denne formening, og er derfor ude i et irratoinelt trosanliggende.
At gennemskue C.K.s "sande" motiver og derfor være kvalificeret til at udnævne samme til troll, har du heller ikke forudsætninger for, og er derfor ligeledes ude i en irrationel og for andre uinteressant tro.
Det er disse udsagn, du skal angribe mig for, for det kan jo være jeg har uret, og du faktisk ligger inde med den viden, der kvalificerer dig. Så gør dog det. Det ville afsløre lidt logisk tænkning. Det andet pseudosnak gør slet ikke indtryk.
Ja det kunne helt sikkert være fint at læse noget om erkendelses- og videnskabsteor, men din halvstuderede "afhandlig" oven over mit sidste indlæg imponerer mig af flere grunde slet ikke.
Og når jeg skriver det, skylder jeg dig også at forklare dig hvorfor, men jeg har to fødselsdage før Jul, (min søns på lørdag), så det kniber med tiden, så du må muligvis lige have lidt tålmodighed. Og igen ville jeg sådan ønske, at hvert indlæg lige var forsynet med et nummer, for tråden her kører stærkt. På genhør Steen

 • 1
 • 4

Jens Olsen skrev:

Altså er det sådan, at mht. til hvorfor dine æterpartikler har en frastødende kraft på en anden æterpartikel, når de støder sammen, så har du ikke en fysisk model, der forklarer hvorfor de har denne egenskab,

Jeg gætter på, at Kanstrups æterpartikler påvirker hinanden vha. virtuelle fotoner, og når f.eks. en negativ æterpartikel og en positiv massepartikel mødes, går de i nul, samtidig med at der udsendes 2 fotoner præcis på samme måde som ved en elektron-positron annihilering.

Det er formentlig negative fotoner, ellers ville nattehimlen jo ikke være mørk - comprendo?

men blot en matematisk beskrivelse af frastødningen.

Kanstrup har tidlige gjort opmærksom på, at han ikke opstiller matematiske modeller, kun verbale. Det har den enorme fordel, at de ikke kan forudsige noget som helst, og derfor aldrig kan eftervises.

En anden fordel ved den verbale formulering er, at den altid kan ændres. F.eks. fik æterteorien et gevaldigt løft for en lille måned tid siden, idet æteren pludselig blev negativ og massepartikler ikke længere tiltrak hinanden men derimod frastødte hinanden. Det er simpelthen genialt, eller som Mark Twain sagde:

There is something fascinating about science. One gets such wholesale returns of conjecture out of such a trifling investment of fact.

Kanstrup kan sikkert med de sædvanlige få ord rette mig, hvis jeg har misforstået noget.

PS. I dagligdagen kalder vi elektroner, neutroner, quarks, etc., for partikler. Fysisk set er det mere korrekt at betegne dem som små kvantefelt koncentrationer.

 • 6
 • 2

Jeg spurgte dig helt konkret til mekanismen der gør, at to æterpartikler frastøder hinanden, og dermed kan skubbe til hinanden.

Det synes jeg ærlig talt er temmelig indlysende, hvis du læser mit første indlæg i denne tråd, for parameteren ε0 er som skrevet ækvivalent med det reciprokke af elasticitetsmodulet - se https://da.wikipedia.org/wiki/E-modul (og µ0 er så ækvivalent med en densitet), Du spørger altså om, hvordan noget, som er ækvivalent med en fjeder kan yde modstand, når den trykkes sammen.

Da ingen ved, hvad en partikel reelt set er, er der formodentlig ingen, der kan beskrive hverken en fjeder, en væske, en gas, en æter eller andet deformerbart helt ned i den aller mindste detalje; men så længe, jeg blot beskriver noget med et elasticitetsmodul, synes jeg ikke, at man på min models nuværende stade kan forlange, at jeg skal kunne gå i detaljer, som ikke engang traditionel fysik kan svare på.

Går man ud på universets yderste grænse, er der ikke længere noget til at trykke "fjederen" sammen, og den vil derfor helt naturligt ekspandere indtil en vis grænse. Det er ifølge min model derfor, universet ekspanderer - altså forklaringen på mørk energi; men jeg hører da meget gerne din og andres forklaring på det fænomen, da I jo må have et bedre bud, siden I så hårdnakket betvivler min model!

Iøvrigt er E = mc^2 jo velkendt; men indsætter man c = 1/√(ε0 × µ0), står der E = m/(ε0 × µ0), så alle dem, der betvivler, at tyngdekraften og de elektriske kræfter på én eller anden måde er beslægtede, bedes venligst forklare mig, hvorfor de to elektriske parametre for kapacitet per meter (ε0 ) og selvinduktion per meter (µ0) indgår i energiformlen for masse og dermed også må have noget med tyngdekraften at gøre.

 • 1
 • 9

Jeg gætter på, at Kanstrups æterpartikler påvirker hinanden vha. virtuelle fotoner

Ja, at du kan gætte på det, viser jo bare, hvor langt vi er fra hinanden. Som den store "guru" her, ville det i stedet klæde dig at svare på de talrige spørgsmål, som jeg har stillet dig om, hvordan alle elektriske kræfter skabes af fotoner - herunder magnetisk tiltrækning, frastødning og induktion og energitransport på en ledning og mellem primær og sekundær i en transformer; men det magter du jo ikke, så i stedet prøver du at latterliggøre andre langt mere plausible forklaringer.

Kanstrup har tidlige gjort opmærksom på, at han ikke opstiller matematiske modeller, kun verbale.

Sikke noget vrøvl. Jeg prøver efter bedste evne og kan heldigvis genbruge f.eks. Coulombs og Newtons love langt hen ad vejen, og så er det jo heldigt, at andre i den omtalte e-bog har kunnet opstille al den matematik for medie/æter-modellen, som jeg ikke er i stand til, og som giver en langt mere uddybende forklaring på lys- og radiotransmission i alle tænkelige situationer og medier, end fotonmodellen!

En anden fordel ved den verbale formulering er, at den altid kan ændres. F.eks. fik æterteorien et gevaldigt løft for en lille måned tid siden, idet æteren pludselig blev negativ og massepartikler ikke længere tiltrak hinanden men derimod frastødte hinanden.

Ja, og dermed fik jeg et plausibelt bud på både tyngdekraften og mørk energi, som du eller nogen andre indtil nu ikke har været i stand til at give. Tingene udvikler sig hos mig i modsætning til traditionel fysik, som på forståelsesområdet ikke er nået ét eneste skridt videre de sidste 300 år med hensyn til tyngdekraften og inerti, 200 år med hensyn til de elektromagnetiske kræfter, og vel omkring 100 år med hensyn til mørk masse, mørk energi og forklaringen på opbremsningen ved galaksesammenstød.

PS. I dagligdagen kalder vi elektroner, neutroner, quarks, etc., for partikler. Fysisk set er det mere korrekt at betegne dem som små kvantefelt koncentrationer.

Ja, endnu engang trækker man kvantekortet, når der er noget, man reelt set ikke forstår en pind af. Fakta er, at traditionel fysik hverken kan forklare fysikken bag tyngdefeltet herunder mørk masse og mørk energi, det elektrisk felt eller det magnetiske felt, som oven i købet er blevet drejet 90 grader, så energiudveksling med E-feltet ikke er mulig, som formlen c = 1/√(ε0 × µ0) klart viser, at det skal være; men "selvfølgelig" forstår man til fulde, hvad et kvantefelt er! Det er vel noget med, at ikke-eksisterende partikler, som i strid med energibevarelsen skabes af problemer med en fourier transformation, genererer uendeligt store energiniveauer ud fra absolut ingenting. Kvantemaskinen er opfundet, og alverdens energiproblemer løst. Hvorfor indsender du eller Kristian Glejbøl ikke en patentansøgning og redder hele verden og selv bliver styrtende rige? Det skulle vel ikke være fordi, ikke engang naturen selv tror på jeres sludder?

 • 0
 • 8

Kanstrup har en ikke konsistent logik

Kors noget vrøvl. Den negative masse fremkommer jo netop som den yderste, logiske konsekvens af en sammenligning mellem to formler.

Samtidig er han jævnlig ubehøvlet.

Men det mener du ikke, at du er med dit aldelses OT og ulovlige personangreb, som ikke har det mindste med trådens emne at gøre?

 • 0
 • 11

Kanstrup har en ikke konsistent logik, han giver ord nye betydninger og plukker her og der i sin argumentation. Samtidig er han jævnlig ubehøvlet. Kort sagt en elendig person at samtale med.
Og vi ved det godt; så hvorfor bliver vi ved?


Måske fordi vi inderst inde ved at han har ret, men bare ikke vil indrømme det. Her nogle guldkorn:

"Vi har tidligere diskuteret æterteori, så jeg gider ikke gentage det hele igen og har heller ikke tid - Ikke engang naturen selv tror på jeres sludder - Hvor mange gange skal jeg skrige det ud: c er absolut ikke konstant som forudsagt af Einstein - Vi dropper den specielle relativitetsteori, da den ikke gælder noget sted i universet. Ud med den fra diverse lærebøger - En logisk konsekvens af min nyeste æterhypotese, som igen er den yderste, logiske konsekvens af min ækvivalens mellem den mekaniske og den elektriske verden - Håber på, at der en dag skulle dukke en fysiker op, som kan indse de samme ting som mig - Måske kunne du blive den fysiker, som endelig får verden tilbage på (æter)sporet, så vi slipper for den ene rablende vanvittige forklaring efter den anden bare for at få fotonmodellen og relativitetsteorien til at passe med virkeligheden? I så fald venter der nok en nobelpris forude"

Man overvældes af den sublime genialitet som ikke må forveksles med megalomani: En psykisk tilstand hvor man har vrangforestillinger om at man er mere betydningsfuld og har større evner, end man i virkeligheden har.

 • 6
 • 4

@Carsten Kanstrup

Jeg kan se, at du har forbigået mit spørgsmål. Så jeg prøver lige igen.

Har du ikke en fysisk model for æterpartiklernes opbygning, der forklarer hvorfor æterpartiklerne opfører sig som en fjeder? Eller har du blot en matematisk beskrivelse af frastødningen, hvor matematikken er den samme som for en fjeder?

 • 6
 • 2

Jens Olsen til Kanstrup (som ikke svarer):
Har du ikke en fysisk model for æterpartiklernes opbygning, der forklarer hvorfor æterpartiklerne opfører sig som en fjeder? Eller har du blot en matematisk beskrivelse af frastødningen, hvor matematikken er den samme som for en fjeder?


Jeg har tidligere med min nye teori forsøgt at komme Kanstrup til hjælp angående dette vigtige spørgsmål. I denne teori forklarer jeg "hvorfor" æterpartiklerne er elastiske, dvs. den egentlige FYSIK bag fænomenet og ikke bare "hvordan", i form af tomme matematiske beskrivelser. Kort fortalt sker der det, når to æterpartikler støder sammen, at små elastiske partikler inde i æterpartiklerne bliver trykket sammen og derefter udvider sig igen (omtrent som små fjedre), hvilket får æterpartiklerne til også at udvide sig. Dette er svaret på "hvorfor" æterpartiklerne frastøder hinanden i elastiske kollisioner. Vi vidste "hvordan" æterpartiklerne opfører sig. Nu ved vi også "hvorfor", den dybere forklaring i overensstemmelse med naturens indre indretning, som enhver burde kunne forstå, i modsætning til de vanvittige idéer om kraftoverførende fotoner og andet vrøvl!

Håber at selv Jens Olsen og andre troende i den ortodokse fysikkirke kan forstå dette, men lur mig, om han nok ikke vil spørge til de mindre partiklers fjeregenskaber! Det må han selv ligge og rode med. Tænk selv! Jeg selv har ikke tid, har ydet mit bidrag, men måske ligger der en nobelpris og venter til den person, der får verden tilbage på rette spor igen efter 300 års stilstand i fysikken. /s : )

 • 6
 • 5

Niels Peter Jensen:
Man kan også stille dig samme spørgsmål.
Hvorforbliver du ved?

Fordi jeg anbefaler, at man en gang imellem i fornuftens navn tager til genmæle, da svage sjæle kunne falde for det undertiden ret overbevisende manipulerende tankespind, som nogle af de mere intelligente trolls formår at frembringe. Gode råd:

