Leder: PFOS-katastrofen der voksede mellem stolene

Illustration: MI Grafik

Det er intet mindre end historisk – på den kedelige måde – at vi her 47 år efter den første danske miljøbeskyttelseslov, som understreger vigtigheden af at beskytte mennesker mod forurening, må sende flere hundrede borgere på hospitalet for at blive undersøgt for en af de mest potentes miljøgifte, vi kender. Borgerne fra Korsør har i årevis været udsat for det hormonforstyrrende og kræftfremkaldende fluorstof PFOS via kød fra køer, der har græsset på arealer forurenet med PFOS efter brug af brandslukningsskum på en nærliggende brandskole.

Sagen rejser en række spørgsmål. Dels er det ufatteligt, at det først er nu, at ­alvoren af forureningen er kommet frem i lyset. Allerede i 2014 blev der hejst klare advarselsflag både over for Korsør og landets øvrige kommuner om, hvor kraftige forureninger brandskum med det særdeles ­miljøskadelige stof kan føre til. Her viste en stikprøve på flere danske brandøvelsespladser, at fem af dem var forurenede – nogle med endog meget høje koncentrationer af stoffet. Det skete, otte år efter at EU’s REACH-forordning begyndte udfasningen af stoffet, og tre år efter at det blev forbudt at anvende. Alligevel har man først i år i Korsør fundet på at undersøge de græssende køer, efter pres fra borgerne.

Kommunerne undskylder sig stort set ­alle med, at de har prioriteret at ­undersøge drikkevand for de skadelige flourstoffer. Det ville selvfølgelig også medføre skader af skandaløst omfang, hvis PFOS strømmede ud i vandhanerne i de berørte områder, så al ære værd, at man har sikret sig her. Men at forure­ningen ikke er fulgt videre end til grundvandet, og at man har ignoreret, at mennesker også har andre berøringsflader med det omkringliggende miljø, som kan påvirke vores sundhed, er både uheldigt og uprofessionelt.

Det er regionerne, der er ansvarlige for jordforureninger, hvor der ikke er en forurener, der kan stilles til ansvar, mens det ellers er kommunen, der er miljømyndighed og kan give påbud om undersøgelser og genopretning. Hertil kommer, at brandøvelsespladser ofte er kommunalt ejet, hvorfor kommunen selv er forureneren. Det er også kommunernes ansvar at sikre, at overfladejord, der anvendes ved f.eks. kolonihaver og børnehaver, er rent, inden det tages i brug. I den optik burde man kunne forvente, at kommunerne havde styr på ikke at give tilladelse til kogræsning på arealer, der er forurenede med flourstoffer.

Netop i det delte ansvar kan kimen til en forklaring – som aldrig kan blive en undskyldning for laissez-faire-politikken – findes. Når regionerne er ansvarlige for fortidens miljøsynder og kommunerne for nutidens, bliver opgavefordelingen uklar, og det bliver for nemt at skubbe aben rundt. Når det ikke er helt klart for myndighederne selv, hvem der helt konkret skal opspore og undersøge forurenede grunde for at beskytte borgerne mod indtag af farlig kemi, må det nødvendigvis rejse en diskussion om, hvorvidt opgaven med miljø- og sundhedsbeskyttelse er spredt ud på for mange enheder i det offentlige.

Sagen peger også på en potentiel slagside i dansk miljøbeskyttelse: I værste fald har den store politiske bevågenhed på ­pesticider i drikkevand skygget for et fokus på andre ­forureninger, som kan være endog ­meget mere potente end pesticider. Derfor er PFOS- grunde endt langt nede ad den 38.000 grunde lange liste, som ikke forventes lukket før om 100 år.

Sagens alvor kan bedst underbygges med den kæmpe eksponering af flourstofferne, som har ramt borgerne. Analyser fra Fødevarestyrelsen har påvist, at kalvekødet fra Korsør har et så højt indhold af PFOS, at en voksen person ikke kan spise mere end et par gram om ugen, før grænseværdien for sundhed er overskredet. Rystende er det derfor, at også børn har spist kød flere gange om ugen fra de lokale køer.

I den optik er det bemærkelses­værdigt, hvordan den velkendte risiko fra fluorstofferne har undslået sig kortlægning i årevis, mens avisernes spalter, borgernes opmærksomhed og politikernes bevillinger har været rettet mod de velkendte generations­forureninger f.eks. på Harboøre Tange og i Kærgård Klitplantage, som endnu har til gode at sende almindelige danskere til undersøgelse i hobetal.

Flasken peger dog også på, at landets øverste miljømyndighed, Miljøstyrelsen, som har det overordnede myndighedsmæssige ansvar for sikker kemi, ikke har været sin opgave voksen. Det er herfra, at indsatsen fra regioner og kommuner både skal reguleres og kontrolleres. Derfor peger det årelange svigt hos de lokale myndigheder tilbage på centralmagten. Sagens alvorlighed, både hvad angår sundhed og historisk kontekst, kalder på, at den forankres i den kommende miljødebat, både blandt fagfolk og politikere såvel som i en revideret prioritering af borgernes sundhed i indsatsen for miljøet.

