Miljøministeriet: Fejl i fund af hormonforstyrrende stof i grundvand

Illustration: wikimedia

Der var flere fejl i den massescrening af grundvandet som Miljøministeriet offentliggjorde i februar under massiv mediebevågenhed. Det fremgår af et notat fra ministeriet (PDF) til Folketinget.

4 ud af 5 positive prøveresultater for det hormonforstyrrende pesticid Amitrol, taget fra grundvandsboringer, er alligevel ikke positive, fremgår det. Amitrol er et pesticid som tidligere har været godkendt til brug i Danmark. Men ikke længere.

»Eurofins, der har foretaget analyserne af grundvandsprøverne, har den 5. marts 2020 orienteret Miljøstyrelsen om, at 4 af de 5 positive prøveresultater for Amitrol i massescreeningen trækkes tilbage herunder analyseresultatet, der viste fund over kravværdien,« skriver Miljøministeriet i det nye notat.

Baggrunden for tilbagetrækningen er, at Eurofins franske laboratorium, som har stået for analyserne af dette stof, ikke kan bekræfte de tidligere indrapporterede resultater.

Menneskelig fejlfortolkning af resultater

Prøveresultatet er blevet forstyrret af en lignende stof, som altså ikke var amitrol. Det har kunnet ske pga. en menneskelig fejl:

»Eurofins har oplyst, at der har været tale om menneskelige fejl ift. fejlfortolkning af data,« skriver ministeriet.

Det oprindelige resultatet lød - som Ingeniøren også omtalte - på at der var fundet samlet 10 pesticider og nedbrydnings-produkter af pesticider i for høje koncentrationer i seks boringer.

På baggrund af fejlen har Miljøstyrelsen allerede fået Eurofins til at gentage analyserne for Amitrol, lige som Eurofins har gennemgået resultaterne for de andre stoffer, der blev påvist i prøverne, både dem under og over kravværdien.

Den nye gennemgang viser, at et andet ikke-godkendt pesticid, fluazifop-p-butyl, der blev fundet i én prøve under kravværdien, ikke har kunnet verificeres ved den nye gennemgang af analyserne.

Miljøstyrelsen vil nu udtage nye vandprøver for at gentage analyser for hhv. amitrol og fluazifop-p-butyl, samt for at undersøge, hvad det er for nogle stoffer der har forstyrret prøveresultaterne.

For resten af stofferne lyder løftet fra Frankrig, at der er styr på resultaterne:

»Eurofins bekræfter, at alle øvrige analyseresultater, som er rapporteret påvist, er korrekte.«

Måske udgår obligatorisk test

En reaktion på det oprindelige fund af Amitrol var, at stoffet ville blive føjet til listen over stoffer, det er obligatoriske for vandværkerne at teste for.

Berørte kommuner, hvor der var fund af Amitrol, vil denne gang blive bedt om hurtigst muligt at sikre, at drikkevand og indvindingsboringer undersøges for stoffet.

Hvordan kommunerne nu skal reagere, fremgår ikke af det nye notat. Det vil ministeren nu tage stilling til, skriver hun.