1) Omtal en troll i 3. person. Den fortjener ikke en legitimerende en-til-en debat.
2) Afvis dens argumenter på enkel vis, når dette er muligt. Påvis selvmodsigelser.
3) Blotlæg de strategier som benyttes: Perseveration (gentagelser af det samme og det samme), sagligt ubegrundet afvisning af argumenter, mangel på tagen ansvar for egne udtalelser, projektioner (anklager andre for det den føler sig beklikket af), pseudovidenskabelig sprogbrug og argumentering og meget mere.
4) Latterliggør de påstande der fremsættes, når disse er uden hold i virkeligheden, fx påstande om at noget ikke er bevist eller forstået, selv om det er det, eller påstande om egne evner og indsigt, der tydeligvis ikke er tilstede.
5) Betvivl en trolls legitimitet som debattør qua dens øjensynlige motivation for deltagelse i debatten. *

Fx tydelige grandiøse/ megalomane tendenser der indebærer nedladende holdninger til andre, trang til at få opmærksomhed ved at forstyrre og genere, paranoide forestillinger om egen storhed eller det at være et offer, kombineret i forestillingen om det misforståede geni, m.v.

 • 4
 • 6

Hvor bliver dine æter partikler suget hen?
For at der skal være et æterlavtryk, så skal de jo fjernes derfra.
Hvis alle galakser suger alle æter partikler til sig, så må hele universet efterhånden tømmes for æter. Hvor bliver det af ?
Siden æteren gradvist forsvinder må der dannes et undertryk af æter generelt i universet.
Det må jo logisk set betyde, at universet vil trække sig sammen. Ligesom en ballon, der lukkes luft ud af.
Hvorfor observerer vi så, at universet expanderer ?

Det blev så svaret med en overfusning.

>>Hvis alle galakser suger alle æter partikler til sig, så må hele universet efterhånden tømmes for æter.

Ja, på nøjagtig samme måde som et atmosfærelavtryk på den nordlige halvkugle suger al luften på jorden til sig, så de dør som fluer af kvælning på den sydlige halvkugle :-/

Kors, hvor kan du vrøvle i dit krampagtige forsøg på at latterliggøre mig!

Nej, jeg spurgte bare ind til hvad CKs model forudsiger der sker med æteren.
Det er stadig ikke blevet besvaret.

Carsten, som du nok ved (forhåbentligt), så dannes lavtryk i atmosfæren ved opvarmning af gas, der så stiger til vejrs. Gassen forsvinder ikke, men bevæger sig tilbage mod overfladen væk fra opstigningsstedet, når den er kølet tilstrækkeligt. Der er dannet en konvektionscelle.

Spørgsmålet er så, hvor bliver din æter af, når den når centrum af galakserne?
Hvad er det, der suger? Altså danner undertrykket?
Som enhver jo logisk kan se, så kræves der engeri. Hvor kommer denne energi fra?
Hvorfor observerer vi ikke, at alle galakser bevæger sig mod hinanden, da de hver besider et æterundertryk, så må enhver logisk tænkende kunne sige sig selv, at de må suge hinanden mod hinanden. !?

 • 7
 • 4

Lars Malmgren:
Det blev så svaret med en overfusning.

>>Hvis alle galakser suger alle æter partikler til sig, så må hele universet efterhånden tømmes for æter.

CK: Ja, på nøjagtig samme måde som et atmosfærelavtryk på den nordlige halvkugle suger al luften på jorden til sig, så de dør som fluer af kvælning på den sydlige halvkugle :-/
Kors, hvor kan du vrøvle i dit krampagtige forsøg på at latterliggøre mig!


Hvis en troll af den megalomane narcissistiske type føler sig sat til vægs og bliver svar skyldig, så er dette netop reaktionen: Narcissistisk raseri. Nu siger jeg jo ikke at CK er en troll af netop denne type, det ville jo være "personangreb!", hvilket tilfældigvis også er automatreaktionen at udbassunere hos denne type mennesker. Se blot dette i fuld offentlighed i Trumps tweets om "Witch hunt, fake news", ect. Kernen i dette fænomen er : "Min oplevelse af sandheden er Sandheden, hvilket "beviser" at modsigelser er usande", som i små børns oplevelser. I tilfældet; "det misforståede grandiøse geni", så holder dette vand i personens oplevelse, uanset om 99% af andre har en anden opfattelses. Det bestyrker faktisk oplevelsen af at have ret og være uretfærdigt behandlet, hvilket vi kan iagtage i de utallige konspirationsfora der findes især i USA, men også her. Når to personer der begge mener at være "Napoleon" mødes i den samme tråd, bliver det undertiden ret underholdende. Fx da Ivar Ingolfs kosmiske roterende heksehyl i galaksens centrum "næsten" kunne være med til at "forklare" æterundertrykket og det manglende behov for et massivt sort hul som gravitionalt midtpunkt, selv om ingen, ud over de to, opfattede det sorte hul som noget der skulle holde sammen på galaksen.

 • 5
 • 6

Som enhver jo logisk kan se, så kræves der engeri. Hvor kommer denne energi fra?

Hvad med at læse hvad jeg skriver og frem for alt ikke skriver? Jeg skriver, at et æterlavtryk kan holde sammen på galaksen på nøjagtig samme måde som et atmosfærelavtryk kan holde sammen på en tornado. Jeg har derimod ALDRIG skrevet, at det er den samme "motor", der driver dem rundt!

De himmellegemer, der indfanges af en sol og går i kredsløb, har en meget stor kinetisk energi i forvejen og behøver derfor ikke accelereres op; men spørg dig selv hvorfor himmellegemerne i det hele taget bremser op og efterhånden retter ind til en flad skiveform, hvor kun en primær rotationsretning og en sekundær kontrarotation er langtidsstabil, hvis de ikke alle koblede til den samme æter? Så ville himmellegemerne blot slynges ud i andre baner af slingshot effekten i stedet for efterhånden at gå i samlet kredsløb. Det er den samme problemstilling som nedbremsning ved galaksesammenstød, hvor der er adskillige lysårs afstand mellem himmellegemerne. Uden en æter kan man ikke forklare hverken dannelse af elipse- og kuglegalakser ved galaksesammenstød eller dannelse af flade spiralgalakser ved indfangning af himmellegemer; men jeg forventer naturligvis, at du kommer med din alternative forklaring, da du jo ikke tror på min. Jeg venter spændt!

Hvorfor observerer vi ikke, at alle galakser bevæger sig mod hinanden, da de hver besider et æterundertryk, så må enhver logisk tænkende kunne sige sig selv, at de må suge hinanden mod hinanden.

Vend i stedet spørgsmålet om og svar på, hvorfor der i det hele taget er galakser, der bevæger sig mod hinanden, når verdensrummet efter Big Bang burde ekspandere lige meget i alle retninger, så afstanden mellem alle galakser ville blive større. Svaret hedder tyngdekraften - ikke lokale lavtryk, som kun skaber lokale trykvariationer.

 • 0
 • 8

Kanstrup for en uge siden:

masse med samme fortegn frastøder hinanden, og masse med modsat fortegn tiltrækker hinanden

Kanstrup nu:

hvorfor er der i det hele taget galakser, der bevæger sig mod hinanden, når verdensrummet efter Big Bang burde ekspandere lige meget i alle retninger, så afstanden mellem alle galakser ville blive større. Svaret hedder tyngdekraften

Er det sidste en ny teori igen, igen, eller er der positive og negative galakser, som efter din aktuelle teori vil tiltrække hinanden, eller er din en uge gamle teori alligevel ikke gyldig, eller er du bare en spasmager?

 • 5
 • 1

Er det sidste en ny teori igen, igen, eller er der positive og negative galakser, som efter din aktuelle teori vil tiltrække hinanden, eller er din en uge gamle teori alligevel ikke gyldig, eller er du bare en spasmager?

Måske er det i virkeligheden den agile æterterori om alting? (som så dækker mindre og mindre, jo mere der bliver spurgt ind til detaljerne). Måske er definitione af "alt" også til debat.

Jeg mangler stadig at forstå hvad man egentlig skal bruge en denne æterteori til, uanset hvor meget den påståes at kunne forklare.
Den kan åbenbart ikke forudse eller forudbestemme noget.
Den lyder også til at være brygget på div. foto og videoer som stammer fra rekonstruerede optagelser fra konventionelle målinger med de korrektioner der nu foretages under disse målinger. Alene dette faktum medfører at æterteorien er selvmodsigende.

 • 3
 • 1

Jeg har svaret dig så godt, jeg kan, og hvis du ikke synes, at det er godt nok, er det bare ærgeligt.

Det forstår jeg ikke Det er et ja/nej spørsmål. Så alt hvad der skal til er blot et ja eller et nej. Det må da være overkommeligt.
Så igen.