Lederen udtrykker Ingeniørens holdning, der fastlægges af vores lederkollegium.

Illustration: Ingeniøren
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvor er det kedeligt - industrien blev jagtet allerede fra 70'erne for at fjerne brugen af halogener. Skum har været forbudt i mange år. Hvordan kan dette så være passeret. Kommunerne har jagtet private boringer og fået dem lukket for at tvinge brugerne over på kommunale vandværker af frygt for pesticider - det har været højt prioriteret. men kommunal forurening og brug af round-up er åbenbart stadig lavt prioriteret. Miljøstyrelsen er ikke sin opgave voksen.

Andre styrelser som** sikringstyrelsen** har til gengæld overskud og har de sidste 50 år overbebyrdet EL området med ekstra 'nice to have' sikringsforskrifter. Trods det, at der ikke er påvist ulykker af fatal karakter, der retfærdiggør dette. Vi har bevæget os fra EL uden særlig beskyttelse til dobbelt isolering, derefter indføring af reststrømsbeskyttelse (HPI til HPFI relæ). Og så trods den oprindelige plan er der indført jordleder i alt, selv om det er isoleret og det er komplet irrellevant bortset fra i apparater med opvarmning. Før skulle der en afbryder foran hvert udtag og pludselig så er det ikke nødvendigt alligevel, men altså med en jordleder - og sandelig så kom der også pille sikring til - som oftest ikke virker hensigtsmæssigt. Endelig har DK fastholdt eget design selvom schukostikket er det frem herskende i Europa og tillader 16 A (her kun 13A i de fleste installationer). Nu mangler vi bare som i allegorien med livrem og seler en mand der går bagefter og passer på, hvad du rører ved.

 • 8
 • 2

I ca. 2005 var jeg med familien på campingplads ved Karrebæksminde. Her bestod weekend-underholdningen i at en brandbil sprøjtede en 1/2 m skum ud over en stor plads, så børn og voksne kunne dykke ned i det. Om det er det vi har taget skade af ved jeg ikke. Men sjovt - det var det.

 • 2
 • 0

Ja, der er nok behov for forbedringer. Hvem der skal klandres mest i den konkrete sag, ville jeg være i tvivl om, også fordi der er dyrehold indblandet. (Sagen om PFOS-påvirkede mennesker, der har spist forurenede køer, der formodes at have drukket brandskumspåvirket grøftevand).

 • Kommunen?: grundejer, brandskoleansvarlig og myndighed for nyere, lokale forureninger i jord/vand. Også myndighed for nogle dele af landbrugets miljøforhold.
 • Regionen?: ansvarlig for fortidens forureninger. (Hvor gammel er hovedforureningen, som køerne indtog?. Var det spritny forurening, direkte udledt i grøften fra brandskolen (altså kommunen), eller genopløst potentiel ældre forurening fra grøftemudder med angiveligt særlig højt PFOS indhold)
 • MST/Miljøministeriet?: som står bag Miljøbeskyttelsesloven og jordforureningsloven og fastsætter danske grænseværdier, ikke mindst ud fra EU-regler, og oplyser myndigheder og virksomheder om disse. NB: Mst er så vidt jeg ved ikke generel tilsynsmyndighed for kommunernes forvaltning. Det er
 • Ankestyrelsen - tidl. statsamtet - under Indenrisministeriet (der vist ikke udfører noget opsøgende tilsyn, og i praksis afviser flere miljøsager, end de behandler: https://ast.dk/filer/tilsynet/notat-om-ank...)
 • Fødevare-/Landbrugsministeriet + styrelse?: ansvarlig for dyrs og fødevarers sundhed, jf. fx fodnote 1 i Bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme https://www.retsinformation.dk/eli/lta/202... og kan fastsætte stribevis af nærmere regler herom, jf. § 30 a i Bekendtgørelse af lov om hold af dyr https://www.retsinformation.dk/eli/lta/202....
 • EU?: har vist indlagt så store elastikker i sin forordning om POP-stoffer, at beskyttelsen af mennesker og miljø måske er tvivlsom?. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA.... (Også nævnt af Miljøstyrelsen: https://mst.dk/kemi/kemikalier/regulering-....) Så hvs man fx finder PFOS i omgivelserne spredt fra produkter, der overholder EU's formelle grænser, men som alligevel udgør en sundheds/miljørisiko - hvem har så aben? Er det muligt at give påbud over for en forurener, kratte erstatninger hjem fra en produktansvarlig i en retssag - eller ville man tabe sagen?).
 • Kemikalieindustrien, der nok har haft en vis indflydelse på EU's 'elastikker'?
 • Politikerne? Som jo er lovgivere med en vis forkærlighed for flytning af embedsmænd som led i egnsudvikling, uden megen skelnen til medarbejderflugt og videnstab.
 • 4
 • 2

Dit link til naturvärdsverket oplyser også om ophobning i mink, et lille ekstra argument for at grave disse op igen :-)

Når PFOS har været brugt i brandskum, må det jo være fordi det virker. Hvis man helt udfasede tilsætningsstoffer, hvilken effekt ville det mon have på brandslukninger, altså fald i sluknings-effektivitet/øgning i brandes udbredelse og konsekvenser?

 • 2
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten