Kun nørderne vil vaske om natten

Det er urealistisk at tro, at den enkelte forbruger i fremtidens intelligente energisystem selv vil indstille sin vaskemaskine til at vaske om natten. Det er vurderingen fra en arbejdsgruppe under smart grid-netværket, som i stedet mener, at det vil blive gjort for forbrugerne af en ny type virksomheder. Og de virksomheder skal derfor tilbydes ekstra gode vilkår.

Det er én af de ni hovedanbefalingerne i smart grid-netværkets rapport, som er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af 27 branche-repræsentanter samt folk fra diverse styrelser.

De nye virksomheder udnytter en skalafordel ved at samle den lille fleksibilitet i elforbruget hos en masse små virksomheder eller privatforbrugere, der f.eks. har varmepumper og elbiler, og så sælge denne balanceringsydelse videre, forklarer formand for arbejdsgruppen, Søren Peter Nielsen fra Digitaliseringsstyrelsen.

»Der er så lidt at tjene for den enkelte virksomhed eller forbruger på at flytte sit elforbrug, at jeg kun tror, at det bliver tekniknørderne, der insisterer på at indstille vaskemaskinen til at vaske om natten,« siger han.

Han tilføjer, at han allerede ser mange typer af virksomheder, som er begyndt at tænke eldelen ind i deres forretningsområde. Typisk har disse virksomheder allerede kontakt til forbrugerne, fordi de måske sælger dem strøm, elbiler, kabel-tv eller sikkerhedsløsninger. Og de kan så inddrage det fleksible elforbrug som en ekstra lille del af virksomhedens forretningsmodel.

I forlængelse af anbefalingen mener arbejdsgruppen også, at det er uundgåeligt, at alle forbrugere skal have mulighed for timeaflæst forbrug, og at man bør lade nettarifferne variere efter den belastning, forbruget giver anledning til, således at der bliver en forskel at gå efter.

Og så er det vigtigt, at alle forbrugsdata bliver frit tilgængelige, mener Søren Peter Nielsen:

»Det er helt afgørende, at forbrugerne kan vælge at stille dem til rådighed for disse nye virksomheder - så de ikke bare ligger i en database med historiske tal. Ellers kan de nye virksomheder jo ikke arbejde,« siger han.

Han tilføjer, at en ny bekendtgørelse faktisk siger, at det skal være muligt fremover - på nye fjernaflæste målere - at udtage data direkte. Der mangler dog endnu standarder for, hvordan det skal ske.

Søren Peter Nielsen gør samtidig opmærksom på gruppens opfordring til branchen om at sikre laboratorie- og testfaciliteter til produkter og servicer inden for smart grid-kategorien.

»Det er rigtig vigtigt, for effekten af de nye systemer og services kan man ikke tænke sig til; de skal udvikles og afprøves i praksis,« siger han.

Fakta:

Fleksibelt elforbrug i virksomheder/privat

Virksomhedernes fleksible elforbrug rummer disse perspektiver for et intelligent energisystem:

Ea Energianalyse har for Energinet.dk vurderet, at frem mod 2030 vil 4 TWh eller en femtedel af industriens energiforbrug kunne blive fleksibelt i et eller andet omfang. Langt det største potentiale ligger inden for tidsrummet 0-12 timer. Det drejer sig blandt andet om el til køle-/fryseformål (5 PJ) og el til ventilation (3 PJ).

Værdien for virksomhederne af at flytte elforbrug er mest økonomisk attraktivt, når de kan flytte fra meget dyre timer (f.eks. > 2,5 kr./kWh) til timer med normale elpriser (0,4 kr./kWh), idet den potentielle besparelse her kan være en faktor større. På længere sigt kan industriens energiforbrug blive endnu mere fleksibelt, hvis industrien omlægger sit brændselsforbrug fra naturgas og olie til el - såkaldt fuel-shift. Dermed er det muligt at aftage/flytte en større portion elforbrug.

Et fleksibelt elforbrug hos private rummer disse perspektiver:

Ea Energianalyse har for Energinet.dk vurderet, at en fjerdedel - cirka 2 TWh - af elforbruget hos private vil kunne flyttes frem mod 2030. Heri er ikke medregnet varmepumperne.

Flyttepotentialet ligger primært inden for køling/frys (1,4 TWh), hvilket både vil sige køle-/fryseskabe og køling af bygningen.

Potentialet vil dog typisk kræve, at apparatet som standard er designet til at kunne drives fleksibelt, da det generelt vil være for bekosteligt at ændre og eftermontere eksisterende udstyr. Vaskeapparater og pumpning udgør tilsammen 0,6 TWh.

Det kræver fjernaflæste timemålere, før det overhovedet giver mening at tale om at flytte et elforbrug.