Har du ikke en fysisk model for æterpartiklernes opbygning, der forklarer hvorfor æterpartiklerne opfører sig som en fjeder? Eller har du blot en matematisk beskrivelse af frastødningen, hvor matematikken er den samme som for en fjeder?

 • 5
 • 2

Ref Henrik Pedersen

eller er du bare en spasmager?

Ref Claus Johannsen

Måske er det i virkeligheden den agile æterterori om alting?

Ref Jens Olsen

Det er et ja/nej spørsmål. Så alt hvad der skal til er blot et ja eller et nej. Det må da være overkommeligt.

Hvad forventer I?
Logikken er ikke konsistent, ord får nye betydninger og er bliver plukker her og der i argumentationen. Men det er efterhånden blevet debatteret til døde.
Det interessante vores reaktion.
Jeg tænker at det efterhånden må være sevet ind, så hvorfår bliver vi ved?

 • 1
 • 1

Logikken er ikke konsistent, ord får nye betydninger og er bliver plukker her og der i argumentationen. Men det er efterhånden blevet debatteret til døde.
Det interessante vores reaktion.
Jeg tænker at det efterhånden må være sevet ind, så hvorfår bliver vi ved?


Lidt ligesom når man bliver ved med at slå ud efter en irriterende flue, der altid formår at flytte sig et andet sted hen. Lykkes det at strejfe den, så puster den sig op og lyder som en hveps. Til sidst bliver man træt af det, går ind i et andet rum og lukker døren bag sig. Fred, endelig. Men så er den der pludselig igen! (i en ny tråd om fysik)

 • 3
 • 2

Er det sidste en ny teori igen, igen, eller er der positive og negative galakser, som efter din aktuelle teori vil tiltrække hinanden, eller er din en uge gamle teori alligevel ikke gyldig, eller er du bare en spasmager?

Hvad med at læse, hvad jeg skriver, og måske oven i købet prøve at forstå det, inden du farer til tasterne; men det magter du åbenbart heller ikke?

I min nuværende polaritet (som kunne være omvendt) er synlig stof og dermed galakser positiv masse, som i princippet frastøder hinanden, men holdes sammen af negativ masse (æter) imellem. Dermed fremkommer den "svage" tyngdekraft og forklaringen på mørk energi.

 • 0
 • 7

Hvad forventer I?

Intet, ikke engang en god forklaring, end ikke en god fiktionshistorie.

 • men det sker at hvad der bliver skrevet er pænt underholdende. Det sker også at andre debattører der er skarpe på fysik, kommer med gode forklaringer på svært forståelige fysiske fænomener.

Havde du spurgt hvad jeg havde håbet, så ville svaret være at ing.dk hævede niveauet på debatsiderne. Så kunne blogs eller artikler føre til debatter eller spørgsmål der ikke drukner i den samme smøre af alternative teori. Hvis bare der blev sat en begrænsning på antal og længde af debatindlæg fra enkelte debattører, så var det allerede en forbedring.

 • 5
 • 0

Læse den videnskabelige artikel, han går ret meget i detaljer med netop den del.

Aha. Den 'oprindelige' ide med mørkt stof (etc.) var at det skulle befinde sig inde imellem stjernerne i galakserne for at holde sammen på det hele.
Som jeg forstår ideen med negativ masse nu, så vil det befinde sig udenom galakserne og dermed 'trykke dem sammen' udefra med sin negative gravitation.
Det giver egentlig god mening, for en negativ masse som lå inde i en galakse måtte vel i sidste ende blive stødt ud af sin egen frastødning. Og dermed burde denne negative masse ende med at ligge som et tæppe udenom alle større samlinger af normalt stof - og trykke på dem udefra.

 • 1
 • 0

I min nuværende polaritet (som kunne være omvendt) er synlig stof og dermed galakser positiv masse, som i princippet frastøder hinanden, men holdes sammen af negativ masse (æter) imellem. Dermed fremkommer den "svage" tyngdekraft og forklaringen på mørk energi.


Hmm. Lyder som om CK mener han er bipolar. I det mindste hvad angår hvad han mener. Så bliver det unægtelig lidt svært at efterleve hans ofte gentagne dictum: "Hvad med at læse, hvad jeg skriver, og måske oven i købet prøve at forstå det, inden du farer til tasterne; men det magter du åbenbart heller ikke?". Refererer "heller ikke" mon til ham selv? : )

 • 4
 • 1